Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20462

Hankkeen nimi: Ohjuri

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208916-8

Jakeluosoite: Talonpojankatu 6

Puhelinnumero: 044-7250 884

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.kpedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Merja Forslund

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: merja.forslund(at)kpedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 725 0850

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ohjuri-hankkeen tavoitteena on nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämään ohjaus-, valmennus- sekä muiden työllistymistä edistävien palvelujen kehittäminen ja toteuttaminen. Hankkeen avulla parannetaan nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksia ja edistetään työllistymistä. Tavoitteena on myös hankkeen toimenpiteiden kuten opinto- ja uraohjauksen sekä työllistymistä ja ammatinvalintaa tukevien koulutusten hyvien käytäntöjen juurruttaminen osaksi Keski-Pohjanmaan vakinaisia työllisyyspalveluja. Erityishuomiota kiinnitetään yksilöllisesti räätälöityjen koulutusmallien kehittämiseen ja toteuttamiseen. Hankkeen toteutuksessa ja kehittämistyössä huomioidaan olemassa olevien palvelujen toimivuus sekä palvelujen oikeanaikainen kohdentaminen asiakkaille.

TOIMENPITEET ja TULOKSET:
1. YKSILÖLLINEN OPINTO- JA URAOHJAUS
Opinto- ja uraohjaus toimii asiakkaan lähtötilanteen kartoituksena. Ohjauksen aikana selvitetään asiakkaan kiinnostuksen kohteet, koulutus- ja työhistoria sekä ammatillisesti hyödynnettävät tiedot ja taidot, ammattitaidon kehittämistarpeet sekä urasuunnitelmaan vaikuttavat tekijät esim. terveys. Tavoitteena on jäsentää ohjauksen aikana asiakkaan tilanteeseen sopiva/ sopivia konkreettisia etenemisvaihtoehtoja, kohti työtä tai koulutusta. Yksilöllisen ura- ja opinto-ohjauksen tuloksena asiakas laatii ohjatusti itselleen soveltuvan ja toteuttamiskelpoisen koulutus-ja työllistymissuunnitelman. Näin tuetaan asiakkaan sijoittumista koulutukseen, työelämään tai muuhun hänelle soveltuvaan toimenpiteeseen. Opinto- ja uraohjausta kehitetään yhteistyössä hankeverkoston kanssa yhteiskunnalliset muutokset huomioiden(esim. maakuntauudistus).

2. ERILAISET TYÖLLISTYMISTÄ JA TUTKINNON SUORITTAMISTA EDISTÄVÄT KOULUTUKSET
Hankkeessa toteutetaan erilaisia työllistymistä tukevia ja tutkinnon suorittamiseen ohjaavia matalan kynnyksen koulutuksia. Koulutukset toteutetaan ryhmäkoulutuksina ja asiakkaan tarpeisiin suunniteltuina yksilöllisinä koulutuksina. Osa koulutuksista voi olla suoraan työllistymistä edistävää, yrityksessä tapahtuvaa koulutusta.
Koulutukset toteutetaan seuraavasti:
a.) Eri ammattialojen peruskoulutus (ryhmäkoulutus)
b.) Yksilöllinen, ei tutkintotavoitteinen ammatillinen koulutus (toteutus yksilöllisesti)
Koulutusten tavoitteena on tutustua eri ammattialoihin, testata niiden soveltuvuutta itselle sekä tukea ammatinvalintaa ja työllistymistä. Koulutusten aikana opiskelua ja työllistymistä tuetaan ryhmä- ja yksilöohjauksella. Osaamisen ja työllistymistaitojen kehittämisessä hyödynnetään vertaistukea, esim. nuoret ja ikääntyneet työnhakijat voivat oppia toisiltaan työllistymistä tukevia tietoja ja taitoja.
Hankkeen koulutusten tuloksena on työllistymisen ja tutkintoon valmistaviin koulutukseen hakeutumisen edistäminen. Kohderyhmän edelleen alhainen tutkinnon/ osatutkintojen suoritusprosentti kasvaa hankkeen toimenpiteiden kautta.

3. KUMMIYRITYKSET/ YRITYSYHTEISTYÖ
Hankkeessa kehitetään yritysyhteistyötä tavoitteena tukea osallistujia itselleen soveltuvien työ- ja/ tai työssäoppimispaikkojen löytämisessä. Yrityksiä tiedotetaan myös hankkeen ja TE-hallinnon tarjoamista palveluista työllistymiskynnyksen madaltamiseksi ja työntekijän perehdyttämiseksi työhön. Yritysyhteistyön aikana tuetaan myös erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista, tavoitteena tukea kohderyhmän työllistymistä.

