Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20378

Hankkeen nimi: AURA - aikuisten uraohjaus

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.7.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Savon Koulutus OY

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 2249317-6

Jakeluosoite: PL 304

Puhelinnumero: 015-2215111

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.esedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Häkkinen Timo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.hakkinen(at)esedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447115718

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, 0207390-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työvoiman osaamisvaatimukset ovat nyt ja lähitulevaisuudessa murroksessa monista eri syistä. Merkityksekkäin niistä on digitalisaation lisääntyminen kaikilla aloilla. Tämä lisää työvoiman liikkuvuutta, ammatinvaihtoa, työn sisällön uudistumista, uudelleen ja täydennyskoulutuksen tarvetta sekä riskiä jäädä työttömäksi. Työmarkkinat muuttuvat myös siten, että entistä useammalle itsensä työllistäminen ja/tai yrittäjyys ovat lähes ainoita vaihtoehtoja. Myös muut muutokset työelämässä, kuten globalisaatio, lisäävät aikuisten koulutustarpeita. Jotta työvoiman kasvaviin osaamistarpeisiin voidaan nopeasti reagoida, tarvitaan joustavaa ja tehokasta aikuisten ohjaustoimintaa.

Aura-projekti auttaa työssä, työmarkkinoiden ulkopuolella olevia ja työttömiä saamaan oikeaa ja ajantasaista tietoa, neuvontaa ja ohjausta erilaisista koulutusvaihtoehdoista, eri ammateista, niihin työllistymisestä sekä henkilökohtaisista opintososiaalisista etuuksista. Tietoa, neuvoa ja ohjausta saa yhdeltä luukulta, matalan kynnyksen palveluna monikanavaisesti. Nykyisessä työhallinnon tilanteessa tuottavuusohjelman vaikutuksesta TNO-palvelut on karsittu murto-osaan entisestä eikä muualla yhteiskunnassa näitä ole saatavissa. Verkkopalvelut korvaavat lähinnä tiedon hankinnassa, mutta henkilökohtainen neuvonta ja ennen kaikkea ohjaus on vielä vähäistä. Kuitenkin Etelä-Savossa aikuisten kouluttautumistarve on suuri yleisen matalan koulutustason vuoksi sekä korkean työttömyysasteen ja yritysten henkilöstön osaamistarpeiden takia. Aikuisten kouluttaminen ja heidän arkielämän haasteidensa huomioiminen vaativat myös opiskelujen aikaista tukea ja neuvontaa enemmän kuin mitä oppilaitos pystyy normaalin toiminnan puitteissa järjestämään. Tällaista ”aikuisopiskelijan asiamiestä” tarvitaan joskus elämän ja opintojen solmukohdissa. Aura- hanke toteutetaan Etelä-Savon ammattiopiston ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston yhteishankkeena.

Hankkeen toimenpiteet voidaan tiivistää seuraavasti:

Koulutukseen hakeutumisvaihe:
Hanke toteuttaa ammatillisen toisen asteen tiedotus- neuvonta- ja ohjaustehtävää yhdeltä luukulta. Ohjauspalvelulla on yksi puhelinnumero sekä yksi sähköinen ja fyysinen palvelupiste. Palvelua annetaan koulutusta suunnitteleville aikuisille ennen opintoihin hakua ja hakeutumisvaiheessa, mutta myös koulutuksen aikana ja koulutuksen päätyttyä työllistymisvaiheessa tai jatko-opintoihin siirryttäessä. Pitkäkestoisten koulutusten sijaan räätälöidään asiakkaille polkuja, joissa jo suunnitteluvaiheessa koulutus ja työssä käyminen nivoutuvat selkeäksi kokonaisuudeksi. Hakeutumisvaiheessa käynnistetään lakisääteinen henkilökohtaistamisprosessi, jolloin koulutuksen alkaessa ao. kouluttajalla on jo perustiedot olemassa. Koulutuksen järjestäjällä on vastuu henkilökohtaistamisen kokonaisuudesta. Aikaisemmin opitun tunnistaminen ja tunnustaminen eli AOTT sekä henkilökohtainen opetuksen järjestämissuunnitelma eli HOJKS on opiskelijan oman ryhmänohjaajan tai vastuukouluttajan vastuulla.

Koulutuksen aikana:
Hankkeen palveluohjaaja antaa tietoa erilaisista koulutusvaihtoehdoista, niihin hakeutumisesta ja pääsyvaatimuksista. Asiakas saa tarvittaessa apua hakemuksen tekemisessä ja jättämisessä sekä henkilökohtaistamiseen liittyvän lomakkeen täyttämisessä yhdessä ao. koulutusvastaavan kanssa.
Koulutuksen aikana palveluohjaaja auttaa opiskeluun liittyvien mahdollisten ongelmien ratkaisemisessa yhdessä oppilaitoksen muun henkilökunnan kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi huonojen koulukokemusten ylittäminen, oppimisvaikeuksien tunnistaminen, toimeentuloon liittyvät ongelmat, perheeseen tai asumiseen liittyvät hankaluudet, työssäoppimispaikkojen hankinta ja näyttötilanteissa tukeminen.

