Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20375

Hankkeen nimi: Rinnakkaishanke Kotomaatti

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2015 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Pl 164

Puhelinnumero: 029 502 4000

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Toijonen Merja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö/ennakointiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: merja.toijonen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 012 179

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työvoimapoliittinen rinnakkaishanke tuottaa Ammatillinen kotoutumiskoulutus KOTOMAATTI-kehittämishankkeen tarvitseman työvoimakoulutuksen, johon sisältyy kullekin osallistujalle ohjaava jakso (100 pv) ja ammatilliset opinnot (100 pv).

Ammatillinen kotoutumiskoulutus KOTOMAATTI-kehittämishankkeella haetaan uusia toimintamalleja ja ratkaisuja, joilla tuetaan lähtömaastaan ammatillista koulutusta ja/tai osaamista omaavien tai ammatillisesta koulutusalastaan selvillä olevien ja ammatilliseen koulutukseen riittämättömillä valmiuksilla olevien aikuisten maahanmuuttajien hakeutumista ja valmiuksia ammatilliseen koulutukseen ja työelämään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työnhakijana olevat aikuiset maahanmuuttajat, joilla on jo lähtömaastaan aiempaa ammatillista koulutusta ja/tai osaamista tai selkiytynyt ammatinvalinta, mutta riittämättömät kielelliset tai muut valmiudet hakeutua ammatilliseen koulutukseen ja työelämään.

4.2 Välilliset kohderyhmät

ammattiopettajat, jotka vastaavat maahanmuuttajaopiskelijoiden opintojen henkilökohtaistamisesta ja oppimisen ohjaamisesta, työpaikkaohjaajat, työyhteisöt

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 310 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 280 979

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 310 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 280 979

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Mikkeli, Pertunmaa, Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Puumala, Pieksämäki, Joroinen, Juva

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-