Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20347

Hankkeen nimi: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2015 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Kalliokatu 4

Puhelinnumero: 044 5616 522

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pääkkönen Anja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anja.paakkonen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 029 502 3581

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää Kasvua Kainuuseen -hankkeen työvoimapoliittiset toimenpiteet (yritysten tarpeisiin räätälöidyt työvoimakoulutukset).
Kasvua Kainuuseen hankekokonaisuuden muodostavat ESR–rahoitteinen Johdon ja henkilöstön kehittäminen -hanke
ja EAKR–rahoitteinen Kasvu, kansainvälistyminen ja omistajanvaihdos -hanke.
Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen -hankkeen tavoitteena on tukea kasvun,
kansainvälistymisen ja omistajanvaihdoksen toimintoja yritysten johdon ja henkilöstön osaamisen kehittämisen ja
kouluttamisen kautta. Osaamisen kehittäminen tapahtuu yritysten tarpeista lähtevien räätälöityjen täsmäkoulutusten
kautta. Koulutustarpeet nousevat esiin EAKR-hankkeen kautta.
Tavoitteena on työelämän laadun ja tuottavuuden sekä tuloksellisuuden samanaikainen parantaminen yrityksissä ja
organisaatioissa.
Hankkeen tavoitteena on parantaa työhyvinvointia sekä työelämän laatua, tuottavuutta, tuloksellisuutta,
työllisyysastetta ja kilpailukykyä.
Hankkeen toimenpiteitä ovat verkostoituminen, liiketoimintasuunnitelmien arviointi ja kehittäminen, yritysten
palveluiden- ja kehittämistarpeiden arviointi ja kartoittaminen, työelämän laadun tukeminen ja kehittäminen, johdon ja
henkilöstön osaamisen kehittäminen (täsmäkoulutukset).
Toimenpiteillä parannetaan yritysten, yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumiskykyä erilaisiin muutostilanteisiin.
Toimenpiteiden tuloksena parannetaan yritysten tuottavuutta, tuloksellisuutta ja kilpailukykyä samanaikaisesti
työelämän laadun kehittämisen kanssa.
Hankkeiden toiminnot ovat toimialariippumattomia. Hankekokonaisuus on osa Yritys-Suomi Kainuu -toiminnan
edelleen kehittämistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toiminnot ovat toimialariippumattomia.
Hankkeen toimilla kannustetaan yrityksiä toimialat ylittävään yhteistyöhän. Tällä pyritään myös siihen, että syntyy
uusia liiketoiminta mahdollisuuksia.
Varsinaiset kohderyhmät:
Kainuulaiset kasvua tavoittelevat ja kasvupotentiaali omaavat yritykset sekä niiden johto ja henkilöstö. Työllistävät,
innovatiiviset kasvuhakuiset yritykset sekä alueen omat vahvat ja uudet potentiaaliset toimialat.
Uudet toimintansa vasta aloittaneet yritykset sekä vasta yritystoimintaa käynnistävät yritykset, joissa on selvää
kasvupotentiaalia.
Alueen sukupolven- tai omistajanvaihdos vaiheessa olevat yritykset.
Sukupuolten välinen tasa-arvo
Yritys-Suomi Kainuu seurantatietojen mukaan Kainuun alueella aloittaneissa yrityksissä sukupuolijakauma on naisia
40 % ja miehiä 60 %.
Hankkeen toimenpiteissä tuetaan yhdenvertaisesti naisyrittäjyyttä. Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeen
toiminnoissa; tarkastellaan henkilöstön sukupuolijakaumaa, jonka pohjalta voidaan tarkastella ja toteuttaa kehittämisja
koulutustarpeita sukupuolten välinen tasa-arvo huomioon ottaen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät:
Kainuulaiset yritysten kehittämistyöhön osallistuvat organisaatiot, oppilaitokset, rahoittajat ja yrittäjäjärjestöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 200 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 176 378

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 200 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 176 378

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu

Seutukunnat: Oulunkaaren, Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Suomussalmi, Ristijärvi, Vaala, Sotkamo, Kajaani, Puolanka, Kuhmo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 225

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yritys-Suomi Kainuu seuranta tietojen mukaan Kainuun alueella aloittaneissa yrityksissä sukupuolijakauma on: naisia 40 %, miehiä 60 %.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa toteutetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa, hankkeen toiminnot kohdistuvat ihmisiin; miehiin ja naisiin. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan tätä periaatetta noudattaen. Hankkeen toiminnoissa tarkastellaan henkilöstön sukupuolijakaumaa, jonka pohjalta voidaan tarkastella ja toteuttaa esiin tulleita kehittämis- ja koulutustarpeita sukupuolten välinen tasa-arvo huomioonottaen.
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-