Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20412

Hankkeen nimi: Hyvinvoiva Nuori

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Nuorisokeskus Piispala

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0175798-8

Jakeluosoite: kursstie 40

Puhelinnumero: 0207 694300

Postinumero: 43300

Postitoimipaikka: kannonkoski

WWW-osoite: http://www.piispala.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kari Hietaharju

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kari.hietaharju(at)piispala.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0207 694302

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hyvinvoiva Nuori-hanke tähtää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien 17-29 vuotiaiden nuorten sekä yli 29 vuotiaiden vaikeasti työllistyvien yleisen hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisvaltaiseen edistämiseen, osallisuuden tunteen vahvistamiseen ja nuorten elämänhallinnan taitojen parantamiseen. Hanke vahvistaa nuoren itsetuntoa ja minäpystyvyyttä sekä luo edellytyksiä työelämätaitojen suunnitelmalliselle kehitykselle.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Nuorisokeskus Piispalan yhteyteen muodostuva uusimuotoinen palvelukeskittymä joka luo yhdessä julkisen palvelutuotannon kanssa kynnyksettömän toimintamallin. Mallin avulla parannetaan nykyisen palveluketjun toimintakykyä ja ohjautuvuuden sujumista. Hyvinvoiva Nuori-toimintamallin tukena käytetään kohderyhmälle soveltuvaa sosiaalista osallisuutta, monipuolista oppimista ja nuoren identiteettiä vahvistavaa verkossa tapahtuvaa viestintää olemassa olevin keinoin. Viestinnällä ohjataan nuorta oppimaan tavoitteellisesti, kiteyttämään ja todentamaan syntynyttä osaamistaan sekä luomaan ammatillista identiteettiä vahvistavaa profiilia.
Hankkeen toimenpiteet ovat pääosin ennalta ehkäiseviä ja niihin sisältyy mm. nuorelle tehtävä monipuolinen hyvinvoinnin ja osaamisen vahvistamisen toimeliaisuussuunnitelma, toimintamallia tukevan verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen lisääminen, harrastus- ja liikuntatoiminnan aktivointi, tarpeellinen viranomais- ja oppilaitosyhteistyö sekä runsaasti erilaista aktivointitoimintaa (mm. työleirit ja -kokeilut, kuntouttava työtoiminta, nuottavalmennus, työharjoittelujaksot). Hankkeessa otetaan käyttöön valtakunnallinen Kykyviisari- työ- ja toimintakyvyn mittausmenetelmä.

Hankkeen tuloksena nuorten itsetunto ja vuorovaikutustaidot ovat parantuneet ja he ovat aktivoituneet monella eri tasolla (työelämä, harrastukset, koulutus). Heidän osallisuudentunteensa yhteiskuntaan on vahvistunut, joka näkyy työelämätaitojen oikean suuntaisena kehittymisenä.
Hankkeen tuottama uusi toimintamalli ja palvelukeskittymä juurtuu alueelle pysyväksi toimintamalliksi koko palveluketjun yhdessä päättämällä tavalla.

Työ on tulevaisuus !

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjoisen Keski-Suomen kuntien alueella asuvat 17-29 vuotiaat työelämän ulkopuolella olevat nuoret sekä yli 29 vuotiaat vaikeasti työllistyvät ja syrjäytymisen uhan alla olevat henkilöt.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Pohjoisen Keski-Suomen alueella toimivat
- etsivät nuorisotyöntekijät
- TE-palvelut
- alueen nuorisotyöpajat
- kuntien sosiaalitoimi (osittain Saarikan kautta)
- alueen yritykset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 206 854

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 201 909

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 275 806

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 269 213

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren

Kunnat: Karstula, Kannonkoski, Pihtipudas, Kinnula, Viitasaari, Saarijärvi, Kyyjärvi, Kivijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 130

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
TE-palvelun kautta tehty analyysi (TEM 2014).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen palveluja tarjotaan tasapuolisesti ja sukupuolinäkökulma huomioiden.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen sisällön näkökulmasta sukupuolinäkökulma ei ole merkityksellinen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 0
Kestävän kehityksen mukainen toiminta laajasti koko hankkeessa (yhteiset kuljetukset, materiaalien ym. käyttö).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 0
Kts. edellinen kohta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Kestävän kehityksen periaatteet kaikessa toiminnassa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Uusia ja aktiivisia työntekijöitä paikallisten yritysten käyttöön Hankkeessa nuorille mahdollisuus tutustua paikallisten yritysten toimintaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Uusi palvelu- ja toimintamalli nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Yhteiskuljetukset ja ohjaajien liikkuminen ryhmätapaamisiin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Osanottajien työ- ja toimintakunnon arviointiin perustuvat toimenpiteet mm. elämänhallinnan ja kokonaiskuntoisuuden parantamiseen ja osallisuuden tunteen vahvistamiseen.
Tasa-arvon edistäminen 2 0
Naisten ja tyttöjen nykyistä monipuolisempi huomioiminen "työpolun" rakentamisessa ja toteutuksessa (seinätön työpaja jota hyödynnetään toiminnassa).
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 0
Hankkeen tavoitteiden mukaista toimintaa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 3 0
Käytännön toimintaan sisältyy runsaasti ympäristökasvatukseen liittyviä osioita (uusiomateriaalit, kestävä kuluttaminen jne.).

