Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20465

Hankkeen nimi: Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.6.2015 ja päättyy 30.11.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Puhelinnumero: 020-7986000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vinblad Sanna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sanna.vinblad(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 701 2238

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, 2553600-4
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, 0313471-7
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, 1006550-2
Centria ammattikorkeakoulu Oy, 1097805-3
Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, 2539767-3
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, 2388924-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke toteutetaan yhteishankkeena yliopiston ja ammattikorkeakoulujen välillä. Laaja-alaisella toteuttajapohjalla saavutetaan monipuolinen osaaminen ja hankkeen tuloksiin sitoutuminen. Hankkeen toteutuksesta ja hallinnoinnista päähakijana vastaa Lapin ammattikorkeakoulu Oy / Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala. Muut yhteishankkeen vastuulliset toteuttajat ovat Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ja Centria -ammattikorkeakoulu Oy.

Hankkeen tavoitteena on kehittää korkea-asteen koulutustoimijoiden verkostona Green Care -alalle koulutusmalli, joka mahdollistaa räätälöidyt, toimialarajat ylittävät ja yhtenäiset kriteerit täyttävät koulutukset alan yrittäjien, yrittäjiksi aikovien, asiantuntijoiden ja ammattilaisten saataville ilman raskaita suunnitteluprosesseja.

Hankkeessa koostettavat ja tuotettavat tiedot Green Caresta ja korkea-asteen koulutuksista mahdollistavat uudenlaisen koulutusmallin kehittämisen. Tavoitteena on luoda vahvaa pohjaa Green Care korkea-asteen koulutuksen kehittämiselle.
Koulutusmallissa ja Green Care -tietojen koostamisessa sovelletaan tutkinnon osia ja hyödynnetään mahdollisimman pitkälle olemassa olevia varantoja, kuten esimerkiksi Green Care Finland ry:n muodostamia koulutussisältöjen perusteita, organisaatioissa olevia koulutussisältöjä, Green Care -koulutusmateriaalia sekä olemassa olevien koulutusmallien hyviä käytänteitä ja verkkokoulutusalustoja.

Koulutusmallin kehittämisessä sekä Green Care -tietojen koonnissa ja tuottamisessa keskitytään suoraan työelämästä tuleviin Green Care -koulutuksen kehittämiseen liittyviin tarpeisiin. Keskiössä on löytää oikeita sisältöjä ja kehittää uusia koulutuskokonaisuuksien tuottamisen tapoja yhtenäisen Green Care -osaamisen lisäämiseksi.

Green Care -tietojen ja materiaalien sekä koulutusmallin soveltuvuutta kokeillaan eri koulutusväylien kautta tarjottavaksi korkea-asteella. Kokeiluihin valitaan erilliset osallistujat työelämästä hankkeessa määriteltyjen kriteerien mukaan. Koulutukset ovat hankkeen aikana osallistujille maksuttomia. Kokeilut toteutetaan kaikkien hankkeessa olevien organisaatioiden paikkakunnilla. Kokeiluilla lisätään Green Care -toimintaa harjoittavien ja -toiminnasta kiinnostuneiden osaamista. Samalla kasvatetaan korkea-asteen toimijoiden osaamispääomaa Green Care -toiminnan ja -kouluttamisen edistämiseksi. Hankkeen tulosten kautta rakentuva osaaminen mahdollistaa rakenne- ja kasvualoille uudenlaisen koulutuksen tarjonnan ja lisää korkeakoulujen koulutusten sisältöjä, laatua. Uusi koulutusmalli tuo lisää mahdollisuuksia eri toimialojen koulutusten järjestämiseen joustavasti ja valtakunnallisesti.
Kaikki hankkeeseen osallistuvat korkea-asteen koulutusorganisaatiot vastaavat ydinosaamiseensa liittyvän teeman osalta koulutusmallin ja Green Care -tiedon kehittämisestä, tuottamisesta ja kokeilusta. Lisäksi Lapin AMK koordinoi koulutusmallin kehittämistä ja Helsingin yliopisto koordinoi hankkeen arvioinninosuutta. Koulutusmallin, sekä Green Care -tietojen kehittämisessä hyödynnetään kaikkien toimijoiden parasta osaamista muun muassa kommenttikierrosten, työpajojen, kokeilujen sekä arviointien ja dokumentointien kautta.

