Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20455

Hankkeen nimi: Arctic Arts & Design kansainvälinen maisteriohjelma

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero: 016341341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Elina Härkönen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: elina.harkonen(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404844394

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Taustaa
Arktisen taiteen ja muotoilun maisteriohjelmahanke perustuu arktisen taiteen ja muotoilun kansainvälisten osaajien koulutus- ja kehitystarpeeseen, sekä taiteilijoiden ja muotoilijoiden uusiin työnkuviin muun muassa palvelumuotoilussa, kulttuuri- ja hyvinvointimatkailussa sekä sosiaali- ja terveysalalla. Muotoilun uudet menetelmät, erityisesti palvelumuotoilu, nykytaiteen projektimuotoiset toimintatavat, lisääntynyt ymmärrys taiteen ja muotoilun hyvinvointia tukevista vaikutuksista sekä kuvataiteilijoiden ja muotoilijoiden mahdollisuudet työllistyä monialaisissa kehityshankkeissa ja alueen yrityksissä ovat hankkeen taustalla.

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta on jäsenenä kansainvälisessä Arctic Sustainable Art and Design (ASAD) verkostossa, ja se tekee yhteistyötä tämän hankkeen kanssa, ja pyrkii osaltaan vastaamaan osaamisen lisäämiseen monitaiteisen työskentelyn ja palvelun muotoilun hyödyntämiseen innovaatioprosesseissa sekä aineettomien sisältöjen muotoiluun liittyvän osaamisen vahvistamisessa. Tarvitaan lisää kansainvälisiä taiteen ja muotoilun alueen huippututkimuksen yksiköitä ja ryhmiä, jotka mahdollistavat valmistuneiden sijoittumisen kansainväliselle yrityskentälle. Kansainvälisen pilotoinnin ja toimintaympäristöjen voimakas kehittäminen mahdollistaa tällaista toimintaa.

Arktisen taiteen ja muotoilun huippututkimusta ja yritysyhteistyötä vahvistetaan suunnitteilla olevissa Arktisen muotoilun osaamiskeskus-hankkeessa ja Tiede-taide-talossa. Tämä hanke vastaa puolestaan koulutustarpeeseen, ja siinä kehitetään uusia koulutukseen ja yritysyhteistyöhön liittyviä toimintamuotoja, jotka tukevat taide- ja muotoiluosaamisen juurruttamista yritysten ydinprosesseihin alueellisella tasolla.

Hanke vastaa alueelliseen ja kansalliseen tarpeeseen tuottaa uudenlaisia kansainvälisiä osaajia palveluiden kehittämiseen sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Maisteriohjelman suorittaneiden taiteilijoiden ja muotoilijoiden osaaminen kasvattaa alueellista digitaalisia sisältöjä tuottavien yritysten kilpailukykyä sekä mahdollisuuksia tuottaa kilpailukykyisiä palvelukokonaisuuksia, jotka yhdistävät julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin.

Hankkeen suunnitteluun on vaikuttanut Lapin yliopiston kansainvälisyysstrategia sekä toisaalta työ- ja elinkeinoelämän kansainvälistymisen haasteet.
Hankkeen uutuusarvo liittyy opetussuunnitelman kehittämiseen tarkastellen ja hyödyntäen soveltavan kuvataiteen ja palvelumuotoilun yhteisiä piirteitä. Maisteriohjelma tuottaa uudenlaista kansainvälistä arktisen taiteen ja muotoilun osaamista. Taiteen ja muotoilun rajanylitys on koulutuksen kentällä ainutlaatuinen innovaatio.

Arctic Art & Design kansainvälinen maisteriohjelmahanke lisää kilpailukykyä Pohjois-Suomen elinkeinoelämään tuottamalla arvokasta luovien alojen uutta osaamispääomaa. Hanke vastaa sekä alueelliseen että kansalliseen muutostarpeeseen tuottaa uudenlaista osaamista kasvavan palveluteollisuuden tarpeisiin sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Hankkeella on vaikutuksia elinkeinoelämän kasvuun ja mahdollisuuksia luoda myös uusia työpaikkoja alueelle.

Maisteriohjelma toteutetaan englannin kielellä, jolloin se mahdollistaa maahanmuuton, työvoiman kansainvälistymisen, lisääntyvät kansainväliset verkostot yliopistoissa ja yrityksissä sekä valmistuneiden maistereiden palvelujen myynnin kansainvälisille yrityksille. Arktinen yhteistyö ja arktisen taiteen ja muotoilun brändin rakentamisen mahdollisuudet ulottuvat koko Pohjoiskalotin yli Pohjoismaista Venäjälle ja Pohjois-Amerikkaan. Vahva brändi mahdollistaa taide- ja muotoiluosaamisen myymisen globaalisti ja tarjoaa uusia toimintatapoja luovien alojen yrityksille.

Maisteriohjelmahanke vastaa alueen älykkään erikoistumisen tavoitteisiin kehittämällä kasvualojen vaatimaa huippuosaamista ja korkea-asteen koulutuksen laadun kehittämistä, sekä parantamalla luovien ja kulttuurialojen koulutuksen laatua, osuvuutta ja tarjontaa, sekä kansainvälistymistavoitteiden toteutumista.
Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja tarkemmat vaikutukset löytyvät projektisuunnitelmasta. Hanke edistää miesten ja naisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tasapuolisesti.

Tavoitteet:
• Uuden kansainvälisen osaamisen ja asiantuntijuuden lisääminen Lapissa.
• Maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa kansainvälisiä osaajia ja asiantuntijoita, jotka tuntevat Lapin alueen ja kulttuurin, Lapin yritysverkoston sekä julkisen ja kolmannen sektorin, elinkeinoelämän tarpeisiin. Kehittää taiteiden tiedekunnasta arktisen taiteen ja muotoilun kansainvälistä koulutuksen osaamiskeskittymää sekä rakentaa arktisen taiteen ja muotoilun brändiä.
• Hankkeen tavoitteena on lisätä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja yhteistyöyritysten kansainvälistä verkostoitumista.
• Kouluttaa taiteilijoita ja muotoilijoita, joiden osaaminen sijoittuu taiteen ja muotoilun yhtymäkohtiin sisältäen soveltavan kuvataiteen ja palvelumuotoilun taitoja ja teoreettista asiantuntemusta. Tavoitteena on, että valmistuvat muotoilijat ja taiteilijat työllistyvät alueellisen ja kansainväliseen kehitystyöhön innovaatioita ja kasvua tuottaen. Heillä on mahdollisuuksia työllistyä myös yrittäjinä, konsultteina, muotoilijoina ja taiteilijoina ja sitä kautta luoda uusia työpaikkoja.
• Kehittää taiteiden tiedekunnan opetuksen sisältöjä ja toteutustapoja vastaamaan entistä paremmin kansainvälistymisen vaatimuksia sekä alueellisia koulutustarpeita, sekä kehittää koulutukseen ja yritysyhteistyöhön liittyviä toimintatapoja, jotka tukevat taide- ja muotoiluosaamisen juurruttamista Lapin yrityksiin ja elinkeinoelämään.
• Lisätä alueellista kilpailukykyä palveluiden tuottamisen tavoissa sekä vahvistaa yritysten käytössä olevaa inhimillistä pääomaa arktisen muotoilun ja taiteen alueella.

