Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20376

Hankkeen nimi: Rinnakkaishanke Topiks (työvoimapoliittiset toimet)

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2015 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: PL 164

Puhelinnumero: +358295024075

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Toijonen Merja Anitta

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: ennakointiasiantuntija/projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: merja.toijonen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400012179

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rinnakkaishanke TOPIKS
Tällä rinnakkaishankkeella rahoitetaan TOPIKS-kehittämishankkeen toteuttamisessa tarvittava työvoimakoulutus.
TOPIKS-hankkeen päätavoitteena on työttömien ja ammatillista koulutusta vailla olevien sekä ammatilliset opinnot keskeyttämässä olevien nuorten ja aikuisten sitouttaminen koulutukseen tai työelämään. Hankkeessa tähdätään työvalmennuksen opinnollistamiseen eli siihen, että nuorilla tai aikuisilla olisi mahdollisuus suorittaa työtä tekemällä
ammatillisiin opintoihin liittyviä tutkinnon osia. Tavoitteena on myös opettajien osaamistason nostaminen. Opettajien taito soveltaa opetussuunnitelmien toteuttamista uudenlaisissa oppimisympäristöissa vaatii lisäkoulutusta ja valmennusta. Hanke kartoittaa niiden tarvetta ja pilotoi niitä toimintakautensa aikana.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömät ja ammatillista koulutusta vailla olevat sekä ammatilliset opinnot keskeyttämässä olevat nuoret ja aikuiset. Erityinen painotus hankkeessa on 300 pv työmarkkinatukea saaneet työttömät henkilöt.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Mikkeliläiset pajatoimijat ja ESEDU:n henkilöstö

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 169 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 77 275

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 169 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 77 275

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Pertunmaa, Puumala, Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-