Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20466

Hankkeen nimi: Keski-Pohjanmaan yrittäjyyspolku

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208916-8

Jakeluosoite: Närvilänkatu 8

Puhelinnumero: 06-8250000

Postinumero: 67400

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.kpedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Harri Lundell

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: harri.lundell(at)kpedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7250007

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Keski-Pohjanmaan yrittäjyyspolku-hankkeen päämääränä on

1. parantaa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (KPEDU)ammatillisten tutkintojen opiskelijoiden sekä Centria ammattikorkeakoulun Kokkolan koulutusten opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia yrittäjyyskasvatuksen keinoin

2. tukea yhteisötakuun toteutumista sekä opiskelijoiden työllistymistä Keski-Pohjanmaalla

3. tukea omalta osaltaan Keski-Pohjanmaan maakunnan yritystoiminnan jatkuvuutta

Yrittäjyyspolku-hankkeen tavoitteena on tukea opiskelijan sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joita hän tarvitsee opiskeluaikanaan sekä myöhemmin työelämässä riippumatta siitä työskenteleekö hän itsenäisenä yrittäjänä vai toisen palveluksessa. Hankkeen avulla lisätään opiskelijoiden tavoitteellisuutta, omaa yritteliäisyyttä, luovuutta, vastuullisuutta, yhteistyökykyä, suoritusmotivaatiota ja sitkeyttä. Yrittäjyyskasvatus pitää sisällään sekä aktiivisen ja oma-aloitteisen oppijan, yrittäjämäisen oppimisympäristön, koulutuksen sisällöllisen kehittämisen, opettajien roolin muuttumisen kohti ohjaamista/valmennusta sekä yrittäjyyttä tukevan toimijaverkoston yhteistyön tiivistämisen.

Yrittäjyyspolku-hankkeen toimenpiteiden tarkoituksena on tukea pedagogisilla ratkaisuilla ja oppimisympäristöjä uudistamalla opiskelijoiden työ-/yrityselämän prosessien ja toimintatapojen omaksumista. Toimenpiteet mahdollistavat myös sen, että Yrittäjyyspolku jatkuu Centria ammattikorkeakoulussa. Hankkeen aikana tutustutaan muiden koulutuksen järjestäjien kehittämiin yrittäjyyskasvatuksen malleihin ja kehitetään niitä edelleen Keski-Pohjanmaalle soveltuviksi. Hankkeen toimenpiteet liittyvät myös vahvasti opettajien uuteen rooliin valmentajina ja opiskelijoiden ohjaajina Yrittäjyyspolulla. Oppimisympäristöinä ja toimenpiteiden mahdollistajina hyödynnetään myös erilaisia virtuaalisia oppimisympäristöjä, verkko-opetusta ja sosiaalista mediaa. Hankkeessa vahvistetaan YES-keskuksen ja Nuori yrittäjyys –toiminnan avulla peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen tulevien valmiuksia kulkea Yrittäjyyspolkua. Vastaavasti Yrittäjyyspolku toimii syöttöliikenteenä Uusyrityskeskus Firmaxin palveluihin siinä vaiheessa, jos/kun yrityksen perustaminen tulee ajankohtaiseksi.

Projektin tuloksia ovat seuraavat:

- Yrittäjyysvalmiuksia tukevat toimintamallit, oppimisympäristöt ja pedagogiset käytännöt
- Uutta opettajuutta (valmentaminen, ohjaaminen, tekemällä oppiminen, omaehtoisen oppimisen tukeminen)
- Sähköisten oppimisvalmiuksien paraneminen
- KPEDUn ja Centrian profiloituminen yrittäjyyskasvatukseen
- Yrittäjyyskasvatuksen toimijaverkoston yhteistyön tiivistyminen
- Mahdolliset uudet yritykset ja omistajanvaihdokset

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhminä ovat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän sekä Centria ammattikorkeakoulun Kokkolan koulutusten opettajat, opinto-ohjaajat, oppimisprosessin johto- ja kehittämisroolissa olevat.

Liitteenä olevassa hankesuunnitelmassa on kuvattu mille aloille hankkeen toimenpiteitä kohdennetaan muita enemmän.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat:

- Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ammatillisen koulutuksen tulevat opiskelijat sekä Centria ammattikorkeakoulun Kokkolan koulutusten tulevat opiskelijat.
- maakunnan yritykset, jotka saavat tulevaisuudessa entistäkin motivoituneempia ja osaavampia työntekijöitä sekä yritystoiminnan jatkajia
- YES-keskuksen ja Nuori yittäjyys-toiminnan kautta yläkoulujen oppilaat, joille Yrittäjyysväylää markkinoidaan
- työttömät, joille yrittäjäpolku voisi olla mahdollisuus itsensä työllistämiseksi
- yrittäjyyskasvatukseen liittyvä toimijaverkosto yhteistyön tiivistämisen myötä

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 392 963

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 380 277

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 518 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 501 374

