Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20363

Hankkeen nimi: AURA

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0210838-1

Jakeluosoite: Ammattitie 1

Puhelinnumero: 020 51311

Postinumero: 06450

Postitoimipaikka: Porvoo

WWW-osoite: http://www.edupoli.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PAANANEN TAINA TUULIKKI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: taina.paananen(at)edupoli.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 7266 903

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

HANKKEEN TAVOITTEET

Hankkeella on kaksi päätavoitetta: tukea ohjauksen kautta ikääntyviä työnhakijoita heidän työllistymistään helpottavaan koulutukseen ja työllistymään. Toinen päätavoite on kehittää ammatillista osaamista vahvistavia koulutuksia, jotka erityisesti vastaavat yli 50-vuotiaiden osaamisen kehittämistarpeisiin.

TAVOITE 1

Tällä hetkellä yli 50 -vuotiaita irtisanotaan paljon, mutta monella irtisanotuksi tulleella ei ole ajantasaisia työnhakutaitoja, työmarkkinoiden tuntemusta tai koulutusvaihtoehtojen tuntemusta. Hankkeen tavoitteena on löytää ohjauksessa asiakkaille ammatillista osaamista kehittävä palvelu, joka tukee heidän työllistymistään sekä tukea heidän työmarkkinoille pääsyään. Hankkeessa haetaan keinoja löytää sellaiset yli 54 -vuotiaat työnhakijat, jotka hyötyisivät työllistymisessä osaamisensa kehittämisestä. Hankkeessa myös tuodaan yrittäjyyden vaihtoehto asiakkaalle osana ohjausta.

TAVOITE 2

Hankkeen toisena tavoitteena on kehittää yli 50 -vuotiaiden työllistymistä tukevia koulutuspalveluita, jotka vastaavat asiakkaiden osaamisen kehittämisen tarpeisiin sekä yritysten ja työpaikkojen osaamistarpeisiin ja tukevat työllistymistä. Tavoitteena on myös tuoda ammatillisissa oppilaitoksissa esille yli 50 -vuotiaiden ammatillisen osaamisen kouluttamisen tarpeita. Tavoitteena on, että koulutukset päivittävät osallistujille osaamista, jota yrityksissä tarvitaan ja samalla hyödyntävät osallistujien vahvan aiemman osaamisen.

Sekä hankkeessa toteutettavassa ohjauksessa että osaamista kehittävissä koulutuksissa kiinnitetään huomiota aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Yli 50 -vuotiaan koulutukseen hakeutuvan osaamista tunnistetaan koulutusohjauksen aikana, mikä toimii lähtökohtana osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle ammatillisessa koulutuksessa.

Tavoitteena on, että yli 50/54 -vuotias työllistyy osaamisensa kehittämisen kautta, mikä pidentää työuria ja parantaa työllistymisen kautta hyvinvointia. Työllistyminen myös ehkäisee pitkäaikaistyöttömyyden kautta syntyviä sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.

TOIMENPITEET

TOIMENPITEET 1

Hankkeessa toteutetaan ryhmä- ja yksilöohjausta irtisanotuille ensisijaisesti yli 54 -vuotiaille henkilöille sellaisen ammatillisen koulutuksen löytymiseksi, joka parantaa heidän mahdollisuuksiaan työllistyä. Hankkeessa myös toteutetaan ja kehitetään menetelmiä löytää työttömiksi jääneistä yli 50/54 -vuotiaista ne henkilöt, joiden työllistymistä osaamisen parantamisesta edistää. Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan yrittäjyyteen ohjaavaa uraohjausta osana ns. tavanomaista uraohjausta.

Projektissa toteutetaan ja testataan oman osaamisen tunnistamisen työpajoja tiiviissä uraohjaajien ja ammatillisten kouluttajien yhteistyössä. Työpajan tarkoitus on sekä auttaa osallistujaa tunnistamaan oma
osaamisensa koulutussuunnitelman ja työnhaun perustaksi, että samalla käynnistää osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ammatillisen opiskelun sisältöjen tarkentamiseksi.


