Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20373

Hankkeen nimi: Ohjaava Olkkari

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2015 ja päättyy 31.5.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky.

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0825508-3

Jakeluosoite: PL 33

Puhelinnumero: 015 1941

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.mikkelinolkkari.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ratia Sari-Anne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Mikkelin Olkkarin toiminnanohjaaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sari-anne.ratia(at)essote.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 311 7083

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Etelä-Savon Koulutus Oy, 2249317-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ohjaavan Olkkarin tavoitteena on vahvistaa nuorten hyvinvointia, mahdollistaa nivelvaiheissa olevien nuorten koulutukseen ja työelämään pääsyä sekä vahvistaa nuorten toimijuutta ja osallisuutta matalan kynnyksen palveluissa. Olkkarista rakennetaan osa valtakunnallista ohjaamomallia, jossa toteutetaan organisaatiorajat ylittävää matalan kynnyksen palvelua alle 30-vuotiaille nuorille. Uusien matalan kynnyksen koulutuspalveluiden kautta nuoret löytävät omia tulevaisuuden polkujaan. Olkkarin terveyspalveluilla ja omaehtoisella toiminnalla nuorten osallisuus ja omasta hyvinvoinnista huolentiminen kasvavat. Erityisesti painotetaan elämänsä nivelvaiheissa olevien nuorten palveluiden kehittämistä. Kehittämistyössä laajennetaan matalan kynnyksen toimijaverkostoa ja vahvistetaan sen yhdessä toimimista nuorten hyväksi.

Hankkeessa kehitetyillä palveluilla parannetaan nuorten hyvinvointia, palveluiden saatavuus kehittyy ja nuorisotakuun nivelvaiheiden ohjaus vahvistuu. Hankkeessa mahdollistetaan nuorten omaehtoisen toiminnan toteuttaminen. Osallisuutta rakennetaan toteuttamalla vertaistuki- ja vapaaehtoistoimintaa. Uudet käynnistettävät palvelut lisäävät ja monipuolistavat nuorelle tarjottavaa ohjausta ja tukea. Henkilökohtaista ohjausta ja räätälöityjä ratkaisuja on tarjolla enemmän ilman ajanvarausta. Uusien kehitettävien matalan kynnyksen terveys- ja koulutuspalvelujen pääpainopiste on nivelvaiheessa olevien nuorten palveluiden toteuttaminen. Hanke koordinoi ja yhteen sovittaa uusien matalan kynnyksen palveluiden toteutuksen osana yhteistä verkostotyötä. Palveluiden järjestäjät ovat jäsenenä nuorten ohjaus- ja palveluverkostoissa.

Hankkeen päätavoitteena on tasavertaisten palveluiden mahdollisuus sukupuolesta riippumatta. Ilman lähetettä ja ajavarausta tapahtuvien palvelujen järjestäminen mahdollistaa nuoren osallisuuden hänen tilanteestaan huolimatta. Erilaisessa elämäntilanteessa olevat nuoret eivät joudu eriarvoiseen asemaan. Välillisesti nuorten palvelut vahvistuvat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat nuoret, jotka ovat elämänsä nivelvaiheissa ja toivovat tietoa, neuvontaa, ohjausta tai tukea löytääkseen pidempiaikaisia ratkaisuja. Hankkeen kohderyhmänä ovat myös nuoret, jotka toimivat vapaaehtoistoiminnan toteuttajina tai ovat vertaistuellisessa ryhmätoiminnassa osallisena. Lisäksi hankkeen kohderyhmän kuuluvat alle 18-vuotiaiden nuorten huoltajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostoon kuuluvat työntekijät (oppilaitokset, seurakunta, poliisi yms.), organisaatioiden johdon edustajat, järjestötoimijat, nuoren läheisverkosto.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 279 135

