Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20397

Hankkeen nimi: Etelä-Pirkanmaan sosiaalisen kuntoutuksen hanke - SOKU

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 30.11.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Valkeakosken kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0157568-2

Jakeluosoite: Valkeakosken kaupunki, Sääksmäentie 2, PL20

Puhelinnumero: 03 5691 100

Postinumero: 37601

Postitoimipaikka: Valkeakoski

WWW-osoite: http://www.valkeakoski.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Forstén Piritta

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Rahoitusneuvoja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: piritta.forsten(at)valkeakoski.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 335 6081

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sosiaalista osallisuutta ja työelämäosallisuutta vahvistavien sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen kehittäminen on välttämätöntä. Tulevan hankkeen avulla luodaan rakenteita ja malleja sekä yhteistyölle että ennen kaikkea toiminalle, josta pitkään työttöminä olleet ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt hyötyvät.

TAVOITTEET

Henkilöiden osallisuutta vahvistavien toimintatapojen ja palveluiden kehittäminen tapahtuu ensisijaisesti monimuotoisen sosiaalisen kuntoutuksen (sisältää mm. yksilö- ja ryhmävalmennuksen, vertaistoiminnan sekä terveyspalvelut) ja yhteisösosiaalityön sekä monikanavaisten palvelujen avulla.
Hankeen tavoitteet ovat seuraavat:

• Rakennetaan toimiva yhteispalvelukeskuksien kautta tapahtuva palveluohjaus.
• Käytetään hyväksi havaittuja arviointityökaluja.
• Suunnitellaan ja toteutetaan monimuotoinen sosiaalisen kuntoutuksen palvelu.
• Rakennetaan yksilö- ja ryhmäpalvelut omatyöntekijämallin mukaan.
• Hyödynnetään kuntoutuksessa suunnitelmallista vertaistoimintaa.
• Toteutetaan alueellinen yhteisösosiaalityön toimintatapa, jolla edistetään asiakkaiden sosiaalista ja työeämäosallisuutta.
• Luodaan monikanavaiset palvelut, joita hyödynnetään myös palvelukioskien avulla.
• Kehitetään palveluja asiakasraatien ja kokemusasiantuntijoiden avulla.

TOIMENPITEET

Monimuotoinen sosiaalinen kuntoutus
Kuntien sosiaalityön monimuotoisella sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan pitkään työttöminä olleiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen ja työelämäosallisuuteen vahvistamalla kuntoutettavan sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytyksiä. Sosiaalisessa kuntoutuksessa yksilöllinen tuki yhdistyy toiminnallisuuteen, jonka nähdään edistävän ihmisen toimintamahdollisuuksia yhteiskunnassa.
Hankkeen sosiaalisen kuntoutuksen palveluissa on keskeisintä yksilöllinen, ryhmämuotoinen ja yhteisöllinen tuki ja valmennus, jonka avulla edistetään työttömän henkilön osallisuutta, elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja, tulevaisuuden suunnitelmia ja arjessa selviytymistä. Toiminnassa hyödynnetään ammattilaisten panosta, vertaisten ja yhteisöjen tukea ja kolmannen sektorin tuottamia palveluja. Kokonaisuuteen yhdistetään vahvasti myös terveydenhuollon palvelut. Palveluiden koordinointivastuu säilyy asiakkaan omatyöntekijällä koko sosiaalisen kuntoutuksen ajan.

Yhteisösosiaalityö
Hanke suunnittelee ja toteuttaa yhteisösosiaalityön mukaista toimintaa. Yhteisösosiaalityössä lähdetään siitä, että perinteiset yhteisöt kytkeytyvät uudentyyppisiin yhteisöllisiin muotoihin. Yhteisöt ovat monimuotoisia ja henkilöiden osallisuutta tuetaan arjen verkostoissa. Sosiaalityön ja asiakastyön tavoitteisiin pyritään rakentamalla, tukemalla ja kehittämällä näitä yhteisöjä.
Yhteisöllisyys on yhteenkuuluvuutta. Yhteisösosiaalityössä sosiaalityöntekijän tulee ymmärtää yhteisön ja yhteisöllisyyden historiaa, ryhmäprosesseja ja -dynamiikkaa. Hänen tulee kyetä arvioimaan ja soveltamaan erilaisia yhteisöjen kanssa toimivia työmenetelmiä.
Yhteisösosiaalityön keskeisiä toimintaperiaatteita ovat seuraavat:
• sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisy
• lähipalvelujen kehittäminen
• kansalaisten oma-aloitteisuuden tukeminen
• sosiaalisten verkostojen merkityksen tunnustaminen

Monikanavapalvelut
Hankkeen kehitystehtävänä on palvelujen muutos asiakaslähtöisiksi tietotekniikalla tuetuiksi monikanavapalveluiksi. Tämä tarkoittaa, että eri hallintojen ja hankkeen palvelut ovat käytettävissä verkossa, puhelimella, henkilökohtaisena palveluna toimipisteessä ja videoyhteyksin kotoa tai kuntien palvelukioskeista. Hankkeen tulee tarjota osallistujille mahdollisuus monikanavapalvelujen kehittämiseen. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi hyödyntämällä internetissä syntyviä yhteisöllisiä vaikuttamismahdollisuuksia. Hankkeessa selvitetään, miten nykyisten verkkopalveluiden rinnalle saadaan mobiilipalveluita sekä asiakkaiden että liikkuvaa työtä tekevien projektityöntekijöiden käyttöön.

