Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20426

Hankkeen nimi: Työelämän tulevaisuuskuvat nuorten naisten silmin

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245896-3

Jakeluosoite: Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu

Puhelinnumero: 02 333 9530

Postinumero: 20014

Postitoimipaikka: Turun yliopisto

WWW-osoite: http://www.ffrc.utu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jokinen Leena

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koulutuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: leena.jokinen(at)utu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 02 333 9598

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke kartoittaa erityisryhmään kuuluvien nuorten naisten työelämävisioita sekä kokemuksellista tietoa. Hanke tuottaa tiedon lisäksi koulutusta sekä uusia näkemyksiä työelämän edustajille nuorten naisten koulutusvalinnoista sekä odotuksista työelämästä. Tarkoitus on lisätä viranomaisten ja työnantajien tietoutta nuorten naisten sopeutumiseen vaikuttavista mekanismeista ja käsityksistä työelämästä sekä selvittää luoko esimerkiksi erilainen kulttuuritausta esteitä työllistymiseen.

Hankkeen keskeisempänä tavoitteena on lisätä erityisten nuorten naisten työllistymistä ja työhön osallistumista sekä vaikuttaa heidän työuralla etenemiseensä, työssä viihtymiseensä ja jaksamiseensa. Hanke edistää nuorten naisten osallistumista ja toimintakykyä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä työelämässä. Nuorten naisten osallisuuden kehittämisellä vaikutetaan myös nuorten mahdollisuuksiin integroitua yhteiskuntaan. Tulevaisuusajattelun ja -ohjauksen avulla parannetaan elämäntaitoja ja ennaltaehkäistään syrjäytymistä.

Ydintavoitteena on kehittää uusia menetelmiä ja toimintamalleja erityisryhmään kuuluvien nuorten naisten työllistymisen tueksi sekä nuorisotakuun toteutumista soveltamalla tulevaisuusajattelua ja -ohjausta. Erityisesti tavoitteena on edistää nuorisotakuun toteutumista erityisryhmän kohdalla. Hanke laajentaa kentällä toimivien tahojen verkostoitumista sekä yhteistyön muotoja lähentämällä toimijat ja nuoret naiset. Hankkeen tavoitteena on selvittää tarpeita, kehittää ja edistää tulevaisuusajattelua edistäviä malleja ja tulevaisuusajattelun välineitä, tarjota koulutusta eri toimijoille ja aktivoida nuoret naiset ajattelemaan omaa tulevaisuuttaan.

Hankkeen toteutustapa: haastatteluilla selvitetään nuorten erityisryhmään kuuluvien naisten käsityksiä heidän koulutusvalinnastaan, työllisyydestä sekä näiden ja perhe- ja muun sosiaalisen elämänpiirin yhdistämisestä. Järjestetään tulevaisuustyöpajoja sekä hyödynnetään ja kehitetään työkaluja kohderyhmään kuuluvien tulevaisuuteen ja työelämään orientoitumisen tueksi.

Projektin kohderyhmä ja toiminnan kohteena ovat nuorisotakuun piiriin kuuluvat alle 30- vuotiaat naiset, jotka kuuluvat seuraaviin erityisryhmiin:

1.Nuoret naiset, joiden elämänhallinta ja toimintakyky ovat alentuneet sosiaalisista
syistä
2.Nuoret naiset, joiden perus- ja/tai ammatillinen koulutus on keskeytynyt
3.Nuoret naiset jotka ovat pitkäaikaistyöttömiä tai toistuvaistyöttömiä
4.Nuoret maahanmuuttajanaiset ja etnisien vähemmistöjen nuoret naiset

Hankkeen toiminta:

1. Tuottaa tulevaisuusajattelun toimintamallien välineitä erityisryhmien tarpeisiin
2. Järjestää koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia
3. Järjestää tulevaisuustyöpajoja kohderyhmälle sekä heidän kanssaan toimiville tahoille
4. Tuottaa tietoa työssäkäyntikokemuksista sekä koulutusvalinnoista
5. Edistää työllistymistä ja parantaa työelämävalmiuksia

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Erityisryhmään kuuluvat nuoret naiset, jotka kuuluvat nuorisotakuun piiriin: alle 25-vuotias nuori tai alle 30-vuotias vastavalmistunut nuori aikuinen. Alueellisesti hankkeen ensisijainen kohderyhmä ovat Varsinais-Suomen alueen nuoret naiset, jotka tarvitsevat tehostettua tukea työelämään siirtymisessä.

