Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20454

Hankkeen nimi: Korkean tason osaamispääoman kasvattaminen Lappiin

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2015 ja päättyy 31.1.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero: 016 341 341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Annukka Jakkula

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkijakoulun koordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: annukka.jakkula(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404844441

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tässä hankkeessa pyritään kasvattamaan ja vahvistamaan korkean tason osaamispääomaa pohjoisella alueella. Erityisesti hanke pyrkii parantamaan yliopistollisen jatkokoulutuksen laatua. Lapin yliopisto on uudistanut tohtorikoulutustaan sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti vahvistaakseen Arktisen ja pohjoisen muutoksen tutkimusprofiiliaan, ja kytkeäkseen jatkokoulusta entistä paremmin alueellista kehityspotentiaalia omaavien kasvualojen yhteyteen. Tämän hankkeen tavoitteena on tukea tohtorikoulutuksen laadun parantamista ja kansainvälistämistä erityisesti kansainvälisen opetuksen, ohjauksen, koordinoinnin, ja seminaaritoiminnan kautta. Tavoitteena on täten vahvistaa Lapin yliopiston asemaa kilpailukykyisenä ja vetovoimaisena koulutus- ja tutkimusympäristönä yliopiston profiilin ja Lapin kehityspotentiaalin ytimessä olevilla aloilla. Hankkeen tuloksena kehitetään ja rakennetaan käytäntöjä, joiden avulla Lapin yliopiston tohtorikoulutuksen toimintatapoihin saadaan juurrutettua kansainvälinen ulottuvuus. Hankkeen tuloksena aikaansaadaan toimivat rakenteet ja toimintamallit laadukkaan, kansainvälisen ja monialaisen tohtorikoulutuksen toteutukseen sekä välineet jatko-opiskelijoiden opintojen sujuvuuden, työnantajayhteistyön ja työmarkkinoille kiinnittymisen tukemiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat tutkijakoulutuksen opinto- ja tukipalvelut, sekä jatkokoulutuksen parissa erilaisissa ohjaus-, hallinto-, asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt sekä toissijaisesti mainittujen alojen tohtoriopiskelijat. Hankkeen toimenpiteet pyritään ulottamaan ensisijaisesti tuki-, neuvonta- ja hallintotehtävissä toimivaan henkilöstöön, mutta soveltuvin osin myös ohjaajina ja asiantuntijarooleissa toimiviin henkilöihin.

Hankkeen toimenpiteiden kohteena on paitsi Lapin yliopiston tutkijakoulu kokonaisuudessaan, erityisesti yliopiston temaattiset tohtoriohjelmat:
• Kulttuurilähtöinen palvelumuotoilu
• Pohjoiset kulttuurit ja kestävä luonnonvarapolitiikka
• Yhteisöt ja muuttuva työ

Temaattisten tohtoriohjelmien rinnalla yliopistossa opiskelee lisäksi huomattava määrä erilaisia tieteenalalähtöisiä opintopolkuja noudattavia jatko-opiskelijoita. Hankkeen toimenpiteet ja hyödyt ulottuvat tutkijakoulun toiminnan kehittymisen kautta myös näihin jatko-opiskelijoihin. Näin kokonaisuudessaan hankkeen toimenpiteet tulevat vaikuttamaan yhteensä yli 300 jatko-opiskelijaa koskettavan koulutuksen laadun parantamiseen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillinen kohderyhmä ovat arktisen erikoistumisen painoalojen tulevaisuuden työnantajat, mm. kestävän kaivostoiminnan, arktisen biotalouden, pk-teollisuuden, palveluiden, tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja matkailun aloilla. Nämä hyötyvät hankkeesta välillisesti aloihin liittyvän asiantuntijuuden, tutkimusyhteistyön ja osaamisen kasvusta mutta osin myös suoraan hankkeessa toteutettavien yhteistyötoimenpiteiden kautta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 393 624