TOIMENPITEET 2

Hankkeessa rakennetaan ammatillista osaamista kehittäviä koulutuksia yli 50 -vuotiaille hyödyntäen hankkeen ohjaukseen tulevilta asiakkailta saatavaa tietoa koulutustarpeista sekä hyödyntämällä mm. hankkeen yritysverkostosta
saatavaa tietoa yritysten osaamis- ja työllistämistarpeista. Hanke viestittää osaamisen kehittämisen tarpeista oppilaitosverkostolle, jonka jäsenet voivat kehittää osaamispalveluita vastaamaan kouluttamisen tarpeisiin. Tämän lisäksi hankkeen oppilaitosverkosto perehtyy mm. yli 50 -vuotiaiden osaamisen kehittämisen menetelmiin ja haasteisiin ja näin kasvattaa osaamistaan yli 50 -vuotiaiden koulutuksen toteuttamisen pohjaksi.

Hankkeessa kehitetään osaamisen palveluita yli 50 -vuotiaille ja kootaan niistä saatuja kokemuksia.

Hanke levittää pääkaupunkiseudun oppilaitoksille tietoa yli 50 -vuotiaiden koulutustarpeista myös järjestämällä pääkaupunkiseudun muille oppilaitoksille pienseminaarin kohderyhmän osaamisen kehittämisen tarpeista ja kokemuksista.

TULOKSET

Lyhyen aikaväli tulokset:

Hankkeen toteuttaman ohjauksen myötä yli 54 -vuotiaat työttömäksi jääneet työllistyvät joko suoraan tai osaamisensa kehittämisen kautta.
Hanke kehittää sellaisia ammatillisen osaamisen kehittämisen palveluita, jotka parantavat yli 50 -vuotiaiden mahdollisuuksia työllistyä.

Pitkän aikavälin vaikutukset:

Hankkeen kokemuksia yli 50/54 -vuotiaiden koulutusohjauksesta voidaan hyödyntää TE-toimistojen ja muiden toimijoiden toteuttamassa ura- ja koulutusohjauksessa. Hanke myös tuottaa tietoa keinoista löytää TE -toimiston asiakkaista ne yli 50/54 -vuotiaat, jotka hyötyvät ammatillisen osaamisensa kehittämisestä. Hanke tuottaa tietoa ja kokemuksia yrittäjyyden vaihtoehdon esiin tuomisen keinoista osana uraohjausta yli 50 -vuotiaille.

Hanke mallintaa toimivia ratkaisuja toteuttaa sellaisia työllistymistä helpottavia ammatillisen osaamisen
kehittämisen palveluja yli 50 -vuotiaille, joita voidaan jatkossa hyödyntää koulutusten toteuttamisessa.

Hanke pidentää siihen osallistuvien työuria loppupäästä ja estää työttömyyden pitkittymistä. Hanke vaikuttaa osaltaan siihen, että ohjauspalvelut yli 50/54 -vuotiaille paranevat ja vastaavat asiakkaiden tarpeita. Se myös tarjoaa työpaikoille osaavaa ja pystyvää työvoimaa. Hanke myös vaikuttaa asenteisiin työllistää yli 50/54 -vuotiaita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat yli 54-vuotiaat ja 50 -54 -vuotiaat työttömiksi jääneet henkilöt Espoon ja Vantaan alueilla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Oppilaitosverkostoon osallistuvien oppilaitosten henkilöstö. Pääkaupunkiseudun oppilaitosten henkilöstö. Pääkaupunkiseudun Te -toimistojen henkilöstö. Hankkeeseen osallistuvien työpaikkojen yhteyshenkilöt ja henkilöstöä palkkaavat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 279 762

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 245 626

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 373 016

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 327 883

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Vantaa, Espoo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 26

