Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20447

Hankkeen nimi: Renessanssi - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2015 ja päättyy 30.9.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Hämeenlinnan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0146921-4

Jakeluosoite: PL 84 13101 Hämeenlinna

Puhelinnumero: 03 6211

Postinumero: 13101

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

WWW-osoite: http://www.hameenlinna.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tarja Mikkola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: erityissuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarja.mikkola(at)hameenlinna.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 03 621 4660

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoite on sosiaalisen resilienssin (social resilience) vahvistaminen. Sosiaalisella resilienssillä tarkoitetaan sosiaalista vastustus- tai sietokykyä.

Konkreettisia toimenpiteitä ovat opinnollistaminen, maahanmuuttajille työhön liitetty tietokoneavusteinen suomen oppiminen, sekä sellaisten työtehtävien sisältöjen suunnittelu, jotka sisältävät hankkeessa kehitettäviä yhteiskuntavastuullisia laatukriteerejä. Tällaisia voivat olla: autettavasta tulee auttaja, työ on yhteiskuntavastuullista, työssä on mukana yritys- tai oppilaitosyhteistyötä, työtehtävien taloudellinen merkitys voidaan arvioida euromääräisesti suoraan markkinahintana tai välillisesti esimerkiksi sosiaali- ja terveyspuolen kustannussäästöinä ja että työ sisältää elementtejä jotka poikkeavat henkilön
aikaisemmasta työ- ja opiskeluhistoriasta.

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä välityömarkkinoiden työnantajien kanssa uusia ja motivoivia työtehtävien sisältöjä (välityömarkkina- ja muihin työllisyystoimijoihin kohdistuva kehittämistoiminta). Tuloksena yhteiskunnan sosiaalinen resilienssi vahvistuu, kun välityömarkkinoilla on entistä suurempi valmius tarjota vaikuttavia palveluja eritaustaisille asiakkaille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät ovat 1) hankkeeseen tulevat henkilöasiakkaat sekä 2 välityömarkkinoiden työnantajaorganisaatiot.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Työyhteisöt
Hankkeessa kuullaan, tuetaan ja koulutetaan myös vastaanottavaa työyhteisöä; kuten työnantajia ja esimiehiä hankkeen kohderyhmien ohjaamisessa ja vastaanottamisessa.

Muut kuin kohderyhmään kuuluvat henkilöt
Koska hankkeen keskeisiä konkreettisia toimenpiteitä ovat välityömarkkinoiden työtehtävien kehittäminen, vaikuttaa hankkeen toiminta myös muihin henkilöasiakkaisiin kuin ensisijaiseen kohderyhmään kuuluviin.

Aikuissosiaalityö, Työvoiman palvelukeskus ja TE-toimisto
Muita välillisiä kohderyhmiä ovat Työvoiman palvelukeskus sekä kuntien aikuissosiaalityö ja TE-toimisto, jotka pystyvät tarjoamaan työnhakija-asiakkaille laadukkaampia ja monipuolisempia välityömarkkinoiden työtehtäviä.

Oppilaitokset
Kehittämisestä hyötyvät myös oppilaitokset. Toisen asteen oppilaitokset saavat opinnollistamisen myötä eritellymmän kuvan välityömarkkinoiden erilaisista mahdollisuuksista ja työtehtävistä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 405 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 375 109

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 540 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 500 146

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan

Kunnat: Hämeenlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Raatihuoneenkatu 9-11

