Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20386

Hankkeen nimi: Roadmanual

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rytmi-instituutin kannattajayhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0808810-7

Jakeluosoite: PL 16 60101 Seinäjoki

Puhelinnumero: 040-7334746

Postinumero: 60101

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.rytmi-instituutti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Suoku Siren

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: suoku.siren(at)rytmi-instituutti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-7334746

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Roadmanual jatkaa alueella tehtyä hedelmällistä työtä rytmimusiikin hyväksi. Sen tavoitteena on helpottaa artistien toimeliaisuutta muuttuvassa maailmassa ja antaa heille tarvittava taitotieto, jotta he voivat edistyä urallaan.

Roadmanual rakentaa kokonaisvaltaisen koulutus- ja urapolun artistille sekä opetussuunnitelman tietokoneella tuotettavalle musiikille. Koultuksia järjestetään erityisesti hankalista kysymyksistä kuten markkinointi, myynti, sopimukset ja liiketoiminta. Konemusiikin koulutuksista kootaan opetussuunnitelma.

Etelä-Pohjanmaan alueelta kootaan joukko aktiivisia musiikin rakastajia, joista koulutetaan Musapäälliköitä. He saavat valmiudet mentoroida artisteja ja he voivat käyttää MATSIa apunaan.

Roadmanual tuottaa kansainvälisestikin ainutlaatuiseen Rytmimanuaaliin aineistoa, joka siitä vielä puuttuu.
Konemusiikin opetussuunnitelma on toinen merkittävä tuotos, sellaista ei ole vielä missään rakennettu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Rahamanuaalin kohderyhmänä ovat bändit ja artistit. Monilla on yritys ja useampi sellaista kaavailee. Näiden yritysten johtajat ja työntekijät ovat kohderyhmää. Kohderyhmässä on sekä opiskelijoita että työttömiä kuin myös työttömyysuhan alaisia.

Kohderyhmään kuuluvat myös artisteille ja bändeille palveluita tarjoavat yrittäjät kuten tilitoimistoiden johtaja ja työntekijät sekä ohjauspalveluiden asiantuntijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat kaikki rytmimusiikkialan toimijat. He hyötyvät kun alalle kertyy oikeaa tietoa ja taitoja.

Muiden luovien alojen toimijat voivat kehittää oman mallinsa helpommin, kun sovellustyö on tehty yhdelle alalle. Mallista näkee, mitä asioita ja miten, on sovellettu.

Etelä-Pohjanmaa hyötyy kun yksi sen kärkialoista edistyy. Rytmimusiikki tuo alueelle dynaamista toimintaa ja sen imagovaikutus on valtava.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 243 714

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 243 714

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 313 347

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 313 347

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien, Suupohjan, Seinäjoen, Järviseudun

Kunnat: Teuva, Karijoki, Kauhajoki, Alajärvi, Soini, Kurikka, Lappajärvi, Seinäjoki, Kauhava, Lapua, Ähtäri, Vimpeli, Ilmajoki, Isojoki, Evijärvi, Alavus, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 16

Postinumero: 60101

Postitoimipaikka: Seinäjoki

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 40

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 47

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 240

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Rytmimusiikkiala on miesvaltainen ala, vaikka naisten osuus on vähitellen lisääntymässä. Musiikkiyhtiöiden roolin korvannut vertaistuki ylläpitää sukupuolittunutta rakennetta. Tiedon tarve on suurin murrosiässä ja varhaisaikuisuudessa, silloin sukupuolten maailmat ovat eriytyneimmillään. Tiedon esittämisen tyyli menee helposti tekniseksi, mikä vieroittaa naispuolisia lukijoita tai kuulijoita. Naispuolisia esikuvia on vähemmän.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen tapahtuu tiedon vapaalla julkistamisella. Näin molemmat sukupuolet saavat yhtä helposti. Tekstejä tarkastellaan naisnäkökulmasta. huolehditaan, että niiden tyyli ei sulje naislukijoita pois.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen kohderyhmänä ovat artisti yleisesti. Mutta naisnäkökulma pidetään mukana koko hankkeen ajan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Vaikutus toteutuu aineettomien hyödykkeiden käytön lisäämisellä ja aineellisten vähentymisellä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Vaikutus toteutuu aineettomien hyödykkeiden käytön lisäämisellä ja aineellisten vähentymisellä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 8
Hanke vähentää materiaalien käyttöä ja jätteiden syntymistä. Se edistää toiminnan tapahtumista netissä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 8
Hanke kehittää paikallista elinkeinorakennetta ja pyrkii edistämään alueen artistien toimeliaisuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hanke kehittää nimenomaan aineettomia palveluita. Rytmimanuaaliin sijoitettavat tietopaketit ovat kaikkien saatavilla.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Nettipalvelut vähentävät liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 8
Hanke lisää tiedon saatavuutta, se lisää harrastusmahdollisuuksia ja hyvinvointia. Se takaa esteettömyyden ja edistää luovuuden toteutumista.
Tasa-arvon edistäminen 7 5
Hanke edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa aktiivisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 5
Hanke lisää kulttuuri-identiteetin rakentumista, se edistää kaikkien kultturisten oikeuksien toteutumista.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Rytmi-instituutin Roadmanual-hanke rakensi artistin urapolkua. Se keskittyi moniin hankaliksi koettuihin asioihin kuten sopimuksiin, markkinointiin ja talouskysymyksiin. Niitä käsiteltiin koulutustilaisuuksissa ja niistä saatiin artikkeleita Rytmimanuaali -verkko-oppaaseen. Artistit ja muusikot joutuvat hoitamaan itse aina vaan enemmän asioita, koska digitalisaatio kohteli kaltoin musiikkibisnestoimijoita.

Uusien musiikkigenrejen koulutusta edistettiin kokoamalla DJ-tuottajalle opetussuunnitelma. Se perustui aiheesta pidettyihin kursseihin eli käytäntöön.

Roadmanual numeroina:
- 17 musiikkibisnestä ja alalla toimimista käsittelevää koulutustilaisuutta
- 6 elektronista musiikkia ja räppiä käsittelevää kurssia ja koulutusta
- 2 MARS goes SAD -koulutuspäivää, joissa yhteensä 8 luentoa ja 40 yksilöllistä sparraussessiota
- 2 DJ Weekend -koulutuspäivää
- 49 artikkelijulkaisua Rytmimanuaali.fi-sivustolla