Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20408

Hankkeen nimi: SFX Svenska

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 31.10.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Helsingin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0201256-6

Jakeluosoite: Helsingfors arbis / PB 5200

Puhelinnumero: 09-31049494

Postinumero: 00099

Postitoimipaikka: Helsingfors stad

WWW-osoite: http://www.arbis.hel.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lee Min young

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektledare

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: min.lee(at)arbis.hel.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 753 2234

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, Yrkesinstitutet Prakticum, 1648362-5
Föreningen Luckan rf., 1637159-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Bakgrund

Svenska är ett av Finlands officiella språk. Lagen om främjande av integration ger invandrare rätten att välja mellan svenska och finska som integrationsspråk. Men i praktiken var det inte möjligt att välja svenska i huvudstadsregionen förrän år 2012 då den första integrationsutbildningen på svenska startade i regionen. Utvecklingen av den svenska integrationsvägen på svenska är en av Helsingfors stads strategiska tyngdpunkter för 2013-2016. Trots de förbättrade möjligheterna från tidigare att kunna välja svenska behöver man ännu utveckla den svenskspråkiga integrationsvägen vidare så att den är mer yrkesinriktad och leder tydligare in i studier och sysselsättning. Antalet personer som väljer svenska är ännu idag relativt litet och därför behövs kostnadseffektiva och flexibla lösningar för att trygga dessa personers integration i samhället.

Att välja ett minoritetsspråk som första integrationsspråk i en region där majoriteten talar finska ställer stora krav på utbildningsanordnarna att kunna synliggöra och erbjuda en kontaktyta till de finlandssvenska nätverken i samhället. Dessa nätverk är ofta täta och välfungerande. Nätverken underlättar i arbetssökning och i att få sysselsättning.Genom dessa nätverk får man kännedom om arbetsmöjligheter och dessa kan också fungera som rekommendationer för den arbetssökande. Inom dagvården (SFX svenska fokuserar på de två examensdelar som berör dagvården)ses bland annat kunskap om den finlandssvenska kulturen som en merit, vilket gör att kännedom om samhället och den finländska kulturen och därmed även den finlandssvenska kulturen är en kompetenshöjande faktor i abetssökning.

SFX Svenska

Projektet utvecklar en yrkesinriktad språkutbildning (passar också som en yrkesinriktad integrationsutbildning) på svenska för invandrare i huvudstadsregionen. I projektet utvecklas en utbildning där man kombinerar Helsingfors stads svenska arbetarinstituts (Helsingfors arbis) språkkurser i svenska med närvårdarstudier i Yrkesinstitutet Prakticum (Prakticum) och Föreningen Luckans (Luckan) mentorverksamhet som språk- och studiestöd. Projektet kombinerar dessa tre levnde svenska rum, Helsingfors arbis, Yrkesinstitutet Prakticum och Luckan. Dessa besöks och används av svenskspråkiga huvudstadsregionsbor och erbjuder en naturlig kontaktyta till samhället.

Utbildningen kräver A2, enligt den europeiska färdighetsskalan för språk, kunskaper i svenska. Eleverna har möjlighet att börja Arbis integrationsutbildning redan hösten 2015 för att klara av språkkravet. Målet är att eleverna har c-nivå i svenska efter utbildningens slut. Därefter kan eleven, ifall den så vill, fortsätta med studier i finska för att utöver de svenska abetsmöjligheterna utöka dessa till tvåspråkiga arbetsplatser samt den finska abetsmarknaden.

Helsingfors arbis leder projektet och bidrar med språkundervisning. Yrkesinstitutet bidrar med närvårdarstudier (har examensrättigheter) och kontakten till arbetsgivarna. Luckan utvecklar sin mentorverksamhet för att fungera som stöd för eleverna i studierna. Mentorn stöder elevens språkinlärning och minskar således risken för avhopp på grund av bristande språkkunskaper. Via mentorn underlättas integrationsprocessen för den studerande genom att stärka kontakten till närsamhället och etablera nätverk i regionen.

Inom SFX Svenska avlägger eleverna två examensdelar av fem totalt. Dessa två berör dagvården. Inom den svenska dagvården värdesätter arbetsgivaren hos arbetstagaren i synnerhet tre kvaliteter: 1) en god svenska, 2) behörighet och 3) kunskap om den finlandssvenska kulturen. Genom att kombinera de tre olika organisationernas sakkunskap strävar projektet att utveckla en utbildning som motsvarar arbetsgivarnas förväntningar och ger eleverna kunskap och verktyg för att arbeta inom den svenska dagvården, social- och hälsovården. Om den här modellen fungerar är målet att skapa olika yrkesinriktningar i kombination med språkstudier i framtiden.

