Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20417

Hankkeen nimi: Hyvinvointialan naisyrittäjyys - jatkohanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 31.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero: 016341341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi/koke

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Katri Kuusela

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: koulutuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katri.kuusela(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405161054

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Pohjoisimman Lapin Leader, 1077070-3
Lapin ammattikorkeakoulu, 2528792-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hyvinvointialan naisyrittäjyyttä Lappiin -jatkohankkeen tavoitteena on naisyrittäjyyden vahvistaminen Lapissa. Hankkeessa luodaan naisyrittäjyyttä tukeva alueellinen palvelukokonaisuus, jossa naisyrittäjyyttä tuetaan ja edistetään koulutuksen, ohjauksen ja kehittämistoiminnan kautta. Palvelukokonaisuutta kehitetään yhdessä Lapin korkeakoulukonsernin, Pohjoisimman Lapin leaderin, hankkeessa mukana olevien kuntien sekä niissä toimivien hyvinvointialan naisyrittäjien kanssa.


Hankkeen toimenpiteillä pyritään lieventämään työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaista eriytymistä yrityskentällä ja edistämään naisyrittäjyyttä sekä naisyrittäjien liiketoimintamahdollisuuksien kasvua sekä uusien yritysmuotojen syntymistä ja yritystoiminnan laajentamista. Naisyritysten tuottavuutta edistetään muun muassa koulutuksen ja erityisesti naisyrittäjille suunnatun ohjauksen kautta. Hankkeen aikana luodaan verkostoja eri naisyrittäjien välille ja kehitetään yritysten välillä tapahtuvaa mentorointitoimintaa. Verkostoitumisen kautta edistetään erityisesti työhyvinvointia ja yritystoiminnan kehittämistä. Lisäksi luodaan toimivia yhteyksiä ja verkostoja yrittäjien ja kuntatoimijoiden välille, jolloin saadaan tuettua myös palvelutoiminnan kehittämistä hyvinvointialalla kunnissa. Hankkeessa tuetaan myös hyvinvointialalle yrittäjäksi aikovia naisia yritystoiminnan perustamisessa.


Hankkeen tuloksina ovat:


- Hyvinvointialan naisyrittäjyyttä tukeva alueellinen palvelukokonaisuus
- Kunnissa olemassa olevien hyvinvointialan naisyrittäjien ja yritysten kehittyminen
-Yhteistyön lisääntyminen hyvinvointialan naisyrittäjien kesken ja työhyvinvoinnin lisääntyminen
- Yhteistyön lisääntyminen hyvinvointialan yrittäjien ja hankekunnan välilläHankkeen hallinnoijana toimii Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut ja osatoteuttajina Lapin ammattikorkeakoulu, Pohjoisimman Lapin leader ry sekä Tervolan, Kemijärven, Sodankylän, Enontekiön ja Muonion kunnat. Hanke toimii jatkohankkeena aiheeseen liittyvällle esiselvityshankkeelle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat hyvinvointialan naisyrittäjät ja yrittäjiksi aikovat. Kohderyhmä hyvinvointialan naisyrittäjät käsittää yrittäjiä sosiaali- ja terveysalalta aina kauneusalan yrittäjiin. Hankkeen kohderyhmää on haluttu pitää laveana, koska kunnissa ja kylissä tarvitaan monialaisesti eri alojen yrittäjiä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat myös hankekunnat, joissa pyritään edistämään verkostoitumista hyvinvointialan naisyrittäjien ja kuntatoimijoiden välillä ja kehittämään palvelutuotantoa hyvinvointialalla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat hyvinvointialan palveluita käyttävät kuntalaiset, joiden palvelutarjontaan hankkeella pyritään vaikuttamaan. Kuntien elinvoimaisuuden noustessa myös niiden vetovoimaisuus lisääntyy ja sitä kautta saadaan mahdollisesti lisää asukkaita ja työtä myös taajama-alueiden ulkopuolelle.

Välillisenä kohderyhmänä ovat myös hyvinvointialan opiskelijat ammattikorkeakouluissa ja ammattiopistoissa, joille hanke tarjoaa mahdollisuuden yrittäjyyden kokemiseen ja reflektointiin. Yrittäjäksi aikoville hanke tarjoaa vahvan tuen ja verkoston.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 224 729

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 224 728

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 297 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 286 259

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson

Kunnat: Pello, Keminmaa, Inari, Tornio, Rovaniemi, Savukoski, Salla, Kittilä, Ranua, Sodankylä, Pelkosenniemi, Kolari, Simo, Ylitornio, Enontekiö, Posio, Muonio, Kemijärvi, Utsjoki, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 70