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 261 088

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 399 175

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 373 367

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Maaherrankatu 12

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 140

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta. Aikaisempien vuosien matalan kynnyksen palveluiden perusteella palveluiden tarve on molemmilla sukupuolilla ja palvelun tarpeella hyvin henkilökohtainen peruste. Tällöin tulee huomioida myös suokupolinäkökulma palveluita tarjottaessa ja niihin ohjattaessa. Olkkarissa toimii erilaisia ryhmiä, joissa on huomioitava sukupuolinäkökulma. Tälläisia on esim. jaksoittain toimivat tyttö- ja poikakerhot, joihin ohjaus tapahtuu sukupuolen perusteella ja joissa toiminnat painottuvat kyseiseen sukupoleen liittyviin erityiskysymyksiin. Myös koulutusneuvonta ja työelämään liittyvässä ohjauksessa huomioidaan sukupuolisegregaation näkökulma, jotta ohjausta ei vahvisteta tytöillä naisvaltaisille aloille ja pojilla miesvaltaisille aloille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Uusien palveluiden osalta henkilökohtaista palvelua tarjotaan molemmille sukupuolille. Mahdollisesti terveyspalveluihin ohjautuu omaehtoisesi enemmän nuoria naisia kuin miehiä. Nuorten miesten kiinnittyminen toimintaan tapahtuu enemmän toiminnallisuuden kautta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on tasavertaisten palveluiden mahdollisuus sukupuolesta riippumatta. Nuorten omaehtoisessa toiminnassa huomioidaan eri sukupuolien väliset toiveet ja osa toiminnasta kohdennetaan sukupuolen mukaisten tarpeiden mukaisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 6
Matalan kynnyksen palveluilla ehkäistään nuoren putoamista palveluiden ulkopuolelle. Nuoret tulevat osaksi koulutus- ja työelämäpalveluja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 0
Nuorten tuottamat vertaistuelliset palvelut. Uusien palvelumuotojen aloittaminen terveyspalveluiden ja koulutuspalveluiden osalta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 6
Hankkeessa nuorille tarjotaan uusia terveydenhuoltopalveluja hyvinvointinsa vahvistamiseen. Opintonsa keskeyttäneiden ja sen uhan alla olevien nuorten palvelut vahvistuvat. Omaehtoisen toiminnan kautta tarjotaan uusia harrastetoimintoja ja osallisuuden kokemuksia. Nuoren kokema elämän merkityksellisyys ja johonkin kuulumisen tunne kasvavat ja sen seurauksena minäpystyvyys kasvaa. Nuori kiinnittyy osaksi yhteiskuntaa.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Matalan kynnyksen palveluja tarjotaan molemmille sukupuolille ja eri tilanteissa oleville nuorille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 3
Ilman lähetettä ja ajavarausta tapahtuvien palvelujen järjestäminen mahdollistaa nuoren osallisuuden hänen tilanteestaan huolimatta. Erilaisessa elämäntilanteessa olevat nuoret eivät joudu eriarvoiseen asemaan. Välillisesti nuorten palvelut vahvistuvat.
Kulttuuriympäristö 6 0