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hyvinvoiva Nuori-hankkeella haluttiin vastata alueen haasteena olevaan korkeaan nuoriso- ja pitkäaikais-työttömyyteen kehittämällä konkreettisia toimenpiteitä syrjäytymisvaarassa olevien nuorien sekä työelä-mästä vieraantuneiden yli 30-vuotiaiden aktivoimiseen. Hyvinvointi- ja terveyserot sekä eriarvoistuminen kasvavat koko ajan ja palvelujen saatavuudessa on suuria aluekohtaisia eroja.

Hyvinvoiva Nuori-hankkeessa keskityttiin työelämän ulkopuolella olevien 17–29-vuotiaiden nuorten ja yli 29-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakyvyn parantamiseen osallisuutta vahvistavalla, syrjäyty-mistä ehkäisevillä toimenpiteillä ja palvelujen näkyväksi tekemisellä sekä niiden aktiivisella yhdistämisellä. Kohderyhmän palveluun ohjaus ja palvelun saatavuus eivät kohdanneet alueella riittävän hyvin. Palvelun heikkoon saatavuuteen vaikuttaa toimijaverkoston hajanaisuus ja tiedonpuute muiden toimijoiden käytössä olevista resursseista. Asiakkaisiin kohdentuvia ja heitä kiinnostavia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tuotet-tiin liian vähän. Hankkeessa vahvistettiin ryhmä- ja yksilötoiminnan avulla asiakkaiden itsetuntoa, hyvinvoin-tia ja minä pystyvyyttä sekä luotiin edellytyksiä työelämätaitojen suunnitelmalliselle kehittämiselle ja työllis-tymiselle. Hanke toimi Nuorisokeskus Piispalassa sekä järjesti ryhmätoimintaa sekä yksilötapaamisia myös hankealueen kunnissa.

Hyvinvoiva Nuori hanketta suunniteltaessa ei ollut varmuutta, että sitoutuvia sekä motivoituneita asiakkaita löytyy alueelta. Asiakkaiden löytymisen on mahdollistanut toimiva yhteistyö alueen eri toimijoiden kanssa. Hankkeeseen ohjautui asiakkaita jokaisesta hankealueen kahdeksasta kunnasta odotettua enemmän, joka kertoo aktivoivan toiminnan tarpeellisuudesta. Hyvinvoiva Nuori-hankkeeseen ohjautuneilla asiakkailla on takanaan pitkä työttömyyshistoria tai työhistoriaa ei ole lainkaan. Sosiaalisten tilanteiden pelko tai tervey-delliset ongelmat ovat esteenä monen työllistymiselle. Asiakkaiden haastavien elämäntilanteiden vuoksi valmennusjaksoilla keskityttiin asiakkaiden työkykyisyyden lisäämiseen. Hankkeelle haettiin muutoshake-muksella jatkoa, koska työpaikat ovat maaseudulla kiven alla eikä työllistymiseen riitä pelkästään työky-kyisyyden lisääminen. Asiakkaat vietiin lähemmäs työelämää etsimällä työllistymistä edistävää toimintaa avoimien työmarkkinoiden lisäksi esim. osa-aikatyön ja vapaaehtoistyön piiristä.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää alueellinen toimintamalli Piispalan ympärille rakentuvan palvelukeskitty-män yhteyteen. Piispalaan on muodostunut nuorisotyön palvelukeskittymän lisäksi työttömyyden hoidon asiantuntijuusverkosto. Piispalassa toimii kolmen kunnan etsivä nuorisotyö, Nyt – työpaja (seinätön nuor-ten yrittäjyystyöpaja), Toimi Nyt-hanke, Nuottavalmennus sekä henkilöstöyritys Kannonkosken Oiva Oy. Hankkeen aikana on tehty tiivistä yhteistyötä sosiaalityöntekijöiden, etsivä nuorisotyön, kuntien työnsuun-nittelijoiden, kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien ja oppilaitosten kanssa. Moniammatillisen yhteistyön kautta olemme saaneet tarvittaessa päihdetyöntekijän tai mielenterveyshoitajan palveluita asiakkaille Piis-palaan.