Projektin kohderyhmä ja toiminnan kohteena ovat nuorisotakuun piiriin kuuluvat alle 30- vuotiaat naiset, jotka kuuluvat seuraaviin erityisryhmiin:

1.Nuoret naiset, joiden elämänhallinta ja toimintakyky ovat alentuneet sosiaalisista
syistä
2.Nuoret naiset, joiden perus- ja/tai ammatillinen koulutus on keskeytynyt
3.Nuoret naiset jotka ovat pitkäaikaistyöttömiä tai toistuvaistyöttömiä
4.Nuoret maahanmuuttajanaiset ja etnisten vähemmistöjen nuoret naiset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät: kohderyhmän kanssa työskentelevät ohjaajat ja viranomaiset, yksityinen ja julkinen työnantajasektori.

Yhteistyössä toimivat tahot: Opetuskoti Mustikka, Sateenkaarikoto Turku (aiesopimus liitteenä)

Alustavia yhteistyösuunnitelmia: Väestöliitto, Turun kaupunki, Salon kaupunki, alueen toisen asteen oppilaitokset. Ammattioppilaitos Bovallius, Turun tyttöjen talo. Paikalliset TE-toimistot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 163 960

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 162 833

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 204 950

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 203 658

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Åboland-Turunmaan, Salon, Turun, Vakka-Suomen

Kunnat: Salo, Rusko, Paimio, Masku, Nousiainen, Taivassalo, Turku, Somero, Sauvo, Mynämäki, Naantali, Lieto, Parainen, Kaarina, Raisio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rehtorinpellonkatu 3

Postinumero: 20500

Postitoimipaikka: Turku

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 75

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Taustatyötä on tehty sukupuolittuneesta työelämästä ja hankkeen kouluttajat ovat aikaisemman kokemuksensa pohjalta perehtyneet aineeseen. Aikaisemmat hankkeet tulevaisuusohjuksesta ovat käsitelleet sukupuolittunutta päätöksentekoa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Edistetään tasa-arvo -ajattelua monipuolisesti ja nykyaikaisilla tavoilla. Tasa-arvo tässä hankkeessa ymmärretään erilaisina vahvuuksina. Tasa-arvon tavoite tarkoittaa, että arvostetaan yhtäläisesti naisille ja miehille tyypillisiä arvoja, valintoja ja elämänkokemuksia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Tavoitteena on erityisesti nuorten naisten työelämätasa-arvon edistäminen.Tasa-arvon tavoite tässä hankkeessa tarkoittaa, että kaavamaiset käsitykset sukupuolirooleista eivät saa rajoittaa yksilöiden mahdollisuuksia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Kohderyhmän yhteiskunnalliseen toimintaa kannustaminen. Yleistiedon kasvaminen ja ympäristön asioista kiinnostuminen, yleisen yhteiskunnallisen kiinnostuksen kasvun myötä. Tulevaisuuden tutkimuskeskus edistää strategiansa mukaisesti kestävän kehityksen periaateita kaikessa toiminnassaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Kohderyhmän yhteiskunnalliseen toimintaa kannustaminen. Yleistiedon kasvaminen ja ympäristön asioista kiinnostuminen, yleisen yhteiskunnallisen kiinnostuksen kasvun myötä.Tulevaisuuden tutkimuskeskus edistää strategiansa mukaisesti kestävän kehityksen periaateita kaikessa toiminnassaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Kohderyhmän yhteiskunnalliseen toimintaa kannustaminen. Yleistiedon kasvaminen ja ympäristön asioista kiinnostuminen, yleisen yhteiskunnallisen kiinnostuksen kasvun myötä.Tulevaisuuden tutkimuskeskus edistää strategiansa mukaisesti kestävän kehityksen periaateita kaikessa toiminnassaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 2
Kohderyhmän yhteiskunnalliseen toimintaa kannustaminen. Yleistiedon kasvaminen ja ympäristön asioista kiinnostuminen, yleisen yhteiskunnallisen kiinnostuksen kasvun myötä.Tulevaisuuden tutkimuskeskus edistää strategiansa mukaisesti kestävän kehityksen periaateita kaikessa toiminnassaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Eivät suoraan liity tähän hankkeeseen
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 1
Kohderyhmän yhteiskunnalliseen toimintaan kannustaminen. Yleistiedon kasvaminen ja ympäristön asioista kiinnostuminen, yleisen yhteiskunnallisen kiinnostuksen kasvun myötä.Tulevaisuuden tutkimuskeskus edistää strategiansa mukaisesti kestävän kehityksen periaateita kaikessa toiminnassaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 1
Kohderyhmän yhteiskunnalliseen toimintaan kannustaminen. Yleistiedon kasvaminen ja ympäristön asioista kiinnostuminen, yleisen yhteiskunnallisen kiinnostuksen kasvun myötä.Tulevaisuuden tutkimuskeskus edistää strategiansa mukaisesti kestävän kehityksen periaateita kaikessa toiminnassaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 1
Kohderyhmän tietoisuuden lisääminen ko.asioista. Sosiaalisen kestävyyden näkökulma
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 3
Kohderyhmän luovaan ajatteluun ja yrittäjyyteen kannustaminen.
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Kohderyhmän tietoisuuden lisääminen ko.asioista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Oman tulevaisuusajattelun kautta postiivinen suhtautuminen omaan tulevaisuuteen.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Hankkeella edistetään nuorten erityisryhmään kuuluvien naisten työelämän tasa-arvon toteutumista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hanke tuottaa tietoa ja toimintaa edistääkseen yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 10 10
Kulttuuriympäristön ymmärtämisen tukeminen kohderyhmän näkökulmasta.
Ympäristöosaaminen 3 2
Kohderyhmän yhteiskunnalliseen toimintaan kannustaminen. Yleistiedon kasvaminen ja ympäristön asioista kiinnostuminen, yleisen yhteiskunnallisen kiinnostuksen kasvun myötä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Omasi – Omaa tulevaisuutta etsimässä -hankkeen (hallinnollinen nimi: Työelämän tulevaisuuskuvat nuorten naisten silmin) kohderyhmä on Varsinais-Suomen alueella nuorisotakuun piiriin kuuluvat alle 30-vuotiaat naiset, jotka tarvitsevat tukea koulutusvalinnoissa tai työelämään siirtymisessä. Välillisiä kohderyhmiä ovat kohderyhmän kanssa työskentelevät ohjaajat ja viranomaiset sekä yksityinen ja julkinen työnantajasektori.