Nuorten omaehtoisen toiminnan vahvistaminen lisää kulttuurista nuorisotyötä osana matalan kynnyksen toimintaa.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ohjaavan Olkkari hankkeessa vahvistettiin ja lisättiin nuorten hyvinvointia, mahdollistettiin nivelvaiheissa ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten koulutukseen, työelämään tai muuhun toimintaan pääsyä sekä vahvistettiin nuorten toimijuutta ja osallisuutta matalan kynnyksen palveluissa. Hankkeessa toteutetut toimenpiteet olivat:
Tavoite 1. Hankkeessa rakennettiin Olkkarista osa valtakunnallista Ohjaamomallia. Hankkeen aikana työntekijät verkostoituivat valtakunnallisen Ohjaamoita koordinoivan Kohtaamo-hankkeen sekä Ohjaamo-verkoston kanssa valtakunnallisissa Ohjaamopäivissä, projektipäällikköpäivillä ja alueellisilla ohjaamopäivillä. Hankeen henkilöstö oli mukana valtakunnallisen Ohjaamo-verkoston kanssa luomassa mm. yhteisiä toimintamalleja ja tilastointia, visuaalista ilmettä, nettisivuja, asiakaspalautteen keräämistä, viestintää ja yhteisiä tilaisuuksia sekä koulutuksia Ohjaamoille. Ohjaamo Olkkari nimi otettiin käyttöön toukokuussa 2016. Olkkarin palvelu on jatkossa tunnistettavissa osaksi valtakunnallista Ohjaamo-verkostoa.
Tavoite 2. Käynnistää matalan kynnyksen koulutuspalvelut. Hankkeessa tarjottiin opinto-ohjaajan ajanvarauksetonta palvelua ohjaus- ja neuvontapalvelun yhteydessä sekä ajanvarauksella kolmena päivänä viikossa. Opinto-ohjaaja oli mukana etsivien nuorisotyöntekijöiden työparina asiakasprosesseissa siinä vaiheessa kun koulutukseen hakeutuminen tai koulutusvaihtoehdon pohtiminen on asiakkaalla ajankohtaista ja asiakas on halunnut tavata opinto-ohjaajan tarjoten näin nivelvaiheen tukea nuorille. Esdun kanssa yhteistyössä aloitettiin toiminnallinen työnhakuvalmennus jossa työnhakutaitoja vahvistettiin luovilla menetelmillä. Lisäksi yhteistyössä Etelä-Savon ammattiopiston, Mikkelin kaupungin työllisyyspalveluiden ja Opso diili –hankkeen kanssa pidettiin Monta tietä oppisopimukseen -iltapäivä nuorille 2016. Näillä vahvistettiin nuorten työnhakutaitoja sekä tuettiin opiskeluvalintoja. Keskeyttämisuhan alla olevat Esedun opiskelijat ovat tavanneet opinto-ohjaajan pääsääntöisesti siinä vaiheessa kun opiskelija on jo päättänyt erota opinnoista. Opinto-ohjaaja on tavannut Esedun opiskelijoita heti eropäätöksen jälkeen. Näin on ollut mahdollista keskustella opintojen jatkamisen eri mahdollisuuksista, miettiä minkälainen toiminta on mahdollista ennen opintoihin palaamista ja mikä toiminta edistää opintoihin palaamista. Nuorten itsenäiset sekä verkostojen yhteydenotot opinto-ohjaajaan lisääntyivät hankkeen edetessä.
Tavoite 3. Käynnistää matalankynnyksen työelämäpalvelut. Hankkeen aikana tiivistettiin yhteistyötä te-toimiston kanssa ja luotiin malli jolla te-asiantuntija voi tukea nuorten työllistymistä Ohjaamo Olkkarissa ajanvarauksettomasti sekä ajanvarauksella. Ajanvarauksellinen palvelu juurtui hyväksi toimintamalliksi jota jatketaan myös hankkeen jälkeen. Yhteistyössä toteutettiin myös te-toimiston sähköisessä viidakossa tapahtumapäivä 2016.