Toimenpiteet:
Arctic Art & Design kansainvälinen maisteriohjelma on kolmivuotinen hanke, jonka toteutuksesta vastaa Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta. Maisteriohjelman laajuus on 120 op. Maisteriohjelmaa kehitetään hankkeessa seurannan ja arvioinnin keinoin. Hankkeen aikana toteutetaan kokonaan yksi kaksivuotinen maisteriohjelma sekä suunnitellaan ja käynnistetään kaksi.
Maisteriohjelman koulutus toteutetaan yhteistoiminnallisen ja työelämälähtöisen projektiopiskelun sekä monimuoto-opetuksen keinoin, tiiviissä yhteistyössä pohjoisten kulttuurilaitosten, matkailun toimijoiden, elämyspalveluiden tuottajien, taiteen instituutioiden sekä eri medioiden kanssa. Koulutus perustuu vahvaan yhteistyöhön ja työelämälähtöisyyteen muotoilun, luovien alojen ja alueen yritysten kesken.
Hankkeen toimenpiteet on jaettu kolmeen työpakettiin, joista 1:ssä toteutetaan ja kehitetään jatkuvan arvioinnin periaatteella maisteriohjelman toimintatapoja, sidosryhmätyöskentelyn käytäntöjä sekä opetuksen sisältöjä ja tuloksia. Maisteriohjelmassa on keskeisinä opintoina kaikille pakollisia taide- ja muotoilualan opintoja. Sen lisäksi opiskelijat voivat valita suuntautumisen soveltavaan kuvataiteeseen tai palvelumuotoiluun.
Työpaketti 2: keskittyy arktisen muotoilun ja taiteen yrittäjyyden sidosryhmätyöskentelyn edistämiseen opintoprojekteihin liittyvien pilottiprojekteihin yrittäjien, tapahtumien, kulttuurialojen organisaatioiden, julkisen sektorin, yhteisöjen, oppilaitosten ja muiden hankkeiden kanssa. Yrityskentälle suuntautuvat opintoprojektit tukevat taide- ja muotoiluosaamisen juurruttamista osaksi yritysten ydinprosesseja. Toimintatavoissa pyritään helppouteen ja toiminnan aloittamisen ketteryyteen. Sidosryhmätyöskentelyssä luodaan uusia tulevaisuuden työpaikkoja taide- ja muotoilualoille. Piloteissa taiteilijat, muotoilijat ja yritykset tuottavat yhdessä sisältöä, joka vahvistaa mukana toimivien yritysten innovaatiokyvykkyyttä arktisessa osaamisessa sekä opiskelijoiden yrittäjyystaitoja. Pilottien tuloksena syntyy uudenlaisia yrittäjyysmalleja ja toimintatapoja, joka soveltuvat luoville aloille. Pilottien tuloksia jaetaan näyttely- ja julkaisutoiminnan avulla.
Työpaketissa 3: toimenpiteet kohdistuvat kansainvälisen ja kansallisen asiantuntijuuden vahvistamiseen verkostotoiminnassa, sekä hankkeessa saatujen tulosten jakamiseen. Hankkeen toimenpiteenä tuotetaan Arktisen muotoilun vaikuttavuutta ja hyödyntämistä alueellisessa kehittämistyössä pohtiva julkaisu, sekä kansainvälisen ASAD verkoston näyttelyihin tuotetaan produktioita ja hankkeen esittelyjä. Lisäksi opiskelijoiden yrityspilotteja esitellään erilaisilla kotimaisilla ja kansainvälisillä messuilla.

Tulokset:
- Hankkeen tuloksia ovat hankkeessa koulutetut kansainväliset arktisen taiteen ja palvelun muotoilun osaajat.
- Hankeen tuloksia ovat myös hankkeessa kehitetty kansainvälinen Arctic Art and Design maisteriohjelma sekä siinä suoritetut tutkinnot, sidosryhmätyöskentelyissä kehitetyt, testatut ja arvioidut pilottiprojektit ja niiden mahdollisesti synnyttämät työpaikat.
- Hanke tuottaa kansainvälistä verkosto-osaamista, kansainvälisen verkoston näyttelyproduktioita ja hankkeen esittelyjä, sekä Arktisen muotoilun vaikuttavuutta ja hyödyntämistä alueellisessa kehittämistyössä pohtivan julkaisun.
- Sidosryhmätyöskentelyssä taiteilijat, muotoilijat ja yritykset tuottavat yhdessä sisältöä, joka vahvistaa mukana toimivien yritysten innovaatiokyvykkyyttä arktisessa osaamisessa sekä opiskelijoiden yrittäjyystaitoja. Pilottien tuloksena syntyy uudenlaisia yrittäjyysmalleja ja toimintatapoja, joka soveltuvat luoville aloille.
- Hankkeessa kehitetty maisteriohjelmakoulutus vakinaistetaan. Hankkeessa syntyneitä kokemuksia kansainvälisyydestä hyödynnetään taiteiden tiedekunnan, Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälistymisessä ja ASAD verkoston toiminnassa. Hanke vahvistaa Rovaniemen asemaa arktisen muotoilun osaamiskeskittymänä ja luo pohjaa suunnitteilla olevalle tiede-talo toiminnalle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat kansalliset ja kansainväliset taiteilijat ja muotoilijat, jotka hakevat uutta toimintatapaa ammattiinsa. Koulutusta kohdennetaan henkilöille, jotka ovat innostuneita ja sitoutuneet arktisen alueen ja kulttuurin kehittämiseen. Kansallisesti sekä kansainvälisesti kohderyhmänä ovat ammattikorkeakouluissa taide- ja kulttuurialan tutkinnon suorittaneet, jotka hakevat koulutukseen. Opiskelemaan hyväksytyiltä voidaan myös edellyttää täydentäviä opintoja. Avoimen yliopiston koulutus on rinnastettavissa alemman korkeakoulututkinnon suorittaneisiin, ja myös sitä kautta on mahdollista hakea opintoihin. Koulutus toimii opiskeluväylänä ammattikorkeakouluopinnoista yliopisto-opintoihin, joita opiskelija voi jatkaa aina taiteen tohtorin tutkintoon saakka. Arctic Arts & Design maisteriohjelmasta valmistutaan Taiteen maisteriksi (TaM). Ensimmäinen sisäänotto vuonna 2015 on 16 opiskelijaa, toinen sisäänotto 2016 on 16 opiskelijaa ja kolmas vuonna 2017 on 16 opiskelijaa, joista tavoitteena on että noin puolet ovat kansainvälisiä opiskelijoita.

