Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20402

Hankkeen nimi: Duunista toimeen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvola Innovation Oy

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 2221859-6

Jakeluosoite: Paraatikenttä 4

Puhelinnumero: 0206152710

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.kinno.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mikkonen Taru

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: taru.mikkonen(at)kinno.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0206155484

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kouvolan nuorisotyöttömyys on maan keskiarvoa heikompi ja sen ratkaiseminen vaatii yhteistyön lisäämistä niin, että eri toimijoiden resursseja voidaan kohdentaa nykyistä tehokkaammin. Koulutuksen ulkopuolella olevien ja työttömien nuorten auttaminen edellyttää panostusta palveluohjaukseen, monialaisen ammatillisen verkoston yhteistyön parantamista sekä nuorille tarjottavien palvelujen kehittämistä.

Duunista toimeen-hankkeella pyritään työllistämään nuoria avoimille työmarkkinoille vähintään kahden kuukauden mittaisiin työsuhteisiin. Toimenpiteinä on lisäksi tehostaa ja parantaa nuorten ohjaustyötä ja kannustaa yrityksiä nuorten palkkaamiseen.

Yhteistyötä tehdään ja kehitetään Kouvolan kaupungin, Iitin kunnan, yritysten, eri järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Hankkeen avulla pyritään vaikuttamaan nuorten työllisyyttä tukevan myönteisen ilmapiirin ja asenteiden syntymiseen vuosien 2015 - 2017 aikana.

Hankkeen tuloksena nuoria työllistyy alueen yrityksiin, nuoret saavat lisäkoulutusta ja valmiuksia työllistymiseen ja aktivoituvat myös itse työnhakuun. Yhteistyö eri osapuolten kesken paranee ja vältetään mm. päällekkäisiä toimintoja. Opinto-ohjauksen rooli ja laatu paranevat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat:
- pohjoiskymenlaaksolaiset 17 - 29-vuotiaat työttömänä työnhakijana olevat nuoret, joilla on halu ja mahdollisuus työskennellä avoimilla työmarkkinoilla vähintään kahden kuukauden ajan
- Kouvolan kaupunki, Iitin kunta sekä pohjoiskymenlaaksolaiset yritykset ja yhteisöt, jotka työllistävät 17 - 29-vuotiaita nuoria
- yrittäjäjärjestöt, Kymenlaakson kauppakamari, MTK Kymenlaakso jäsenyhteisöineen sekä mahdollisesti muita vastaavia toimijoita ja järjestöjä
- muut nuorten työllisyysasioiden ja osallisuuden edistämiseen tähtäävät hankkeet (esimerkiksi Mielen Avain, Nuoret eteenpäin, Ohjaamo)
- alueen oppilaitokset; KSAO, Kyamk, Aikuiskoulutuskeskus

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat muun muassa:
- hankkeen avulla työllistyvien nuorten perhe, läheiset ja lähiympäristö
- monet arkielämän sujuvuuden kannalta välttämättömät viranomaiset (esim. sosiaalitoimi, työhallinto)
- alueen elinkeinoelämä yleensä, kun nuoria työllistyy avoimille työmarkkinoille
- alueen oppilaitokset varsinkin, kun nuoria työllistyy valmistumisen jälkeen ja kesätöihin
- opinto-ohjaajat
- erilaiset tapahtuma- ja messujärjestäjät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 238 524

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 213 557

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 318 032

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 285 590

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Iitti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Paraatikenttä 4

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 64

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Työhallinnon tilastojen mukaan työttömien työhakijoiden sukupuolijakauma (miehet/naiset) oli eri ikäryhmissä syyskuussa 2014: - 15 - 19 v. 131/96 - 20 - 24 v. 415/228 - 25 - 29 v. 307/195 Jakauman perustella on oletettu, että Duunista toimeen -hankkeen asiakasrakenne painottuu miehiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan valmennusten ja toimenpiteiden suunnittelussa ja järjestämisessä. Ohjauksen ja valmennuksen sekä tapahtumien suunnittelussa on otettu huomioon miesten ja naisten näkökulmat, tarpeet ja valmiudet osallistua.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite. Huomioidaan yksilöllisessa palvelunohjauksessa. Hankkeen toimenpiteiden tarkoitus on madalloittaa asenteita miesten ja naisten aloja kohtaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Käytetään muita kuin painettuja viestimiä.Osa työllistettävistä sijoittuu kierrätykseen liittyviin yrityksiin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutuksia
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Valmennukset ja yrityksissä työskentely lisää nuorten tietoisuutta kestävästä kehityksestä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 4
Kts. edellä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Työvoima uusiutuu ja nuorten kautta virtaa uusia ideoita yrityksiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Kts. edellä
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Lisää nuorten liikkumista ja joukkoliikenteen käyttöä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Nuorten aktivointi, auttaa nuorten lisäksi hänen lähipiiriään. Nuorten fyysiset ja psyykkiset sairaudet sekä syrjäytyminen vähenevät.
Tasa-arvon edistäminen 5 7
Työllistymisen kautta elinolot kohenevat, eriarvoisuus vähenee.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Ottaa huomioon alueen reunoilla asuvat ja maahanmuuttajataustaiset nuoret.
Kulttuuriympäristö 6 4
Edistää eri ikäpolvien kohtaamista ja yhteistyötä sekä hiljaisen tiedon siirtymistä.
Ympäristöosaaminen 0 2
Nuorten seudullinen tuntemus lisääntyy ja ympäristön ja kestävän kehityksen arvostus kasvaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Duunista toimeen –hankkeessa edistettiin 17-29-vuotiaiden kouvolalaisten ja iittiläisten työllistymistä. Nuorille ja nuorille aikuisille tarjottiin muun muassa erilaista työllistymistä ja työelämää tukevaa koulutusta, järjestettiin työnhakutapahtumia ja annettiin ohjausta ja neuvontaa.