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 66

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 107

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanketta suunniteltaessa on tarkasteltu sukupuolen vaikutusta hankkeeseen. Valtaosa hyvinvointialan yrittäjistä on naisyrittäjiä ja tämä on huomioitu hankkeen suunnittelussa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa on huomioitu sukupuolinäkökulma sillä hankkeen kohderyhmänä ovat naisyrittäjät. Naisyrittäjien määrä on Suomessa n. 30 % kaikista yrittäjistä ja määrän lisäämiseksi yrittäjyyden on tarjottava jatkossa enemmän mahdollisuuksia myös naisille. Naisyrittäjät ovat useimmiten yksityisyrittäjiä, minkä myötä verkostojen tärkeys yritystoiminnan kannalta korostuu. Naisyrittäjät tarvitsevat tukea verkostojen luomiseen, mikä edesauttaa heidän yritystensä kehittymistä ja kannattavuuden kasvua. Hankkeen kautta luodaan tasa-arvoa yrityskentälle kohdistamalla toimenpiteitä erityisesti naisyrittäjiin ja vahvistamalla heidän mahdollisuuksia yritysmaailmassa. Vaikka pääkohde ovat naiset, malli toimii myös alan yrittäjyydestä kiinnostuneille sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Verkostoitumisen ja hankkeen koulutus- ja kheittämistoimien kautta tuetaan työelämän tasa-arvoa lisäämällä naisyrittäjien edellytyksiä toimia menestyksekkäästi yrityskentällä. Verkostot ja niiden kautta tarjoutuva tuki yrittäjyydelle voivat kannustaa lisää naisia yrittäjiksi. Naisyrittäjyyttä tukemalla parannetaan hyvinvointipalveluiden saatavuutta Lapin alueella, mikä lisää alueellista tasa-arvoa asukkaiden keskuudeSSA (tasavertaiset palvelut alueittain).

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Hankkeessa suositaan videoneuvotteluja matkustamisen vähenemiseksi, jolloin ei synny päästöjä eikä ilmastoa kuormiteta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 2
Koulutuksessa pyritään suosimaan sähköisiä oppimisympäristöjä ja videoluentoja- ja neuvotteluja, jolloin paperin kläyttö ja matkustus vähenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Hanke tukee paikallista yrittäjyyttä ja siten kehittää alueellista elinkeinoelämää ja alueelle tuottevia palveluita. Hankkeen toimintojen kautta mahdollistetaan paikallisen elinkeinoelämän kehittyminen ja alueen työllisyyden parantaminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeeseen osallistuvat yrittäjät kehittävät omaa yritystään ja toimintojan ja rakentavat yhteistyötä.
Liikkuminen ja logistiikka 4 3
Hankkeessa järjestetään mahdollisuus opiskella ja osallistua etänä ja näin liikkuminen paikasta toisen vähenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Koulutus kehittää Lapin kuntien hyvinvointipalveluita, jolloin hyvinvointipalveluiden saatavuus paranee ja alueiden hyvinvointi lisääntyy. Hankkeen toimintojen tarkoituksena on panostaa myös yrittäjien omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen hankkeen toimenpitein.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hankkeen toiminnoilla edistetään alueen yrittäjien kehittymistä ja mahdollisuuksia laajentaa ja kehittää yritystoimintaansa, jotta he pärjäisivät paremmin yrityskentällä, joka on perinteisesti vahvasti miesvaltaista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 8
Hankkeen toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan yhteiskunnallisen ja kulttuurisen yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Hankkeen toimenpiteiden kautta kunnat
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hyvinvointialan naisyrittäjyyttä Lappiin -jatkohankkeen tavoitteena oli naisyrittäjyyden vahvistaminen Lapissa. Hankkeen toimenpiteillä pyrittiin lieventämään työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaista eriytymistä yrityskentällä ja edistämään naisyrittäjyyttä sekä naisyrittäjien liiketoimintamahdollisuuksien kasvua sekä uusien yritysmuotojen syntymistä ja yritystoiminnan laajentamista.
Tavoitetta edistettiin seuraavien osatavoitteiden kautta:
1. Verkostoituminen ja työhyvinvoinnin edistäminen
2. Naisyrittäjyyden valmennusohjelma
3. Hyvinvointipalveluiden tukeminen ja naisyrittäjyyden lisääminen Lapissa

Hanke toimii aktiivisesti Muoniossa, Enontekiöllä, Kemijärvellä, Sodankylässä ja Tervolassa. Kunnissa järjestettiin tilaisuuksia, joissa kuntien virkamiehiä ja palvelutarpeita tuotiin yrittäjiä lähelle ja rohkaistiin keskinäiseen verkostoitumiseen.

Hyvinvointialan naisyrittäjille järjestettiin valmennusohjelma, joka sisälsi koulutusosuuksia aiheista, kuten tuotteistaminen, myynti ja markkinointi, laatu ja lainsäädäntö sekä työhyvinvointi. Tärkeässä osassa valmennusta oli yrittäjän saama henkilökohtainen ohjaus ja yritystoiminnan kehittämisen tuki. Hankkeen aikana tuettiin myös yrittäjyyttä suunnittelevia naisia sekä autettiin yritystoiminnan ensi askeleilla. Olennaiseksi toimintamuodoksi muodostui naisyrittäjien vierellä kulkeminen.

Verkostoituminen oli iso osa hanketta ja toiminnan aikana järjestettiin useita verkostoitumistilaisuuksia kuntien ja yrittäjien välille sekä hyvinvointialan naisyrittäjien välille.
Hankkeessa mallinnettiin pysyviksi hyvinvointialan naisyrittäjyyttä tukeviksi toiminnoiksi:
- verkostomaisesti toimiva naisyrittäjyyttä tukeva palvelukokonaisuus
- aloittavan yrittäjän polkumalli -esite
- aloittavan yrittäjän muistilista
- tukena yrityksen kehittämisessä -esite

Hanke oli Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun ja Pohjoisimman Lapin Leaderin ensimmäinen yhteishanke, joka toimi aikavälillä 1.5.2015 – 31.5.2018.