Postinumero: 13100

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 160

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kohderyhmän sukupuolijakauma (työttömät sekä toimenpiteissä olevat) on selvitetty URA-järjestelmästä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kohderyhmässä enemmistö työttömistä työnhakijoista on miehiä. Tämä on huomioitu hankkeeseen mukaan tulevien asiakkaiden valinnassa. Hankkeen asiakasmäärässä painotetaan miesten työllistämistä. Hyviä työllistämisen malleja etsitään hankkeen avulla haasteellisimmille ikäryhmille, kuten 54-vuotta täyttäneille pitkäaikaistyöttömille sekä maahanmuuttajille. Seurataan ja raportoidaan nais- ja miesasiakkaiden osallistumista hankesuunnitelman mukaan. Painotetaan miesten osuutta, koska hankkeen kohderyhmässä enemmistö työttömistä on miehiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Vaikka hankkeessa otetaan huomioon sukupuolten tasa-arvo, päätavoite on välityömarkkinoiden työtehtävien sisällön kehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Osan välityömarkkinoiden työtehtävistä on hakemuksen tekemisen vaiheessa arvioitu liittyvän kierrätysmateriaalien uusiokäyttöön. Raportoidaan ne kokonaan uusien ja sisällöltään päivitettyjen välityömarkkinoiden työtehtävien sisällöt, jotka liittyvät kierrätysmateriaalien uusiokäyttöön, ympäristön hoitoon ja palstaviljelyn kehittämiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Hämeenlinnan kaupungin kestävän kehityksen ohjelmassa hyvän työllisyyden hoidon katsotaan välillisesti edistävän myös ekologista kestävyyttä. Yhteiskuntavastuullisen työllistämisen tehtävät kohdistuvat usein ympäristön hoitoon ja kestävän elämäntavan ylläpitämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Osan välityömarkkinoiden työtehtävistä on hakemuksen tekemisen vaiheessa arvioitu liittyvän palstaviljelyn monipuolistamiseen ja kehittämiseen Hämeenlinnan kaupungissa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hanke ei lisää ympäristökuormitusta, vaan kierrätysmateriaalien uusiokäyttö todennäköisesti vähentää sitä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ympäristöministeriön sivuilta on selvitetty Natura 2000 -alueet, ainoa Natura 2000 -alue jolla hankkeessa saattaa olla toimintaa on Ahvenistoharju-Vuorenharju (Ahveniston olympiapuisto). Työn paikka -hankkeessa toteutettiin Ahveniston Olympiapuiston kunnostusta, missä yhteydessä Natura 2000 otettiin huomioon.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Osa välityömarkkinoiden työtehtävistä liittyy kierrätysmateriaalien uusiokäyttöön.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hanke ei lisää uusiutumattomien energialähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeeseen tulee mukaan yrityksiä, joka on kehittämisalustoja työmarkkinoiden sisääntuloammateille. Opinnollistamisen myötä yhä useampi työnhakija saa muodollisen pätevyyden, joka helpottaa yrityksiä heidän rekrytoinneissaan. Hyvät käytännöt leviävät (valtavirtaistuvat) ja jäävät pysyviksi käytännöiksi. mallit ovat kopioitavissa myös hankkeen ulkopuolelle. Kokonaan uusien ja sisällöltään päivitettyjen välityömarkkinoiden työtehtävien määrä. Tehtävät ovat luonteeltaan työmarkkinoiden sisääntuloammatteja, jotka monipuolistavat työmarkkinoiden rakennetta. Tyonpaikka.fi-sivulla ilmoitettujen paikkojen määrä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeessa tuotetaan välityömarkkinoiden laatukriteeristö. Lisäksi hankkeessa tuotetaan kaikille saatavilla olevaa tietoa työnpaikka.fi-sivustolle. Hankkeessa kehitetään ryhmämuotoista toimintaa, joka on aineeton tuote ja kustannustehokas tapa tarjota palvelua.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hanke ei lisää uusiutumattomien energialähteiden käyttöä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Yhä useammalla työttömällä työnhakijalla on mahdollisuus päästä työhön, joka on sisällöltään nykyistä rikkaampaa ja tarjoaa mahdollisuuksia koulutukseen ja etenemiseen avoimille työmarkkinoille. Asiakaspalautteena kerätty asiakkaiden kokema hyvinvoinnin koheneminen. Työttöminä yliedustettuna olevien asiakasryhmien työllistyminen (maahanmuuttajat, 54+ miehet).
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevilla on entistä suurempi mahdollisuus mielekkääseen työhön. Hankkeen asiakasmäärässä painotetaan sitä sukupuolta, joka on laajemmin edustettuna kyseisen segmentin työttömissä työnhakijoissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevilla on entistä suurempi mahdollisuus mielekkääseen työhön. Maahanmuuttaja-asiakkailla on paremmat mahdollisuudet työssä tapahtuvaan suomen oppimiseen.
Kulttuuriympäristö 5 5
Hanke lisää sosiaalista resilienssiä, osallisuutta ja monikulttuurisuutta. se tarkoittaa tasa-arvoisuuden lisääntymistä. Erityisen heikossa työmarkkina-asemassa olevilla on entistä suurempi mahdollisuus mielekkääseen työhön.
Ympäristöosaaminen 1 1
Kohderyhmän ympäristöosaaminen kehittyy työtehtävien avulla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Vuonna 2015 alkaneella Renessanssi-hankkeella tavoiteltiin yhteiskunnan sosiaalisen resilienssin paranemista ja vahvistumista välityömarkkinoiden kehittämisen avulla. Hankkeessa kehitettiin välityömarkkinoita monipuolisesti vastaamaan eri kohderyhmien tarpeisiin.
Tavoite 1) Sosiaalisen resilienssin vahvistuminen
Asiakasraatitoiminta aloitettiin vuonna 2016. Asiakasraateihin otettiin samassa työllisyystilanteessa olevia henkilöitä, jotta kyseiset henkilöt saisivat apua ja vertaistukea työllistymisen haasteisiin. Ryhmien tarkoitus oli yhdistää vertaistukea työnhakuvalmennukseen – osallistujat pääsivät kuulemaan työnhaun näkökulmasta tärkeistä asioista ja samalla keskustelemaan. Raatilaiset pääsivät verkostoitumaan ja tukemaan toisiaan työnhaussa. Perinteisen työnhakuvalmennuksen lisäksi osallistujat tekivät video-CV:n, perehtyivät sähköiseen työnhakuun sekä hyviin käytäntöihin digitaalisessa työnhaussa. Halukkaat saivat henkilökohtaista apua myös digitaalisen portfolion rakentamisessa.
Hämeenlinnan seudun Työn Paikka –hankkeen aikana kehitetty www.tyonpaikka.fi -sivusto (välityömarkkinoiden ilmoitustaulu) sai jatkoa Renessanssi-hankkeessa. Sivustoa kehitettiin yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin työllisyysohjaajan ja alueen verkostojen kanssa. Sivustolle luotiin koulutusmateriaalia, jonka avulla uudet toimijat pääsevät tulevaisuudessa tekemään ilmoituksia sivustolle. Sivustoa hyödynnetään kaupungin My integration.fi -hankkeen digialustassa ja syksyllä 2018 aloittavan kaupungin työllisyystiimin työssä.

