Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20435

Hankkeen nimi: eMentoroinnin kehittäminen ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän rajapinnassa

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: Ketunpolku 1

Puhelinnumero: (08) 618991

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Rajander

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.rajander(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7101518

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Päätavoite: Valmistuvien ammattikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijoiden opinnoista työelämään -siirtymävaiheen tukeminen sekä työllistymisen edistyminen yamk-opiskelijoiden ja alumnien toteuttaman mentoroinnin avulla.

Alatavoite 1: Hankkeessa luodaan ammattikorkeakoulujen käyttöön toimivia ja vaikuttavia mentorointimalleja.
Toimenpide 1.1: Kehittämisongelman tarkentaminen ja mentoroinnin lähtötilanteen kartoitus hankkeen osallistuja-ammattikorkeakouluissa. Tarvekartoituksen toteuttaminen perustutkinto- ja yamk-opiskelijoille sekä alumneille mentoroinnin tarpeista ja tavoitteista.
Tulos: Tarkentunut kehittämisongelma, raportti.
Toimenpide 1.2: Hankkeen tavoitetta tukevien mentorointimallien suunnittelu em. kartoituksen sekä muun taustatiedon pohjalta kolmen osallistuja-amk:n yhteistyössä.
Tulos: Hankkeen aikana toteutettavat mentorointimallit.
Toimenpide 1.3: Yamk-opiskelijoiden sekä alumnien toimiminen mentoreina pilottiperustutkinto-opiskelijaryhmille hyödyntäen toimenpiteessä 1.2 suunniteltuja malleja opiskelijaryhmän moninaisuuden huomioiden. Pilottiryhmissä testataan myös toimintatapaa, jossa yamk-opiskelija soveltaa työn opinnollistamisen työkaluja ja arvioi niiden sopivuutta opiskelijan opintojen sujuvoittamiseen.
Tulos: Pilottiryhmiä toteutetaan vähintään yksi jokaisessa mukana olevassa ammattikorkeakoulussa.

Alatavoite 2: Luodaan aikaisempien e-mentoroinnin koulutusten pohjalta mentorointiin valmiudet antava koulutus, joka on soveltuvin osin siirrettävissä muihin amk:eihin.
Toimenpide 2.1: Toimivan mentorointikoulutuksen suunnittelu (konkreettiset toimintamallit ja pedagogis-tekniset ratkaisut) olemassaolevan tiedon ja tässä hankkeessa kartoitettujen tarpeiden pohjalta.
Tulos: Koulutusmallit
Toimenpide 2.2: Em. suunnitelman pohjalta kaikissa kolmessa amk:ssa pilottimentoreiden kouluttaminen yamk-opiskelijoiden ja alumnien joukosta sekä pilottiaktoreiden kouluttaminen perustutkinto-opiskelijoista.
Tulos: Koulutettu yhteensä vähintään 30 mentoria.

Alatavoite 3: Kehitetään pelillisyyden hyödyntämismahdollisuuksia mentoroinnissa tavoitteena motivaation kasvattaminen mentoroinnin prosessien läpikäymiseen ja sekä mentorointiin käytettävien työkalujen (sähköisten ja analogisten) lisääntynyt käyttö.
Toimenpide 3.1: Kehitetään mentoroinnissa käytettäviä vuorovaikutteisia digitaalisia välineitä, sosiaalisen median käyttöä sekä pelillisiä menetelmiä.
Tulos: Ehdotus vuorovaikutteisten digitaalisten välineiden ja sosiaalisen median käytöstä mentoroinnin tukena. Ehdotuksia pelillisten menetelmien hyödyntämisessä osana myös muiden työpakettien tuottamia prosesseja.

Alatavoite 4: Arvioidaan hankkeen vaikuttavuutta sekä mallinnetaan ja jaetaan sen aikana kerättyjä hyviä käytänteitä. Hankkeen tuloksia jaetaan kansainvälisessä konferenssissa / seminaarissa.
Toimenpide 4.1: Hankkeen tuloksista tehdään julkaisuja.
Toimenpide 4.2: Hankkeen tuloksista järjestetään avoin seminaari.
Toimenpide 4.3: Hankkeen tuloksia jaetaan kansainvälisessä konferenssissa / seminaarissa.
Tulos: julkaisut, seminaari, tiedon jakaminen ja verkostoituminen kv-konferenssissa / seminaarissa.

Hanke ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvon mm. mentoreiden ja aktoreiden valinnassa. Hanke tukee kestävää kehitystä kehittämällä verkkopalveluja, jotka mahdollistavat paikasta riippumattoman mentoroinnin, joka vähentää mm. liikenteen päästöjä sekä jätteen määrää. Hanke lisää osallistujien hyvinvointia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- ammattikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijat
- yamk-opiskelijat
- ammattikorkeakoulujen alumnit

4.2 Välilliset kohderyhmät

- yamk-opiskelijoiden ja alumnien työyhteisöt
- ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstö
- ammattikorkeakoulujen alumnitoiminnasta vastuussa olevat henkilöt

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 272 689

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 256 546

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 352 158

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 331 310

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan, Oulunkaaren, Kotkan-Haminan, Kajaanin, Kouvolan, Kehys-Kainuun

Kunnat: Veteli, Suomussalmi, Toholampi, Perho, Ristijärvi, Halsua, Kaustinen, Kannus, Kokkola, Paltamo, Miehikkälä, Kouvola, Lestijärvi, Hamina, Pyhtää, Kajaani, Vaala, Virolahti, Iitti, Kotka, Sotkamo, Puolanka, Kuhmo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: -

Postinumero:

Postitoimipaikka: -

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 25

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 90

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Henke ei suoraan kohdistu sukupuolten tasa-arvoon.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kohderyhmäksi valitaan tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Henke ei suoraan kohdistu sukupuolten tasa-arvoon.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hankkessa kehitetään paikasta riippumattomia eMentorointivälineitä, jotka vaikuttavat mm. paikasta toiseen liikkumisen määrään.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Hankkessa kehitetään paikasta riippumattomia eMentorointivälineitä, jotka vaikuttavat mm. paikasta toiseen liikkumisen määrään.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Hankkessa kehitetään paikasta riippumattomia eMentorointivälineitä, jotka vaikuttavat mm. paikasta toiseen liikkumisen määrään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
Hankkeen avulla helpotetaan valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä paikalliseen elinkeinoelämään.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 0
e-mentorointipalvelut
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Hankkessa kehitetään paikasta riippumattomia eMentorointivälineitä, jotka vaikuttavat mm. paikasta toiseen liikkumisen määrään.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 0
Hanke edistää valmistumassa olevien opiskelijoiden hyvinvointia mentoreiden tuen ja tehostuvien opintojen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 0 4
Kohderyhmäksi valitaan tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 6
Mentorointia tarjotaan kohderyhmän yhteiskunnallisesta tai kulttuurisesta taustasta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyönä tehtiin kartoitus ammattikorkekaouluopiskelijoiden keskuudessa heidän käsityksistään mentorointiin liittyen. Vastauksia kartoitukseen saatiin 449 kpl. Tuloksiin ja aikaisempaan projektihenkilöstön mentorointiosaamiseen yhdistäen suunniteltiin eMentorointikoulutuksen pilottitoteutus, jota markkinoitiin yamk-opiskelijoille ja alumneille sekä aktoreiksi haluaville perustutkinto-opiskelijoille.

Kolmen etäällä toisistaan sijaitsevan ammattikorkeakoulun henkilöstö hyödynsi nykyaikaisia verkkovälineitä ja koulutusmenetelmiä toteuttaen lähipäivät verkkovälitteisesti kolmelta paikkakunnalta. Lähipäivien koulutussessiot myös tallennettiin. Koulutusmateriaali sijaitsi verkko-oppimisympäristössä. eMentorointikoulutuksessa kokeiltiin ja käytettiin digitaalisia välineitä mentoroinnin välineinä. Pelillisyys oli samoin välineenä koulutuksen aineistoon sisäänrakennettuna.

Koulutuksen aikana kerättiin jatkuvasti palautetta koulutuspäivistä ja reagoitiin siihen tarvittaessa. Opiskelijoiden palauttamat tehtävät toimivat aineistona tutkimustyöhön. Pilottikoulutuksen päätteeksi tehtiin loppukysely, jonka tuloksia hyödynnettiin mm. uuden koulutustoteutuksen suunnittelussa.

Pilottikoulutuksesta valmistui 26 eMentoria ja 32 eAktoria. Hankkeen loppuvaiheessa ehdittiin aloittaa myös toinen koulutustoteutus, johon osallistui 24 eMentoria ja 12 eAktoria.

Palautteesta, havainnoista ja kokemuksista hankkeessa toteutettiin useita asiantuntija-artikkeleita sekä loppujulkaisu, joka on julkisesti saatavissa verkossa. Muut ammattikorkeakoulut voivat käyttää julkaisussa olevaa tietoa oman mentorointikoulutuksensa toteuttamiseen soveltuvin osin. Hankkeessa kirjoitettiin myös koko ajan julkista blogia. Hanketta ja sen tuloksia esiteltiin myös kahdessa kansallisessa ja kahdessa kansaivälisessä seminaarissa/konfernssissa. Loppujulkaisu on saatavilla verkossa osoitteessa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121821735 . Hankkeen blogi löytyy osoitteesta: http://ementorit.blogspot.fi/ .