Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20370

Hankkeen nimi: Kostiakeskus

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2015 ja päättyy 30.9.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pälkäneen kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 2050961-3

Jakeluosoite: Keskustie 1

Puhelinnumero: 0357911

Postinumero: 36600

Postitoimipaikka: PÄLKÄNE

WWW-osoite: http://www.palkane.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Raivio Panu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: työllisyyskoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: palkane(at)palkane.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 03 579 11

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda Pälkäneelle välityömarkkinoiden työllistymisen mahdollisuuksia, edistää pitkäaikais- ja nuorisotyöttömien hyvinvointia ja parantaa palveluiden saatavuutta. Hankkeessa suunnitellaan ja kehitetään yhteisöllistä kansalaistalo- ja kierrätyskeskustoimintaa, edistetään sähköisten palveluiden käyttöä, kehitetään avointa sosiaalityötä, luodaan terveydenhoidon itsehoitopiste sekä lisätään yhteistyötä kunnan, seurakunnan ja kolmannen sektorin välillä.

Välillisenä tavoitteena on lisäksi kehittää ympäristökasvatustoimintaa Pälkäneen kunnan Kostian koulussa, ja organisoida kaupoilta yli jääneiden elintarvikkeiden jakamista Pälkäneellä. Myös varsinaisen kierrätyskeskustoiminnan ylläpito tapahtuu hankkeen ulkopuolisella rahoituksella. Kansalaistalo on merkittävä askel kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa paikallisessa kontekstissa, koska Pälkäneellä ei ole tällä hetkellä kierrätyskeskus- eikä kirpputoritoimintaa. Ympäristökasvatuksen ja kierrätyksen asema on ollut suhteellisen pieni myös Pälkäneen suurimmalla ala-asteella Kostian koulussa. Tavoitteena on, että osa työllistämistoimintaan osallistuvista toteuttaisi erilaisia ympäristökasvatuksen ja kierrätykseen liittyviä tehtäviä yhteistyössä Kostian koulun kanssa.

Hankkeen kautta luotavaan Kostiakeskukseen muodostuu useita matalan kynnyksen työllistymisen mahdollisuuksia muun muassa asiakaspalvelu-, myynti-, hinnoittelu-, lajittelu-, ympäristökasvatus-, siivous-, kuljetus-, kunnostus- ja keittiötehtäviin. Työllistämistoimintaan osallistuville tarjotaan jatkuvaa yksilö- ja työhönvalmennusta ja työtehtävien opinnollistamisen mahdollisuutta. Työllistämistoimintaan osallistuvia autetaan kohti työ- tai koulutusratkaisuja. Hankkeeseen palkataan kaksi työntekijää. Hankkeen varsinaisia osallistujia eli pälkäneläisiä 17-64 -vuotiaita työttömiä tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevia on yhtäaikaisesti erilaisilla työllistämis-, koulutus- tai aktivointijaksoilla noin 10 henkilöä. Koko hankeen aikana on tavoitteena saavuttaa 40 asiakasta erilaisille työllistämis-, koulutus- tai aktivointijaksolle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat pälkäneläiset 17-64 -vuotiaat työttömät työnhakijat ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat. Erityinen huomio kohdennetaan yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneisiin sekä alle 29-vuotiaisiin työnhakijoihin. Lisäksi kohderyhmänä voidaan pitää Kangasalan kunnan Pälkäneellä työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä ja heidän asiakkaitaan avoimemman sosiaalityön pilotin kautta (Kangasalan kunta tuottaa Pälkäneen kunnan sosiaalitoimen palvelut).

Hankkeen palveluista ja sen mukanaan tuomista mahdollisuuksista on etukäteen ilmaissut kiinnostuksnsa myös Kuntoutuskeskus Pälkäne, jonka asiakkaana on pääsääntöisesti työelämän ulkopuolella olevia 17-64-vuotiaita mielenterveyskuntoutujia.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat kaikki Pälkäneen Kostiakeskuksen palveluja käyttävät sekä Kostian koulun oppilaat, joille tuotetaan ympäristökasvatukseen liittyviä teemapäiviä tms.

Kostiakeskuksen välilliselle kohderyhmälle tarjoamia palveluita ovat muun muassa kierrätyskeskuspalvelut, sähköisen asiakaspalvelupisteen palvelut, videoneuvotteluyhteydet, materiaalipankki, avoimen sosiaalityön palvelut ja ylijäämäruoan jakelupalvelu.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 230 012