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 255

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Naisten työttömyysaste on keskimäärin miehiä parempi, ja miehet ovat naisia useammin pitkäaikaistyöttöminä. Naisten ja miesten työttömyysero on kuitenkin tasoittunut jonkin verran vuoden 2014 aikana. (Työvoimatutkimukset, Tilastokeskuksen koonnit). Miehiä on viime vuosina irtisanottu naisia enemmän, koska miehiä työskentelee enemmän rakennemuutosaloilla. Naiset ja miehet jäävät keskimäärin työttömiksi erilaisilta aloita, miehet enemmän teollisuudesta ja esim. it-alalta, naiset enemmän toimistotehtävistä ja esim. kokoonpanotyöstä. Miehet ja naiset hakeutuvat keskimäärin eri aloille opiskelemaan: miesten ja naisten osuuksien vaihtelu eri koulutusaloilla oli suurta vuonna 2013 (Tilastokeskus.fi /tilastot/koulutus/ammatillinen koulutus/2013). Sosiaali- ja terveysalalla naisten osuus oli 85 prosenttia, tekniikan ja liikenteen alalla 18 prosenttia. Naiset osallistuivat ammattiin tai työhön liittyvään koulutukseen aktiivisemmin kuin miehet. Heistä 60 prosenttia oli osallistunut tämän tyyppisiin opintoihin, kun miehistä niitä harjoitti alle puolet (47 prosenttia työvoimasta). Ero naisten ja miesten osallistumisosuuksissa on kasvanut 1990-luvun seitsemästä prosenttiyksiköstä 13 prosenttiyksikköön vuonna 2012.(Aikuiskoulutustutkimus 2012, ennakkotiedot, Tilastokeskus 2013). Kuitenkin Työvoimakoulutuksen aloittaneista oli miehiä 55 % ja naisia 45 % (Työvoimakoulutuksen tilastot 2013). Naiset opiskelivat työvoimakoulutuksena eniten sosiaali- ja terveysalaa, hallinto-ja toimistoalaa ja palvelualoja, miehet taas teollisuuden alaa ja rakennus- ja kaivosalan osaamista (TEM Tilastotiedote 2014:3). Miehet ja naiset päätyvät siten edelleen opiskelemaan eri ammattialoille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa on suunnitteluvaiheessa tarkasteltu miesten ja naisten työttömyyden ja kouluttautumisen eroja aikuisena. Hankkeen käynnistysvaiheessa (7-9/2015) toteutetaan projektihenkilöstön työpaja, jossa tarkastellaan työttömyyden sekä yli 50 -vuotiaiden työttömyyden, koulutukseen hakeutumisen ja opiskelun vaihtelua naisilla ja miehillä, ja suunnitellaan yhdessä projektissa toteutettavat toimet, joilla 1. toteutetaan naisten ja miesten ominaisia toimintatapoja huomioivaa infotilaisuuksien, starttivalmennusten, ura- ja koulutusohjausten sekä osaamisen kehittämisen toteutusta sekä 2. tuetaan hakeutumista sukupuolelle epätyypilliselle alalle. Hankkeessa nostetaan ohjauksessa esille epätyypilliset alat vaihtoehtona ja mahdollisuutena sekä naisille että miehille. Tässä hyödynnetään jo olemassa olevaa materiaalia (esim. www.tem.fi/files/37907/Tasa-arvon_hyvia_kaytantoja_Valtava-kehittamisohjelmasta) ja kehitetään hankkeen omia toimia niiden pohjalta. Hankkeessa pyritään sukupuolisensitiiviseen ohjaukseen (vrt. Ståhlberg 2007: Ohjaus sukupuolten tasa-arvon kehittämisen tukena). Aura-hanke pyrkii tekemään alakohtaisia sukupuolijakaumia näkyviksi sekä aktiivisesti lieventämään sukupuolen mukaista alakohtaista segregaatiota. Hankkeessa pyritään myös toimimaan tavoilla, joka tukee naisten ja miesten mahdollisesti erilaisia tarpeita ja edellytyksiä osallistumiseen. Infotilaisuuksien, starttivalmennusten ja osaamisen kehittämisen palveluiden kielessä ja lähestymistavoissa pyritään huomioimaan sekä naisten että miesten tarpeet. Sukupuolinäkökulman huomioimista hankkeessa käsitellään ensin hankkeen alussa toteutettavassa työpajassa ja sitä seurataan osana hankkeen seurantaa hankekokouksissa ja ohjausryhmässä. Hankkeessa seurataan naisten ja miesten hakeutumista eri koulutusaloille ja käytetään sitä hankkeen toiminnan edelleen kehittämisessä. Aura-hankkeen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteet noudattelevat Liikelaitos Edupolin oppilaitoskohtaista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, jossa on huomioitu tasa-arvolaki (L609/1986) ja yhdenvertaisuuslaki (L21/2004). Suunnitelma sisältää nykytilanteen kartoituksen