Hankkeessa luotava verkosto tukee korkea-asteiden yhtenäistä toiminnan kehittämistä yli toimialarajojen, ja vastaa uudenlaisten koulutustarpeiden kehittämisestä yhtenäisesti. Avoin verkosto muodostaa tulevaisuudelle hyvän pohjan viedä Green Care -koulutuksen kehitystyötä eteenpäin ja käytäntöön. Hankkeen kautta myös yhteistyö lisääntyy työvoiman, yrittäjien ja eri elinkeinojen sekä toimialojen välillä ja rikastuttaa kaikkien osallistuvien toimintaa.
Hankkeen kohderyhminä ovat Green Care -alan asiantuntijat, opettajat, ohjaajat ja kouluttajat mm. korkea- ja keski-asteella, neuvojat, viranomaiset, palvelujen tuottajat ja työntekijät, Green Care -palveluja ostavat julkiset ja yksityiset asiakkaat sekä näihin tehtäviin tähtäävät henkilöt ja korkeakoulutuksessa olevat tulevat ammattilaiset.

Hankkeen tuloksena syntyvät Green Care -tiedot, yhtenäinen näkemys korkea-asteen Green Care -tasosta ja sisällöistä sekä kriteereistä. Tuloksena on myös kokeilujen kautta testattu ja arvioitu koulutusmalli. Hankkeen toiminta tuottaa lisäksi tiiviin korkea-asteen verkoston, johon yhdistyvät korkea-asteen koulutusorganisaatiot ja Green Care -toiminnan asiantuntijat eri alueilta ja toimialoilta.

Hankkeen hyödyt näkyvät uuden koulutusmallin hyödyntämisen kautta, joka tarjoaa vaihtoehdon perinteisten koulutusmallien rinnalle ja täydennykseksi. Sekä osaamisen lisääntymisenä Green Care -toimintaa harjoittavien toimijoiden, opettajien, kouluttajien, yrittäjien ja hanketyöntekijöiden keskuudessa. Lisäksi hyödyt näkyvät mm. osaamisen lisääntymisenä ja yhdenmukaistumisena sekä toimijaverkoston tiivistymisenä korkea-asteella. Näin voidaan sanoa hankkeen parantaneen systemaattisesti ammattitaitoa ja vastanneen elinkeinojen asettamiin tarpeisiin.

Tulosten hyödynnettävyyttä, jatkuvuutta ja käyttöön ottoa varmistetaan luodun avoimen verkoston toiminnan jatkamisella hankkeen jälkeenkin. Avoimeen verkostoon on mahdollista liittää myös muita korkea-asteen toimijoita tai Green Care -toimijoita. Koulutusmallin hyödyntäminen on mahdollisimman laajaa, kun eri vaihtoehtoisia hyödyntämistapoja on selvitetty jo hankkeen aikana. Koulutusmallin tiedot ja Green Care -tiedot välitetään kaikille verkoston toimijoille sovellettaviksi osaksi korkea-asteen toimintoja ja organisaatioita. Kaikki tiedot julkaistaan avoimesti ja ne ovat kaikkien toimijoiden ulottuvilla Creative Commons -lisenssien kautta. Verkostossa on koulutusmallin ja tietosisältöjen edelleen kehittämisen kautta mahdollista tuottaa valtakunnallista koulutusta Green Care -toiminnasta eri koulutusväylien kautta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kokonaishyödyt suuntautuvat työelämään, kohdentuen Green Care -toimintaan sekä Green Care -osaajia tarvitseville kasvu- ja rakennemuutosaloille. Hankkeesta saadaan laajaa hyötyä valtakunnan Green Care -toimijoille sekä lisäksi koulutusorganisaatioille osaamisen lisääntymisen sekä uusien koulutusmahdollisuuksien kautta.

