Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20385

Hankkeen nimi: Työ Unelmatyöksi - tuottavuutta ja työhyvinvointia Kainuun sotessa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 2496986-0

Jakeluosoite: PL 400

Puhelinnumero: 08 61561

Postinumero: 87070

Postitoimipaikka: Kainuu

WWW-osoite: http://sote.kainuu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pikkarainen Marita

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämisjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marita.pikkarainen(at)kainuu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7100862

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päämääränä on parantaa Kainuun soten henkilöstön työhyvinvointia ja siten myös työn tuottavuutta, tehokkuutta, palvelujen laatua sekä asiakkaan saamaa palvelukokemusta. Tavoitteena on, että Kainuun sotesta tulee haluttu työpaikka. Hankkeen toteutuksessa on punaisena lankana työ- ja toimintakulttuurin muuttaminen dialogiseksi ja positiivista psykologiaa soveltavaksi työkulttuuriksi. Tavoitteena on saada aikaiseksi toimintamuutoksia niin organisaatiotasolla, esimiesten toiminnassa, työyhteisöissä, työn hallinnassa kuin henkilökohtaisesti kunkin työntekijän omassa työhyvinvoinnin tilassa.

Organisaatiotasolla tavoitteena on toimintakulttuurin muutos varhaisen avoimen yhteistyökulttuurin (VAY) suuntaan johtamisessa ja työyhteisöissä. Tarkoituksena on luoda perustaa joustavalle työhyvinvoinnin kokonaisuudelle ja toimintamalleja työhyvinvoinnin ylläpitämiselle ja vahvistamiselle. Lisäksi tavoitteena on sairauspoissaolojen vähentäminen ja osatyökykyisten työurien pidentäminen sekä eläköitymisiän nostaminen.

Esimiestyön ja johtamisen kehittämisen tasolla on tavoitteena tukea esimiehiä siten, että uudenlainen organisaatiokulttuuri pystyy kehitymään ja juurtumaan. Lisäksi kehitetään esimiesten esimiesosaamista (leadership). Esimiesosaamisen kehittämisessä sovelletaan positiivisen psykologian tutkimustuloksia.

Työn hallinnan tasolla kehittämisen tavoitteena on työn hallintavälineiden kehittäminen ja niiden käytön pilotointi.

Työyhteisötasolla tavoitteena on, että työyhteisöt olisivat toimivia, positiivisia, asiakaslähtöisiä ja laadukasta palvelua tuottavia yhteisöjä.

Työhyvinvoinnin osalta tärkeää on myös työntekijän omaehtoinen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen. Tavoitteena hankkeessa on parantaa työntekijöiden työyhteisötaitoja sekä oman työhyvinvoinnin ja –kyvykkyyden ylläpitämistä ja parantamista. Tavoitteeseen pääsemiseksi toimenpiteenä on varhaisen avoimen yhteistyön mallin mukaiset toimintamallit.

Hankkeen tuloksena Kainuun soten henkilöstön työhyvinvointi on parantunut ja Kainuun sote koetaan haluttuna työpaikkana. Työyhteisöissä on avoin toimintakulttuuri. Uudenlaisia työaikajoustoja on otettu käyttöön ja osatyökykyiset pystyvät työskentelemään pidempään. Työyhteisöissä koetaan innostusta ja tulevaisuus nähdään myönteisenä. Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt, eläkkeelle jäädään myöhemmin ja asiakkaat ovat tyytyväisempiä saamiinsa sote palveluihin.

Työhyvinvoinnin parantumisen seurauksena työn tuottavuus ja tuloksellisuus lisääntyvät, sairaus- ja työkyvyttömyyseläkekustannukset pienentyvät ja palveluiden laatu paranee. Jatkuvan kehittämisen ja oppimisen idean mukaisesti työyhteisöissä innovoidaan uudenlaisia ja työelämään parantavia toimintatapoja. Asiakasymmärrys ohjaa enemmän organisaation toimintaa, Kainuun sote organisaationa on joustavampi ja ketterämpi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmä on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän koko henkilöstö n. 3500 työntekijää. Erityisesti kohderyhmänä on työyksiköt, joilla on paljon terveysperusteisia poissaoloja ja työhyvinvointikyselyn tulokset ovat matalia. Lisäksi erityistä huomioita tullaan kiinnittämään alle 30-vuotiaiden sekä toisaalta yli 54-vuotiaiden työssä jaksamiseen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat. Työntekijöiden parantunut työhyvinvointi ja kehittyneet vuorovaikutustaidot heijastuvat asiakkaiden parempana kohteluna ja palvelujen laadun paranemisena.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 400 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 383 755

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 571 433

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 548 226

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Suomussalmi, Paltamo, Ristijärvi, Kajaani, Sotkamo, Kuhmo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 600

