Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20388

Hankkeen nimi: Pohjois-Suomen Ympäristökasvatuskeskuksen sisällön valmistelu

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 31.5.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Oulangan tutkimusasema, Liikasenvaarantie 134

Puhelinnumero: 0401678999

Postinumero: 93999

Postitoimipaikka: Kuusamo

WWW-osoite: http://www.oulu.fi/oulanka/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PAAVOLA RIKU

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimusaseman johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: riku.paavola(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401761224

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjois-Suomen ympäristökasvatuskeskus - valmisteluhankeen tavoitteena on suunnitella keskuksesta tarjottavien kurssien opetus- ja koulutussisällöt ja laatia keskuksen toimintasuunnitelma Oulun ja Lapin yliopistojen sekä Kuusamo-opiston yhteistyönä. Hankkeessa suunniteltavat koulutuspaketit muodostavat jatkossa ympäristökasvatuskeskuksen perustoiminnan. Ympäristökasvatuskeskuksen koulutustoiminta tapahtuu pääosin Oulangan tutkimusasemalla Kuusamossa. Pääkohderyhmänä ovat opettajaksi opiskelevat ja jo valmistuneet aineen- ja luokanopettajat. Tavoitteena on koota monialaisia, modernein työvälinein toteutettavia opetuskokonaisuuksia, joissa integroidaan paikalliseen luontoon perustuvia taideperustaisia ja luonnontieteellisiä menetelmiä.

Hanke toteutetaan Oulun ja Lapin yliopiston sekä Kuusamo-opiston yhteishankkeena. Päähakijana on Oulun yliopisto, jonka Thule-instituutin alla Oulangan tutkimusasema toimii. Hankkeen toimenpidekokonaisuudet ovat keskuksen koulutusosioiden laadinta ja koonti (science, art ja locality osiot) yhteiseksi noin 60-65 opintopisteen laajuiseksi opinto-oppaaksi tarjottavine kursseineen ja niiden tavoitteineen sekä keskuksen eri toimijoiden yhteistoiminnan suunnittelu. Ympäristökasvatuskeskuksen opetussuunnittelussa pyritään kiinnittämään erityisesti huomiota kurssien yhteistoimivuuteen eri opintokokonaisuuksien kesken. Erillisten opintokokonaisuuksien sisällön suunnittelun lisäksi tavoitteena on toimijoiden yhteisesti järjestämiä koulutusosioita/-kokonaisuuksia suunniteltua kurssitarjontaa yhdistäen ja kohderyhmittäin mielekkäästi soveltaen. Tästä syntyy Ympäristökasvatuskeskuksen sisäinen koheesio eri toimijoiden kesken ja saavutetaan yhtenäinen ja ainutlaatuinen toiminta- ja palveluprofiili.

Hankkeeseen palkataan koulutussuunnittelijoita, joiden tehtävänä on opetuspakettien suunnittelu. Hankkeen tuloksena Pohjois-Suomen ympäristökasvatuskeskukselle on luotu perustoimintaympäristö monipuolisine opetuspaketteineen ja niitä tukevine yhteistyöverkostoineen. Nämä kootaan hankkeen lopussa yhteiseksi opinto-ohjelmaksi ja toimintasuunnitelmaksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pääkohderyhmänä ovat opettajaksi opiskelevat ja jo valmistuneet aineen- ja luokanopettajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen tuotoksien eli koulutusohjelman kohderyhmät eli opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 75 045

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 75 045

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 91 357

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 91 357

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Itä-Lapin, Raahen, Oulunkaaren, Kemi-Tornion, Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Tunturi-Lapin, Ylivieskan, Oulun, Haapavesi-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven, Koillismaan

Kunnat: Siikalatva, Sodankylä, Ranua, Savukoski, Muonio, Rovaniemi, Pelkosenniemi, Alavieska, Siikajoki, Simo, Enontekiö, Utajärvi, Oulu, Ylivieska, Keminmaa, Kalajoki, Sievi, Kärsämäki, Lumijoki, Taivalkoski, Pyhäjärvi, Kempele, Merijärvi, Pello, Kolari, Tyrnävä, Raahe, Inari, Reisjärvi, Hailuoto, Posio, Tornio, Ii, Ylitornio, Salla, Kittilä, Oulainen, Muhos, Kuusamo, Haapavesi, Haapajärvi, Nivala, Tervola, Pyhäntä, Pyhäjoki, Liminka, Utsjoki, Pudasjärvi, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Varsinaista toimintaympäristöanalyysia ei pidetty hankkeen tavoitteiden kannalta tässä vaiheessa tarpeellisena. Tunnettua on, että ala on naisvaltainen. Esimerkiksi Itämeren alueen Luontokouluille vuonna 2006 tehdyn kyselyn mukaan luontokoulujen opettajista 68% on naisia http://www.luontokoulut.com/pdf/tunnusluvut.pdf . Opetushallituksen opettajatiedonkeruun mukaan opettajakoulutukseen hakeutuvista vain vajaa viidennes on miehiä, opintonsa aloittavista vielä vähemmän. Peruskoulunopettajista jo lähes kolme neljästä ja lukionopettajista kaksi kolmesta on naisia. Joissakin opettajaryhmissä luku on näitäkin suurempi. Lastentarhanopettajista vain kolmisen prosenttia on miehiä. Vaikka ympäristökasvatuskeskuksen opetustoiminta itsessään ei juurikaan voi varsinaiseen opettajakoulutukseen hakeutuvien /täydennyskoulutettavien sukupuolijakaumaan vaikuttaa, voi sukupuolivaikuttavuutta saavuttaa jonkin verran välillisen kohderyhmän eli opettajaksi opiskelevien tulevien oppilaiden kautta (ks. seuraava kohta).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen on tasa-arvoinen osallistumismahdollisuus. Lisäksi Opetushallituksen mukaan Luonnontieteiden opetusta tulee kehittää siten, että tytöt kiinnostuvat myös fysiikan opiskelusta ja pojat myös biologian opiskelusta (http://www.oph.fi/download/140378_Luonnontieteellinen_osaaminen_perusopetuksen_9._luokalla_2011.pdf ). Oppilaat ovat tässä hankkeessa välillinen kohderyhmä. Tässä hankkeessa tehdään opetuspakettien suunnittelua, joten jonkin verran tällä voidaan vaikuttaa koulutettavien opettajien valmiuksiin tehdä poikia kiinnostavaa kurssisuunnittelua.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Asia on tärkeä, mutta tässä ko. hankkeessa on muita keskeisiä horisontaalisia tavoitteita, kuten kestävän kehityksen edistäminen. Opettajien ammattitaito ja opetuksen laatu eivät ole sidottuja sukupuoleen. Koulu ja oppilaat tarvitsevat ennen kaikkea motivoituneita ja ammattitaitoisia opettajia, joilla on mahdollisuus menestyä ammatissaan ja päästä eteenpäin urallaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Kyseessä on ympäristökasvatus, joten positiivisia epäsuoria voidaan perustellusti olettaa syntyvän.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Kyseessä on ympäristökasvatus, joten positiivisia epäsuoria voidaan perustellusti olettaa syntyvän.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 8
Kyseessä on ympäristökasvatus, joten positiivisia epäsuoria voidaan perustellusti olettaa syntyvän.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Kyseessä on ympäristökasvatus, joten positiivisia epäsuoria voidaan perustellusti olettaa syntyvän.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 10
Oulangan tutkimusasema sijaitsee Oulangan kansallispuiston sisällä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Kyseessä on ympäristökasvatus, joten positiivisia epäsuoria voidaan perustellusti olettaa syntyvän.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Kyseessä on ympäristökasvatus, joten positiivisia epäsuoria voidaan perustellusti olettaa syntyvän.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Monipuolistaa Oulangan tutkimusaseman toimintaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Ympäristökasvatuksen koulutuskokonaisuudet.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Kyseessä on ympäristökasvatus, joten positiivisia epäsuoria voidaan perustellusti olettaa syntyvän.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Luontosuhteen kehittäminen ympäristökasvatuksen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Edistää naisten työalämään pääsyä ja erilaisia työelämän siirtymävaiheita (naisvaltainen opetusala).
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 10 10
Kyseessä on ympäristökasvatus.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pohjois-Suomen ympäristökasvatuskeskus - valmisteluhankeen tavoitteena oli suunnitella keskuksesta tarjottavien kurssien opetus- ja koulutussisällöt ja laatia keskuksen toimintasuunnitelma Oulun ja Lapin yliopistojen sekä Kuusamo-opiston yhteistyönä. Hankkeessa suunniteltavat koulutuspaketit muodostavat jatkossa ympäristökasvatuskeskuksen perustoiminnan. Tavoitteiden mukaisesti hankkeen tuloksena tuotettiin Pohjois-Suomen Ympäristökasvatuskeskuksen toimintasuunnitelma ja opinto-ohjelma. Nämä dokumentit tulevat olemaan keskeisiä materiaaleja jatkossa kun ympäristökasvatuskeskuksen varsinaista toimintaa aletaan rakentamaan ja pilotoimaan.