Koulutuksen kohderyhmä on lähtökohtaisesti monialainen ja sitä käytetään erityisenä vahvuutena: Taustana opinnoille voivat toimia yliopisto- ja ammattikorkeakouluopinnot taiteen ja kulttuurin sekä muotoilun aloilla.

Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat myös kaikki ne henkilöt jotka Lapin yliopistolta osallistuvat hankkeen toteuttamiseen. Liitteeseen 1. hankehakemuksessa on listattu nimeltä kaikki ne henkilöt sekä heidän toimenkuvansa hankkeessa. Nämä henkilöt on myös merkitty hakemuksen indikaattoritietoihin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat Pohjois-Suomen elinkeinoelämä, kuten matkailualan ja luovien alojen yritykset ja yhdistykset kolmannella sektorilla, kulttuurialojen organisaatiot, julkinen sektori, yhteisöt (kylät ja taiteilijaseurat), kansainväliset verkostot ja yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 289 967

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 271 226

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 362 459

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 339 032

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL122

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 78

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Syvällisempää analyysiä ei pidetty hankkeen tavoitteiden kannalta tässä vaiheessa tarpeellisena. Suvauskoneen antama arvio on että hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Siinä mielessä huomioitu, että kyseessä on opetusala, joka kiinnostaa molempia sukupuolia, ja opiskelijavalinnoissa valintaperusteet keskittyvät pääasiassa hakijoiden pisteytykseen substanssialaan liittyen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Asia on tärkeä, mutta tässä ko. hankkeessa on muita keskeisiä horisontaalisia tavoitteita, kuten Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
Hankkeella monipuolistetaan alueen elinkeinoelämän rakenteita tuottamalla uusia kansainvälisiä luovien alojen osaajia mm. tukemaan matkailupalveluita sekä tuottamalla uusia luovien alojen palveluita alueelle ja sitä kautta hanke vahvistaa myös luovaa taloutta. Hankkeessa pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon paikallisia palveluita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 4
Hanke vahvistaa alueen elinkeinoelämää lisäämällä aineetonta pääomaa tuottamalla aineettomia kulttuurituotteita sekä luovien osaajien palveluita. Palvelun muotoilun ja soveltavan kuvataiteen avulla lisätään aineetonta arvonluontia ja luovaa osaamista, esimerkiksi uusia tapoja toimia, palvelukonsepteja, uusia tuotteita ja palveluja. Koulutus antaa mahdollisuuksia luovuuden ja luovan osaamisen hyödyntämiselle liiketoiminnassa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 3
Hankkeella on vaikutusta hankkeen kohderyhmän työllistymiseen ja sitä kautta hyvinvoinnin edistämiseen. Kansainvälisellä erikoisosaamisen avulla uusilla osaajilla on todennäköisesti paremmat edellytykset sijoittua työelämään sekä myöskin työllistää itsensä. Koulutetut sijoittuvat luoville aloille ja voidaan olettaa että luovuuden toteuttaminen työssä lisää myös hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 2 0
Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti ja antaa yhtäläiset mahdollisuudet sekä miehille että naisille osallistua koulutukseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Hankkeen toiminnalla vaikutukset mm. alueellista identiteettiä rakentavana sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti rikastavina vaikutuksina, jotka syntyvät teosten, tuotteiden ja palveluiden kehittämisen ja toteuttamisen kautta. Toiminta tukee luontevasti paikallisen kulttuurisen identiteetin rakentumista, ja kehittämistä mm. matkailun, alueellisen imagon ja vetovoiman näkökulmista.
Kulttuuriympäristö 0 5
Hankkeen vaikutukset kohdistuvat pääasiassa kulttuuriperinnön näkökulmasta välillisinä sekä alueen väestön kulttuuri-identiteettiä vahvistavina, että myös vierailijan kulttuuritietoisuutta lisäävinä vaikutuksina. Hanke vahvistaa myös tietoisuutta kulttuuriympäristön monimuotoisuudesta.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Arktisen taiteen ja muotoilun maisteriohjelmahanke vastasi tarpeeseen tuottaa uutta kansainvälistä Lapin alueen ja kulttuurin tuntevaa taide- ja muotoiluosaamista palveluiden kehittämiseen niin yksityiselle kuin julkiselle sektorille. Hanke vastasi myös tarpeeseen uudistaa Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan koulutusta niin, että se monipuolistaa taiteilijoiden ja muotoilijoiden työnkuvaa ja osaamisen sovellettavuutta mm. palveluiden kehittämisessä, kulttuuri- ja hyvinvointimatkailussa ja sosiaali- ja terveysalalla. Muotoilun uudet menetelmät, erityisesti palvelumuotoilu, nykytaiteen projektimuotoiset toimintatavat, lisääntynyt ymmärrys taiteen ja muotoilun hyvinvointia tukevista vaikutuksista sekä kuvataiteilijoiden ja muotoilijoiden mahdollisuudet työllistyä monialaisissa kehityshankkeissa ja alueen yrityksissä huomioitiin hankkeen toteutuksessa.

