Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20354

Hankkeen nimi: HYTY rinnakkaishanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.6.2015 ja päättyy 30.4.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KOSKELA TUOMAS

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää HYTY (hyvinvointia ja työkykyä) -projektin (S20058) työvoimapoliittiset toimet (varat palkkatukeen).

Ote kehittämishankkeen tiivistelmästä:

HYTY-projektin päätavoitteena on Oulun yli 25-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien ja muiden vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien kuntalaisten sosiaalisen osallisuuden parantuminen ja voimaantuminen, aktiivisuuden ja motivaation lisääntyminen sekä kansalaistaitojen parantuminen ja tätä kautta työ- ja toimintakyvyn parantuminen. Asiakastyön päätavoitteeseen pääsemiseksi hanke toimii elämänhallintaa ja hyvinvointia tukevien sekä työelämään suuntaavien asiakastyöhön liittyvien toimintamallien mukaisesti ja pyrkii jalostamaan näitä toimintamalleja hankkeen toiminta-aikana.

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat Oulun kantaväestön aikuiset (yli 25 vuotiaat) pitkäaikaistyöttömät ja muut vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, joilla on monialainen palvelutarve. Lisäksi työttömät maahanmuuttajat, joilla on riittävä suomenkielen taito (ei tulkkipalvelutarvetta). Välillisenä kohderyhmänä ovat toiminnassa mukana olevat työnantajat, koulutusorganisaatiot ja muut palvelujen tarjoajat (työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluverkosto).

Asiakastyötä koskevissa toimintamalleissa huomioidaan työnhakija-asiakkaiden monialainen palvelutarve ja toiminta pyritään linjaamaan TE-toimiston tuetun työllistymisen palvelulinjan ja TYP:n palveluprosesseja tukemaan. Samalla toiminta linjataan tukemaan Oulun kaupungin hyvinvointisalkkua ja Oulun kaupungin työllisyysohjelmaa. Asiakastyössä huomioidaan palvelujen oikea-aikaisuus ja palvelujen prosessinomainen ketjuttaminen.

Projektin toimenpiteet pitävät sisällään TYP:n ja TE-toimiston sekä sosiaalitoimen kanssa yhteistyössä tehtävän palvelutarvearvion (soveltuvuus hankkeen asiakkaaksi). Hankkeen varsinainen asiakastyömalli jakautuu kahteen vaiheeseen: kartoitus- ja valmennusvaiheeseen.

Kehittämishanke toteutetaan 1.1.2015-31.12.2018 välisenä aikana ja se pyrkii tavoittamaan toimintansa aikana yhteensä vähintään 300 kohderyhmään kuuluvaa asiakasta (100 henkilöä/vuosi). Projektia hallinnoi ja sen toteuttaa Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö. Rinnakkaishanke päättyy 30.4.2019, jotta viimeisetkin palkkatukijaksot saadaan maksettua ja siirrettyä kirjanpitoon, jotta ne ovat tukikelpoisia rinnakkaishankkeen viimeisessä maksatuksessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 450 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 441 670

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 456 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 467 273

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Uusikatu 46 A

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-