Hankkeen tavoitteena on ollut edistää kohderyhmän työllistymistä ja työelämävalmiuksia. Hankkeen toissijainen kohderyhmä on ohjaustyötä tekevät henkilöt erityisesti kunnallisella ja kolmannella sektorilla. Keskeistä on ollut nuorten naisten oman toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen tulevaisuusohjauksen keinoin.

Hankkeen taustalla on tutkimuksesta esille noussut havainto siitä, että työvoimapoliittisesta keskustelusta on puuttunut erityisesti nuorten naisten ääni ja kokemukset. Työelämässä nuorille naisille on tyypillistä määräaikaiset työsuhteet sekä sukupuolittuneet koulutus- ja uravalinnat. Erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten naisten on vaikeaa päästä työmarkkinoille. Tutkimusten mukaan äidin matala koulutustaso ja työttömyys “perityvät”, mistä syystä erityisesti naisten ohjaukseen panostaminen on tärkeää. Työelämästä syrjäytymisen syyt ovat osittain sukupuolittuneita, mikä on syytä ottaa huomioon ohjauspalveluita kehitettäessä.

Hankkeessa on tuotettu tulevaisuusohjauksen toimintamalli ja työvälineitä juuri tämän kohderyhmän tarpeisiin, järjestetty tulevaisuustyöpajoja kohderyhmälle ja koulutus-ja verkostoitumistilaisuuksia ohjaustyötä tekeville. Hankkeessa on tarkasteltu mitä esteitä liittyy nuorten naisten ammatinvalintaan ja työllistymiseen ja millaisia ajatuksia naisilla on tulevaisuudestaan.

OMASI-hankkeen yhteistyökumppaneita kehittämisyhteistyössä ovat olleet: Turun kaupungin starttivalmennus, Turun Ohjaamo ja Vamos Turku, Opetuskoti Mustikka, Turun Tyttöjen talo, Tsemppari – Nuorten Aikuisten Kohtaamispaikka, Varsinais-Suomen VALO-valmennus, Mannerheimin lastensuojeluliitto ja MOIP-hanke. Omasi-hanke teki yhteistyötä Hyvinvoinnin välitystoimisto (HVVT) -hankkeen kanssa taidelähtöisten menetelmien hyödyntämisessä tulevaisuusohjauksessa.

Koko toimintakaudella 1.8.2015 -31.12.2017 hanke tavoitti 90 henkilöä, joista 80 on naisia ja ensisijaiseen kohderyhmään (alle 30-vuotiaat naiset) kuuluvia 56. Heille järjestettiin yhteensä 11 tulevaisuustyöpajaa. Toissijaisen kohderyhmän kuuluvia, eli kohderyhmän kanssa työskenteleviä ohjaajia, on tavoitettu erilaisissa tapahtumissa ja koulutuksissa lähes 2000. Varsinaisia koulutuksia ja työpajoja ohjaajille järjestettiin 9. Lisäksi hankkeen menetelmiä ja tuloksia on esitelty kolmessa eri konferenssissa, joista yksi oli Ruotsissa. Hanke ylitti kokonaisuudessaan määrälliset ja sisällölliset tavoitteensa.