Koulutuksen päättyessä:
Koulutuksen päättyessä palveluohjaaja auttaa työllistymään esimerkiksi esittelemällä te-palveluja ja kertomalla avoimista työpaikoista ja erilaisista soveltuvista työammateista. Palveluohjaaja opastaa tarvittaessa myös työhakemusten ja cv:n laatimisessa. Opiskelija saa myös tietoa ja neuvontaa jatko-opinnoista.

Toimintatavat:
Palveluohjaus toteutetaan noudattamalla seuraavia periaatteita:
1. asiakaslähtöisyys
2. matala kynnys ja yksi luukku
3. monikanavaisuus (puhelin-, some-, verkko-, skype-, chat- ja kasvokkainen palvelu)
Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan sitä, että asiakkaita ohjataan valitsemaan heille parhaiten sopiva vaihtoehto ja tietoa annetaan muistakin kuin Esedun koulutuksista. Matala kynnys mahdollistaa tiedon saannin nopeasti yhdeltä luukulta eli yhdestä osoitteesta ja/tai puhelinnumerosta. Lisäksi palvelua annetaan erilaisin sähköisin työkaluin asiakkaan valinnan mukaan. Palveluperiaatteita noudatetaan koko prosessin ajan hakeutumisvaiheesta koulutuksen päättymiseen aina työnhakuun asti.

Markkinointi:
Uuden aikuisten ohjauspalvelun markkinointi eri kanavilla alkaa heti hankkeen käynnistyttyä. Yksi luukku ja matala kynnys vaativat tiedottamista ja markkinointia verkostoissa ja suoraan kohderyhmille eli asiakkaille ja työpaikoille.

Verkostotyö:
Ohjaustyötä tekevät tahot saavat hankkeelta apua tiedottaessaan asiakkailleen erilaisista koulutusmahdollisuuksista. Hanketyöntekijöille saa verkoston työntekijät ohjata omia asiakkaitaan tarpeen mukaan. Erityisen merkittävää tämä palvelu on työvoimapalveluille ja yrityksille.
Asiakkaan kannalta toimivat valinnat ja päätökset voivat vaatia moniammatillista ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Tässä yhteistyössä palveluohjaaja on mukana koulutuksen ja aikuisten opiskelun asiantuntijana.
Palveluohjaajat jalkautuvat työelämään etsimään koulutuksen tarpeessa olevia ja antamaan koulutusneuvontaa työnantajille. Linkkeinä työpaikoilla ovat yrittäjät, esimiehet, henkilöstöpäälliköt ja ammattijärjestöjen edustajat (esim. luottamusmiehet, koulutusluotsit).

Hanke palvelee vuosittain n. 230 uutta asiakasta. Hankkeen tuloksena oppilaitoksiin syntyy monikanavainen yhden luukun asiantuntija- ja ohjauspalvelu, jota asiakkaiden ja opiskelijoiden lisäksi verkostokumppanit käyttävät osana omaa asiakastyötään ja joka palvelee myös yrityksiä koulutusneuvonta-asioissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat aikuiset, työssäkäyvät, työmarkkinoiden ulkopuolella olevat (lähinnä kotiäidit, maahanmuuttajat, varusmiespalveluksessa olevat, nuoret eläkeläiset, kuntoutuksessa olevat) ja työttömät toiminta-alueen aikuiset, jotka tarvitsevat ja haluavat uudelleen tai lisäkoulutusta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat alueen yritykset ja yhteisöt, jotka tarvitsevat uutta työvoimaa tai lisäkoulutusta henkilöstölleen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 272 708

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 262 016

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 389 581

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 374 307

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Enonkoski, Mikkeli, Pertunmaa, Hirvensalmi, Sulkava, Mäntyharju, Rantasalmi, Kangasniemi, Puumala, Pieksämäki, Joroinen, Juva, Heinävesi, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 19