Monikanavapalveluja toteutettaessa tulee huolehtia digitaalisen syrjäytymisen ehkäisemisestä. Se tarkoittaa, että kaikilla hankkeen asiakkailla tulee olla mahdollisuus käyttää verkkopalveluja. Digitaalista syrjäytymistä ehkäistään ainakin antamalla koulutusta tietotekniikan käytössä.

Monikanavapalvelujen kehittäminen perustuu hankkeessa seuraaviin uudistuksiin:
• Kuntoutuksen ja työllisyyden hoidon palveluja kehitetään huomioiden monikanavamalli.
• Asiakas saa palvelut valitsemansa kanavan kautta.
• Verkkopalveluilla lisätään palvelujen vaikuttavuutta ja tuetaan kuntoutujan omatoimisuutta.
• Verkkopalvelut liittyvät saumattomasti perinteisiin palveluihin.
• Kunnat ja hanke huolehtii osaltaan digitaalisen syrjäytymisen ehkäisemisestä.
• Tietotekniikkaa hyödynnetään kuntalaisten osallisuuden, vuorovaikutuksen ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi.
• Kuntien toimipisteisiin ja valittuihin palvelukioskeihin rakennetaan kuntien/hankkeen ylläpitämiä langattomia WLAN-verkkoja.
• Kuntien omat valmiudet, kuten muutosten johtamiskyky ja henkilöstön osaaminen, pidetään kehityksen edellyttämällä tasolla.

KOHDERYHMÄT

Kohderyhmät ovat seuraavat:
• Työttömät (työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt), jotka tarvitsevat sosiaalista kuntoutusta palatakseen työmarkkinoille.
• Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavat henkilöt (kehitystehtävien toteuttajina).
• Kelan palveluista vastaavat henkilöt (kehitystehtävien toteuttajina).
• Kolmannen sektorin toimijat ja tukihenkilöt.

TULOKSET

Asiakkaat
• Asiakasmäärä on noin 540 henkilöä (kolmen vuoden aikana).
• Kaikille laaditaan palvelusuunnitelma (100 %), joka on toteutettavissa.
• Vähintään 80 % saa sitä palvelua, joka edistää kuntoutumista ja sosiaalista sekä työelämäosallisuutta.
• Naisia noin 40 % ja miehiä noin 60 %.
• Asiakaskunnassa on noin 5 % romaneja ja maahanmuuttajia.

Pitkän aikavälin tulokset
• Syntyy käyttökelpoinen monimuotoisen sosiaalisen kuntoutuksen työmuoto ja yhteisösosiaalityön toimintatapa.
• Saadaan selkeä asiakasohjausprosessi (arviot, selvitykset, suunnitelmat, yksilö- ja ryhmävalmennukset, vertaistoiminta ja yhteisöllisyys).
• Toteutetaan alueellinen yhteisösosiaalityön toimintatapa, jolla edistetään asiakkaiden sosiaalista ja työeämäosallisuutta.
• Rakennetaan toimivat monikanavaiset palvelut ja palvelukioskit.
• Palvelut toteutuvat huomioiden asiakkaiden/kokemusasiantuntijoiden näkemykset.
• Hankeen luomat toimintatavat ovat käytettävissä muissa kunnissa.
• Taloudellista säästöä sekä kunnille että valtiolle, kun asiakkaat ovat oikean palvelun piirissä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

• Työttömät (työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt), jotka tarvitsevat sosiaalista kuntoutusta selviytyäkseen arjessa sekä palatakseen yhteiskunnaalliseen osallisuuteen ja työmarkkinoille.

• Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista sekä nuorten palveluista ja työllisyyden hoidon yksiköistä vastaavat henkilöt kehitystehtävien toteuttajina.

• Kelan palveluista vastaavat henkilöt kehitystehtävien toteuttajina.

• Kolmannen sektorin toimijat ja asiakkaiden tukihenkilöt.

4.2 Välilliset kohderyhmät

• Asiakkaiden perheet
• Asiakkaiden tukihenkilöt ja ystävät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 789 752

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 606 431

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 053 002

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 808 575

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan

Kunnat: Urjala, Valkeakoski, Akaa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 380

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolinäkökulmasta on kokemuksellista tietoa työllisyydenhoidon ja aiempien hankkeiden (Välike & kuntakokeilu) kautta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Kuntouttamista edistäviä palveluja kohdennettaessa huomiodaan asiakkaan sukupuoli.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeeseen ohjautuu sukupuolesta riippumatta ne asiakkaat, jotka tarvitsevat sosiaalisen kuntoutuksen palvelua.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Hankkeessa hyödynnetään mahdollisimman paljon sähköisiä palveluja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Hankkeessa hyödynnetään mahdollisimman paljon sähköisiä palveluja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Huolehditaan siitä, että työhankija-asiakkaiden määrä kasvaa kuntoutuneiden asiakkaiden myötä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 3
Hanke rakentaa monikanavapalveluja, jotka ovat aineettomia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 0
Henkilökohtainen valmennus ja osallisuuden lisääminen.
Tasa-arvon edistäminen 7 0
Tarjotaan kaikille osallistujille yksilölliset palvelut.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 6
Tarjotaan heikommassa asemassa oleville henkilöille yksilöllisiä ja laadukkaita palveluja.
Kulttuuriympäristö 0 6
Hanke vaikuttaa kuntien palvelurakenteeseen.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-