Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20418

Hankkeen nimi: Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 29.2.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0451754-1

Jakeluosoite: Käsityökatu 38, 2. krs

Puhelinnumero: 020 7211 400

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.hoffrenconsultancy.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hoffrén Seppo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: seppo.hoffren(at)hoffrenconsultancy.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 020 7211 451

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uusi tulevaisuus yrittäjänä -projekti on uusien yritysten perustamiseen tähtäävä ohjelma, joka on kohdennettu erityisesti yli 54 vuotiaille työttömille ja työttömyysuhanalaisille henkilöille. Tarkoitus on toteuttaa yrityksen perustamisohjelma Pohjois-Savossa ja että uudet yritykset, 12-15 kpl, syntyvät Pohjois-Savon alueelle. Ohjelmaan otetaan 20 osallistujaa. Projekti toteutetaan ajalla 1.5.2015 - 29.2.2016. Projektin kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon alueella olevat, vähintään 54-vuotiaat henkilöt, jotka ovat työttömiä tai työttömyysuhanalaisia ja joilla saattaisi olla mahdollisuus hankkia elantonsa ja menestyä yrittäjänä. Projektin tavoitteena on auttaa asiasta kiinnostuneita, kohderyhmän edellytykset täyttäviä henkilöitä selvittämään mahdollisuutensa perustaa oma yritys. Lisäksi tavoitteena on antaa osallistujille, joita on yhteensä 20, tarvittavat tiedot ja osaaminen kehittää oma liikeidea, arvioida sen toimivuus ja suunnitella yrityksen toiminta sekä aloittaa oman yrityksen pyörittäminen. Tavoitteena on myös, että tämän ohjelman seurauksena syntyy vähintään 12 uutta yritystä. Projektissa syntyvät seuraavat suoritteet: koulutusta/valmennusta ja ohjausta yhteensä 82 päivää, 20 yritysidean arviointia ja 20 perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa. Projektin tuloksena syntyy 12-15 uutta yritystä, joissa on kolmen vuoden kuluttua vähintään 25 uutta työpaikkaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon alueella olevat, vähintään 54-vuotiaat henkilöt, jotka ovat työttömiä tai työttömyysuhan alaisia ja joilla saattaisi olla mahdollisuus hankkia elantonsa ja menestyä yrittäjänä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisina kohderyhminä ovat esim. työhallinnon henkilöt ja kaikki syntyvien yritysten potentiaaliset asiakasryhmät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 85 104

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 85 104

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 99 997

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 99 997

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Varkauden, Sisä-Savon

Kunnat: Kuopio, Suonenjoki, Siilinjärvi, Rautalampi, Vesanto, Tervo, Varkaus, Leppävirta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: tarkentuu myöhemmin

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 20

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali, mutta siltä osin kun sillä on vaikutusta, niin sukupuolinäkökulma on huomioitu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali eikä sen päätavoite ole tasa-arvon edistäminen vaan itsensä työllistämismahdollisuuden luominen osallistujalle.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
syntyvät uudet yritykset monipuolistavat alueen elinkeinorakennetta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
hankkeesa kehitetään uusi toimintamalli yli 54+ työllistämisen edistämiseksi
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Toimintamallissa huomioidaan myös erilaiset etäyhteydet.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Työllistyminen tukee psyykkistä ja taloudellista hyvinvointia sekä ehkäisee syrjäytymistä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Uusi tulevaisuus yrittäjänä -projekti on uusien yritysten perustamiseen tähtäävä ohjelma, joka on kohdennettu erityisesti yli 54-vuotiaille työttömille ja työttömyysuhanalaisille henkilöille.
Ohjelma toteutettiin Pohjois-Savossa. Ohjelmalle otettiin mukaan 20 osallistujaa. Projektiaika on 1.5.2015 – 29.2.2016. Projektiin sisältyi seuraavat vaiheet:
1. vaihe: Projektista tiedottaminen ja osallistujaryhmien kokoaminen
Projektista tiedotetaan työhallinnon kanavia käyttäen ja lehti-ilmoituksin, sekä suoramarkkinoinnin keinoin potentiaaliselle kohderyhmälle. Asiasta järjestetään tarvittaessa tiedotustilaisuuksia. Sen jälkeen valitaan osallistujat.
Toteutusaika: 1.5 – 7.6.2015
2. vaihe: Yrittäjävalmennus
Yrittäjävalmennus toteutetaan kaksiosaisena, joista ensimmäinen vaihe on lyhyempi yritystietousosio, jonka jälkeen toteutetaan hankevalmisteluosio. Osallistujamäärä 20 henkilöä.
Toteutusaika: 8.6. – 6.8.2015
3. vaihe: Survival Kit -osio
Tämä osio toteutetaan välittömästi edellisen vaiheen jälkeen ja tämän osion tarkoituksena on saattaa yrityshanke toteuttamisvalmiuteen ja tehdä tarvittavat muut valmistelevat toimenpiteet. Osio toteutetaan työpajatyyppisesti; siihen sisältyy yhteistä opetusta ja ohjattua työskentelyä. Konsultti on lähiopetuspäivinä ohjaamassa ja neuvomassa.
Toteutusaika: 7.8. – 27.10.2015
4. vaihe: Alkavaa yrittäjänä toimimista tukevat teematilaisuudet
Survival Kit –osiota seuraavien kolmen kuukauden ajan toteutetaan kerran kuukaudessa teematapaamiset osallistujien toivomista aiheista. Ko. tapaamisissa voidaan myös käsitellä niiden välillä eteen tulleita yritystoiminnan ongelmia/kysymyksiä herättäneitä aiheita.
Toteutusaika 1.11.2015 – 31.1.2016
5. vaihe: Yhteenveto ja tulosten arviointi
Projektin lopussa projektin toteutumisesta ja tuloksista tehdään yhteenveto ja tulosten arviointi.
Toteutusaika: 1. – 29.2.2016

Projektin tulokset olivat seuraavat (tilanne 29.2.2016):
20 kpl yritysideoiden arviointeja
12 kpl liiketoimintasuunnitelmia ja niiden arviointeja
3 kpl yrityksiä, jotka työllistävät keskimäärin 10 henkilöä
1 kpl uusia työsuhteita
+ lisäksi 16 kpl toteuttamiskelpoisia yritysideoita, joiden toteutuminen edellyttää vielä perustajien ajatusten kypsyttelyä.