Tavoite 2) Välityömarkkinoiden työtehtävien laatukriteereiden/laatujärjestelmän kehittäminen
Hankkeen tavoitteena oli luoda välityömarkkinoiden laatukäsikirja, jonka avulla välityömarkkinatoimijat pystyvät tehokkaammin viemään asiakkaita eteenpäin työelämän suuntaan. Laatukäsikirja toimisi samalla muistilistana niin tilaajan, tuottajan kuin asiakkaankin näkökulmasta. Hankkeessa valmistui luonnos laatukäsikirjasta. Käsikirja valmistuu Hämeenlinnan kaupungin käyttöön syksyllä 2018. Laatukäsikirja tukee monialaisen työllisyyden kehittämistä, kuten työllisyystiimin laadukkaiden ja vaikuttavien palvelujen kehittämisessä.

Tavoite 3) Uusien työtehtävien innovointi
Hankkeessa pidettiin asiakasraateja, joissa osallistujat pääsivät ideoimaan sosiaalialan välityömarkkinatehtäviä. Asiakasraatien perusteella kaksi henkilöä pääsi työkokeiluun Hämeenlinnan Ilveskotiin toteuttamaan näitä tehtäviä.

Tavoitteet 4) ja 6) Välityömarkkinoiden tehtävien kuvaus ja opinnollistaminen sekä Työllistymispolun ja opintopolun kehittäminen

Kaupungin välityömarkkinatyötehtäviä on kuvattu ja opinnollistettu. Hankkeessa perustettiin seudullinen opinnollistamistyöryhmä, joka toimii verkostomaisessa yhteistyössä. Yhteistyössä on luotu lomakkeisto ja kumppanuuksia siihen, että asiakkaiden välityömarkkinatehtävissä kertynyt osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa.

Tavoite 5) Maahanmuuttajien integroituminen suomen kielen avulla

Ulkomaalaistaustaisille työnhakijoille on hankkeessa kehitetty ja toteutettu useampia työllisyyspalveluihin liitettyjä kielivalmennusmuotoja. Tutkitusti ulkomaalaistaustaisten työnhakijoiden kielitaito nähdään riittämättömäksi ja suomen kielen osaamisen kehittämismahdollisuudet ovat olleet vaatimattomat Hämeenlinnassa. Päiväkotiympäristössä kokeiltiin OVAT-KOVA –ryhmää, jossa työkokeiluun yhdistetty kielikoulutus vietiin työpaikalle. OVAT-KOVA (osallistu-voimaannu-aktivoidu-toimi-konsepti yhdistettynä kielen oppiminen varhaiskasvatuksessa) -valmennuksessa neljä työkokeilijaa pääsi yhdessä oppimaan suomen kieltä ja harjoittelemaan samalla ammattisanastoa. Hämeen Sanomien kanssa toteutetussa Kääntäjäryhmässä tarjottiin edistyneimmille mahdollisuutta kehittää suomen kielen taitoaan kääntämällä paikallisuutisia ja julkistamalla niitä lehden blogiympäristössä. Toiminta osoittautui korkeasti koulutetuille sopivaksi, koska asiantuntijatehtävissä vaaditaan huomattavasti hiotumpaa kielitaitoa. Maahanmuuttajien osalta asiakasmäärätavoite ylitettiin.

Hankkeeseen osallistui 128 asiakasta, joista 126:lta saatiin lopetusilmoitus. Hankkeen asiakkaista 63 siirtyi joko töihin tai koulutukseen.