Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20427

Hankkeen nimi: Nuorten työllisyyspalveluiden kehittämishankkeen rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.6.2015 ja päättyy 31.3.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KOSKELA TUOMAS

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää Nuorten työllisyyspalveluiden kehittämishankkeen (S20164) työvoimapoliittiset toimet (varat palkkatukeen ja työvoimakoulutukseen).

Ote kehittämishankkeen tiivistelmästä:

Keskeisenä tavoitteena on edistää nuorisotakuun toteutumista Oulun alueella nuorten työllisyyspalveluiden kokonaisvaltaisen kehittämisen ja yhdistämisen sekä joustavoittamisen kautta. Tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja ja toimintamalleja nuorten palveluohjauksen ongelmakohtiin ja mahdollisimman varhaiseen työllistymiseen nuorten yksilölliset polut ja tarpeet huomioiden. Tavoitteena on myös kehittää yritysyhteistyötä ja monialaista yhteistyötä kunnan, valtion, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä sekä työllistymisen edistämisessä. Hankkeessa helpotetaan alueen rakennemuutoksen vaikutuksia alle 30-vuotiaiden nuorten ja muiden työnhakijoiden osalta ja edistetään etenkin nuoren työvoiman liikkuvuutta.
Varsinaisena kohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhan alla olevat alle 30-vuotiaat nuoret sekä vastavalmistuneet ja valmistumista lähellä olevat. Lisäksi varsinaisena kohderyhmänä ovat yritykset ja etenkin pk-yritykset sekä muut mahdollisesti työllistävät organisaatiot ja kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot. Välillisenä kohderyhmänä ovat etenkin rakennemuutoksen myötä työttömät ja työttömyysuhanalaiset henkilöt ja muut työttömät työnhakijat.

Keskeisenä toimenpiteenä on nuorten työllisyyspalveluiden kokonaisvaltainen yhdistäminen, poikkihallinnollisen yhteistyön ja nuorten palveluiden monialaisten prosessien kehittäminen sekä palvelukokonaisuuden selkeyttäminen ja näkyväksi tekeminen.

Nuorten työllisyyspalveluiden kehittämishankkeen tuloksena nuorten palveluohjaus ja työllistymispalvelut tehostuvat, verkostoituvat ja monipuolistuvat siten, että nuorisotakuun tavoite toteutuu. Nuorten toimeentulotukiasiakkuuksien määrä laskee ja nuoret ohjautuvat suuremmissa määrin ensisijaisten tukimuotojen piiriin. Nuorille ja muille työnhakijoille avautuu entistä enemmän mahdollisuuksia kehittää osaamistaan työelämäyhteydessä ja työllistyä yrityksiin. Yritysyhteistyö tehostuu ja myös yrityksille voidaan tarjota paremmin työllistämiseen ja osaamistarpeisin liittyviä palveluja ja apua.

Kehittämishanke toteutetaan 1.1.2015-31.12.2018 välisenä aikana. Projektia hallinnoi ja sen toteuttaa Oulun kaupunki.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 226 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 213 422

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 583 635

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 270 894

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-