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Veteli, Toholampi, Perho, Halsua, Kaustinen, Kannus, Kokkola, Lestijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toimenpiteet tullaan kohdistamaan sukupuolineutraalisti. KPEDU:lla on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussunnitelma ja tasa-arvo on muutenkin otettu huomioon esim. opiskelija- ja henkilöstokyselyissä ja niiden tulosten johtopäätöksissä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ks. edellinen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ks. edellinen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön. Opiskelijat saavat opintojensa aikana tietoja ja taitoja, joilla voi olla oman toiminnan kautta välillisiä vaikutuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Opiskelijat saavat opintojensa aikana tietoja ja taitoja, joilla voi olla oman toiminnan kautta välillisiä vaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole suoria eikä välillisiä vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Hankkeella ei ole suoria eikä välillisiä vaikutuksia.Opiskelijat saavat opintojensa aikana tietoja ja taitoja, joilla voi olla oman toiminnan kautta välillisiä vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole suoria eikä välillisiä vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia. Opiskelijat saavat opintojensa aikana tietoja ja taitoja, joilla voi olla oman toiminnan kautta välillisiä vaikutuksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 4
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön. Opiskelijat saavat opintojensa aikana tietoja ja taitoja, joilla voi olla oman toiminnan kautta välillisiä vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeella on suoria vaikutuksia mahdollisten uusien yritysten ja sukupolvenvaihdosten kautta elinkeinorakenteen udistumiseen. Välillisiä vaikutuksia on yritysten saamien uusien työntekijöiden kautta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Sähköiset oppimisympäristöt, verkko-opetus ja opiskelijoiden valmiudet käyttää niitä opinnoissaan ja myöhemmin työssään vähentävät välittömästi ja välillissti mm. tarvetta kopiointiin ja painotuotteisiin
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Em. toimenpiteet vähentävät vähentävät myös liikennettä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 4
Hyvinvointia tulee suoraan ja välillisesti yritysten, työpaikkojen ja syrjäytymisen ehkäisyn kautta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Kaikkia kohdellaan hankkeessa tasapuolisesti ja -arvoisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kummatkin toteutuvat tasapuolisesti, mutta hankkeella ei ole tarkoitus edistää niitä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Keski-Pohjanmaan yrittäjyyspolku-hankkeen päämääränä on ollut

1. parantaa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (KPEDU)ammatillisten tutkintojen opiskelijoiden sekä Centria ammattikorkeakoulun Kokkolan koulutusten opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia on edistetty erilaisia yrittäjyyskasvatusmenetelmiä testaten ja kehittäen niitä.
2. tukea yhteisötakuun toteutumista sekä opiskelijoiden työllistymistä Keski-Pohjanmaalla erilaisten hankkeen aikana toteutettujen toimenpiteiden kautta.
3. tukea omalta osaltaan Keski-Pohjanmaan maakunnan yritystoiminnan jatkuvuutta.

Yrittäjyyspolku-hankkeen tavoitteena on ollut tukea opiskelijan sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joita hän tarvitsee opiskeluaikanaan sekä myöhemmin työelämässä riippumatta siitä työskenteleekö hän itsenäisenä yrittäjänä vai toisen palveluksessa. Hankkeen avulla lisättiin opiskelijoiden tavoitteellisuutta, omaa yritteliäisyyttä, luovuutta, vastuullisuutta, yhteistyökykyä, suoritusmotivaatiota ja sitkeyttä. Yrittäjyyskasvatus piti sisällään sekä aktiivisen ja oma-aloitteisen oppijan, yrittäjämäisen oppimisympäristön, koulutuksen sisällöllisen kehittämisen, opettajien roolin muuttumisen kohti ohjaamista/valmennusta sekä yrittäjyyttä tukevan toimijaverkoston yhteistyön tiivistämisen.

Yrittäjyyspolku-hankkeen toimenpiteiden tarkoituksena oli tukea pedagogisilla ratkaisuilla ja oppimisympäristöjä uudistamalla opiskelijoiden työ-/yrityselämän prosessien ja toimintatapojen omaksumista. Toimenpiteet mahdollistivat myös sen, että Yrittäjyyspolku jatkuu Centria ammattikorkeakoulussa. Hankkeen aikana tutustuttiin muiden koulutuksen järjestäjien kehittämiin yrittäjyyskasvatuksen malleihin ja kehitettiin niitä edelleen Keski-Pohjanmaalle soveltuviksi. Hankkeen toimenpiteet liittyivät myös vahvasti opettajien uuteen rooliin valmentajina ja opiskelijoiden ohjaajina Yrittäjyyspolulla. Oppimisympäristöinä ja toimenpiteiden mahdollistajina hyödynnettiin myös erilaisia virtuaalisia oppimisympäristöjä, verkko-opetusta ja sosiaalista mediaa. Hankkeessa vahvistettiin YES-keskuksen ja Nuori yrittäjyys –toiminnan avulla peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen tulevien valmiuksia kulkea Yrittäjyyspolkua. Vastaavasti Yrittäjyyspolku toimi syöttöliikenteenä Uusyrityskeskus Firmaxin palveluihin siinä vaiheessa, jos/kun yrityksen perustaminen tulee ajankohtaiseksi.

Projektin tuloksia ovat seuraavat:
- Yrittäjyysvalmiuksia tukevat toimintamallit, oppimisympäristöt ja pedagogiset käytännöt
- Uutta opettajuutta (valmentaminen, ohjaaminen, tekemällä oppiminen, omaehtoisen oppimisen tukeminen)
- Sähköisten oppimisvalmiuksien paraneminen
- KPEDUn ja Centrian profiloituminen yrittäjyyskasvatukseen
- Yrittäjyyskasvatuksen toimijaverkoston yhteistyön tiivistyminen
- Uudet yritykset ja omistajanvaihdokset