Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20458

Hankkeen nimi: Kaiku - rinnakkaishanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.8.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Kauppakatu 40 b

Puhelinnumero: +358295026000

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: LAPPETELÄINEN RAISA ANNELI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raisa.lappetelainen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 2950 26 164

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työvoimapoliittinen rinnakkaishanke hankkii Kaiku – kehittämishankkeen kohderyhmän tarvitseman palkkatuen ja työvoimakoulutuksen.

Kaiku -hankkeessa parannetaan hankkeen kohderyhmään kuuluvien työ- ja toimintakykyä sekä tuetaan heidän osallisuuttaan mm. järjestöissä toteutettavien kuntoutus- ja työllisyyspalvelujen keinoin ja niitä kehittämällä. Hankkeen tavoitteena on mm. työhönvalmennuksen keinoin parantaa hankkeen toimenpiteisiin osallistuvien työ- ja toimintakykyä sekä työllistettävyyttä. Lisäksi hanke kehittää yhteistyössä Joensuun kaupungin ja kansalaisjärjestöjen kanssa toimintamalli räätälöityjen kuntoutus-, koulutus- ja työllisyyspolkujen rakentamiseksi heikossa työmarkkina-asemassa oleville. Esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan jaksoihin ja palkkatuettuun työhön voidaan yksilöllisesti räätälöiden yhdistää ammatillisten osatutkintojen suorittamista työvoimakoulutuksena tai omaehtoisena koulutuksena. Työtehtäviä voidaan myös opinnollistaa. Maahanmuuttajien ammatillista osaamista tehdään näkyväksi ja heidän tietämystä suomalaisesta työelämästä ja -kulttuurista sekä suomen kielen taitoa lisätään kielivalmennuksella. Oleskeluluvan saaneet mm. kokeilevat työskentelyä avoimien työmarkkinoiden työyhteisöissä ja saavat tietoa yrittäjänä toimimisesta työmarkkinoilla. Hankkeen kohderyhmänä ovat työllisyystoimijoiden lisäksi 30–54-vuotiaat pitkään työttömänä olleet henkilöt, jotka tarvitsevat tukea edetäkseen työllisyyspolulla sekä työmarkkinoiden käytettävissä olevat turvapaikanhakijat ja oleskeluvan saaneet maahanmuuttajat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 904 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 798 879

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 928 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 830 830

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Kontiolahti, Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-