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 391 795

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 492 031

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 489 744

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 105

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tällä hetkellä suomalaisista korkeakouluopiskelijoista keskimäärin 53% on naisia ja miesten osuus opiskelijoista siis 47%. Lapin yliopisto on tässä joukossa erityisen naisvaltainen: jopa yli 70% opiskelijoista on naisia. Lapin yliopiston jatko-opiskelijoista naisia on noin 65 %.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa seurataan toimenpiteisiin osallistuvien sukupuolijakaumaa suhteessa tohtoriohjelmien sukupuolijakaumaan. Mikäli osallistuvien opiskelijoiden sukupuolijakauma toimenpiteissä (esim. konferenssit, yritysyhteistyö) poikkeaa tohtoriohjelmien sukupuolijakaumasta, kyseistä toimenpidettä tarkastellaan erityisesti sukupuolinäkökulmasta ja pyritään etsimään syyt sekä korjaamaan tilanne siten, että opiskelijat sukupuolesta riippumatta kokevat toimenpiteet heitä hyödyttäviksi ja kiinnostaviksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, sillä toimintaympäristön analyysissa ei ole tunnistettu erityisiä epätasa-arvoa tuottavia tekijöitä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei tavoitella vaikutusta luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei tavoitella vaikutusta ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei tavoitella vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia vesistöön, maaperään tai ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia Natura 2000-kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei tavoitella vaikutuksia materiaaleihin ja jätteisiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei tavoitella vaikutuksia uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 4
Hankkeella on jonkin verran välittömiä vaikutuksia paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen yliopisto-yritysyhteistyön kautta. Hankkeella on myös välitöntä vaikutusta osaavan työvoiman saatavuuden kannalta. Välilliset vaikutukset ovat tässä suhteessa kuitenkin suurempia alueellisen talouden näkökulmasta tärkeän osaamisen kasvun kautta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 4
Hankkeella on välittömiä vaikutuksia aineettomiin tuotteisiin ja palveluihin yliopistollisen jatkokoulutuksen kehittämisen kautta. Välillisiä vaikutuksia syntyy lisäksi alueellisesti tärkeän osaamispääoman kasvattamisen kautta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei tavoitella vaikutuksia liikkumiseen ja logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Hankkeella on suoria yhteyksiä jatko-opiskelijoiden hyvinvointiin opiskelutyytyväisyyden ja asiantuntijuuden kasvun sekä kansainvälisen osaamisen lisääntymisen kautta. Lisäksi hanke edistää kohderyhmän hyvinvointia parempien työllistymismahdollisuuksien ja työssäosaamisen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeella ei tavoitella erityisiä vaikutuksia tasa-arvon edistämiseen, mutta tasa-arvoisuuden toteutuminen otetaan huomioon toimenpiteissä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 1
Hankkeella ei tavoitella erityisiä vaikutuksia yhteiskunnallisen ja kulttuurisen yhdenvertaisuuden edistämiseen, mutta yhdenvertaisuuden toteutuminen otetaan huomioon toimenpiteissä ja kansainvälistämisen kautta välillisiä vaikutuksia voi olettaa syntyvän tältäkin osin
Kulttuuriympäristö 0 1
Hankkeella ei tavoitella erityisiä vaikutuksia kulttuuriympäristöön, mutta sillä voi olla potentiaalisesti välillisiä vaikutuksia siihen kohderyhmän osaamisen kasvun kautta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei tavoitella erityisiä vaikutuksia ympäristöosaamiseen

9 Loppuraportin tiivistelmä

HaILa-hanke on kehittänyt Lapin yliopiston jatkokoulutuksen laatua ja kansainvälisyyttä erityisesti yliopiston temaattisten tohtoriohjelmien osalta. Lapin yliopiston kolme temaattista tohtoriohjelmaa: Kulttuurilähtöinen palvelumuotoilu; Pohjoiset kulttuurit ja kestävä luonnonvarapolitiikka; sekä Yhteisöt ja muuttuva työ, tarkastelevat pohjoiseen liittyviä erityiskysymyksiä monialaisesti erilaisista näkökulmista. Nämä ohjelmat sijoittuvat Lapin arktisen erikoistumisen ohjelmassa tunnistettujen alueellista kehityspotentiaalia omaavien kasvualojen yhteyteen.

Hanke on toteuttanut yliopiston tohtorikoulutuksen laadun parantamista ja kansainvälistämistä erityisesti kansainvälisen opetuksen, ohjauksen, koordinoinnin, ja seminaaritoiminnan kautta. Lapin yliopiston asema kilpailukykyisenä ja vetovoimaisena koulutus- ja tutkimusympäristönä yliopiston profiilin ja Lapin kehityspotentiaalin ytimessä olevilla aloilla on vahvistunut – tämä näkyy muun muassa siinä, että hankkeen aikana kansainvälisten tohtoriopiskelijoiden määrä on kasvanut. Hankkeen myötä Lapin yliopiston tohtorikoulutuksen toimintatapoihin on juurrutettu kansainvälinen ulottuvuus. Tuloksena on saatu aikaan toimintamallit laadukkaan, kansainvälisen ja monialaisen tohtorikoulutuksen toteutukseen sekä välineitä jatko-opiskelijoiden opintojen sujuvuuden tukemiseen.

Hankkeen tavoitteisiin vastattiin sisällöllisissä toimenpiteissä (TP:t 2-6), joissa toteutettiin seuraavia toimia: toimenpiteessä 2 integroitiin kansainvälisiä asiantuntijoita yliopiston tohtorikoulutukseen ja ohjaukseen. Toimenpiteessä 3 toteutettiin kaksi tohtorikoulutusta tukenutta kansainvälistä seminaaria ja julkaistiin avoimesti saatavilla oleva seminaarijulkaisu (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-046-3). Toimenpide 4 mahdollisti yliopiston tohtoriohjelmien tohtoriopiskelijoiden (yhteensä 30) kansainväliset konferenssi- ja seminaariosallistumiset. Toimenpiteessä 5 kartoitettiin tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksiä ja käytänteitä niiden tukemiseen. Toimenpiteessä 6 kehitettiin tohtorikoulutuksen tukipalveluja ja seurantaa, mm. hyviä käytäntöjä kartoittamalla, luomalla ja vakiinnuttamalla. Nämä julkaistiin yliopiston verkkosivuilla tutkijakoulun sivustolla käyttäjälähtöisesti jäsentäen: tohtoriopinnoista kiinnostuneille; väitöskirjatutkijoille; sekä ohjaajille, kukin omina alasivuinaan. www.ulapland.fi/tutkijakoulutus, www.ulapland.fi/doctoral