Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20399

Hankkeen nimi: TYKY 50+

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Haapaveden Teknologiakylä Oy

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0765618-4

Jakeluosoite: Uusitie 81 (Teknotalo 2T)

Puhelinnumero: 044 7591306

Postinumero: 86600

Postitoimipaikka: Haapavesi

WWW-osoite: http://www.haapavedenteknologiakyla.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Markku Mehtälä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markku.mehtala(at)nihak.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 339 7723

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, 1057822-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen toimilla tuetaan Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien yritysten työntekijöiden ja yrittäjien työhyvinvointia ja erityisesti toimenpiteet kohdistuvat ikääntyvien 50+ työssäjaksamiseen. Toimenpiteinä ovat tuottavuutta ja työhyvinvointia parantavat koulutus-, ohjaus-, neuvonta-, ja asiantuntijapalvelut, jotka kohdennetaan erityisesti 50+ henkilöiden tarpeisiin.

Hankkeessa vahvistetaan yrittäjien ja työntekijöiden mukautumista muutostilanteisiin sekä kehitetään valmiuksia uudistumiskyvyn parantamiseksi. Hanketoimijoiden yrityksistä saatujen palautteiden mukaan rakennemuutoksissa vaaditaan uudenlaista osaamista henkilöstöltä muuttuvassa toimintaympäristössä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä rassaavat työhyvinvointia.

Tavoitteena on parantaa kaikilla aloilla tarvittavia tietoteknisiä valmiuksia erityisesti 50+ kohderyhmässä. ICT toimenpiteet lähtevät yritysten tarpeista, jotka on jo kartoitettu ohjelmakauden taitteessa. Tuloksena tavoitellaan varsinaiselle kohderyhmälle parempaa työn tuottavuutta, työhyvinvointia ja työmarkkina-asemaa toimenpiteiden seurauksena.

Tuloksena tavoitellaan Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien alueelle uusia toimintamalleja nostaa työntekijöiden ja erityisesti 50+ henkilöiden työn tuottavuutta. Hankkeessa kehitettyjä paremman työkyvyn, työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden toimintamalleja levitetään laajemmallekin alueelle yrityksiin ja työhyvinvoinnin ammattilaisille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Välitöntä kohderyhmää ovat Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien yritysten koko henkilöstö, johto, esimiehet ja työntekijät. Työhyvinvointi on koko henkilöstöä koskeva asia, toimenpiteille on tarvetta niin työuran alussa ja keskellä kuin 50+ kohderyhmässä. Erityishuomiota on kiinnitettävä osatyökykyisten työssä pysymiseen ja ennenaikaisten eläköitymisten ehkäisyyn.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillistä kohderyhmää ovat seutukunnat, kunnat ja kehitysyhtiöt sekä koulutus-, ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluita tarjoavat yritykset ja organisaatiot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 499 728

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 499 511

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 593 006

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 592 789

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven, Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Pyhäjärvi, Reisjärvi, Kärsämäki, Siikalatva, Haapavesi, Haapajärvi, Nivala, Pyhäntä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 155

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 132

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 750

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysi perustuu samalla hankealueella edellisellä ohjelmakaudella toteutettujen hankkeiden raportteihin ja seurantatietoihin. Hanke on valmisteltu yhdessä alueen yritysten kanssa ja valmistelussa on käytetty apuna Ylivieskan Seutukuntayhdistys ry:n Ikääntyvät työelämässä 50+ lump sum hankkeen tuloksia, jossa sukupuolinäkökulma oli huomioitu.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitua hanketta valmisteltaessa. Naisilla ja miehillä on samanlaiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimenpiteisiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Hankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä ei suunnitella eikä toteuteta sukupuolen perusteella.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
Vihreän ICT:n kehityksessä katseet tulisi kohdistaa ilmastonmuutoksen ja hiilitalouden ohella esimerkiksi luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön, vaarallisten aineiden (ROHS) vähentämiseen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Korvataan fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla energiamuodoilla. Välitöntä vaikutusta saadaan, kun verkko-opetusta ja uusia laajakaistayhteyksiä hyödynnetään koulutusten järjestämisessä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Luontoa on suojeltava, että elämä maapallolla voidaan turvata myös tuleville sukupolville uhanalaisilta muutoksilta. Täten luonnonvaroja on käytettävä kestävän kehityksen mukaisesti.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 4
Koulutuksiin tulee osallistumaan 50+ henkilöitä maatalouden urakointipalveluyrityksistä ja turveurakoitsijoita.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 3
Huomioidaan luonnon monimuotoisuus hankkeen toimenpiteitä kohdistettaessa eri aloille.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 6
Raaka-aineita on käytettävä luonnonvaroja säästäen. Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan materiaalien käyttö, kierrätys ja jätteiden käsittely erityisesti 50+ kohdalla.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 7
Hankkeen toimenpiteisiin tulee osallistumaan puun, tuulivoiman, biokaasun, turpeen ja muiden uusiutuvien energialähteiden kanssa toimivia yrityksiä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Tutkimusosaamisen kehittäminen uusien energialähteiden hyötykäytön lisäämiseksi. Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan bioenergiayritysten tehokkuuden parantaminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 8
Sähköisten palveluiden (verkkopalvelut) ja mobiilien palveluiden kehittäminen ja osaamisen kasvu alueella hankkeen toimenpiteillä.
Liikkuminen ja logistiikka 5 8
Hankkeen toimenpiteiden seurauksena sähköinen kaupankäynti alueella lisääntyy, joka vähentää ihmisten liikkumista ja lisää tavaroiden liikkumista. Uusien laajakaistayhteyksien hyödyntäminen verkko ja etäopetuksessa sekä etätyöskentely vähentävät välittömästi liikkumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeessa edistetään työpaikoilla fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia koulutus-, ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluilla.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Hankkeessa edistetään kaikkien työntekijöiden tasa-arvoa osaamiseroja kaventamalla koulutuspalveluja tarjoamalla. Työyhteisön sisällä nuoremmat oppivat vanhemmilta ja 50+ henkilöstö nuoremmilta, täällöin henkilöstö kokee olevansa tasa-arvoisessa asemassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 6
Hanke edistää välittömästi ja välillisesti yhteiskunnallista ja kulttuurillista yhdenvertaisuutta, koska yrityksissä on työntekijöinä vähemmistöryhmiin kuuluvia.
Kulttuuriympäristö 1 1
Hanke on kulttuuriympäristön suhteen neutraali.
Ympäristöosaaminen 5 5
Raaka-aineiden ympäristöarvot huomioonottava käyttö. Laatujärjestelmäkoulutuksella edistetään materiaalien käyttöä ja jätteiden käsittelyä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutettiin Haapaveden-Siikalatvan ja Nivala-Haapajärven seutukuntien alueella. Työhyvinvointia ja tuottavuutta parannettiin 132 yrityksessä ja toimenpiteisiin osallistui 750 henkilöä. Hankkeen toimenpiteet toteutettiin yritysryhmissä ja yrityskohtaisesti räätälöitynä. Hankkeen toimintaa olivat työhyvinvointikartoitukset, tykypäivät, työnohjaukset ja koulutukset. Hankkeen tuloksena on parantunut ikääntyneiden työssäjaksaminen, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi, työilmapiiri, työturvallisuus, johtamis- ja esimiestaidot sekä osaaminen ja ammattitaito.