Hankkeen toimenpitein autettiin yli 50 nuorta eri mittaisiin työsuhteisiin. Hankkeen avulla noin sata nuorta suoritti hygieniapassin tai työturvallisuuskoulutuksen ja kaikkiaan yli 600 nuorta osallistui erilaisiin työelämätaitoja kehittäviin koulutuksiin ja tilaisuuksiin. Erilaisiin työnhakutapahtumiin osallistui kaikkiaan vajaat 2 000 nuorta.

Hankkeen avulla totutettiin ensimmäistä kertaa Unelmaduuni-kilpailu, jossa nuorilla oli mahdollisuus keksiä oma unelmien kesätyönsä ja kolme nuorta pääsi Kouvolan kaupungille kesätöihin. Hanke toteutti yhteistyössä Kouvolan Nuorkauppakamarin kanssa Päivä johtajana –tempauksen, jossa yli 20 nuorta Kouvolasta ja Iitistä vietti yhden päivän johtajan tai yrittäjän mukana heidän työhön tutustuen.

Hankkeessa päivystettiin Kouvolan Ohjaamossa kerran viikossa ja päivystysvuorojen aikana työnhaussa autettiin kymmeniä nuoria. Ohjaamon ja Iitin kunnan nuorisotyön kanssa toteutettiin yhteistyössä myös koulutuksia ja work shopeja, joissa nuorilla oli mahdollisuus muun muassa tehdä työhakemuksia ja ansioluetteloja.

Hankkeen toimenpitein pyrittiin vaikuttamaan työnantajien asenteisiin työllistää nuoria. Työnantajilta kerättiin palautetta nuorten työelämätaidoista ja kehittämisen kohteista. Työnantajia autettiin rekrytoinneissa ja heitä osallistui erilaisiin tapahtumiin, joissa he kohtasivat työnhakijoita kasvotusten. Työnantajille järjestettiin tilaisuuksia, joissa kerrottiin työllistämisen erilaisista tukimuodoista. Työnantajille kerrottiin myös erilaisista vaihtoehdoista nuorten työllistämiseen ja heille tarjottiin apua muun muassa Work Pilots –puhelinsovelluksen käyttöön ottamisessa.

Hankkeen aikana käynnistettiin yhteistyössä Kouvolan Ohjaamon, Kaakkois-Suomen TE-palveluiden ja Kouvolan kaupungin yrityskoordinaattoreiden kanssa Duunitreffit-työnhakutapahtuma. Ohjaamon ja TE-palveluiden kanssa luotiin myös Työnhaun Speed Date –tapahtumat. Molemmat tapahtumat jatkuivat hankkeen päätyttyä, Työnhaun Speed Date –tapahtumat nimellä Työnhaun pikatreffit. Iitissä toteutettiin nuorisotyön kanssa yhteistyössä Iitin Kesätyötreffit, jotka niin ikään jatkuivat hankkeet päätyttyä.

Hankkeella oli nettisivut osoitteessa www.duunistatoimeen.fi ja sivustolle kerättiin avoimia työpaikkoja, työnhakijoiden ilmoituksia ja yritysten työllistämisilmoituksia. Tavoitteena oli saada 1 500 ilmoitettua 17-29-vuotiaan työllistämistä, mutta tavoite ei täysin toteutunut. Ilmoituksia tehtiin 1 182 nuoresta. Sivustolle kerättiin myös työnhakua tukevaa materiaalia nuorille ja onnistumistarinoita nuorista, jotka ovat päätyneet työelämään tavalla tai toisella.

Hankkeessa tehtiin laajaa viestintää ja se näkyi kiitettävästi mediassa. Yhteistyötä tehtiin laajasti oppilaitosten, hankkeiden ja muiden toimijoiden kanssa. Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Kouvolan Ohjaamo, Kouvolan kaupungin työnetsijät, Iitin kunnan nuorisotyö ja työllisyyskoordinaattori, Pohjois-Kymen 4H, Kaakkois-Suomen TE-palvelut ja Kouvolan OTE Nuorten työpajat.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi