Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20411

Hankkeen nimi: TiimiVoima-hanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Laukaan kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0176478-2

Jakeluosoite: Laukaantie 14

Puhelinnumero: 0142675755

Postinumero: 41310

Postitoimipaikka: Laukaa

WWW-osoite: http://www.laukaa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saksola Anja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankevetäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anja.saksola(at)laukaa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406720338

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Laukaan, Äänekosken ja Konneveden kuntien työttömyysaste on korkea ja erityisesti pitkäaikais- ja rakennetyöttömyys ovat lisääntyneet. Samalla työttömyyden kesto on pidentynyt. Kunnat ovat yhdessä pyrkineet löytämään keinoja työttömyydestä aiheutuvien ongelmien ratkaisemiseksi.
Hankekunnat ovat valmistelleet TiimiVoima-hanketta yhdessä. Hanketta on suunniteltu asiakkailta saatujen palautteiden ja todetun tarpeen pohjalta. Suunnittelussa on otettu huomioon sosiaali- ja terveysministeriön sekä TEOS -työryhmän raportissa mainittuja asioita ja linjauksia.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat työikäiset, maahanmuuttajataustaiset, romanit, vajaakuntoiset sekä vankeusrangaistuksesta vapautuneet.
Työttömyyden pitkittyessä paluu takaisin työelämään vaikeutuu. Kohderyhmälle tarvitaan lisää erilaisia toimintamalleja niissä tilanteissa, joissa työelämään sijoittuminen tai kouluttautuminen eivät ole ensisijaisia vaihtoehtoja.
TiimiVoima -hankkeessa kehitetään uudenlaista matalan kynnyksen toimintaa, jossa työtoimintaosuus suoritetaan oikeassa työympäristössä. Toiminnan aikana tarjotaan lyhytkestoisia koulutuksia ja herätetään motivaatiota kouluttautumiseen. Hankkeen aikana mitataan kohderyhmässä tapahtuvaa psyykkistä sekä fyysistä aktivoitumista. Arvioinnissa voidaan hyödyntää esimerkiksi VAT arviointijärjestelmästä saatavaa tietoa työ-ja toimintakyvystä.

Työtoiminta ei korvaa työpisteen ammattityötä vaan antaa lisäarvoa työpisteeseen toiminnallaan esim. vanhusten viriketoiminnassa ja teknisen toimen kiinteistönhoidossa. Kehitetään ja pilotoidaan toimintamalleja, jotka ovat monistettavissa.
Hankkeessa kehitetään erityisesti työelämävalmiuksia edistävää työ- ja ryhmätoimintaa. Hankkeen tuloksena valmentava toiminta on hyväksytty osaksi kuntien ja kaupungin yksiköiden toimintaa ja arkea. Asiakas saa tietoa omista vahvuuksistaan ja osaamisestaan sekä aktiivisuudestaan jatkosuunnitelmien tueksi. TiimiVoima-hankkeessa tarjotaan yhteiskuntaan osallistumisen mahdollisuuksia niille, joille työllistyminen ei ole tällä hetkellä realistinen vaihtoehto.
TEOS -työryhmän tavoitteiden mukainen työelämävalmiuksia edistävä kuntouttava toiminta on vakiinnutettu osaksi kuntien toimintaa (TEOS -raportti 2014).

Hankkeen aikana pilotoidaan noin 10 ryhmää vuodessa, hankkeen aikana yhteensä enintään 20 ryhmää. Ryhmät tuottavat vertailutietoa eri paikkakunnille soveltuvasta ryhmätoiminnasta.

Hanke tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi, siitä mihin työllistymistä edistävät palvelut pitäisi sijoittaa kuntien organisaatioissa.

Hanke osaltaan vahvistaa verkostoyhteistyötä eri toimijoiden esimerkiksi vankeinhoitolaitoksen, kansalaisopistojen, romanihankeen, kolmannen sektorin toimijoiden, sekä muiden hankekuntien alueilla toimivien hankkeiden kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat työikäiset
Maahanmuuttajat
Romanit
Vajaakuntoiset
Vankeusrangaistuksista vapautuneet ja koevapaudessa olevat
Kolmannen sektorin organisaatiot
Sidosryhmät ja muut palveluihin ohjaavat tahot (esim. Työ-ja Elinkeinohallinto ja psykiatrian poliklinikka)
Kohderyhmän tarkennus 23.8.2016: ryhmäohjaajat, työ- ja yksilövalmentajat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kunnan eri hallintokunnat (esim. sosiaalitoimi)
Työttömien lähipiiri

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 176 816

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 176 816

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 235 754

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 248 185

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken

Kunnat: Äänekoski, Laukaa, Konnevesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 200

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kuntien työllisyydenhoidon asiantuntijat ovat selvittäneet pitkäaikaistyöttömien sukupuolijakaumaa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tasa-arvo näkökulma on huomioitu pienryhmätoimintamalleja suunniteltaessa Toiminnassa ei ole sukupuolikiintiöitä ja toimintaa järjestetään sekä mies- että naisvaltaisilla aloilla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kyseessä ei ole varsinainen tasa-arvo hanke, mutta hanke edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Vieraskasvien raivaaminen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Kierrätys
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Mm. taaja-alueiden raivaus
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Osa-työkykyisten henkilöiden työpanoksen hyödyntäminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Asiakkaiden hyvinvoinnin parantuminen. Kohderyhmä tuottaa hyvinvointipalveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Asiakkaiden aktiivisuuden parantaminen. Tuetaan julkisen liikenteen käyttöä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 5
Pitkäaikaistyöttömien aktivoituminen ja yhteiskuntaosallisuus paranevat
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Ryhmä- ja työtoimintaa järjestetään sekä nais-että miesvaltaisilla aloilla
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Parantaa heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden yhteiskuntaosallisuutta ja hyvinvointia
Kulttuuriympäristö 8 8
Hanke tarjoaa kohderyhmälle koulutusta ja osallisuuden kokemuksia
Ympäristöosaaminen 5 5
Lisätään ympäristötietoutta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toimi 1.9.2015-31.12.2017 Laukaassa, Äänekoskella ja Konnevedellä. Hanke oli mukana yli 20 pitkäaikaistyöttömille suunnatun ryhmävalmennuksen kehitystyössä. Ryhmiin osallistui hankkeen aikana lähes 200 asiakasta. Hanke kehitti ryhmävalmennusten sisältöjä sekä oli mukana käynnistämässä uusia ryhmävalmennuksen muotoja. Ryhmätoimintojen lisäksi hanke järjesti sekä ryhmiin osallistuneille asiakkaille että työntekijöille suunnattuja koulutuksia. Hankkeen merkittävimpiä saavutuksia oli moniammatillisen yhteistyön tiivistäminen mm. sosiaalitoimen, työllisyysyksikön sekä seututerveyskeskuksen työntekijöiden välillä. Lisäksi hanke rakensi ja hyödynsi yhteistyötä mm. kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hankkeen myötä toteutetut ryhmävalmennuksen arvioinnit osoittivat, että vertaistuella on asiakaskunnalle suuri merkitys; toiminta koettiin hyvinvointia ja sosiaalisuutta lisääväksi. Asiakkaat kokivat myös työelämävalmiuksiensa vahvistuneen, vaikka siirtymät työelämään tai koulutukseen olivatkin asiakaskunnan moninaisten haasteiden vuoksi harvinaisia. Hanke onnistui vahvistamaan ryhmävalmennuksen merkitystä kunnissa ja ryhmätoimintaa jatketaan kaikissa kunnissa myös hankkeen päättymisen jälkeen.