Konkreettisena tuloksena oli kansainvälisen Arctic Art and Design maisteriohjelman (AAD) luominen kouluttamaan uudentyyppisiä toimijoita, jotka kykenevät yhdistämään taiteen ja muotoilun menetelmiä käytännön työelämässä ja osaavat huomioida alueen erityishaasteita ja mahdollisuuksia. Hankkeen toimintoihin osallistui 44 henkeä, joista naisia 33. Näistä tutkintokoulutuksen aloittaneita oli 32. AAD maisteriohjelma luotiin, toteutettiin ja juurrutettiin Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan perustoimintaan. Maisteriohjelman uutuusarvo on soveltavan kuvataiteen ja palvelumuotoilun toisiaan täydentävien toimintamallien yhteen sovittaminen. Koulutuksessa kehitettiin taiteiden tiedekunnan opetuksen sisältöjä ja toteutustapoja vastaamaan entistä paremmin kansainvälistymisen vaatimuksiin sekä alueellisiin koulutustarpeisiin. Lisäksi kehitettiin koulutukseen ja yritysyhteistyöhön liittyviä toimintatapoja, jotka tukevat taide- ja muotoiluosaamisen juurruttamista Lapin yrityksiin ja elinkeinoelämään.

Yritysyhteistyötä tuettiin suuntaamalla tutkimusopintoja kehittämistutkimuksiin ja -projekteihin alueen toimijoiden kanssa. Näissä opinnoissa suuntauduttiin mm. taiteen ja muotoilun palveluiden kehittämisessä matkailun ja kolmannen sektorin parissa. Alueellisten sidosryhmien kanssa toteutetut projektiopinnot pilotoivat taide- ja muotoiluosaamisen juurruttamista yritysten ydinprosesseihin ja vastasivat näin osaltaan siihen alueelliseen ja kansalliseen muutostarpeeseen luoda uudenlaista osaamista palveluteollisuuden tarpeisiin sekä yksityiselle että julkiselle sektorille.

Maisteriohjelma toteutettiin englannin kielellä, jolloin se loi mahdollisuuksia työvoiman kansainvälistymiseen Lapin alueella. Hankkeen toimia tehtiin aktiivisessa yhteistyössä Taiteiden tiedekunnan koordinoiman kansainvälisen Arctic Sustainable Art and Design (ASAD) verkoston kanssa. Arktinen yhteistyö ja arktisen taiteen ja muotoilun brändin rakentamisen mahdollisuudet ulottuivat koko Pohjoiskalotin yli Pohjoismaista Venäjälle ja Pohjois-Amerikkaan. Näin hanke pyrki lisäämään valmistuvien mahdollisuuksia sijoittua myös kansainvälisiin tehtäviin. Maisteriohjelma on osaltaan edesauttanut Lapin yliopiston Arktisen muotoilun osaamiskeskuksen ARCTAn kehittämistä, joka on osa laajempaa arktisen ja pohjoisen tutkimuksen monitieteistä huippuosaamiskeskittymää. Arktisen taiteen ja muotoilun huippututkimusta ja yritysyhteistyötä vahvistettiin myös Lapin liiton koordinoiman Arctic Smartness Arctic Design klusterin kautta.

Maisteriohjelmahankkeen toimet ja koulutus painottivat kestävän kehityksen, erityisesti kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden periaatteita. Lisäksi hanke edisti sukupuolten ja kulttuurien välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tasapuolisesti.

Linkki hankkeen julkaisuun: https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63664