Hankkeessa järjestettiin 24.2.2016 yhteistyöpäivä työelämätoimijoiden kanssa, jossa oli paikalla Mikkelin kaupungin työllisyyspalveluiden, TYP-Reitin, Te-toimiston, Mikemet Oy:n, Ohjaamo Olkkarin ja ELY:n henkilökuntaa. Päivässä tiivistettiin Ohjaamo Olkkarin yhteistyötä työelämätoimijoiden kanssa ja käytiin läpi Olkkarin työelämäpalveluihin ohjautumisen prosessia. Tiivis yhteistyö on jatkunut Mikkelin kaupungin työllisyyspalveluiden sekä TYP-Reitin kanssa säännöllisillä yhteistyöpalavereilla, joilla on edistetty mm. Ohjaamo Olkkarin tuki- ja jälkihuollon ohjaajien oikeutta tehdä aktivointisuunnitelmia Ohjaamon asiakkaille yhdessä te-toimiston asiantuntijan kanssa. Tämä on nopeuttanut monen asiakkaan etenemistä kuntouttavaan työtoimintaan ja sen jatkoja. Ohjaamo Olkkarin uutena palveluna työllistymiseen ja koulutukseen toteutettiin yhteistyössä 1.-5.2.2016 nuorille Valmiina työnhakuun! viikko. Viikossa työnhakuprosessi oli jaettu päiviin, josta nuoret saivat ottaa haluamansa kokonaisuuden. Hankkeen aikana järjestettiin myös CV-iltoja ja laadittiin pieni opas työnhakuun.
Hankkeessa pilotoitiin nopean työllistymisen Work Pilots sovellusta seitsemän muun kunnan kanssa keväällä 2016. Sovellusta ja mahdollisuutta avata 1-4h työtehtäviä esiteletiin RekryON 2016 tapahtumassa työnantajille. Kaksi nuorta pääsi testaamaan sovellusta sekä suoritti toimeksiannot. Palaute sovelluksesta oli positiivista niin toimeksiantajien kuin nuorten puolelta. Pilotin jälkeen sovellus tuli käyttöön koko maahan.
Ohjaamo Olkkarin ja yritysten välinen yhteistyö tiivistyi hankkeen loppuajasta mm. työnhaun pikatreffeillä joista ensimmäinen pidettiin Ohjaamo Olkkarissa marraskuussa 2016. Mikkelin Betoni esitteli toimintaansa sekä teki pikahaastatteluja paikallaolijoille. Tilaisuus oli avoin kaikille työnhakijoille. Tästä kaksi henkilöä pääsi jatkohaastatteluun, joista yksi työllistyi. Helmikuussa 2017 toisilla työnhaunpikatreffeillä oli puhelinmarkkinointiyrityksen edustaja Kuopiosta paikalla. Ohjaamon muu henkilökunta ohjasi asiakasprosesseissa nuoria tapaamaan yrityskontaktoijaa, jolla vahvistettiin nuorten avoimille työmarkkinoille etenemistä. Hankkeen loppuvaiheessa nuoret tulivat suoraan tapaamaan työntekijää työllistymiseen liittyvissä asioissa.
Tavoite 4. Pilotoida matalankynnyksen terveyspalveluita. Terveydenhoitajan työssä pilotoitiin Ohjaamomalliin terveystarkastukset, työkyvyn arvioinnit ja työkykyselvittelyt, ehkäisyn aloitukset ja ohjaus- ja neuvontatyö sekä toimiminen osana Ohjaamo Olkkarin tiimiä. Työmuotoina oli ajanvarausvastaanotto, avoin vastaanotto Ohjaamossa ja nuorten työpajoilla, puhelinneuvonta, jalkautuminen sekä erilaiset ryhmät. Uudet nuoret ohjattiin pääsääntöisesti terveystarkastukseen ja terveydenhoitajan vastaanottoa ja terveystarkastuksia alettiin hyödyntämään pitkien asiakassuhteiden osana. Lisäksi muut ammattiryhmät käyttivät konsultaation mahdollisuutta asiakastyön tueksi. Terveydenhuollossa verkostoitumisen kautta mm. koulun/opinnot keskeyttäneitä opiskelijoita, joilta opiskeluhuollon palvelut ovat loppuneet, jatko-ohjattiin heidän luvallaan Ohjaamo Olkkarin terveydenhoitajalle. Näin toimien taattiin nuorelle esim. tuen jatkuminen, hoidon seuranta sekä pitkäaikaissairauksien hoitajan kontrollit. Hoitoketjut, lomakkeet, kirjaamisen käytännöt ja yhteiset sovitut käytänteet terveydenhoitajan työn osalta saatiin mallinnettua.