Eleverna väljs ut hösten 2015 i samarbete med de arbetsgivare som vill medverka i urvalet. Arbis och Prakticum sköter om antagningsprocessen tillsammans. Arbetsgivaren erbjuder eleven en praktikplats för läsåret 2016-2017. Eleven gör alltid praktik på samma arbetsplats förutom våren 2016 då eleverna gör studiebesök till alla medverkande arbetsgivare. Projektet vill skapa en god kontakt mellan eleven och arbetsgivaren genom att stöda både eleven och arbetsgivaren i att kunna erbjuda en lyckad praktik. Projektet vill att alla medverkande upplever utbildningen som positiv och fungerande. Integration är en ömsesidig process och projektet vill hörsamma båda parter i projektet för att genom praktiska lösningar och fortbildningar ge verktyg åt både eleven och arbetsgivaren att hantera kommunikationssvårigheter som uppstår på grund av språk eller kultur. Var och en elev får en individuell studieplan och tidigare färdigheter (utbildning, arbetserfarenhet) kartläggs.

Utbildningen börjar med en intensiv yrkesinriktad kurs i svenska våren 2016. Under våren gör eleverna studiebesök till de kommande praktikplatserna. Processen att validera elevernas eventuella tidigare erfarenhet påbörjas under våren. Utbildningen anpassas elevens behov till den grad det är möjligt. Närvårdarstudierna för läsåret 2016-2017 planeras för att passa den nya utbildningsmodellen. Under våren ordnar Prakticum en prepkurs för att söka in till närvårdarutbildningen i Prakticum. Luckan, som rekryterat och utbildat mentorer för eleverna, matchar mentorparen. Mentorerna stöder eleverna i deras studier och fungerar som kulturtolkar.

Luckan utvecklar en handbok i god kommunikation som innehåller lättläst och interkulturell kommunikation. Lärdomarna integreras som en del av Prakticums arbetsplatshandledarutbildning under våren 2016. Prakticum utbildar alltid handledaren på arbetsplatsen. FS kompetenscentrets utredning 2013 'Utredning över invandrares möjligheter att arbeta på svenska inom dagvård och äldre omsorg i huvudstadsregionen´' visade att 67 % av respondenterna med erfarenhet av att anställa invandrare hade haft språkliga problem i kommunikationen mellan arbetstagarna. SFX svenska vill därför stärka arbetsgivarnas kunskap i kommunikation för att arbetet löper smidigare på arbetsplatsen.

Hösten 2016 studerar eleverna två dagar i veckan svenska, två dagar i veckan närvårdarstudier på svenska och praktiserar en gång per vecka i ett svenskspråkig daghem. Utbildningen fortsätter våren 2017 med en dag svenska, två dagar studier och två dagar praktik. Detta läsår har varje elev en mentor som stöd i sina studier. Eleverna avlägger under läsåret två av de fem examensdelar av närvårdarstudierna. Eleverna fortsätter med studierna i Prakticum eller med läroavtal efter utbildningens slut.


Projektledaren leder och stöder projektteamet under projektets gång. Tillsammans utreder och utvecklar teamet olika möjligheter för att finansiera utbildningen i framtiden. Projektledaren samlar erfarenheter av eleverna, arbetsgivarna och medverkande organisationerna under projektets gång. Olika yrkesinriktningar i kombination med språkstudier utreds. Målet är att det ska finnas en eller flera yrkesinriktade språkutbildningsmöjligheter efter projektets slut.

Projektets målsättningar

- att tjugo elever avlägger 2 examensdelar av närvårdarutbildningen och uppnår c-nivå i svenska.
- att försnabba vägen in i arbetslivet och skapa en ny rekryteringskanal till en arbetsmarknad som lider av abetskraftsbrist.
- att ge verktyg för arbetgemenskaperna på svenskspråkiga daghem att kunna integrera invandrare på arbetsplatsen.
- att utveckla Prakticums lärare i att handleda invandrare i studierna.
- att utveckla arbis språkutbildning
- att utveckla mentorverksamhet som stöd i studier.
- att förankra utbildningsmodellen och finansieringen för framtiden.
- att utreda fler yrkesinriktningsmöjligheter utgående från projektets erfarenheter.
- att öka delaktighet i samhället, öka kunskapen om den finländska arbetsmarknaden via mentorn ovh studiehandledningen.
- att ge färdigheter för eleven att abeta inom den svenska dagvården och den svenska social- och hälsovårdssektorn. (språk, utbildning, kultur)
- att utveckla hej.fi med material från projektet.