Kohderyhmänä ovat Green Care -alasta kiinnostuneet työelämässä tai työttömänä olevat naiset ja miehet, erityisesti ohjaajat, opettajat, kouluttajat ja neuvojat. Kohderyhmää ovat lisäksi viranomaiset, asiantuntijat, kehittäjät, Green Care -palveluita tarjoavat tai toimintaa suunnittelevat palveluntarjoajat ja organisaatiot sekä niiden työntekijät ja Green Care -palveluja ostavat julkiset ja yksityiset asiakkaat sekä kaikki edellä lueteltuihin tehtäviin tähtäävät, jotka täyttävät pääsyvaatimukset.

Osallistujille maksuttomiin, hankkeen aikana toteutettaviin kokeiluihin valitaan oma erillinen ryhmänsä (ei sis. tutkintoon johtavaan koulutukseen). Koulutuksiin hakeutuminen ja osallistujien valinta perustetaan avoimeen toimintaan ja valintakriteerit avataan hankkeen alkuvaiheissa. Valintojen pohjan muodostaa korkeakoulutukseen hakeutumiseen vaaditut kriteerit, sekä ohjaajakoulutukseen vaaditaan lisäksi koulutus- tai ohjaus ja neuvontatyön sekä aikaisemman Green Care -osaamisen avaamista hakijan taustaan liittyen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillistä kohderyhmää ovat muun muassa opiskelijat korkea-asteelta, joista toimintaan saadaan synergia etuja huomioitaessa niin tutkintoon johtava koulutus kuin uudenlainen täydennyskoulutusmalli, jota hankkeessa luodaan. Muiden koulutusorganisaatioden toimijat ovat myös hankkeen välillisiä kohderyhmiä joilla kohdennetaan mm. tiedostusta ja viestintää hankkeen aikana. Osallistujille maksuttomiin, hankkeen aikana toteutettaviin pilottikoulutuksiin valitaan oma erillinen ryhmänsä (ei sis. tutkintoon johtavaan koulutukseen).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 820 530