ja arvioinnin, toimenpiteitä ja keinoja sekä positiivisia erityistoimia syrjinnän estämiseksi, toiminnan ja suunnitelman toteutuksen seurantatapoja ja aikarajoja sekä toiminnan arvioinnin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on varttuneiden ja kokeneiden työnhakijoiden osaamisperustan vahvistaminen ja työllistymismahdollisuuksien parantaminen ja sen myötä tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Hanke välttää luonnonvarojen tarpeetonta käyttöä esimerkiksi karsimalla päällekkäisen toiminnan ja materiaalien tuottamisen yhteistyö-organisaatioiden kanssa. Hanke välttää paperin käyttöä ja suosii etäpalavereja. Edupolilla on sertifioitu SFS:EN 14001 ympäristöjärjestelmä, jota hankkeessa noudatetaan. Sen mukaan mm. ympäristötietoutta valmennetaan osallis-tujille ja henkilö-kunnalle. Hankkeessa kiinnitetään huomiota ympäristöä säästäviin toimintatapoihin, esimerkiksi lajitteluun ja kierrätykseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Hanke toimii Edupolin sertifioidun ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Hankkeessa suositaan etäpalavereja ja vältetään turhaa liikkumista toimipisteestä toiseen. Hankkeen työ organisoidaan tehokkaasti, jolloin ehkäistään toiminnan turha pirstaloituminen, mikä myös osaltaan vähentää turhaa liikkumista toimipisteestä toiseen. Hankkeen henkilökunta osallistuu Edupolin tavoitteisiin vähentää turhaa lämmittämistä ja veden käyttöä ja siten vähentää energian käyttöä. Hanke käyttää mahdollisimman vähän paperia. Hanke edistää ympäristötietoutta esimerkillään.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Hanke suosii toiminnassaan ekologisesti kestäviä materiaaleja, esineitä ja huonekaluja. Hankkeeseen ei hankita kuin välttämätön tarpeisto, jolloin turhaa tavaraa ei kerry kuormittamaan luonnonvaroja. Hanke ei tuota sellaista jätettä, joka haittaisi kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuutta. Hanke edistää ympäristötietoutta esimerkillään ja ympäristökasvatuksen keinoin. Edupolissa on sertifioitu ympäristöohjelma ja se toimii Green Office – periaatteiden mukaisesti.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Hankkeessa tai hankkeen omassa organisaatiossa ei käytetä sellaisia prosesseja tai teknologiaa, joihin liittyisi suuria ympäristöriskejä, tai joita pidetään muutoin ekologisesti kyseenalaisina.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 3
Hankkeen toiminta ei uhkaa Uudenmaan alueen Natura-kohteita. Hanke välttää toimimasta yritysten kanssa, jotka toimivat ympäristöä kohtaan vastuuttomasti.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Hanke toimii Edupolin sertifioidun ympäristöjärjestelmåän mukaisesti, mikä tarkoittaa paperin käytön välttämistä, jätteiden lajittelua ja turhien hankintojen välttämistä, millä ehkäistään jätteiden syntymistä. Hanke pyrkii mahdollisimman paperittomaan toimintatapaan, millä ehkäistään paperijätteen syntymistä. Hanke hankkii uusia tarvikkeita vain kun se on välttämätöntä, millä ehkäistään jätteiden syntymistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Hanke välttää paperin käyttöä ja suosii etäpalavereja. Hankkeessa kiinnitetään huomiota ympäristöä säästäviin toimintatapoihin, esimerkiksi lajitteluun ja kierrätykseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 5
Hanke hyödyntää paikallisia resursseja ja tukee niiden kehittymistä. Hanke toimii alueellisesti ja toteuttaa hankintansa paikallisilta toimijoilta, jos se on kokonaistaloudellisesti perusteltua. Hanke tekee yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa ja auttaa niitä löytämään tarvitsemaansa työvoimaa, mikä tukee yritysten elinvoimaisuutta. Paikallisten yritysten ja muiden työpaikkojen osaavan työvoiman saanti helpottuu, jolloin niiden toimintamahdollisuudet paranevat. Hanke tukee yli 50 -vuotiaiden pysymistä työelämässä, mikä vähentää yhteiskunnan rasitusta pitkäaikaistyöttömyyden myötä. Samalla hanke pidentää työuria.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hanke tuottaa aineettomia palveluita, jotka tukevat siihen osallistuvien elämänhallintaa ja hyvinvointia. Hankkeessa luodaan uudenlaisia aineettomia tukipalveluja työllisyyden parantamiseen ja koulutuksen saatavuuteen.
Liikkuminen ja logistiikka 2 4
Hankkeessa suositaan etäpalavereja ja vältetään turhaa liikkumista toimipisteestä toiseen. ja kimppakyytejä suositaan aina kun mahdollista. Osa ohjauksesta ja neuvonnasta toteutetaan sähköpostitse ja puhelimitse. Edupolin verkko-oppimisympäristöt ja -alustat ovat hankkeeseen osallistuvien käytettävissä ja niitä tullaan hyödyntämään ja kehittämään hankkeen toiminnassa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hanke pyrkii edistämään hankkeeseen osallistuvien osallisuutta ja ehkäisemään syrjäytymistä kehittämällä asiakkaittensa koulutukseen ja työhön hakeutumisen taitoja, oppimisvalmiuksia sekä tekemällä uraohjausta. Hanke myös pyrkii parantamaan yli 50 -vuotiaiden mahdollisuuksia kehittää osaamista, joka auttaa heitä työllistymään. Työllistyminen yleensä parantaa henkilön hyvinvointia ja vähentää samalla pahoinvoinnin kautta yhteiskunnalle syntyviä kustannuksia. Työnhakutaitojen ja uraohjauksen lisäksi hankkeen toiminta vahvistaa osallistujan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa työmarkkinoilla, mikä parantaa hänen hyvinvointiaan. Työyhteisön tasolla Aura-hanke ehkäisee työpaikalla tapahtuvaa syrjintää tuomalla esiin yli 50-vuotiaiden vahvuuksia työssä ja työyhteisön jäsenenä sekä työurien pidentämisen hyötyjä.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hankkeen päätavoitteena on varttuneiden ja kokeneiden työnhakijoiden osaamisperustan vahvistaminen ja työllistymismahdollisuuksien parantaminen ja sen myötä tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Hanke ohjaa asiakkaita työllistäville aloille sukupuolesta riippumatta, ja tuo esille sukupuolelle epätyypillisten alavalintojen vaihtoehtoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hankkeen toimenpiteiden avulla ehkäistään ikään liittyvää syrjäytymistä työmarkkinoilta ja siihen liittyvää pahoinvointia, aktiivisuuden vähenemistä ja terveysriskejä. Projekti edesauttaa koulutustason nousua ja aktiivisen kansalaisuuden valmiuksia (nettiosaaminen, työnhakuosaaminen), ja voimaannuttaa osallistujia elämässään. Projekti pyrkii osaltaan huomioimaan naisten ja miesten tarpeet ohjauksen toteuttamisessa. Näillä toimenpiteillä edistetään sosiaalista ja taloudellista kestävää kehitystä ja yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta. Työurien pidentyminen lisää yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 2 2
Kasvatus ja opetus on osa kulttuuriympäristöä. Hanke edistää yli 50/54 -vuotiaiden tarpeisiin vastaavia ohjaus- ja koulutuspalveluita ja yli 54 -vuotiaiden työllistymistä ja siten tasa-arvon lisääntymistä.
Ympäristöosaaminen 2 3
Hanke toimii Edupolin ympäristöjärjestelmän mukaan ja siinä toteutettavissa koulutuksissa toteutetaan myös ympäristötietouden perusteet antava valmennus. Se lisää asiakkaiden tietoja ja osaamista toimia ympäristövastuullisesti.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Aura-hanke tuki Vantaalla ja Espoossa yli 50-vuotiaita työttömäksi jääneitä takaisin työelämään. Hankkeeseen osallistuneista 244 asiakkaasta 80 % oli yli 54-vuotiaita. Alkuhaastattelun jälkeen Auran asiakas osallistui noin viikon mittaiseen Startti-valmennukseen, joka päivitti osallistujien tiedot tämän hetken työmarkkinoista. Startti-valmennuksessa tunnistettiin olemassa oleva osaaminen ja valmennettiin lisää keinoja työmarkkinoille hakeutumiseen. Siellä myös tuotiin esille opiskelun vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia uuden työllistymisen hakemisessa, tuotiin esille yrittäjyyden vaihtoehtoa. Hankkeessa tuettiin asiakkaita eri tavoin uuden työllistymisen löytämisessä. Ryhmäohjauksen ohella asiakas osallistui henkilökohtaiseen uraohjaukseen. Asiakas saattoi myös osallistua hankkeen järjestämiin teemapäiviin sekä jatkotapaamisiin, joissa myös oli mahdollisuus vertaistyöskentelyyn.

