Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20361

Hankkeen nimi: XL-knowhow

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Helsingin Yrittäjät ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0586534-5

Jakeluosoite: Urho Kekkosen katu 2 C

Puhelinnumero: 050-3226200

Postinumero: 00100

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.helsinginyrittajat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marja Kaijala

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankevastaava

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marja.kaijala(at)helsinginyrittajat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 444 0054

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Erityisesti yli 54-vuotiaat työttömät työnhakijat ovat työvoimapotentiaalia, jonka toimialaosaaminen, työyhteisötaito-osaaminen ja elämänkokemus pitää saada tehokkaasti työmarkkinoiden käyttöön.

Globalisoitumisen ja digitalisoitumisen myötä sähköistyneet työmarkkinat edellyttävät kaikilta työntekijöiltä uusiutumiskykyä, oppimishalua ja joustavuutta. Asiakastarpeiden nopeiden muutosten takia yritykset joutuvat muuttamaan palvelu- ja tuotetarjontaansa yhä nopeammassa syklissä ja asiakaskuuntelu, palvelu- sekä myyntitehtävät osana työnkuvia lisääntyvät.

Osaamistarpeiden jatkuva uudelleen muotoutuminen tarkoittaa sitä, että lyhytkin poissaolo työmarkkinoilta lisää ikääntyneen työnhakijan riskiä syrjäytyä työmarkkinoilta kokonaan. Samaan aikaan pk-yritykset tarvitsevat ketteriä uusia työntekijöitä, jotka ovat valmiita sitoutumaan ja sopeutumaan pienen yrityksen ”kaikki tekevät kaikkea ja uskaltavat ottaa kantaa”-maailmaan.

Mikro- ja pk-yritykset (mpk-yritykset) kohtaavat vahvasti globalisoituneilla markkinoilla yhä nopeamman muutostahdin johdosta jatkuvaa liiketoiminnan kehittämistarvetta. Asiakkaiden odotukset ja tarpeet vaativat huomiota uudella tavalla ja ratkaisuiden kehittäminen edellyttää uusien toimintatapojen luomista ja kokemuksen hyödyntämistä.

XL-knowhow hanke (Extra large know-how) yhdistää XL-työnhakijat (XL-osaajat) ja mikro - ja pk-yritykset yhteen. XL-osaajia valmennetaan ja sparrataan pk-yritysten tieto-taito-odotuksista muuttuvilla työmarkkinoilla ja mikro- ja pk-yrityksiä valmennetaan tunnistamaan yrityksensä todelliset osaamistarpeet ja asiakkaiden muuttuvat tarpeet. Projekti luo vuorovaikutusta työnantajien ja työnhakijoiden välille uudella tavalla. Hanke synnyttää uutta työtä, joko työpaikkoina tai yrittäjyytenä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmät ovat Uudenmaan TE-toimiston erityisesti yli 54-vuotiaat työttömät ja työttömyysuhan alla olevat työnhakijat sekä mikro- ja pk-yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

TE-hallinnon asiantuntijat, Helsinki ja muut Uudenmaan kunnat, elinkeinoelämä, oppilaitokset ja kaikki työnantajat sektorista ja kokoluokasta riippumatta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 178 665

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 168 007

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 178 665

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 168 007

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 165

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 179

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 210

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sekä miesten että naisten työttömyys on kasvanut viimeisen vuoden aikana. Vaikka naisten osuus (43,8%) kaikista työttömistä on pienempi kuin miesten osuus (56,2%), naisten osuus on kasvanut suhteessa miehiin enemmän viimeisen vuoden aikana (naiset 17,4% ja miehet 14,8%). Hankkeessa otetaan huomioon naisten määrän nousu verrattuna miesten määrään viimeisen vuoden aikana varmistaen työnhakijakohderyhmän kokoonpanoissa se, että naisia on vähintään yhtä tai enemmän kuin miehiä. (Työllisyyskatsaus 12/2014, Uudenmaan ELY-keskus).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankestrategiassa otetaan huomioon se, että toimenpiteet ja päätösten eivät edistä välitöntä ja välillistä sukupuolisyrjintä, vaan edistävät aktiivisesti sukupuolten tasa-arvoa. Sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon edistämisen tavoite sisällytetään kaikkeen toimintaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke huomioi tasapuolisesti molemmat sukupuolet, mutta ennakoi naisten osuuden kasvua työttömistä varmistamalla kohderyhmän tasapuolisen mukanaolon projektissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä eikä välillistä vaikutusta luonnonvarojen kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä eikä välillistä vaikutusta ilmastomuutosriskiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä eikä välillistä vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä eikä välillistä vaikutusta pinta- ja pohjavesiin, maaperään eikä ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä eikä välillistä vaikutusta Natura 2000-ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä eikä välillistä vaikutusta materiaaleihin eikä jätteisiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä eikä välillistä vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeella on suuri välillinen ja välitön vaikutus paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehitykseen toimintaympäristön muutosvaatimuksiin vastaamalla luoden kestävää ja laadukasta, osaamiseen pohjautuvaa rektytointia ja sitä kautta kestävämpiä ja innovatiivisempia työuria. Edistetään paikallisten työvoimareservien käyttöä ja tunnistetaan pk-yritysten osaamistarpeet.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hanke edistää välillisesti aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä eikä välillistä vaikutusta liikkumiseen ja logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Kohderyhmänä olevien yli 54-vuotiaiden välitön hyvinvoinnin parantaminen lisäämällä osallisuutta ja myöhemmin työllistymistä. Leadership -teema, jolla pk-työnantajia autetaan johtamisessa lisää välillisesti työttömien /tulevien työntekijöiden työhyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 6 6
Hanke kohdistuu tasa-arvoisesti eri kulttuurin ja kansalaistaustan omaaviin työnhakijoihin, joten ikäryhmän lisäksi muut syrjäytmisvaaraa lisäävät tekijät, kuten osatyökykyisyys tai etninen tausta otetaan huomioon.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hanke edistää yhdenvertaisuutta siten, että kohderyhmässä kaikkien kulttuuritaustojen ja yhteiskunnan jäsenten edustajat ovat yhdenvertaisia osallistujia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä eikä välillistä vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä eikä välillistä vaikutusta ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