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 807 553

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 025 674

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 009 451

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 140

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke ja sen tuloksena syntyvä Green Care -koulutusmalli ei erottele käyttäjiään eikä hankkeen toteuttajia sukupuolen mukaan. Molemmat sukupuolet ovat lähtökohtaisesti tasa-arvoisessa asemassa sekä hankkeen toteutuksessa että varsinaisen koulutusmallin hyödyntäjinä. Koulutusmallia tulevaisuudessa hyödyntävillä koulutusaloilla ei ole miesten ja naisten välisiä eroja. Analyysiin ei ole käytetty ulkopuolisia asiantuntijoita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on tasapuolinen sekä naisten että miesten osalta. Hankkeessa pyritään huomioimaan, että toimijoina on tasapuolisesti naisia ja miehiä. Hanke ei painotu sisällöllisesti eri suopuolten välillä vaan sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon toteutuminen huomioidaan hankkeen toiminnassa. Green Care toimintaa harjoitetaan enemmän naisvaltaisilla aloilla, kuten hyvinvointi-, luonto- ja puutarha-alalla. Näin hanke tukee naisvaltaisia aloja poissulkematta miehiä hankkeen toimijoina tai kohderyhmästä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen. Tasa-arvo toteutuu kuitenkin hankkeen toiminnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 9
Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön perustuvaa ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja parannetaan elämänlaatua. Green Care -toiminnassa ihmiset huomioivat luonnon moninaisuuden ja käytettävyyden sekä alkuperäisen luonnon säilyttämiseen. Green Caren perusperiaatteena on hyödyntää luontoa vahingoittamatta sitä ja kunnioittaen luontoa ja luonnonvaroja. Toiminnan osana voidaan hyödyntää esim. kierrätysmateriaaleja, mikä tuodaan esille koulutuksen kautta. Green Care -toiminta perustuu nimenomaisesti luonnon aineettomien arvojen hyödyntämiseen ihmisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Koulutuksen kautta Green Care menetelmiä hyödyntäviä palveluita voidaan tuottaa entistä kattavammin ja näin ohjata kulutusta aineettomiin arvoihin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Green Care toiminta perustuu luonnollisiin tapoihin liikkua luonnossa ja näin vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä luonnossa liikuttaessa. Luonnon kunnioittamisen, ympäristökasvatuksen ja luonnonmateriaalien arvostamisen myötä voidaan vaikuttaa ihmisten motiiveihin myös ilmastonmuutoksen vähentämiseksi. Kuljetukset yms. pyritään toteuttamaan yhteiskuljetuksina tai julkista liikennettä suosien.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 10
Green Care toiminnan lähtökohtana monimuotoisen luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin ja elämän laadun parantamisessa. Green Caren kautta tuodaan tunnetuksi eri kasvi- ja eläinlajeja ja hyödynnetään luonnonmateriaaleja ympäristön biodiversiteettiä kunnioittaen. Monimuotoisuus ei kärsi Green Care toiminnan kautta, mitä korostetaan myös koulutuksessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeessa korostetaan kaiken luonnon kunnioittamista Green Caren osana, näin ollen myös vesien, maaperän sekä ilman merkitystä hyvinvointivaikutuksia tuottavina luontoelementteinä korostetaan koulutusmallissa ja pilottikoulutuksissa. Green Care toiminta perustuu luonnollisiin tapoihin liikkua luonnossa ja näin vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä luonnossa liikuttaessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Hankkeessa pyritään tuottamaan kaikki koulutusmateriaali sähköisessä muodossa ja käytetyt materiaalit ovat pääosin kierrätettyjä tai maatuvia, joten jätteitä ei sen osalta synny. Koulutusmateriaaleja tulostetaan vain tarpeen mukaan ja ylimääräiset kierrätetään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hanke ei ota kantaa uusiutuviin energialähteisiin, mutta mahdollisissa valintatilanteissa pyrimme käyttämään uusiutuvia energiamuotoja.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Green Care toiminnassa pyritään hyödyntämään paikallisia maaseutu- ja luonnonvaratoimijoita ja näin vahvistamaan paikallisia pienyrityksiä ja elinkeinorakennetta. Green Care -toiminnassa suositaan paikallisia raaka-aineita, paikallista osaamista ja näin ollen tällaisen toiminnan kehittäminen ja lisääminen kehittää myös paikallista elinkeinorakennetta kestävästi. Hankkeen yhtenä tavoitteena tuoda koulutus kaikkien yrittäjien, yrittäjiksi aikovien, asiantuntijoiden ja ammattilaisten ulottuville ja näin kehittää ja rikastaa paikallisia pieniä yrityksiä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Green Care perustuu pääasiassa aineettomien menetelmien hyödyntämiseen, sillä ympäristö itsessään tai toimintaympäristönä riittää menetelmien toteuttamiseen. Green Care on hyvinvointipalveluihin keskittyvää toimintaa, joten koulutuksen kautta aineettomien palveluiden kehittäminen toteutuu. Green Care -koulutuksen kehittäminen mahdollistaa palveluntarjonnan lisäämisen ja siten kehittää aineettomia tuotteita ja palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Mahdolliset kuljetukset yms. pyritään toteuttamaan yhteiskuljetuksina tai julkista liikennettä suosien.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua. Ammattialan osaamisen mukaisesti käytetään monia erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä. Näitä ovat muun muassa ratsastusterapia, puutarhaterapia ja -toiminta, sosiaalipedagoginen hevostoiminta tai ekopsykologian menetelmät. Toimintaa harjoitetaan tavoitteellisesti, vastuullisesti sekä ammatillisesti. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Hanke tukee luontoympäristössä tapahtuvaa toimintaa tasa-arvoisesti. Pienissä maaseudulla toimivissa, esimerkiksi puutarha ja luontopalveluita sekä hyvinvointipalveluita tuottavissa yrityksissä, toimii paljon naisia ja näin naisvaltaisia aloja voidaan vahvistaa. Koulutus on avoin kaikille alasta kiinnostuneille katsomatta ikää, sukupuolta tai etnistä taustaa. Monialaisuutensa ansiosta Green Care sopii kaikille iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Green Care -toiminta sopii asiakkaille, joille keskustelun rinnalle haetaan toiminnallisuutta tai yhteisöllisiä kokemuksia. Luontoavusteisten menetelmien toimivuudesta on hyviä kokemuksia kaikista ikäryhmistä ja monenlaisten kuntoutujaryhmien parista. Green Care toimintaan on kehitetty myös monia sovelluksia erilaisia toimintarajoitteita omaaville ihmisille. Lisäksi Green Care soveltuu ihmisille, joilla kuntoutumiseen liittyy motivaation ongelmia tai tarvetta uudenlaisten ajattelu- ja toimintatapojen löytämiseen. Uuden oppiminen ja työtaitojen harjoittelu mahdollistuu usein luontoympäristössä, jossa tarjolla on monentasoisia tehtäviä. Käytännön tuomat kokemukset voidaan ottaa keskusteluun ja käydä yhteisesti läpi niiden merkitystä. Laitosympäristöissä luontoon liittyvät aktiviteetit tuovat normaalin arkielämän tunnetta ja antavat osallisuuden ja voimaantumisen mahdollisuuksia kuntoutujille. Green Care koulutus pyrkii yhtäläistämään valtakunnallista alan koulutustarjontaa siten, että koulutuksen suorittaneita voidaan verrata tasavertaisesti. Palveluita halutaan myös tarjota kaikille, yhteiskunnalliseen asemaan tms. katsomatta.
Kulttuuriympäristö 10 10
Green Care toiminnassa hyödynnetään erityisesti luontoympäristöjä, jotka voivat olla kulttuurisesti merkittäviä. Hanke lisää pienten paikallisten luonto ja luonnonvara-alan toimijoiden näkyvyyttä ja palvelujen käytettävyyttä. Kyseiset palvelut rakentuvat usein paikallisen kulttuurin, historian ja tarinoiden ympärille, jolloin hanke vahvistaa tietoisuutta pakallisesta kulttuurista ja historiasta.
Ympäristöosaaminen 10 10
Hanke lisää koulutusmallin kehittämiseen osallistuvien tahojen ja pilotointikoulutuksiin osallistuvien tietämystä ympäristön mahdollisuuksista hyvinvointipalveluiden tuottamiseksi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Valtakunnallinen korkeakoulujen yhteishanke tuotti kasvu- ja rakennemuutosaloille yhtenäisen koulutusmallin ja sisältöjä Green Care –osaamisen lisäämiseksi. Malli mahdollistaa opiskelun etäyhteyksin, oman osaamisen täydentämisen eri opintojaksojen kautta, yhtenäisen osaamisen läpi valtakunnan, osaamisen todentamisen, sekä laaja-alaisen osallistumisen avoimen korkeakoulun kautta.