Asiakkaiden sosiaalista osallisuutta, monipuolista oppimista ja identiteettiä vahvistavaa työtä on toteutettu ryhmätoiminnan avulla. Ryhmätoiminnassa on kehitetty valmennuskokonaisuuksia eri teemoilla mm. mikä sinusta tulee seuraavaksi, työtaitojen hiominen, vastuu, jännittäminen, vuorovaikutustaidot ja hyvinvointi. Yksilövalmennuksissa on poistettu työllistymisen esteitä tekemällä työnhakuasiakirjoja, etsimällä yhdessä työpaikkoja ja selvitetty henkilökohtaisia kehittymiskohteita. Hankkeen asiakastyö on ollut asiakaskohtai-sesti räätälöityä eli asiakkaiden kanssa asetettiin yhdessä henkilökohtaiset tavoitteet, joita kohti edetä. Ryhmätoimintaa on toteutettu järjestämällä toimintapäiviä, joihin kuuluu teeman mukainen teoriaosuus, yhteinen ruokailu sekä liikuntaa tai kädentaitoja. Toimintapäivissä on yhteiset pelisäännöt, jotka tukevat työelämään siirtymistä esim. aikatauluista pidetään kiinni, poissaoloista ilmoitetaan ja henkilökohtaiset asiat hoidetaan taukojen aikana. Asiakkaat ovat osallistuneet toimintaan pääasiallisesti Piispalassa ja mat-ka Piispalaan lisää kykyä lähteä myös työn perässä naapurikuntiin. Hyvinvointiin keskittymisen sekä työlli-syyden esteiden purkamisen lisäksi hankkeen toimenpiteillä lisättiin asiakkaiden vastuunottokykyä omasta tulevaisuudestaan. Vastuunottokyvyn lisääntymiseen on tähdätty siten, että asioita ei ole tehty asiakkaiden puolesta esimerkiksi asiakas tekee CV:nsä itse ja saa tarvittaessa neuvoa tekemiseen. Hanke on järjestä-nyt toiminnallisia päiväleirejä myös alueen työpajojen ja etsivätyön asiakasryhmille, joiden asiakkaat ovat myös hankkeen virallista kohderyhmää ja heille on koettu tarpeelliseksi järjestää toiminnallisia teemapäiviä. Asiakastyössä käytetyistä teemoista (hyvinvointi, tulevaisuus ja työtaidot, vastuu) kehitettiin kustannuste-hokkaita valmennuskokonaisuuksia. Piispala tarjoaa ryhmävalmennuksia hankkeen jälkeen esim. seudun työnsuunnittelijoille sekä maakuntaan siirtyvän työ- ja elinkeinohallinnon toimijoille.

Hankkeessa on järjestetty koulutuksia yhdessä Mielenterveysseuran ja SPR:n kanssa. Hankkeen asiakkai-den kanssa on järjestetty vanhusten viriketoimintaa, joka lisää asiakkaiden osallisuutta ja vahvistaa tarpeel-lisuuden tunnetta. Piispalan monipuolinen ympäristö on luonut hyvät puitteet kohderyhmän liikunnallisten harrastusten sekä kokemusten lisäämiseksi. Asiakkaat ovat päässeet myös kokeilemaan Piispalan eri työ-tehtäviä esim. kiinteistönhuolto, siivous, pesula, eläintenhoito tai ohjaustyötä ja osa asiakkaista on työllis-tynyt Piispalaan joko kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti. Hankkeen toimenpiteillä on herätetty asiakkaita olemaan oman elämänsä pääroolissa ja tekemään itsenäisesti ratkaisuja sekä näkemään vaivaa oman ihanne tulevaisuutensa eteen.

Piispalassa aloitettiin hankkeen toiminta-aikana Green Care-toiminta, josta ei ollut tietoa hakemusvaihees-sa. Tämä toi erityistä lisäarvoa hankkeen toimintaan ja sitä on hyödynnetty hankkeen asiakkaiden voi-maannuttamisessa. Asiakkaiden luontosuhdetta on vahvistettu liikkumalla luonnossa eli Piispalaa ympäröi-vä metsä ja järvi ovat olleet hyvin aktiivisessa käytössä kesällä ja talvella. Asiakkaiden ekologisuutta on kasvatettu hyödyntämällä yhteiskyydityksiä, liikuttu lyhyet matkat kävellen, kädentaidoissa on käytetty kierrätysmateriaalia ja laitettu ruokaa yhdessä kerätyistä luonnonantimista, kuten villivihanneksista, marjois-ta ja sienistä. Asiakkaat ovat päässeet kulkemaan tarvittaessa Nuorisokeskus Piispalaan hanketyöntekijöi-den sekä Piispalan työntekijöiden kyydissä. Piispalan kansainvälistä toimintaa on hyödynnetty myös osa-na hankkeen ryhmätoimintaa. Piispalaan eri kulttuureista tulevat vapaaehtoistyöntekijät ovat laittaneet ruo-kaa yhdessä hankkeen asiakkaiden kanssa ja esitelleet omaa maataan ja kulttuuriaan. Lisäksi hankkeen asiakkaille on kerrottu Erasmus+ Youth in Action – ohjelman mahdollisuuksista eli nuorisovaihdosta ja vapaaehtoistöistä. Kansainvälisen toiminnan kytkeminen työttömien ryhmätoimintaan on todettu hyväksi, koska se tarjoaa näkökulmia uusiin vaihtoehtoihin elämässä. Muutamat asiakkaat ovat miettineet vakavis-saan ulkomaan vaihtoon lähtemistä.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi