Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20461

Hankkeen nimi: EVE -Edelläkävijyyttä ja eväitä työurien pidentämiseen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 1.1.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208916-8

Jakeluosoite: Närvilänkatu 8

Puhelinnumero: 06 82 50000

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.kpedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: iiris niemonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yrityskehittäjä, kouluttaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: iiris.niemonen(at)kpedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447250801

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

EVE-Edelläkävijyyttä ja eväitä työuran pidentämiseen -hanke

Hanke on ESR tl 3.7.21 mukainen kehittämis- ja koulutushanke. Se toteutetaan Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa v. 2015-2018, jatko 03/2020 -> jatko 12/2020 saakka.
Kohderyhmänä ovat alueen yritykset ja työyhteisöt, ml. maaseutuyritykset eri toimialoilta.
Hankkeeseen pyritään saamaan mukaan 50 yritystä/työyhteisöä ja 350 henkilöosallistujaa eri toimialoilta.

Hankkeen toteuttaa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/Työelämäpalvelut.

Hankkeen lähtökohtana on tukea alueen työelämää niiden muutostilanteissa ja edistää työpaikkojen säilymistä. Keskeistä on huomion kiinnittäminen mm. henkilöstötuottavuuteen, työelämän laatuun ja hyvinvointiin, uudistumiseen, muutosten läpiviemiseen, työurien pidentämiseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen. Muutoksen tukeminen perustuu hyvinvoinnin ja työntuottavuuden ilmiöiden analysoimiseen eri kartoittamismuotoja hyödyntämällä. Kehittämis- ja koulutustoimenpiteillä käynnistetään parantamis- ja kehittämisprosesseja sekä työyhteisö- että työntekijätasoilla.

Tavoitteet:
- lisätä yritysten ja työyhteisöjen valmiuksia muutosprosessien hallintaan
- parantaa työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta ja työhön kiinnittymistä
- seurata ja arvioida osallistuvien yritysten ja työyhteisöjen muutosprosesseja - toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä hyvinvoinnin että henkilöstötuottavuuden näkökulmasta
- kehittää hyvinvointipalvelutuottajien kokonaisvaltaista, asiakaslähtöistä ja ennakoivaa palvelutoimintaa ja -tarjontaa em. tavoitteita tukeviksi

Toimenpiteet:
- kartoitukset, analyysit ja pilotoinnit
- suunnitelmalliset ja tavoitteiset kehittämis- ja koulutusprosessit
- koulutustoimenpiteet ja asiantuntija- ja kehittämistyö
- toimenpiteiden ja palveluiden vaikutusten arviointi


Tulokset - yritykset ja työyhteisöt:
-lisää ymmärrystä, seuranta- ja arviointitapoja sekä kehittämis-, ym valmiuksia ja osaamista
-toimivia käytäntöjä esim. työurien pidentämiseen, työhyvinvointiin, työelämän laatuun, muutosprosessin hallintaan; HrQ-toimintaan
-seurantatietoa ja valmiuksia sen hyödyntämiseen
-valmiuksia erilaisten asiantuntijapalvelujen hyödyntämiseen kehittämis- ja muutosprosesseissa


Tulokset - hyvinvointipalveluntuottajat:
-toiminnan ja tarjonnan kehittäminen, uudistaminen
-yhteistyömallit työelämän kanssa
-edellytyksiä palveluntuottajien yhteistyölle

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin toimenpiteet kohdistuvat:
1. ensisijaisesti hyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämistoimia tarvitsevat yritykset ja työyhteistöt, ml. maaseutuyritykset, niiden johto ja työntekijät. Eri toimialoilla.

2.hyvinvointi- ja muita palveluja tuottavat yritykset ja työyhteisöt, niiden johto ja työntekijät vastaamaan yritysten ja työyhteisöjen tarpeisiin.

Jatko 03/2020 ->12/2020:
Erityisesti henkilöstövoimavara-ajatteluun perustuvan, henkilöstölähtöistä tuottavuutta tukevan HrQ-konseptin rakentamisesta ja HrQ-osaamisen kehittämisestä kiinnostuneet yritykset (kokeilut, pilotit).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueen työ- ja elinkeinoelämä. Projektin palvelu- ja kehittämistoimintaan osallistetaan alueen (työ)hyvinvointipalveluita ja myös tuottavuuden palveluita tarjoavia yrityksiä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 735 153

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 735 152

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 840 175

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 840 175

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Lestijärvi, Toholampi, Halsua, Kaustinen, Kokkola, Veteli, Perho, Kannus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 50

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 380

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa toimitaan yksilöllisistä tarpeista käsin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa toimitaan yksilöllisistä tarpeista käsin ja sukupuolineutraalisti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Alueen yrityksien henkilöstötuottavuuden tehostaminen mm. HR-toimintaa ja käytäntöjä sekä osaamista kehittämällä, työuria, ammatillinen liikkuvuutta ja muutosvalmiuksia tukemalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Palvelun tuottaminen ja yritysten tuotteiden kehittäminen yhdessä on kestävän kehityksen mukaista.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hnekilöstövoimavara-ajatteluun pohjautuvalla ja henkilösötuottavuutta edistävällä toiminnalla tuetaan työyhteisöjen toimintaa ja työn sujuvvuutta - edistetään hyvinvointia ja työkykyä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

EVE–Edelläkävijyyttä ja Eväitä työurien pidentämiseen -hankekokonaisuutta toteutettiin ajalla 09/2015 -12/2020. Hankkeen toteuttamisalueena oli Kaustisen ja Kokkolan seutukunnat Keski-Pohjanmaalla. Hankekokonaisuus rakentui kehittämishankkeesta S20461 ja ELY:n rinnakkaishankkeesta S20507. Hankekokokonaisuuden budjetti oli yhteensä n.1,6 milj. euroa. Hankkeen rahoitti Keski-Suomen ELY tl 3.71 sekä toteuttamisalueen kunnat. Yritykset osallistuivat koulutuskustannuksiin. Hankkeen toteuttamisesta vastasi Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, KPEDU (https://www.kpedu.fi).

EVE-hankkeessa keskeistä oli henkilöstövoimavarojen, osaamispääoman ja henkilöstölähtöisen kehittämisen esille nostaminen yrityksen menestymisen tekijänä. Hanke pyrki nimensä mukaisesti tuomaan tulevaisuuden näkökulmia ja tietämystä liiketoimintaa tukevaan henkilöstövoimavaralähtöiseen kehittämiseen, moderniin HR-työhön ja johtamiseen.

EVE- hankkeella on ollut tuottava ja vaikuttava viisivuotiskausi. EVE-hankkeessa on toimintavuosien aikana tehty työtä henkilöstölähtöisen tuottavuuden, työelämän laadun ja hyvinvoinnin eteen tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa; kehittämispajoja, kartoituksia, valmennusta, räätälöityjä koulutuksia, strategialähtöistä henkilöstön kehittämisyhteistyötä, HR-kehittämisprojekteja. Yritykset ovat olleet mukana myös pilotoimassa toimintaansa tukevia työkaluja ja osallistuneet alueen yrityksiä laajemminkin tukeviin kartoituksiin sekä tilaisuuksiin. Yrityskumppaneita on ollut yli 50, osallistuvia henkilöitä lähes 500 ja koulutuspäiviä lähes 5000.

EVE:n toimesta on järjestetty myös alueellisia tilaisuuksia, seminaareja, tuotu valtakunnallista asiantuntijuutta ja rakennettu toimintaa ja yritysten työtä tukevia verkostoja alueelle. Hankkeessa onkin voitu toimia HRQ-toimintaa ja -johtamista tukevana ja edistävänä verkostotoimijana, hämähäkkinä koko hankkeen ajan. Näin toimien on rakennettu perustaa ja luotu edellytyksiä yritysten HR-työtä tukevan ekosysteemin rakentumiselle.

EVE-hankkeen toiminta on ollut siis monimuotoista ja mittavaa. Työtä jatketaan edelleen osana KPEDU Työelämäpalvelua. Elokuussa 2020 käynnistyi myös uusi, EVE-kokemusten pohjalle rakentuva 3K-hanke. https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S22129

EVE-hankkeen www-sivuilta pääsee teemakohtaisesti tutustumaan tarkemmin EVE-toimintaan ja asiakastarinoihin. eEVE 2015-2020 -aineisto on keskeinen osa hankkeen loppuraporttia. https://www.kpedu.fi/kpedu/projektitoiminta-hankkeet/projektit/projektiarkisto/edell%C3%A4k%C3%A4vijyytt%C3%A4-ja-ev%C3%A4it%C3%A4-ty%C3%B6urien-pident%C3%A4miseen/aineistot