Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20429

Hankkeen nimi: Työtä luonnosta Iissä rinnakkaishanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.8.2015 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KOSKELA TUOMAS

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää Työtä luonnosta Iissä -hankkeen (S20282) työvoimapoliittiset toimet (varat palkkatukeen ja työvoimakoulutukseen).

Ote kehittämishankkeen tiivistelmästä:

Työtä luonnosta Iissä -hankkeessa kehitetään uusi, iiläinen osallistamis-, toimijuus-, aktivointi- ja työllistämismalli, johon osallistuvat kunta, yritykset ja 3. sektorin toimijat. Moottorina toimivat kylissä sijaitsevat luonto- ja virkistysalueiden investoinnit ja kunnostukset. Hankkeessa aktivoidaan pitkäaikaistyöttömiä, ikääntyneitä ja nuoria uudelle polulle, syrjästä esiin, toimijuuteen, osallisuuteen ja kohti pitempiaikaista työllistymistä. Kyläyhdistykset ja muut 3.sektorin toimijat koulutetaan työnantajataitoihin ja työnohjaukseen. Kylillä kunnostettavat luonto- ja virkistyskohteet tuovat hankkeen jälkeenkin työtehtäviä: kunnossapito, siivous, opastus sekä tuotteistaminen virkistys- ja/tai matkailukäyttöön. Kohteiden kunnostamisesta ja palveluista hyötyvät myös alueen mökkiläiset. Kylätoimijoiden aktivoimisella ja kouluttamisella tuetaan yhteisöjä, jotta ihminen voi toimia ja osallistua omalla kotikylällä. Monien kylien liikenneyhteydet päätaajamaan ovat hyvin rajalliset eikä kaikilla ole mahdollisuutta käyttää omaa autoa. Hankkeessa luodaan toimivat välityömarkkinat kyläverkostoon sekä uusia työtehtäviä kunnostustöiden myötä.

Kehittämishanke on käynnissä ajalla 1.6.2015-31.8.2018. Rinnakkaishanke jatkuu 31.12.2018 saakka, mutta toimenpiteiden (palkkatukijaksot, työvoimakoulutussopimukset) on päätyttävä kehittämishankkeen päättyessä, eli 31.8.2018 mennessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 259 259

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 250 116

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 479 519

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 496 453

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Ii

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-