Aurassa toimi pääkaupunkiseudun oppilaitosten verkosto, jossa käsiteltiin yli 50-vuotiaiden ammatillisen opiskelun tarpeita ja yli 50-vuotiaiden erityisiä tarpeita opiskelussa. Hanke toteutti oppilaitosverkoston tuella pääkaupunkiseudun oppilaitoksille ja uraohjausta toteuttaville pienseminaarin yli 50-vuotiaista työelämässä ja koulutuksessa.

Aura lähestyi yrityksiä ja työpaikkoja mm. yhteistyössä kaupunkien työllisyyspalveluiden kanssa toteutettujen teemallisten työnantajabrunssien ja lounastapaamisten kautta. Niiden pääteemat olivat yli 50-vuotiaat työmarkkinoilla.

Hankkeessa rakennettiin koulutuspolut isännöintialan, henkilökohtaisen avustajan ja yrittäjyyden koulutuksiin sekä kehitettiin osaamiskartoituksen menettelyitä sekä siihen liittyvää uraohjauksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä. Aurassa kehitettiin ehdotukset yli 50-vuotiaille suunnatuista ammatillisista koulutuksista, mutta niitä ei toistaiseksi ole toteutettu.

Kaikkiaan 58 % Auraan osallistuneista työllistyi, aloitti ammatillisen koulutuksen tai perusti yrityksen hankkeen aikana. Asiakaspalautteiden mukaan hanke onnistui lisäämään osallistujiensa uskoa työllistymisen mahdollisuuksiinsa ikääntyvänä työnhakijana. Se myös kehitti osallistujille tarpeellisia taitoja työn hakemiseen. Aura tarjosi valmentajien tuen sekä vertaistuen, jotka olivat hyödyllisiä uuden työllistymisratkaisun löytämisessä.