Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20355

Hankkeen nimi: Festaripörssi – Vapaaehtoistyötä syrjäytetyille nuorille

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 28.2.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1474763-1

Jakeluosoite: Ilkantie 4

Puhelinnumero: 0207621390

Postinumero: 00400

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.humak.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jyrki Simovaara

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jyrki.simovaara(at)humak.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0207621214

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vapaaehtoiset ovat tärkeä työvoimaresurssi useimmille festivaaliorganisaatioille. Monien festivaaliorganisaatioiden on kuitenkin vaikeaa ja kallista löytää vapaaehtoistyövoimaa. Samaan aikaan Suomessa on paljon nuoria, jotka eivät ole löytäneet motivoivaa työtä tai opiskelupaikkaa. Tämän hankkeen tarkoitus on sekä tarjota festivaaleille vapaaehtoisia ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille heitä kiinnostavaa vapaaehtoistyötä.

Tässä hankkeessa luodaan verkkoon palvelu, jonka kautta nuoret ilmoittautuvat vapaaehtoistyöhön festivaaleille. Hanke tarjoaa nuorille monipuolista koulutusta festivaalityöhön. Kohderyhmään kuuluvat nuoret rekrytoidaan yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on win-win tilanne: festivaalit saavat koulutettuja vapaaehtoisia ja nuoret mielekästä työtä. Humak on tehnyt esitutkimuksen, jonka mukaan palvelulle on paljon kysyntää.

Pilottivaiheeseen 2015–2017 voivat hakeutua kaikki kotimaiset festivaalit. Näistä valitaan noin 25 sellaista tapahtumajärjestäjää, jotka varmasti käyttävät palvelua, ovat valmiita pitkäjänteiseen yhteistyöhön myös hankkeen jälkeen ja soveltuvat muuten toimintaan. Dokumentoidut kokemukset analysoidaan huolellisesti. Hanke tuottaa syrjäytyneille nuorille vakiintuneen mahdollisuuden päästä vapaaehtoistyöhön festivaaleille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Nuorisotakuun piirissä olevat alle 29-vuotiaat ja muut syrjäytymisuhan alaiset nuoret.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Ensisijainen kohderyhmä on ammattikouluttamattomat nuoret. Koulutusta ei tarjota muille nuorille. Itse palvelua voivat kuitenkin käyttää ketkä tahansa vapaaehtoistyötä etsivät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 198 313

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 198 313

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 264 414

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 264 414

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 17

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on hyödynnetty aikaisempaa arviota (Eduskunnan Tarkastusvaliokunnan mietintö 1/2014) syrjäytyneiden nuorten sukupuolijakaumasta. Sen mukaan noin kaksi kolmesta syrjäytyneeksi luokitellusta on miehiä. Samoin vapaaehtoistoimintaan kaivataan tutkimusten mukaan eniten lisää juuri nuoria miehiä (esim. Pessi ja Oravasaari, Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä 2010). Hankkeessa tavoitellaan siis voimakkaasti myös poikia ja nuoria miehiä mukaan toimintaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Työpajojen toiminta suunnitellaan siten, että siinä on mahdollisuuksia eri sukupuolten kiinnostusten kohteiden mukaan toimimiseen ja ryhmien jakamiseen myös sukupuolen perusteella. Toisaalta, yhteistyössä kannustetaan vahvasti sukupuolirajat ylittävään toimintaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tämä ei lukeudu välittömiin tai päätavoitteisiin, mutta sukupuolisesta tasa-arvosta huolehditaan toiminnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Koulutukset tuodaan kohderyhmien luo eri paikkakunnille. Koulutusten sisällöissä kiinnitetään huomiota tapahtumatoiminnan ympäristövaikutusten minimointiin materiaalivalintojen, kierrätyksen ym. keinoin, jolloin osallistuvat nuoret oppivat tarkastelemaan tapahtumajärjestämistä kestävyysnäkökulmasta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Koulutuksessa kiinnitetään huomiota hiilijalanjälkeen ja ilmastonmuutosta ehkäisevään toimintaan osana festivaalien järjestämistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Koulutuksessa korostetaan tapahtumapaikkojen valinnan ja käyttötapojen vaikutusta kasvillisuuteen ja eliöihin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Koulutuksessa korostetaan tapahtumapaikkojen vesi- ja jätehuollon sekä logististen ratkaisujen vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 3
Korostetaan koulutuksessa erityistä huolellisuutta tapahtumajärjestämisessä, kun toimitaan Natura 2000 -ohjelman alueilla olevissa kohteissa tai niien välittömässä läheisyydessä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Yleisötapahtumat tuottaa jätettä ja kuluttaa jä tettä. Koulutuksessa ympäristöasioista tietoa saaneet nuoret pystyvät vaikuttamaan asioihin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Hankkeessa mukana oleville tapahtumatoimijoille viedään tietoa uusiutuvien energianlähteiden käytön mahdollisuuksista tapahtumatoiminnassa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Festivaalit taloudellisesti erittäin merkittäviä paikallistaloudelle. Paikkakunnan imagolle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeen keskeisiä tuotteita on verkkopalvelu, joka helpottaa pysyvästi tapahtumatoiminnasta kiinnostuneiden nuorten ja vapaaehtoistyöntekijöitä tarvitsevien tapahtumien kohtaamista.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Festivaalivapaaehtoisuudessa on tyypillistä matkustaminen pitkienkin matkojenkin päähän, mutta hankkeessa pyritään siihen että nuoret löytäisivät toimintakohteen omalta lähialueeltaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 6
Taidetoiminta lisää hyvinvointia kohderyhmän parissa. Lisääntynyt hyvinvointi vähentää syrjäytymistä. Tämän myötä hyvinvointivaikutukset ulottuvat myös kohderyhmän ulkopuolelle, nuorten läheisiin sekä kaikkiin alueen asukkaisiin.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Hankkeessa kehitetään toimintoja, jotka ottavat huomioon eri sukupuolta olevien henkilöiden erilaiset toiveet ja tarpeet. Toisaalta miehiä ja naisia kannustetaan myös toimimaan yhteistyössä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 6
Toiminta on avointa kaikille syrjäytymisuhan alaisille nuorille riippumatta yhteiskunnallisesta asemasta, kulttuuritaustasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.
Kulttuuriympäristö 0 2
Hankkeella on vain vähäisiä vaikutuksia kulttuuriympäristöön, mutta useat festivaalitr sijaitsevat myös kulttuuriympäristön näkökulmasta merkittävillä alueilla, joten näkökulma on hankkeessa mukana ja sen toivotaan vaikuttavan sekä festivaalijärjestäjiin että festivaaleilla työskenteleviin vapaaehtoisiin.
Ympäristöosaaminen 5 3
Hanke kehittää koulutuksen ja hankeyhteistyön kautta nuorten sekä tapahtumatoimijoiden ympäristöosaamista. Tapahtumat ovat lyhytaikaisessta luonteestaan ja tilapäisista toimintaympäristöistään johtuen toimintaa, jossa ympäristöasiat joudutaan ajattelemaan aina perusteellisesti erikseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Festaripörssi kehitti vapaaehtoistyön hyödyntämistä nuorten syrjäytymistä estävässä työssä. Hanke koulutti 250 nuorta vapaaehtoistyössä ja työelämässä hyödyllisiin taitoihin ja vei nuoret vapaaehtoisiksi festivaaleille kokeilemaan oppimiaan taitoja ja saamaan lisää työkokemusta. Koulutuksissa nuoret opiskelivat hygieniapassin, järjestyksenvalvojakortin,ensiapukortin, työturvallisuuskortin tai asiakaspalvelua. Nuorten kouluttautumista ja vapaeehtoistyöskentelyä tukivat nuorisotyöstä kiinnostuneet nuoret mentorit. Hanke työllisti 9 nuorta mentoreiksi. Kulttuuritapahtumien järjestäjien kanssa tehtiin yhteistyötä vapaaehtoisten rekrytoinnin kehittämisessä, vapaaehtoistyön koordinoinnissa ja tarjoamalla tapahtumille vapaaehtoisityöntekijöitä. 35 kulttuuritapahtumaa oli mukana hankkeen toiminnoissa. Hankkeen päättyessä tulokset koottiin loppujulkaisuun ja vapaaethoisten rekrytointialusta jäi pysyvästi toimimaan kulttuuritapahtumien itsensä ylläpitämän ohjelmiston osana.