Åtgärder

Projektpersonalen anställs, styrgrupp och arbetsutskott formas. Projektpersonalen gör upp en detaljerad handlingsplan och tidtabell för projektet. Projektpersonalen gör ett studiebesök till Sverige för att bekanta sig med SFX utbildningar i Stockholms län. Utbildningen marknadsförs och eleverna väljs ut hösten 2015. Utbildningen börjar våren 2016 med intensiva svenskstudier och en prepkurs i närvårdarstudier för att förbereda eleverna för yrkesstudier på svenska hösten 2016. Kontakten till arbetsgivarna byggs upp från början av projektet genom studiebesök och senare arbetspraktik. Material utarbetas för en handbok i god kommunikation och detta integreras med Prakticums arbetsplatshandledarutbildning våren 2016. Mentorer rekryteras och utbildas. Mentorpar matchas våren 2016 och evenemang erbjuds för parena för att lära känna det finlandssvenska samhället under år 2016. Eleverna avlägger två examensdelar läsåret 2016-2017. I slutet av studierna utarbetas och fastställs en framtidsplan för eleverna. Men eftersom de redan är Prakticums studerande kan alla fortsätta studera i Prakticum för att bli närvårdare. Projektpersonalen utarbetar en modell för samarbete med olika finansieringsmodeller.

Resultat

- att det finns en yrkesinriktad språkutbildning för invandrare på svenska i huvudstadsregionen.
- att eleverna har avlagt två examensdelar i närvårdarstudierna och har tillräckliga språkkunskaper för att studera vidare på läroavtal eller självständiga studier i Prakticum.
- att eleverna har fått information om samhället och utvecklade nätverk och känner sig delaktiga i det finländska samhället.
- att eleverna känner till abetsmöjligheterna inom dagvården, social- coh hälsovårdssektorn
- att den kulturella mångfalden ökar inom den svenska dagvården för att bättre reflektera det omgivande samhället.
- att arbetsgemenskaperna upplever att de har bättre färdigheter att handleda och anställa invandrare.
- att en modell för hur mentorverksamhet kan erbjuda studie- och språkstöd inom den yrkesinriktade språkutbildningen finns för personer med annat modersmål än svenska eller finska.
- att Arbis kan erbjuda språkutbildning med yrkesinriktning.
- att det finns en tydligare väg in i arbetslivet och studier på svenska i huvudstadsregionen för invandrare.
- att Arbis, Prakticum och Luckan bättre känner till varandras verksamhet och kan samarbeta i framtiden smidigt.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Målgruppen är arbetssökande invandrare som vill arbeta som närvårdare på svenska. I valet av studerande prioriteras unga under trettio men är också öppen för andra.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Prakticums handledare.
Helsingfors arbis lärare i svenska.
Arbis yrkes- och studievägledare.
Luckan integrations personal.
Arbetsgemenskaperna.
Studerande inom Prakticum och Arcada.
Övriga arbetar- och medborgarinstitut samt yrkesskolor på svenska i Finland.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 206 642

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 195 016

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 253 305

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 237 187

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo, Vantaa, Kauniainen, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 20

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Dagvården är ett kvinnodominerat yrke. I projektet hoppas vi att befrämja jämställdheten så att elevgruppen består av både män och kvinnor. Detta har forskats i många sammanhang.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Könsperspektivet har beaktats inom de ifrågavarande organisationerna. inom Luckans Fika projekt har man till exempel i matchningen av mentorpar beaktat könsfrågan genom att om möjligt matcha ihop par med liknande intressen, ålder och kön. Helsingfors arbis har en jämställdhetsplan och undervisningen utgår från jämställdhet mellan könen. Yrkesinstitutet Prakticum har gjort en egen jämställdhetsplan och beaktar frågor om jämställdhet i sin undervisning.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektets huvudmålsättning är att öka sysselsättningen av invandrare inom den svenska dagvården samt vidareutveckla den svenska integrationsvägen. Olika yrkesval befrämjar möjligheten att tillmötesgå individuella behov, vare sig man är kvinna eller man.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Eeleverna blir tilldelade en ipad som hjälp i studierna och för att minska på användningen av papper.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Inom finländsk utbildning ingår dessa värden där det är relevant
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Inom finländsk utbildning ingår dessa värden där det är relevant. Barn undervisas detta i dagvården vilket betyder att eleverna måste kunna förmedla dessa värden till barnen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Inom finländsk utbildning ingår dessa värden där det är relevant. Barn undervisas detta i dagvården vilket betyder att eleverna måste kunna förmedla dessa värden till barnen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
inte enligt projektets centrala målsättning.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
inte enligt projektets centrala målsättning.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
inte enligt projektets centrala målsättning.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Det finns en brist på svenskskunnig personal inom davården, social- och hälsovården. projektet bidrar till en ökad hållbarhet av närinsgstrukturen samt avhjälper arbetslöshet vilket bidrar till en hållbar nationalekonomi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Projektet utvecklar en ny modell för hur man kan kombinera ett medborgarinstituts språkkurser med ett yrkesinstituts yrkesstudier samt med tredje sektorns stöd. Projektet utvecklar en läroplan som kombinerar dessa tre olika kunnande för att sy ihop en ny utbildningen. Resultatet kan användas på andra håll i svensk-finland eller på små orter i Finland.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
inte enligt projektets centrala målsättning.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
genom att erbjuda en väg in i arbetslivet för arbetslösa befrämajs deras välmående
Tasa-arvon edistäminen 10 10
utbildningen strävar efter att möjliggöra yrkesstudier på svenska möjligt för invandrare i huvudstadsregionen samt därmed också möjliggöra sysselsättning i svenskspråkiga arbetsplatser.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
utbildningen strävar efter att möjliggöra yrkesstudier på svenska möjligt för invandrare i huvudstadsregionen samt därmed också möjliggöra sysselsättning i svenskspråkiga arbetsplatser.
Kulttuuriympäristö 4 4
Den finlandssvenska kulturen bör utvecklas med den omgivande samhället. projektet bidrar positivt till att utveckla kulturen enligt tidens anda.
Ympäristöosaaminen 0 0
inte enligt projektets centrala målsättning.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Sammanställd av Ida-Lotta Lind/Prakticum, Tina Rehnström/Luckan och Min young Lee/Arbis