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kainuun sote on päivittänyt tasa-arvosuunnitelmansa v. 2013. Hankesuunnittelussa on tehty toimintaympäristöanalyysia sukupuolinäkökulmasta lähteinä organisaation henkilöstöraportti v. 2014 ja -suunnitelma vuodelle 2015 sekä aikaisemmin organisaatiossa tehtyä tasa-arvosuunnitelmaa. Hankkeessa toteutetaan tasa-arvoa lisääviä toimenpiteitä konkreettisesti. Toimiala on naisvaltainen ja henkilöstö ikääntyy nopeasti. Työ on pääasiassa raskasta hoito- ja hoivatyötä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on keskeinen kyseisessä hankkeessa koska organisaatio on naisvaltainen työyhteisö. Toisaalta työhyvinvointi koostuu kaikilla työntekijöillä samanlaisista tekijöistä. Hankkeen avulla sukupuolinäkökulmaa tuodaan esille mm. helpottamalla naisten työssä olemista tuomalla uudenlaisia malleja työaikajoustoihin. Kyseessä olevat joustot koskettavat kaikkia organisaation työntekijöitä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite. Hankkeen päätavoite on parantaa kaikkien työntekijöiden työhyvinvointia, ja näin ollen edistää sukupuolten tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hyvinvoiva työntekijä ajattelee myös luontoa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Vaikutus on neutraali
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Vaikutus on neutraali.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Vaikutus on neutraali.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Vaikutus on neutraali.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Vaikutus on neutraali
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Vaikutus on neutraali
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Palvelutuottajana Kainuun sote on alueellaan merkittävä toimija. Hankkeen avulla lisätään elinkeinorakenteen elinvoimaisuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 4
Hyvinvoinva henkilöstö kykenee innovoimaan parempia ja laadukkaampia palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Innostetaan työntekijöitä kävelemään ja pyöräilemään; oman kunnon kohentamiseen (työmatkat)
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 5
Työntekijöiden työhyvinvointi lisääntyy ja sitä myötä hyvinvoinvointi kasvaa. Vaikutuksia työntekijöiden perheisiin ja läheisiin.
Tasa-arvon edistäminen 4 3
Tasa-arvo paranee työelämän joustojen ja hyvinvoinnin lisääntymisen kautta. Matalan koulutustason työntekijöiden osaamisen lisääminen parantaa työelämätasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 0
Matalan koulutustason työntekijöiden osaamisen lisääminen.
Kulttuuriympäristö 0 3
Ympäristön kulttuuriarvo korostuu työhyvinvoinnin osatekijänä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Vaikutus on neutraali.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Työ Unelmatyöksi - hankkeen tavoitteena oli parantaa Kainuun soten henkilöstön työhyvinvointia, lisätä työyhteisön vuorovaikutusta ja edistää työntekijöiden osallisuutta.

Hankkeessa toteutettiin työyhteisövalmennusta, jossa keskityttiin työyhteisön vuorovaikutuksen parantamiseen erityisesti itsetuntemuksen lisäämisen kautta. Lisäksi järjestettiin henkilöstölle suunnattua koulutusta, joiden tavoitteena oli tukea erityisesti työntekijöiden muutoskyvykkyyttä. Kainuun uuden sairaalan rakentamiseen liittyviä toiminnallisia muutoksia tuettiin kahden erillisen ostopalveluna toteutetun muutosvalmennuksen kautta. Toimintamallina laadittiin työyhteisökonsulttien toimintamalli, jonka avulla varmistetaan hankkeen tulosten juurruttaminen hankkeen päätyttyä.

Hankkeessa kehitettiin esimiesosaamista. Toimintamallina rakennettiin esimiesten perehdytysohjelma esimiestyössä aloittavien työntekijöiden tukemiseksi ja osaamisen kehittämiseksi. Hankkeessa kokeiltiin esimiestyön työkaluna sovellusta, joka tukee esimiehiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi järjestettiin esimiehille suunnattua koulutusta.

Hankkeessa laadittiin työhyvinvointia ja työyhteisön vuorovaikutusta ja työntekijöiden osallisuutta tukevia toimintamalleja. Työpajatyöskentelyyn perustuvia osallistavia toimintamalleja laadittiin seuraavista: korvaava työ, työhyvinvointisuunnitelman laatiminen, työssä innostumisen lisääminen ja yhteisöllinen työvuorosuunnittelu. Yhteisöllisen työvuorosuunnittelun ja osaamistiedon hyödyntämisestä työyksikössä laadittiin lisäksi työohjeet.

Hankkeessa toteutettiin kokeiluja, joista tärkeimmäksi nousi itseohjautuvuuden edistäminen kotihoidossa. Kotihoidon henkilöstölle järjestettiin ostopalveluna kehittämistyöpajatyöskentely itseohjautuvuudesta sekä siihen kytkeytyvä esimiesvalmennus valmentavasta johtamisesta kotihoidon esimiehille.

Kokonaisuudessaan hankkeeseen osallistui 716 Kainuun soten työntekijää. Hankkeen tavoitteena oli 600 työntekijää. Kokonaisuudessaan hankkeen toimenpiteisiin osallistuneiden lukumäärä on 961, mikä tarkoittaa noin 27 % koko Kainuun soten henkilöstöstä.