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 455

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa kerätty tietoa naisten ja miesten työllisyydestä. Miehet ovat olleet pitkään yliedustettuina työttömyystilastoissa, mutta viime aikoina naisten työttömyys on ollut nousussa. Hanke on sukupuolineutraali eli molempia sukupuolia palvellaan tasavertaisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimintoja kohdennetaan tasaisesti molemmille sukupuolille. Koulutushalukkuus on kuitenkin suurempaa naisilla, joten hankkeessa panostetaan erityisesti miesten saamiseksi koulutuksen piiriin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 2
Ammattiosaamiseen ja ammattiseen koulutukseen sisältyy kestävän kehityksen teemat
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei koske hanketta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei koske hanketta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei koske hanketta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei koske hanketta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Ammattiosaamiseen ja ammattiseen koulutukseen sisältyy kestävän kehityksen teemat
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Ammattiosaamiseen ja ammattiseen koulutukseen sisältyy kestävän kehityksen teemat
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Yritykset saavat osaavampaa työvoimaa ja yrittäjien ammattitaito kasvaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 3
Ammatillisen koulutuksen yhtenä tavoitteena on parantaa palveluja ja tuotteita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 4
Koulutus on keskeinen tekijä syrjäytymisen ehkäisemisessä.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Toimintoja kohdennetaan tasaisesti molemmille sukupuolille. Koulutushalukkuus on kuitenkin suurempaa naisilla, joten hankkeessa panostetaan erityisesti miesten saamiseksi koulutuksen piiriin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Koulutus parantaa työllistymistä ja siten myös yhteiskuntaan integroitumista sekä yhdenvertaisuutta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta hankkeelle.
Ympäristöosaaminen 1 1
Ammatillinen koulutus sisältää ympäristötietoutta läpäisevästi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Aura- aikuisten uraohjaushankkeen tavoitteena ja lähtökohtana oli vastata muuttuneisiin ja monisyisiin työelämän muutoksiin ja tarpeisiin. Aikuisten oletetaan olevan aktiivisia ja omatoimisia myös uraan ja ammatilliseen koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Tämä ei enää kuitenkaan ole pätevä selitys. Muuttuneessa ja sangen rajallisessa maailmassa myös aikuiset kokevat epävarmuutta, johon tarvitsevat tietoa, neuvontaa ja ohjausta. Tällainen tarve ei rajoitu vain ihmisiin, jotka syystä tai toisesta tarvitsevat uutta uraa tai koulutusta, vaan myös jo koulutuksessa olevat aikuiset kokevat samaa epävarmuutta ja tarvitsevat epävarmuuden voittamiseen joskus tavanomaista syvempää ohjausta. Hanke on toteuttanut suunnitelmaansa siten, että toimenpiteet on kohdistettu erityisesti ilman ammatillista koulutusta oleville aikuisille ja niin, että tietoa, neuvontaa ja ohjausta on ollut tarjolla koulutukseen hakeutumista harkitseville, hakeutuville ja ammatillisessa koulutuksessa oleville. Hanke on toteuttanut matalankynnyksistä, monikanavaista ja verkostoitunutta tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua Etelä-Savon maakunnan alueella.
Hanketta on toteuttanut kaksi oppilaitosta, Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu) ja Savonlinnan aikuis- ja ammattiopisto (SAMI), joissa on toiminut yhteensä kolme palveluohjaajaa. Hanke on verkostoitunut alueella muiden aikuisia ohjaavien tahojen ja toimijoiden kanssa niin, että asiakkaille tarjottu palvelu on ollut mahdollisimman yksilöllistä, asiakasystävällistä ja helppoa käyttää. Verkostoa on rakennettu siten, että se jäisi toimivaksi rakenteeksi hankkeen jälkeen, koska hanketta toteuttaneet oppilaitokset ovat hankeaikana perustaneet oppilaitoksiin kaikille ja kaikenikäisille tarkoitetut neuvonta – ja ohjauspalvelut. Näihin palveluihin voi ottaa kuka tahansa ammatillisesta koulutuksesta kiinnostunut yhteyttä ja sitä voivat sovitusti hyödyntää myös AURA-hankkeen verkostotoimijat asiakastyössään.
Tärkeimpänä tuloksena olemme palvelleet hankeaikana yhteensä yli 550 asiakasta. Hankkeeseemme yhteyttä ottaneista etelä-savolaisista aikuisista 22 prosenttia on aloittanut ammatillisen koulutuksen, työttömänä on 17 prosenttia vähemmän ja työllistyneitä on 21 prosenttia enemmän. Nämä konkreettiset tulokset on saatu asiakaspalautekyselyjen ja asiakasrekisterin tietojen perusteella. Näiden rekisterien lisäksi toiminnan ja tulosten arvioinnissa
on käytetty verkostolle suunnattua tyytyväisyyskyselyä ja itsearviointia. Asiakkaita koskevien tulosten lisäksi olemme onnistuneet hankkeessa tuomaan paremmin esille oppilaitosten opettajien roolia aikuisten ohjauksessa. Hankkeen aikana Etelä-Savon ammattiopistossa otettiin käyttöön järjestely, jolla myös näyttötutkintojärjestelmässä opiskelevat ovat oikeutettuja hakemaan opinto-ohjaajien palvelua. Savonlinnan aikuis- ja ammattiopistossa aikuisten opinto-ohjaus on ollut vakiintuneena käytänteenä useiden vuosien ajan. Opettajat ovat melko yksin ohjausvastuussa ja sellainen tapa ei aina ole tehokkain eikä opiskelijaystävällisin hoitaa koulutuksessa olevien aikuisten ohjausta.