XL-knowhow-hankkeen tavoitteena oli edistää XL-osaajien eli yli 54-vuotiaiden työttömien tai työttömyysuhan alla olevien mahdollisuuksia työllistyä mikro- ja pk-yrityksiin. Hankkeessa sparrattiin ja valmennettiin sekä XL-osaajia että yrittäjiä. XL-osaajia autettiin tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamistaan ja kehittämään myyntipuhe- sekä ns. pienyritystaitojaan. Yrittäjiä autettiin tunnistamaan yrityksensä osaamis- ja rekrytointitarpeita sekä liiketoimintaansa liittyviä kehittämistarpeita esimerkiksi kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyen. Hankkeessa autettiin yrittäjiä vahvistamaan ns. pientyönantajavalmiuksia.
XL-knowhow-hankkeella pyrittiin parantamaan kohtaantoa kehittämällä yli 54-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden työnhakuvalmiuksia ja yrittäjien rekrytointivalmiuksia sekä lisäämällä kohderyhmien tietoa toisistaan ja vaikuttamalla sitä kautta rekrytointia estäviin asenteisiin. Mikroyritysten maailmaa tuntematon XL-osaaja ei välttämättä osaa hakea työtä mikroyrityksestä tai kuvata kertynyttä osaamistaan konkreettisena, yrityksen liiketoimintaa hyödyttävänä ja siihen lisäarvoa tuovana osaamisena. Yritykset puolestaan saattavat suhtautua varauksellisesti iäkkäämpiin työnhakijoihin olettaen esimerkiksi palkkatoiveet epärealistisiksi omaan palkanmaksukykyynsä nähden. Hankkeessa pyrittiin myös kehittämään XL-osaajien yrittäjävalmiuksia antamalla heille konkreettista tietoa yrittäjyydestä.

XL-knowhow-hankkeen virallisena yhteistyökumppanina oli Uudenmaan TE-toimisto. Hanke toimi yhteistyössä myös Helsingin Yrittäjien Digikoulun (S20366), Sitran Työelämän taitekohdat-ohjelman, Pääkaupungin Yrityskummien sekä NewCo Helsingin kanssa. Keväällä 2016 hankeyhteistyötä tehtiin myös Helsingin yliopiston kahden Erasmus-hankkeen kanssa (Gamefication ja Break Out or Break Down). Yhteistyötä aloiteltiin myös Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteisen KORKO- korkeaa osaamista yrityksiin -hankkeen kanssa. XL-knowhow-hankkeella oli edustus Uudenmaan ELY -keskuksenTyöelämä2010- sekä ELO-verkoston alue- ja suunnitteluryhmissä.

Hankkeessa onnistuttiin vahvistamaan XL-osaajien pienyritystaitoja sekä kirkastamaan XL-osaaja -brändiä. Hankkeessa onnistuttiin kirkastamaan XL-osaamisen, eli vahvan ammattitaidon, työ- ja elämänkokemuksen sekä työelämätaitojen merkitystä ja nostamaan XL-osaajat esiin tärkeänä työvoimapotentiaalina mikro- ja pk-yrityksissä.

XL-osaajien ja yrittäjien kohtaannon parantamiseen liittyviä tapahtumia järjestettiin ajanjaksolla 8/2015 – 12/2017 seuraavasti:
• Yrittäjyyteen ja/tai oman asiantuntijuuden markkinointiin ja myyntiin liittyviä tilaisuuksia ja infoja 5 kpl
• yrittäjien ja XL-osaajien kohtaamisia teemalla ”Löydä ja tule löydetyksi” 3 kpl
• myyntipuhesparrauksia ja ohjattua verkostoitumista 3 kpl
• työpajoja yrittäjille ja sidosryhmille yhteensä 2 kpl
• infoja yrittäjille ja XL-osaajille yhteensä 4 kpl
• huippuseminaareja 2 kpl.

Lisäksi XL-knowhow-hanke on ollut mukana yhdessä Uudenmaan Työelämä2020-hankkeen alueverkoston kanssa järjestämässä Work & Life Café -tilaisuuksia, joita vuonna 2016 järjestettiin 7 kpl ja vuonna 2017 2 kpl.
XL-hanke on ollut mukana suunnittelussa ja järjestelyissä myös Ely-keskuksen ELO-seminaareissa. XL-knowhow-hankkeen tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 19 kpl.
Hankkeen tiedotuslistalle ilmoittautui yhteensä noin 150 XL-osaajaa, joista 97 osallistui hankkeen tapahtumiin. Osallistujista noin puolet oli naisia.