Projektet SFX svenska genomfördes som ett samarbete mellan Helsingfors Arbis, Fortbildningscentrum Prakticum och Luckan under tidsperioden 1.9.2015-30.6.2017 (med förlängning fram till 31.10.2017). Utvecklingsprojektet finansierades av Europeiska socialfonden med egna finansieringsandelar av Helsingfors stad och Svenska kulturfonden.

Målsättningen var att utveckla språkstudier i svenska och mentorverksamhet för att stödja invandrare i studier till närvårdare. Det långsiktiga målet var att utveckla ett motsvarande stöd även för andra svenskspråkiga utbildningar, medan den omedelbara målsättningen var att deltagarna under projektet skulle avlägga två obligatoriska examensdelar: "Stöd för utveckling och handledning" och "Vård och omsorg".

Projektet kombinerade studier i svenska med närvårdarstudier och frivillig mentorverksamhet som stöd för studierna. Utbildningsmodellen omfattade i praktiken två kurser i svenska, två av Prakticums fem examensdelar för grundexamen för närvårdare och mentorstöd via Luckan under ett halvt år.
Den omedelbara kvantitativa målsättningen för projektet var att 20 personer skulle utföra två av de fem moduler som krävs för närvårdarexamen med hjälp av förberedande språkstöd med vårdinriktning.
I den projektutvärdering som gjordes av Tankesmedjan Magma (10/2017) konstaterar man att vissa målsättningar uppfyllts väl medan andra uppfyllts bristfälligt. Projektet motsvarade utvecklingsbehovet på den praktiska nivån. Tidigare fanns det inte någon yrkesförberedande kurs för invandrare i huvudstadsregionen. Bristen på sakkunnig arbetskraft i huvudstadsregionen inom social- och hälsovården och dagvården är fortsättningsvis stor men projektet har förbättrat de praktiska möjligheterna att välja svenska i huvudstadsregionen.

Den kvantitativa målsättningen på 20 personer uppnåddes dock inte. När studierna började på Arbis i januari år 2016 fanns det 18 deltagare inom utbildningsprogrammet varav elva fortsatte med studierna vid Prakticum hösten år 2016. När projektet avslutades sommaren år 2017 hade fem av elva studerande nått målsättningen. Enligt utvärderingen var projektet ambitiöst med många utmaningar, såsom livligt personalbyte och strukturella förändringar inom respektive genomförande organisation. Alla tre organisationer har intentioner på att fortsätta den verksamhet som startade genom Sfx svenska, men några klara planer på hur trepartsmodellen konkret kommer att utvecklas finns inte i dagsläget. Den nära kontakt man skapade under projektet gör dock ett fortsatt samarbete naturligt.

Som slutprodukter av projektet utvecklades följande material:
1) en handbok inom lätt och interkulturell kommunikation för arbetsgivare
2) undervisningsmaterial för vårdsvenska och
3) utvärdering av projektet

Dessa material är meningen att spridas och användas i framtiden, i synnerhet då man överväger liknande samarbets- och utbildningsmodeller. En process för att stödja invandrare att avlägga närvårdarexamen kan i fortsättningen förverkligas genom tätare samarbete mellan aktörerna som varit involverade i projektet (Arbetsgivarorganisationer, Prakticum, Luckan, Arbis etc).