Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20444

Hankkeen nimi: Aineeton omaisuus yritysten voimavaraksi

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: Kyminlinnantie 6

Puhelinnumero: 040 190 2500

Postinumero: 48600

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Noora Kiili

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö, Lead Expert ICT

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: noora.kiili(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 190 2573

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Aineeton omaisuus yritysten voimavaraksi -hanke on IPR -agenttien ja managerien ammattikunnan valmennusohjelma.
Tavoitteena on:
1) Tehdä näkyväksi aineettoman arvonlisän syntyminen yritystoiminnassa erityisesti lisensoinnin tuomia mahdollisuuksia hyväksi käyttäen.
2) Lisätä yritysten tietoa ja ymmärrystä hallinnoimansa immateriaalioikeudellisen omaisuutensa taloudellisesta hyödyntämisestä ja sopimusten merkityksestä sen mahdollistajana.
3) Lisätä teollisuuden ja palveluiden tuottajien ymmärrystä lisensoinnin ja muun yritysten välisen IPR-yhteistyön tarjoamista mahdollisuuksista oman liiketoimintansa kehittämisessä ja kasvattamisessa.
4) Laajentaa osapuolien ymmärrystä IPR -agentin merkityksestä uuden liiketoiminnan havainnoijana ja mahdollistajana.
5) Selvittää pilotoimalla, olisiko agentin toimintamallia mahdollista hyödyntää korkeakouluissa ja yliopistoissa tehtyjen tutkimusten ja niiden tulosten kaupallistamisessa.

Ohjelma valmentaa edellä kuvatun osaamisen ja ymmärryksen lisäksi 15 uutta ammatti-agenttia luovien alojen, palvelualojen ja teollisuuden yritysten voimavaraksi.
Tavoitteena on, että valmennukseen osallistuvista viisi perustaa oman yrityksen ja loput työllistyvät olemassa oleviin tai perustettaviin agenttiyrityksiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmät ovat:

1. Agenttien valmennusohjelmaan osallistuvat henkilöt ja asiantuntijat

2. Aineettoman omaisuuden haltijat ja niitä hyödyntävät yritykset pk-sektorilla, mm. teollisuus- ja palveluntuottajayritykset

3. IPR-oikeuksiin erikoistuneet lakimiehet

4. Hankkeen aikana perustettava osuuskunta

4.2 Välilliset kohderyhmät

1. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen on kiinnitettävä erityistä huomiota tutkimustulostensa tuotteistamiseen.

2. Kaupan alan yritykset

Uudet tuotteet ja palvelut mahdollistavat myynnin kasvattamisen.

3. Luovien alojen oppilaitokset kokonaisuudessaan

Perusopetukseen tulisi sisältyä tuotteistus ja liiketoiminnan eri muodot, myös agenttitoiminta. Monilla aloilla kansainvälisille markkinoille pääsyn edellytys on agentti. Hänen asiakkaansa toisessa maassa saattaa ollakin paikallinen agentti.

4. Yritystoimintaa kehittävät alueelliset organisaatiot, seudulliset elinkeinoyhtiöt, Ely ja maakuntien liitot

Tietoa välitettävä sekä hankkeen aikana että sen jälkeen sekä uusille että toimiville yrityksille.

