Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20413

Hankkeen nimi: Linke rinnakkaishanke (työvoimapoliittiset toimenpiteet)

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Alvar Aallon katu 8, PL 156

Puhelinnumero: 0295 027 500

Postinumero: 60101

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Virtanen Eila

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankesuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eila.virtanen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 027 637

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on edistää hankeen kohderyhmän eli heikossa työmarkkina-asemassa olevien, pääsääntöisesti 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden työnhakijoiden, erityisesti alle 30-vuotiaiden nuorten ja yli 54-vuotiaiden, työmarkkinavalmiuksia ja työllistymistä. Hanke kehittää kohderyhmän työllistymisen edistämiseksi yhteistyössä monihallinnollisen verkoston kanssa asiakaslähtöistä palvelumuotoilua, työllisyystalon useiden toimijoiden yhteisiä prosesseja ja yritysrajapintaan sijoittuvia uusia toimintamalleja.

Rinnakkaishanke Linke. Tällä rinnakkaishankkeella rahoitetaan Linke projektin toteuttamisessa tarvittava valmennus, työvoimakoulutus ja palkkatuki.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 666 950

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 512 112

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 916 950

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 728 328

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen

Kunnat: Seinäjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-