Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20360

Hankkeen nimi: Uusi Startti

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.1.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Orimattilan Startti-Center ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1018227-4

Jakeluosoite: Takojantie 6

Puhelinnumero: 0400 396 948

Postinumero: 16300

Postitoimipaikka: Orimattila

WWW-osoite: http://www.startti-center.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Torniainen Ulla

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: orimattilan.tyonhakijat(at)dnainternet.net

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400396948

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uusi Startti on Startti- Center ry.n hallinnoima, Orimattilan alueen työttömien työllistymisedellytyksiä, osaamista ja palvelurakenteiden kehittämistä edistävä hanke. Sen kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat ja yli 54-vuotiaat työttömät sekä vaikeasti työllistyvät ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat.

Hankkeen tavoitteena on madaltaa yhdessä työnantajien ja sidosryhmäverkoston kanssa työttömien työnhakijoiden kynnystä työllistyä avoimille työmarkkinoille, yrittäjyyteen tai hakeutua koulutukseen ja nostaa työllisyys- ja aktivointiastetta kaupungin, pk-sektorin ja kolmannen sektorin verkostoyhteistyöllä. Hankkeella edistetään Orimattilan mikro- ja pk-yritysten työvoimakysynnän ja tarjonnan kohtaamista.

Uusi Startti – hankkeessa luodaan ja pilotoidaan yhdessä alueen pk - ja mikroyritysten ja muiden verkostotoimijoiden kanssa kohderyhmälle matalan kynnyksen työllistämismalli. Mallin avulla helpotetaan työnantajien ja työnhakijoiden keskinäistä kohtaamista Kohtaamispaja- ja Yrittäjyysworkshop - toiminnan kautta sekä ohjataan osallistujien työllisyys- ja koulutuspolkuja yrityksiin ja oppilaitoksiin. Hankkeessa kartoitetaan alueen yritysten työvoiman tarpeita sekä etsitään työpaikkoja ja autetaan osallistujia työn haussa avoimille työmarkkinoille. Hankkeessa luodaan yrityksiä, työnantajia sekä työnhakijoita palveleva yhteinen sähköinen informatiivinen alusta. Hankkeessa järjestetään koulutusta jonka tavoitteena on kasvattaa osallistujien osaamista ja tietotaitoa.

Toiminnan tuloksena kohderyhmät voivat
1. saavuttaa työmarkkinakelpoisuuden
2. saada työpaikan avoimilta työmarkkinoilta
3. saada koulutuspaikan
4. päivittää ja täydentää osaamistaan
5. saada tietoa yrittäjyydestä sekä mahdollisuuden työllistää itsensä yrittäjänä
6. ohjautua heille soveltuvien muiden palvelujen piiriin

Hankkeen taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset
7. Alueen yritykset saavat uutta työvoimaa ja osaamista
8. Työllisyys lisääntyy ja työttömyydestä johtuvat julkiset kustannukset vähenevät

Toimintamallia rakennetaan yhdessä Orimattilan alueen yritysten, julkisten palveluiden tuottajien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Hanke kytkeytyy Orimattilan kaupungin työllisyyspalvelukokonaisuuteen ja Päijät-Hämeen maakuntaohjelman 2014- 2017 työllisyystavoitteisiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat vaikeasti työllistyvät ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat
alle 30-vuotiaat työttömät ja yli 54-vuotiaat työttömät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- mikro- ja pk-yritykset
- verkosto ja verkostossa toimivat työllistäjät
- julkinen sektori
- kolmas sektori
- muut työnantajat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 273 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 273 728

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 363 310

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 318 210

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Orimattila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 210

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysi on suoritettu sukupuolinäkökulmasta arvioimalla hankkeen toimintaympäristöä. Startti-Center tarjoaa työllistyistä sekä pk-sektorille että sosiaali- ja terveydenhuollon toimialoille. Sama koskee myös jatkokoulutuspolkuja.Täten toimintaympäristö kohtelee tasapuolisesti miehiä ja naisia. Hankkeen toimintaympäristö ja kohderyhmät mahdollistavat erittäin hyvin sukupuolisensitiivisen toiminnan ja työllistymisen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toteuttamisessa ja kaikessa toiminnassa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tämä koskee hankkeen toimintaympäristöä,työllistymisen toimialoja, koulutustarjontaa, kohderyhmien valintaa, hankkeen toimenpiteitä, tuloksia ja raportointia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa noudatetaan tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuustavoitteita. Osallistujia ei syrjitä sukupuolen, iän, etnisen taustan, kansalaisuuden tai muun erityispiirteen vuoksi. Kohderyhmissä on huomioitu kaikkien yhdenvertainen ja tasapuolinen osallistumismahdollisuus hankkeeseen ja sen toimenpiteisiin sekä koulutuksiin Hankkeessa kannustetaan yrittäjyyteen sekä erityisesti huomioimalla myös naisten eri toimialoja. Tämä koskee myös eri koulutuspolkuja.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Hankkeessa toimitaan pitkälti sellaisten toimialojen ja yritysten kanssa jotka huomioivat ympäristöarvot.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hanke ei aiheuta minkäänlaisia ilmaston muutoksen riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen toteuttamisessa pyritään huomioimaan luonnon monimuotoisuus ja suojelemaan luontoa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hanke pyrkii toiminnassa suojelemaan ympäristöä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeessa pyritään ottamaan huomioon Natura 2000-ohjelmana kohteet.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Jätteen käsittely hoidetaan ja kierrätystä pyritään tekemään. Hankkeessa ei synny jätettä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 2
Uusiutuvat energialähteet tulevat yhteistyökumppaneiden toiminnan kautta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Yhteistyössä yritysten kanssa kehitämme paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehitystä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Hankkeessa kehitetään aineettomia tuotteita ja palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 3 2
Hyödynnetään samoja palvelun tarjoajia kuin muut yritykset lähialueella.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Edistämme työnhakijoiden hyvinvointia hankkeessa.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Osallistujat haetaan tasa-arvoisella tavalla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus tulee esiin asiakaskunnan valinnassa.
Kulttuuriympäristö 7 7
Paikallinen kulttuuriympäristö huomioidaan hankkeen toimissa.
Ympäristöosaaminen 8 8
Yhteistyökumppaneiden ympäristöosaamista hyödynnetään toiminnassa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Uusi Startti oli Startti- Center ry.n hallinnoima, Orimattilan alueen työttömien työllistymisedellytyksiä, osaamista ja palvelurakenteiden kehittämistä edistävä hanke. Hanke toteutettiin yhteistyössä Orimattilan kaupungin ja alueellisten organisaatioiden kanssa. Kohderyhmänä olivat orimattilalaiset työttömät, erityisesti alle 30-vuotiaat ja yli 54-vuotiaat. Kohderyhmän muodostivat myös alueen yritykset työnantajien roolissa. Hankkeelle oli asetettu numeeristen tavoitteiden lisäksi kaksi päätavoitetta.

1. Hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja juurruttaa aivan uudenlainen matalan kynnyksen työllistämisen malli Orimattilan pk-sektorin ja muiden tahojen hyödynnettäväksi.
2. Kehittää tehostuneempi asiakkaiden polutus työ- ja opiskelupaikkoihin.

Ensimmäiseen tavoitteeseen liittyen kehitettiin ja käynnistettiin kaksi mallia. Orimattilan keskustaan keskeiselle paikalle perustettiin neuvontapiste nimeltään Starttipiste. Starttipisteellä toteutettiin ilman ajanvarausta työttömien neuvontaa ja hoidettiin heidän työllistymisasioitaan, mm. tehtiin ansioluetteloja ja hakemuksia. Erityinen kohderyhmä olivat yli 50-vuotiaat, joiden ATK-taidot olivat heikot tai heillä ei ollut edes tietokonetta. Tämä palvelutarve korostui, koska kaikki palvelut ovat nykyisin verkossa. Starttipiste ja hanke palveli myös työnantajia mm. tarvittavan tukityöllistämisbyrokratian hoidossa ja etsimällä ja esittelemällä yrityksille sopivia työntekijäehdokkaita. Yrityksiin jalkautumisella yrityksistä etsittiin myös ns. piilotyöpaikkoja. Erityisesti työkokeilupaikkoja löydettiin riittävästi.

Toisena mallina oli työpankkitoiminta. Tässä avainroolissa oli hallinnoijan oma työpaja, josta vuokrattiin pajan tukityöllistettyjä lyhyisiin keikkatöihin yrityksille. Toiminta eroaa työvoiman vuokrauksesta ja edelleen sijoituksesta. Työpankissa työntekijällä oli käytössä työvalmentajan palvelut ja osallistujilla oli mahdollisuus suorittaa hankkeen tuella hygieniapassi, työturvallisuuskortti sekä EA- 1.

Asiakkaiden polutukset olivat yksilöllisiä ja avustaminen ei pysähtynyt pelkkään neuvontaan. Polutukset olivat lähinnä työpaikkoihin, hyvin vähän opiskelupaikkoihin. Tämä oli hankkeen keskeisintä toimintaa ja liittyi hankkeen toiseen päätavoitteeseen - asiakkaiden polutuksiin.

Hankkeelle asetatut märälliset tavoitteet toteutuivat osittain. Palvelutarvekartoituksia tehtiin 179 kpl, työkokeiluun/palkkatuelle pääsi 86 henkilöä, jonka lisäksi 17 henkilöä pääsi suoraan yrityksiin ilman mitään työllistämistukia. Erilaisia info- ja koulutustilaisuuksia järjestettiin 23 kappaletta. Hankkeen alkuperäinen kokonaisbudjetti oli 412 848 euroa ja hyväksyttyjen kustannusten mukainen toteutuma tulee olemaan noin 359 000 euroa. Budjetin alitus johtui henkilöstömuutoksesta sekä joidenkin suunniteltujen ostopalveluiden toteutumattomuudesta.