5. Media ja toimittajat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 195 397

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 166 779

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 260 522

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 222 366

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 38

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke palvelee tasapuolisesti kaikkia yrittäjiä ja yrityksiä sukupuoleen katsomatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on täysin sukupuolineutraali ja siten kohderyhmän edustajien sukupuoli ei vaikuta hankkeen toteutukseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali ja se pyrkii ennen kaikkea hankesuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hanke kiinnittää toiminnassaan huomiota luonnonvaroja kestävämmin käyttäviin yrityksiin, koska ympäristötietoisuus on myös yrityksille selkeä myyntiartikkeli. Kasvavat ja kehittyvät yritykset näkevät ympäristöasiat usein yhtenä myyntiargumenttinaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Hanke pyrkii toiminnalla edistämään mm. suomalaista, ympäristötietoisten yritysten liiketoimintaa ja siten aikaansaamaan liiketoimintaa ympäristöä kunnioittaville suomalaisille yrityksille.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke ei ole suoraan tekemisissä luonnon ja mm. kasvi- ja eläinmaailman kanssa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Hanke pyrkii toiminnassaan hyödyntämään kimppakyytejä ja siten käyttämään kulkuneuvoja mahdollisimman tehokkaasti ja vähentämään ilmaan tulevia pakokaasupäästöjä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei ole suoraan tekemisissä Natura 2000 -ohjelman kanssa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Hankkeen hallinnoija Cursor on mukana toimistoille tarkoitetussa Green Office -järjestelmässä. Siten Cursor pyrkii vähentämään mm. materiaalien käyttöä ja jätteiden määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen toiminnalla ei ole suoraa vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 6
Hankkeen tavoitteena on uudistaa Suomessa harjoitettavaa elinkeinotoimintaa ja siten synnyttää yrityksille uutta liiketoimintaa. Hankkeen pyrkii luomaan edellytyksiä suomalaisten yritysverkostojen syntymiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeen pyrkii ennen kaikkea aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 1
Liikkumisessa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon julkista liikennettä. Tehokkaammalla tietojen välittämisellä voidaan myös vähentää yrityskäyntejä ja siten vähentää liikenteen kasvihuonepäästöjä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 5
Hanke vaikuttaa uusien työpaikkojen, tuotteiden ja palvelujen syntyyn ja siten ihmisten hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Hanke edistää tasa-arvoisesti kaikkien kasvuhaluisten ja -kykyisten yritysten ja henkilöiden osaamista ja liiketoimintaa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Aineettoman omaisuuden tehokas hyödyntäminen vaatii kansainvälisyyttä ja avointa toimintaa eri kulttuurien välillä. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat kaikki henkilöt ja yritykset kulttuuritausta ja omistajien kansallisuudesta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeelle ei ole suoria vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 1 1
Ympäristötietoisuus ja ympäristöosaaminen ovat tärkeä osa menestyvää liiketoimintaa. Hanke korostaa ympäristöasioita yhtenä tärkeänä kehittyvän yrittäjän ja yrityksen myyntiargumenttina.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Miksi aineettomien oikeuksien kaupallistamisen agentti, IPR-agentti, on tarpeellisempi kuin koskaan?

Mahdollistajat – IPR-agenttien valmennusohjelma

Aineettomien oikeuksien osuus maailmankaupasta on 5% BKT:stä. Oikeuksilla ostetaan, myydään ja niistä valmistetaan tuotteita ja palveluja niin kuluttajille kuin yrityksillekin. Aineettomia oikeuksia ovat tekijänoikeudet, tavaramerkit, mallisuojat ja patentit, mutta myös nimet, domainit, tieto ja verkostot.
Oikeuksista syntyy myös uusia digitaalisia jakelutapoja, liiketoimintakonsepteja ja tiedon hyödyntämisen automaatioon perustuvaa älykästä palveluliiketoimintaa.

Suomessa tarvitaan agentteja, joilla on oivaltavia ideoita ja taitoa löytää tai kehittää sellaisia tuotteita ja palveluita, joissa eri yritysten omistamat aineettomat oikeudet kasvattavat liikevaihtoa, asiakaskuntaa, markkinoita ja päämiesten kannattavuutta. IPR-agenttien valmennuksen tärkein tavoite oli tukea osallistujien kykyä oivaltaa liiketoimintamahdollisuuksia ja viedä lisensointiyhteistyötä palveluiksi ja tuotteiksi yritysten toimeksiannosta.

Joukko ennakkoluulottomia, monialaisia ammattilaisia tarttui haasteeseen ja heittäytyi mukaan oppimaan uutta, tutustumaan agenttien työtä tekeviin ihmisiin, alan käytäntöihin ja ostajien toimintaan.

Ryhmän valinnassa pääkriteerimme oli mahdollisimman suuri heterogeenisuus. Mukaan valikoitui yrittäjiä ja palkkatöissä olevia, freelancereita ja kahden työn välissä olevia. Ikähaitari 27–60 vuotta takasi eri sukupolvien toisistaan poikkeavien todellisuuksien huomioimisen suunnittelussa ja tekemisessä.

Yhteensä ryhmän kokemus ja osaamisalat ovat läpileikkaus elinkeinoelämän eri alueista: arkkitehtuuri ja rakennusala, brändinhallinta, markkinointi ja viestintä, IPR -strategiat, tutkimus ja tuotekehitys, juridiikka, jälleenmyyjäverkostot, tukkukauppa ja maahantuonti, koulutus ja uusi oppiminen, matkailu ja hyvinvointi, media ja kustannusala, tietojohtaminen ja informaatiojärjestelmät, tuotteistaminen ja merchandise. Kansainvälinen kokemus ryhmässä kattaa osaamista maista Brasilia, Englanti, Espanja, Italia, Pohjoismaat, Ranska, Saksa, Taiwan ja Venäjä.

Puolentoista vuoden aikana tapasimme pari päivää kuukaudessa lähikoulutusjaksoilla. Vierailimme Lontoon lisenssimessuilla, tutustuimme pieniin elintarviketuottajiin, jotka tähyävät kansainvälisille markkinoille, nuoriin start-up yrityksiin Kotkan Ship* -festivaalissa ja pohjoismaisiin lisensoitaviin brändeihin ja ostajiin Agma ry:n Nordic Brand Licensing Market - lisensointitapahtumassa Helsingissä.

Vierailimme myös pyydettyinä puhujina monilla paikkakunnilla tapaamassa yrittäjiä ja julkishallinnon edustajia. Aktiivinen tiedotus- ja luentotoiminta, järjestetyt seminaarit, sekä yrityksiltä neuvotteluin saadut tehtävät ovat lisänneet tietoa lisensointi-liiketoiminnasta pk-yrityksissä.

Tärkeimmäksi osoittautuivat yritysten antamat harjoitustyöt, joiden myötä kehittyi tehokas ja tuloksellinen tapa toimia yhdessä. Muutamassa tunnissa syntyy kehittämissuunnitelma, tiedot aineettomien oikeuksien mahdollisesta syntymisestä ja strategiaehdotus niiden suojaamisesta ja nopeasta kaupallistamisesta, tiivis markkina-analyysi ja raportti toimeksiannon käsittelystä. Sen mahdollisti ryhmän monialainen osaaminen, saumaton yhteishenki ja pitkä kokemus.

Yhdessä kehitetty tapa toimia jatkuu, 19 valmennusohjelman osallistujaa perusti KREAM Helsinki osuuskunnan, jonka palvelut auttavat jatkossa oikeuksien omistajia ja yrityksiä kehittämään lisensointiliiketoimintaa.

Hankkeen tavoitteet olivat:
1. Viisi uutta agenttiyritystä ja kymmenen uutta aineettoman omaisuuden agenttitoimintaan liittyvää työpaikkaa
2. Lisätä mm. teollisuuden ja palveluyritysten ymmärrystä lisensoinnin tarjoamista mahdollisuuksista oman liiketoimintansa kehittämisessä ja kasvattamisessa
3. Aineettoman omaisuuden hyödyntämistä edistävän tiedon lisääminen yritysten, asiantuntijoiden, palveluntuottajien, oppilaitosten ja julkishallinnon parissa
4. Lisätä sellaisten lakimiesten määrää, joilla on immateriaalioikeuksien osaamisen lisäksi ymmärrys lisenssiliiketoiminnasta ja sen edellyttämistä sopimuskirjauksista
5. Selvittää pilotoimalla onko agentin toimintamallia mahdollista hyödyntää korkeakouluissa ja yliopistoissa tehtyjen tutkimusten kaupallistamisessa

Hankkeen tulokset ovat:

TULOS 1: KREAM Helsinki osuuskunta [Kream Helsinki] aloitti toimintansa
19 IPR-agenttien valmennusryhmässä mukana olevaa henkilöä perusti KREAM Helsinki osuuskunnan, joka jatkaa valmennusohjelmassa käynnistynyttä aineettomien oikeuksien kaupallistamisen työtä.

Osuuskunnan palveluja ovat mm:
- Kaupallistaminen
- Brändin kehittäminen
- Tuote- ja palvelumuotoilu
- Valmennus ja henkilökohtainen sparraus

TULOS 2: IPR -agenttien valmennusohjelman toteutus

Aineeton omaisuus yritysten voimavaraksi -hankkeessa valmennettiin puolentoista vuoden ajan 26 eri alojen ammattilaisia IPR -agenteiksi, jotka tunnistavat yrityksissä piileviä aineettomia oikeuksia ja niiden kaupallistamismahdollisuuksia. IPR-agentti havaitsee, ideoi, löytää ostajan, myy, neuvottelee ja sopii sekä valvoo, että kumpikin osapuoli saa sen mikä sovitaan.

Valmennuksen aikana ryhmä sai 28 lähiopetuspäivää luentoineen ja 350 tuntia henkilökohtaista sparrausta. Ryhmä työsti yritysten antamia tehtäviä ja toimeksiantoja aineettoman omaisuuden näkökulmasta.

Kaupallisen menestyksen mahdollisuudet odottavat myös suomalaisia brändejä ja agentteja, kunhan opimme havaitsemaan, mikä yrityksiä ja brändejä voisi yhdistää ja ideoimme yhteiseen tarpeeseen tuotteita ja palveluita.

TULOS 3: Pk-yritysten antamat tehtävät

Kaikki lähiopetusjaksojen lauantait keskityimme ideointiin, ajatteluun ja uusien yhteyksien havainnoimiseen.
Valmennusohjelman aikana toteutimme yli kymmenen yrittäjien antamaa harjoitustyötä. Työn tilaajat saivat lopuksi raportin, joka käytiin purkutapaamisessa läpi. Raportti sisälsi aluksi taustan ja ratkaisua odottavan asian, miten asiaa käsiteltiin ja keiden toimesta. Raportin ytimen muodostivat löydökset, ideat, ehdotukset ja toteuttamissuunnitelma. Myös havaitut puutteet tuotiin esiin, jotta niihin voisi tarttua.

Harjoitustöissä käsiteltiin mm.
• matkailuyrityksen markkinointistrategia
• hyvinvointialan yksinyrittäjän palvelun konseptointi monistettavaksi
• kokeneen yrittäjän toiminnan kehittäminen kohti uuden sukupolven yritystoimintaa
• tuoteidean kirkastaminen ja lanseeraus
• it-teknologiaa sisältävän keksinnön suojaus ja markkina-strategia
• matkailupalvelukonseptin kirkastaminen ja lanseeraus
• oppimisen ja ajattelun taidot: valmennusmetodin tiedon tuotteistaminen, oikeudet ja markkina
• poikkeuksellisen taitavuuden havainnointikonsepti lisensoitavaksi ja skaalautuvaksi palveluksi
• Taiteen ja kuoleman yhdistävä konsepti, oikeudet ja tuotteistus
• perheyrityksen historiallisen menestystuotteen suojaaminen, IPR-strategia ja modernisointi
• taiteen prosenttiliikkeen jalkauttaminen sosiaali- ja terveysalalle

TULOS 4: Seminaarit ja aktiivinen tiedotus- ja luennointitoiminta

Eri kokoonpanoilla vierailimme Kotkassa, Kouvolassa, Lahdessa, Jyväskylässä ja Turussa paikallisten ELY-keskusten ja oppilaitosten kutsumina kertomassa lisensoinnista ja tuotteistuksesta ja pidimme myös paikallisten yrittäjien kanssa kahdenkeskisiä neuvontaklinikoita.

Kotkassa kesällä 2016 järjestetyn StartUp-yritystapahtuman, *SHIP -festivaalin yhteydessä sparrasimme ennen tapahtumaa nuoria yrittäjiä ja valmistimme heitä pitchaukseen rahoittajille. Järjestimme Aineettoman omaisuuden kauppapäivät, joissa avoimena yleisötapahtumana toteutimme kolme eri ideointisessiota.

Hankkeelle toteutettiin nettisivut osoitteessa www.ipr-agentit.fi sekä Facebook-ryhmä Mahdollistajat.