TE-toimiston kanssa sovittiin keväällä 2016, että asiakasneuvojat ohjaavat alle 30-vuotiaat asiakkaat terveystarkastukseen ennaltaehkäisevästi terveyttä ja työkykyä edistävässä ja ylläpitävässä tarkoituksessa. Myös sosiaalityön puolelta tuli nuoria työkyvyn ja terveydentilan selvittelyyn. Toiminnalla tuettiin nivelvaiheissa olevien nuorten koulutukseen ja työelämään pääsyä. Spinghousen nuorten työnhakuvalmennuskurssin sisältöön sovittiin, että he käyvät tutustumassa Ohjaamo Olkkariin ja heille kerrotaan mahdollisuudesta terveydenhoitopalveluihin Ohjaamo Olkkarissa.
Terveydenhoitaja käynnisti yhdessä Ohjaamo Olkkarin päihdetyöntekijän ja Viola ry:n My Space,not yours- hankkeen kanssa Bella-tyttöryhmän keväällä 2016 Lyseon koululla. Terveydenhoitaja on ollut mukana myös Örebro-mallisissa vanhempainilloissa.
Tavoite 5. Hankkeessa vahvistettiin nuorten omaehtoista toimintaa ja yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Ryhmille tarjottiin yhteistyön ja verkostoitumisen paikkoja Ohjaamo Olkkarin 5-vuotis syntymäpäivillä 2016 sekä Inspiroidu- GetInspired illassa 21.4.2017. Nuorten vanhempien ryhmätoiminta lapselliset käynnistettiin 2015. Ryhmän tavoitteena on tukea nuoria vanhempia kasvatustyössä ja tarjota vertaistukea vanhemmuuteen. Nuorten isien ryhmää kokeiltiin, mutta ”äitylit” ryhmä on saatu vakiinnutettua Ohjaamo Olkkarin toiminnaksi. Syksyllä 2015 koottiin ja aloitettiin nuorten ohjausryhmän toiminta. Ryhmä otti kantaa hankkeessa kehitettäviin palveluihin sekä toi näkemyksiä alle 30-vuotiaiden palveluiden osalta, joita Ohjaamo Olkkarissa tai verkostoissa voidaan edistää. Hankkeen työntekijä kehitti ja toteutti yhdessä seurakunnan erityisnuorisotyöntekijän sekä nuorten kanssa Kulman kundit- ryhmätoimintaa, jota toteutettiin 2015 ja keväällä 2016. Ryhmässä oli toimintaa pojille erilaisten harrasteiden parissa. Kesällä 2016 hankkeessa toteutettiin nuorten teatteritoiminta yhteistyössä Kulttuuriosuuskunta Kukan kanssa. Nuorten ohjaama ja toteuttama Pandan matka esitys esitettiin HuliVili karnevaaleilla kesällä 2016. Loppuvuodesta 2016 aloitti pöytäroolipelaajien ryhmä, joka jatkaa toimintaansa myös hankkeen jälkeen. Lauluryhmä kokoontui alkuvuoden 2017 aikana ja ryhmässä rohkaistiin nuoria laulamaan yhdessä. Keväällä 2017 toteutettiin pelinkehitysryhmä, jonka toteutuksesta vastasi paikallinen yritys MetaTavu Oy. Ryhmässä esiteltiin peleihin ja pelialaan liittyvää toimintaa. Nuorten vetämä OA-syömishäiriöisten vertaistuellinen ryhmä aloitti säännölliset kokoontumiset Ohjaamo Olkkarissa vuoden 2017 alusta. Xamk:n opiskelijat kehittivät ja toteuttivat kevään 2017 kansainvälistä kahvilatoimintaa, jossa teemat vaihtuivat tapaamiskerroilla.
Paikallisista järjestöistä koottiin ”Järjestöämpäri” työryhmä yhteistyön tiivistämiseksi. Se kokoontui hankkeen aikana neljä kertaa. Mannerheimin lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin kaveritoiminnan kanssa yhteistyössä toteutettiin kampanjan, jolla etsittiin uusia vapaaehtoisia kaveritoimintaan. MLL huolehti kouluttamisesta Ohjaamo Olkkarissa keväällä 2017. Ohjaamo Olkkarin asiakkaita voidaan edelleen ohjata mukaan MLL:n kaveritoimintaan. Vapaaehtoistoimintaan on käynyt kannustamassa myös SPR, joka kertoi mm. yhteisvastuukeräyksestä ja lipaskerääjänä toimimisesta.