Koulutusmalli, sen oppimisalustat, opetussisällöt ja pedagogiikka pohjautuvat olemassa oleviin tietovarantoihin, kuten esimerkiksi Green Care Finland ry:n muodostamiin koulutussisältöjen perusteisiin, korkeakoulujen koulutussisältöihin, Green Care –materiaaleihin sekä olemassa oleviin koulutusmalleihin ja verkko-oppimisalustoihin. Green Care –koulutuksen kehittämisessä oltiin kuitenkin uuden äärellä, joten hankehenkilöstön ja ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta uutta sisältöä luotiin paljon.

Koulutusmalli sisältöineen testattiin 140 pilottiopiskelijan ja seitsemän eri korkeakoulun yhteistyönä. Näin hankkeesta lisättiin Green Care –osaamista 140 ihmiselle yli toimialarajojen, ja osaamisvarannot ovat lisääntyneet myös kaikissa toteuttajakorkeakouluissa.
Kaikkiaan hankkeen kautta rakentui koulutusmalli sekä rakenne- ja kasvualoille uudenlaista koulutustarjontaa 4 opintojakson verran, joita korkeakoulut lähtevät hankkeen jälkeen verkostona toteuttamaan. Verkosto tukee myös jatkossa korkea-asteiden yhteistoimintaa ja toiminnan kehittämistä yli toimialarajojen.

Hankkeen tulokset tulevat näkymään jatkossa koulutusten toteuttamisen kautta, jolloin Green Care -osaamisen eri aloilla lisääntyy ja koulutusverkoston toiminta kehittyy. Näin voidaan sanoa hankkeen parantaneen systemaattisesti ammattitaitoa ja vastanneen elinkeinojen asettamiin tarpeisiin.