Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20439

Hankkeen nimi: Minä ensin! Mobiiliteknologia sote-työntekijän työhyvinvoinnin ja -asiakkaan itseohjautuvuuden tukemisessa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 31.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Jakeluosoite: Rajakatu 35

Puhelinnumero: +358207438100

Postinumero: 40200

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.jamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jaana Mäkelä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaana.makela(at)jamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400917386

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, 0245894-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kentällä on käynnissä laaja-alainen muutos. Tämä muutos, kuten organisatoriset muutokset yleensä, haastaa sote-henkilöstön työhyvinvointia. Muutostilanteet itsessään ovat kuormittavia ja siten rasite yksilön hyvinvoinnille. Muutostilanteet luovat myös uusia osaamisen tarpeita sekä tarpeita uusien työmenetelmien kehittämiseen. Tästä syystä sote-henkilöstön työhyvinvoinnin eri osa-alueiden tukeminen on erityisen tärkeää tällä hetkellä. Itseojautuvan hyvinvoinnin edistämisen mahdollistavat mobiilimenetelmät tarjoavat mahdollisuuksia vastata näihin ajankohtaisiin haasteisiin sote-henkilöstön työhyvinvoinnissa. Tämä hanke kytkeytyy Keski-Suomen maakuntastrategiaan vahvistamalla digitaalisten palvelujen hyödyntämistä sote-työntekijöiden hyvinvoinnin tukemisessa ja julkisissa palveluissa sekä tukemalla naisvaltaisen sote-henkilöstön ammatillista osaamista vastaamaan työelämän muuttuvia tarpeita.
Hankkeessa vastataan ennakoivasti sote-muutokset luomiin haasteisiin ja keskitytään itseohjautuvaan hyvinvoinnin edistämiseen. Ensinnäkin tavoitteena on tukea Keski-Suomen sote-henkilöstön psyykkistä ja fyysistä työhyvinvointia ja heidän itseohjautuvaa työhyvinvoinnin edistämistä mobiilityömenetelmien avulla. Toiseksi tämän omakohtaisen kokemuksen kautta vahvistetaan sote-henkilöstön osaamista asiakkaan itseohjautuvan hyvinvoinnin edistämisen tukemisessa ja erityisesti mobiiliteknologian hyödyntämisessä tähän tarkoitukseen. Näin hankkeessa luodaan uudenlainen, vaiheittainen, työntekijän omakohtaiseen kokemukseen nojaava menetelmä työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää sote-henkilöstön liikunnan ohjauksellista osaamista. Lisäksi hankeen tavoitteena on lisätä Keski-Suomen sote-henkilöstön yliorganisaatiollista ja -sektorillista verkottumista ja yhteistyötä.
Hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet:
Toimenpide 1: Taustaselvitykset ja osallistujien rekrytointi
Toimenpide 2: Sote-työntekijöiden työhyvinvointi -interventiot
Toimenpide 3: Osaamisen ja työmenetelmien kehittäminen
Toimenpide 4: Asiakkaan itseohjautuva hyvinvoinnin edistäminen ja mobiiliteknologia -koulutuskokonaisuus sote-ammattilaisille
Toimenpide 5: Osallistavat työpajat
Toimenpide 6: Mobiilimessut-päätösseminaari
Toimenpide 7: Vaikuttavuuden arviointi
Toimenpide 8: Tiedotus
Jyväskylän ammattikorkeakoulu hallinnoi hanketta ja Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos toimii osatoteuttajana. Yhteistyötä tehdään Keski-Suomen SOTE2020-hankkeen sekä Jyväskylän yliopiston Perhetutkimuskeskuksen kanssa esimerkiksi hankkeen toimenpiteiden suunnittelun, tiedottamisen ja koulutusten osalta. Hankkeen kohderyhmänä ovat sote-työtekijät Keski-Suomessa.
Hankkeen tuloksena on sote-työntekijöiden parantunut työhyvinvointi ja osaaminen erityisesti mobiiliteknologian hyödyntämiseen ja asiakkaiden itseohjautuvan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyen. Hankkeessa on luotu uudenlainen malli työhyvinvoinnin ja osaamisen tukemiseen ja tuotu yhteen mobiilipalvelujen tuottajia ja hyödyntäjiä sote-alalla Keski-Suomessa. Hankkeen tuloksia raportoidaan mm. hankkeen internet-sivuilla ja julkaisussa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö Keski-Suomessa hankkeen pilottiyksiköissä (JYTE/ Neuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto; Jyväskylän kaupunki/ Vanhuspalvelut; Jyväskylän seurakunta/Perheasiainneuvottelukeskus; KSSHP/ Lasten vastuualue; KSSHP/ Kuntoutuksen vastuualue)
- muu sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö Keski-Suomessa

4.2 Välilliset kohderyhmät

- sote-palveluiden asiakkaat
- mobiilipalveluita tuottavat yritykset
- sote-alan oppilaitokset ja opiskelijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 341 042

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 337 704

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 454 722

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 450 271

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Keuruun, Joutsan, Saarijärven-Viitasaaren, Äänekosken

Kunnat: Karstula, Saarijärvi, Keuruu, Äänekoski, Petäjävesi, Joutsa, Kyyjärvi, Hankasalmi, Viitasaari, Kannonkoski, Kinnula, Uurainen, Pihtipudas, Jyväskylä, Multia, Toivakka, Laukaa, Kivijärvi, Luhanka, Konnevesi, Muurame

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 130

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa on perehdytty työhyvinvointiin ja mobiilimenetelmien käyttöön liittyvään tutkimuskirjallisuutten ja aiemmin toteutettuihin hankkeisiin sukupuoli-näkökulmahuomioden. Sote-ala on erittäin naisvaltainen, joten hankeen toimenpiteen kohdistuvat pääosin naisiin ja tukevat heidän digi-osaamistaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
- Hankkeen toimenpiteet vahvistavat naisvaltaisen sote-kentän henkilöstön osaamista, työhyvinvointia ja työllistymismahdollisuuksia. - Ohjausryhmä selvittää ja arvioi hankkeen toimenpiteitä sukupuolinäkökulmasta huomioiden valtavirtaistumisen vaatimukset. - Hanke mahdollistaa sosiaalisten innovaatioiden syntymisen naisvaltaisella sote-alalla. - Työhyvinvointi-intervention toteuttamisessa ollaan sensitiivisiä ilmiökentän sukupuolittuneisuuden (esim. naisten ja miesten erot työhyvinvoinnin kokemisessa ja määrittäjissä)
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 0
Hanke edistää mobiilimenetelmien käyttöä asiakastyössä, joka vähentää tarvetta liikkuvuuteen (ns. kotiin menevät palvelut). Hankkeessa suositaan sähköisiä materiaaleja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 0
Hanke edistää mobiilimenetelmien käyttöä asiakastyössä, joka vähentää tarvetta liikkuvuuteen (ns. kotiin menevät palvelut). Hankkeessa suositaan sähköisiä materiaaleja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hankkeessa hyödynnettään ja kehitetään sähköisiä työmuotoja. Hankkeen toimenpiteissä noudatetaan greencare mallia, minimoidaan paperisen materiaalin käyttö.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 0
Hankkeessa saatetaan yhteen paikallisia mobiilipalvelujen tuottajia ja hyödyntäjiä sote-alalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 5
Hanke hyödynnetään ja kehitetään mobiilimenetelmiä sekä edistetään niiden käyttöä sote-alan asiakastyössä.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Hankkeessa suositaan sähköisiä materiaaleja. Mobiilivälineiden käyttö asiakastyössä mahdollistaa palveluiden viemisen asiakkaan kotiin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeessa tuetaan sote-henkilöstön työhyvinvointia. Hankkeessa kehitetään mobiilimenetelmiä, joilla tuetaan sote-kentän asiakkaiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 2 0
Hanke parantaa työhyvinvointia naisvaltaisella sote-alalla ja lisää naisten digiosaamista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hankkeessa sote-asiakastyöhön kehitettävä mobiilimenetelmä hyödyntää tekstiviestiominaisuutta eikä edellytä älypuhelmia tai internetyhteyttä. Menetelmä lisää siten taloudellista ja alueellista yhdenveroisuutta palvelujen saatavuudessa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Sosiaali -ja terveyspalvelujen uudistaminen muuttaa asiakastyötä. Tulevaisuudessa ammattilaisen työvälineenä tulee olemaan yhä useammin mobiililaitteita ja mobiilisovelluksia. Sote-ammattilaisten osaamiseen on tullut uusia tarpeita, mutta samaan aikaan on huolehdittava ammattilaisten työhyvinvoinnista. Minä ensin -hanke toteutui yhteiskehittämisen periaatteella. Sote-ammattilaiset osallistuivat hankkeen aikana ensin itse mobiilimenetelmiä hyödyntävään työhyvinvointi-interventioon, ja sen jälkeen he lähtivät soveltamaan mobiilimenetelmiä asiakastyössään.
Loppuraportissa tarkastellaan hankkeeseen osallistuneiden ammattilaisten kokemuksia työhyvinvoinnista, asiakastyöstä, sekä mobiilimenetelmien käytöstä ja niihin liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Hankkeessa kehitetyt mobiiliviestiohjelma eKoutsi, mobiilimenetelmien käyttöönotossa avustava Menetelmämuotti-työkalu sekä valmiiden mobiilisovellusten tarkastelun työväline Appsiluuppi tarjovat sote-ammattilaisille valmiita keinoja mobiilimenetelmien käyttöönottoon. Lisäksi tuodaan esille keskeisiä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä tuloksia.
Hankkeen havaintoja, tuloksia ja kehitettyjä työvälineitä voidaan hyödyntää sote-palveluiden kehittämisessä kohti mobiileja asiakastyön menetelmiä.