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 222 345

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 306 683

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 296 460

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Pälkäne

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero: 36600

Postitoimipaikka: PÄLKÄNE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa kohdellaan eri sukupuolia tasa-arvoisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa kohdellaan eri sukupuolia tasa-arvoisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa kohdellaan eri sukupuolia tasa-arvoisesti, mutta se ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 6
Tehostetaan kierrättämiseen liittyvää toimintaa Pälkäneellä. Käynnistetään ylijäämäruoan jakelu.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Toiminnalla varsin vähäinen merkitys ilmastonmuutoksen kannalta. Ympäristökasvatuksen käynnistämisessä mukanaoleminen liittyy jossain määrin ilmastonmuutoksen riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Ympäristökasvatuksella pyritään opettamaan lapsille monimuotoisuuden tärkeydestä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Ylijäämäruoan ja kierrätystavaroiden hyödyntäminen vähentää kasvihuonekaasuja.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole suoraa yhteyttä Natura 2000-ohjelman kohteisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 6
Kierrätyskeskustoiminta ja ylijäämäruoan hyödyntäminen vähentää jätteiden määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole suoraa yhteyttä uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Hankkeen ja Pälkäneen yrittäjien toimesta etsitään ratkaisuja kierrätystoiminnan tehostamiseen myös yrityksissä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Sähköisten palveluiden neuvonta videoyhteyksineen, avoin sosiaalityö, ympäristökasvatus.
Liikkuminen ja logistiikka 6 6
Sähköisten palveluiden hyödyntäminen videoneuvotteluyhteyksineen vähentää liikkumisen tarvetta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeen tavoitteet eli välityömarkkinoiden kehittäminen, palveluiden saatavuuden parantaminen (sähköinen asiointi, itsehoitopiste,avoin sosiaalityö) ja yhteisöllisyyden lisääntyminen edistävät erityisesti kohderyhmän hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Hanketta viedään eteenpäin tasa-arvoisuutta kunnioittaen sekä sukupuolten välisestä että maahanmuuttajien näkökulmasta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeella pyritään parantamaan pitkään työttömänä olleiden ja työmarkkinoiden ulkopuolela olevien asemaa sekä kiinnittämään huomioita erityiryhmiin kuten maahanmuuttajiin.
Kulttuuriympäristö 0 2
Kostiakeskukseen luodaan ympäristö, jossa voidaan esim. pitää kansalaisopiston näyttelyjä tai toteuttaa erilaisia esim. kädentaitoihin liittyviä kursseja.
Ympäristöosaaminen 0 6
Kierrätystoiminnan ja ympäristökasvatuksen kautta ympäristöasiat nousevat Pälkäneen kunnassa keskeisempään asemaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen aikana pystyttiin laajentamaan välityömarkkinoita lisäämällä sekä kunnan tarjoamia palveluja että saamalla mukaan kolmannen sektorin toimijoita, jotka ovat osallistuneet työllisyydenhoitoon tarjoamalla pitkäaikaistyöttömille mahdollisuuksia osallistua työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin. Asiakkaille on järjestetty heidän tarpeistaan lähtevää yksilö- ja ryhmävalmennusta, kuten työhönvalmennusta, arjen- ja taloudenhallinnan neuvontaa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvää ohjausta sekä sosiaalista vahvistumista tukevia toimintoja. Pääpaino asiakastyössä oli kuntouttavissa ja osallisuutta edistävissä palveluissa, ja hankkeen avulla on ennen kaikkea pystytty ehkäisemään kohderyhmän köyhyys- ja syrjäytymisriskiä.

Hankkeen aikana on luotu tiiviimpi moniammatillinen työote sekä kunnan sisällä että Te-toimiston, Kelan ja terveydenhuollon kanssa. Tämä on lisännyt yhteisvastuullisuutta työllisyydenhoidossa ja tehostanut tiedonkulkua. Moniammatillisesta työotteesta on muodostunut arkea ja siitä ovat erityisesti hyötyneet asiakkaat, joiden palvelutarve on laaja ja monisyinen. Moniammatillisen työotteen kehittyminen on tarjonnut myös henkilöstölle työnohjauksellista tukea asiakastyössä jaksamisessa.

Yhteistyötahoista Pälkäneen seurakunta on tuonut omia palvelujaan Kostiakeskukseen toteuttamalla diakoniatyön päivystyksellistä toimintaa kerran viikossa. Palvelu on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi asiakkaille, ja korostanut Kostiakeskuksen roolia matalankynnyksen palveluntuottajana. Lisäksi Kostiakeskuksessa sijaitseva TE-hallinnon asiointipiste videoneuvotteluyhteyksineen on nopeuttanut asiakkaiden asioiden eteenpäin viemistä.

Kostiakeskuksesta on muodostunut matalankynnyksen kohtaamispaikka palveluun osallistuville, mikä omalla toiminnallaan tukee asiakkaiden osallisuutta ja vahvistaa heidän sosiaalisia taitojaan. Toiminta on ollut asiakkaille heidän lähtökohtansa huomioon ottaen oikein mitoitettua ja vastuutettua, jolla on pystytty tarjoamaan heille onnistumisen kokemuksia ja vastattu monella olleeseen tarpeellisuuden tunteen puutteeseen. Kostiakeskuksessa on käytetty menetelmänä myös vertaisohjausta, jolloin asiakkaat ovat saaneet tukea ja opastusta myös toisiltaan.

Hankkeen tulokset näkyvät enemmänkin asiakkaiden toimintakyvyn ja elämänhallinnan parantumisena, mutta oikein suunnitellut ja kohdennetut valmennuspalvelut ovat johtaneet myös muutaman asiakkaan työllistymiseen vakituiseen tai määräaikaiseen palkkatyösuhteeseen. Hankkeen aikana pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista Pälkäneellä on vähentynyt 15,6 % verrattuna tilanteeseen ennen hankkeen alkamista.