Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20440

Hankkeen nimi: Nuoret Duuniin 2017 Rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2015 ja päättyy 28.2.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Pohjois-Savon ELY-keskus, Kallanranta 11, PL 2000

Puhelinnumero: 0295 026 500

Postinumero: 70101

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pietiläinen Irma

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tarkastaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: irma.pietilainen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 026 609

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella rahoitetaan Nuoret Duuniin 2017 hankkeen työvoimapoliittiset toimet. Palkkatuella tuetaan nuorten työllistymistä ja työvoimakoulutuksella nuorten yrittäjyyttä ja työelämävalmiuksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kts. Nuoret Duuniin hakemus nro 100654.

Kehittämishankkeen kohderyhmään kuuluvat:
1) Pohjois-savolaiset 17-29-vuotiaat avoimilta työmarkkinoilta työttömät nuoret. Pääpaino on ammatillisesti kouluttautuneissa nuorissa.
2) Pohjois-Savossa toimivat yritykset, yrittäjäjärjestöt ja yhteisöt sekä kehitysyhtiöt. Erikseen voidaan mainita Savon Yrittäjät ja heidän paikallisjärjestöt, Kuopion alueen kauppakamari, Pohjois-Savon MTK ja heidän paikallisyhdistykset, Maaseutuammattiin ry, Rakennusteollisuus, Teknologiateollisuus, muita mahdollisia työnantajajärjestöjä ja erikokoisia tunnettuja veturiyrityksiä eri puolilta maakuntaa. Kehitysyhtiöitä ovat ainakin Ylä-Savon kehitys, Kuopion Uusyrityskeskus, Sisä-Savon seutuyhtymä ja Navitas Kehitys Oy.
3) Nuorisotyöllisyyden kanssa toimivat viranomaiset, joista yhteistyökumppanin ominaisuudessa mainittaakoon TE-palvelut, hankekuntien kunnanjohtajat, elinkeinoasiamiehet, työllisyystoimijat sekä nuorisotoimet ja muut mahdolliset työllisyyteen liittyvät viranomaistahot.
4) Muut työllisyyshankkeet ja välityömarkkinatoimijat, joista hanke tulee tekemään yhteistyötä ainakin Etappi- ja Tuupataan hankkeiden kanssa sekä Tukeva- ja Toimi-työvalmennussäätiöiden kanssa.
5) 2. asteen kouluttajat, joista ammatillisesti suurimpia ovat Sakky ja Ysao. Muita ammatillisia kouluttajia ovat ainakin Ingmanin ja Portaanpään oppilaitokset sekä Pohjois-Savon opisto. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat mahdollisuuksien mukaan maakunnan lukiot ja 9.-luokat.
6) Työntekijäjärjestöt, joista mainittakoon ainakin SAK, PAM ja Akava
Maakunnan keskeiset luottamushenkilöt kuten kunnan-/ kaupunginvaltuustojen sekä sote-lautakuntien puheenjohtajat sekä kansanedustajat, joilla on mahdollisuus vaikuttaa hankkeen toimintaa edistävästi omissa toimintaympäristöissään

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kts. Nuoret Duuniin hakemus nro 100654.


Kehittämishankkeen kohderyhmä:

1) Nuorten perhe, muut läheiset ja lähiympäristö
2) useat arkielämän sujuvuuden kannalta välttämättömät viranomaiset (mm. perusturvaan ja asumiseen liittyvät)
3) Elinkeinoelämä nuorten työllistymisen myötä laajemminkin
4) Maakunta- ja paikallistasoinen media on hankkeen keskeistä välillistä kohderyhmää ostettavien hankeilmoitusten muodossa. Media haastetaan myös journalistisesti seuraamaan kampanjan etenemistä eri näkökulmista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 000 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 831 817

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 153 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 985 744

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Kuopion, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Keitele, Rautavaara, Tuusniemi, Kuopio, Suonenjoki, Siilinjärvi, Rautalampi, Sonkajärvi, Vesanto, Kaavi, Lapinlahti, Kiuruvesi, Tervo, Varkaus, Pielavesi, Leppävirta, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kallanranta 11, PL 2000

Postinumero: 70101

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolisen tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeella vaikutetaan osaavan työvoiman saatavuuteen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Kehitetään julkisten työvoimapalveluiden hankintaprosessia, sisältöjä ja osuvuutta kehittämishankkeen kohderyhmälle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 3
Hankkeessa vaikutetaan työttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen parantamiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen, rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen ja työvoiman saatavuuteen, yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja sosiaaliseen kestävään kehitykseen.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hankkeessa vaikutetaan sekä sukupuolisen että maantieteellisen segregaation vähentämiseen koulutus- ja työmarkkinoilla. Hankkeella vaikutetaan välillisesti myös tasa-arvoa edistäviin asenteisiin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-