4. ALUEELLISET OHJAUSPALVELUPISTEET/TOIMIVIEN OHJAUS- JA KOULUTUSPALVELUJEN JUURRUTTAMINEN
Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan ja kehitetään yhteistyössä toimijaverkoston kanssa (TE-toimistot, kuntasektori, Kpedu ja muut hankkeet). Opinto- ja uraohjaustyöstä sekä koulutuksista saatuja kokemuksia ja hyviä käytäntöjä kootaan ja jaetaan maakuntauudistutyötä luotsaaville organisaatioille ja työryhmille. Hankkeen tuloksena toimivat ja vaikuttavat käytännöt levitetään osaksi maakunnan työllisyyspalveluja sekä oppilaitoksen opiskelun ja koulutukseen hakeutumisen tukipalveluja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat nuoret ja muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat, joiden työllistymisedellytysten parantamiseksi tarvitaan pääasiassa osaamista ja työmarkkinavalmiuksia vahvistavia toimenpiteitä. Näitä ryhmiä ovat erityisesti pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät, osatyökykyiset ja vajaakuntoiset sekä maahanmuuttajataustaiset asiakkaat. Ikääntyneet ovat erityinen kohderyhmä, heikossa työmarkkina-asemassa olevien joukossa. Erityisenä kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka eivät ole vielä olleet 300 pvää työttömänä, joilla on edellytyksiä palata työelämään, mutta tarvitsevat ohjausta ja tukitoimia jotta työllistyminen on mahdollista.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot esim. työhallinto, sosiaali- ja terveystoimi, kunnat, ammatilliset oppilaitokset, maakuntauudistus sekä alueen yritykset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 571 628

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 560 796

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 759 134

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 745 370

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Kaustinen, Lestijärvi, Kokkola, Kannus, Perho, Halsua, Veteli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Talonpojankatu 6

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 500

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toimijoilla on tietoa Keski-Pohjanmaan toimintaympäristön erityispiirteistä useamman edellisen hankekauden ajalta. Aikaisemmissa hankkeissa toteutetuissa koulutuksissa on esimerkiksi naisvaltaisilla koulutusaloilla koulutusryhmiin hakeutunut ja valittu miehiä, samoin miesvaltaisille aloille on hakeutunut ja valittu naisia. Valintakriteereissä painotetaan aina henkilökohtaista soveltuvuutta. Myös ohjaustyössä huomioidaan ensisijaisesti yksilölliset ominaisuudet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toteuttaja on ollut mukana sukupuolista tasa-arvoa edistävissä hankkeissa jo useamman ohjelmakauden ajan (Aalto, Balanssi). Näiden hankkeiden aikana on totuttu sukupuolineutraaliin ohjaus- ja koulutusmalleihin. Asiakkaita ohjataan yksilöllisesti soveltuviin koulutus- ja ohjauspalveluihin sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta se huomioidaan kaikissa hankkeen toimenpiteissä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 5
Kun hankkeen asiakkaat saavat koulutusten aikana tietoa kestävästä kehityksestä, he kykenevät toimimaan paremmin työelämässä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 3
Painopisteenä erityisesti tekniset koulutusalat, kuten kemianteollisuus-, metalli- ja rakennus, joissa käsitellään kemikaaleja/ ympäristöä kuormittavia aineita.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 3
Painopisteenä erityisesti tekniset koulutusalat, kuten kemianteollisuus- ja metalli- ja rakennus, joissa käsitellään kemikaaleja/ ympäristöä kuormittavia aineita.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Opiskelijoita ohjataan ympäristöystävälliseen toimintatapaan. Myös projektihenkilöstö pyrkii välttämään turhaa meteriaalikulutusta ja jätteen syntymistä. Hankkeessa pyritään tuottamaan mahdollimman vähän peperijätettä, niin opetus-, ohjaus- kuin hallinnointityössä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 8
Työvoimaa ohjataan ensisijaisesti oman alueen yrityksiin. Hankkeen painopisteenä on alueen työllisyystilanteen parantaminen, ohjaamalla asiakkaita alueen työvoimakapeikkoaloille. Koulutus- ja ohjauspalvelut hankitaan oman alueen oppilaitoksista, aina kun se on mahdollista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Hankkeessa toteutettavat ja kehitettävät ohjaus- ja suuri osa koulutuspalveluista ovat aineettomia palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 1 4
Hankkeen toimijoita ja asiakkaita kannustetaan kimppakyyteihin etenkin koulutusten aikana sekä julkisten kulkuneuvojen käyttöön, aina kun se on mahdollista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 10
Hankkeen koulutus- ja ohjauspalvelut vaikuttavat asiakkaiden hyvinvoinnin lisääntymiseen esimerkiksi sosiaalisten kontaktien ja itsetuntemuksen kasvamisen kautta. Näillä toimilla on yleensä kerrannaisvaikutus esim. asiakkaan perheen ja lähipiirin hyvinvoinnin edistämisessä.
Tasa-arvon edistäminen 6 10
Hankkeen kohderyhmänä on ensisijaisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevat asiakkaat. Hankkeen toimenpiteet mahdollistavat asiakaskunnan tasavertaisen huomioinnin sekä yhteiskuntaan osallistumisen edistämisen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 10
Huomioi kaksi edellistä kohtaa. Lisäksi hankkeen kohderyhmään kuuluu mm. maahanmuuttajataustaiset asiakkaat, joille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet ohjaus- ja koulutuspalveluihin.
Kulttuuriympäristö 2 4
Hanke toimii Keski-Pohjanmaalla ja sen toiminnassa huomioidaan alueen kultuurilliset erityispiirteet esim. maaseutuasuminen ja kaksikielisyys
Ympäristöosaaminen 1 3
Painopisteenä erityisesti tekniset koulutusalat, kuten kemianteollisuus, metalli- ja rakennus, joissa käsitellään kemikaaleja/ ympäristöä kuormittavia aineita.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin henkilökohtaista opinto- ja uraohjausmenetelmää sekä erilaisia koulutusmalleja, joiden avulla tuettiin työttömiä työnhakijoita työ- tai opiskelupaikan löytämisessä. Tarvittaessa osallistujia ohjattiin myös työelämään kuntouttaviin palveluihin. Lähes kaikki hankkeessa aloittaneet (720 henkilöä) osallistui lyhytkestoiseen opinto- ja uraohjaukseen, joka toteutettiin henkilökohtaisena ohjauskeskusteluna. Henkilökohtaisen ohjauksen tarve oli suuri työttömillä työnhakijoilla. Opinto- ja uraohjauksen aikana kartoitettiin työnhakijoiden osaamista ja kiinnostuksen kohteita, tuettiin työnhakua, kerrottiin heille soveltuvista opiskelumahdollisuuksista sekä tuettiin heitä oman työllistymis- tai koulutuspolun löytämisessä.

Noin kolmasosa hankkeen osallistujista opiskeli myös rinnakkaishankkeen koulutuksessa. Koulutukset toteutettiin tietyille ammattialoille suuntaavina ryhmäkoulutuksina sekä opiskelijoiden tarpeisin suunniteltuina yksilöllisinä koulutuksina. Koulutusten aikana jatkettiin ja syvennettiin opinto- ja uraohjauksen aikana aloitettua urasuunnittelutyötä. Koulutusten aikana opiskelijat saivat mahdollisuuden tutustua eri ammattialoihin ja tutkinnon suorittamisen mahdollisuuksiin, sekä arvioida soveltuvuuttaan alan työtehtäviin ja koulutuksiin. Koulutukset tarjosivat opiskelijoille "matalan kynnyksen" testata, miltä tuntuu opiskella tutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Riittääkö opiskelumotivaatio ja voimavarat tutkinnon suorittamiseen? Koulutukset rohkaisivat ja avasivat mahdollisuuksia tutkintoon valmistaviin koulutuksiin, myös niille opiskelijolle, joilla tutkinnon suorittaminen oli aikaisemmin keskeytynyt. Moni opiskelija suorittikin tutkinnon valmiiksi hankkeen jälkeen.
.
Hankkeen määrälliset tavoitteet saavutettiin. Hankkeessa lopettaneista oli lopetuspäivänä 34% työssä, 25% oli koulutuksessa, 3% oli työelämän ulkopuolella ja 38% oli työttömänä. Osa opinto- ja uraohjaukseen osallistuneista työllistyi tai haki tutkintoon valmistavaan koulutukseen pian ohjauksen jälkeen. Noin kolmasosa ohjaukseen osallistuneista aloitti opiskelun ja jatkoi urasuunnittelutyötä hankkeen ryhmä- tai yksilöllisissä koulutuksissa. Nämä työnhakijat tarvitsivat enemmän tukea ammatinvalintaan, työ-/opiskelupaikan löytämiseen sekä työelämävalmiuksien arviointiin ja kehittämiseen.

Opinto- ja uraohjauksen käytänteitä jalkautetaan osaksi alueen työllisyydenhoitotyötä sekä Keski-Pohjanman ammattiopiston hakijapalveluja. Opinto- ja uraohjausta tarjotaan mm. kuntakokeilun sekä Kpedu:n hakjapalveluiden asiakkaille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta opiskelu- ja työllistymispolkujen suunnittelun tueksi.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi