Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20467

Hankkeen nimi: TVPOL-Elevaattori

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.9.2015 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: PL 250

Puhelinnumero: 0295024500

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/keski-suomi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marja Pudas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yksikön päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marja.pudas(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295024586

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa toteutetaan työvoimapoliittisia toimia, työvoimakoulutusta, valmennuksia ja palkkatukea työttömille työnhakijoille Saarijärvellä toimivan Elevaattori kehittämishankkeen tavoitteiden mukaisesti.

Hanke kilpailuttaa tarvittavat työvoimakoulutukset ja valmennukset.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Keski-Suomen alueella olevat työttömät, erityisesti nuoret, maahanmuuttajat sekä korkeasti koulutetut, mutta myös muut työttömien ryhmät.

Kohderyhmät muotoutuvat hankkeen aikana senkin mukaan, millaisia rinnakkaishankkeita Nuottaamo-hanke tulee koordinoimaan. Niitä ei voi kaikkia tietää etukäteen, koska se riippuu siitä, millaisia rinnakkaishankkeen vaativia ulkopuolisten tahojen toteuttamia hankkeita tullaan rahoittamaan.

Hankkeen hakuvaiheessa on tiedossa, että mahdollisesti Poken Taiko-hanke olisi yksi esimerkki muun tahon toteuttamasta ESR-hankkeesta, jolle Nuottaamon tulisi perustaa rinnakkaishanke. Toinen hanke on ELY-keskuksen oma kehittämishanke, Nosturi, jolle Nuottaamon tulee perustaa rinnakkaishanke.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat
- työnantajat, jotka saavat osaavaa työvoimaa
- kunnat, joiden alueella työttömyys vähenee ja sitä kautta taloustilanne paranee ja syrjäytymisestä aiheutuvat kustannukset vähenevät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 410 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 242 015

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 617 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 406 230

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren

Kunnat: Saarijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Cygnaeuksenkatu 1

Postinumero: 40101

Postitoimipaikka: Jyväskylä

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen kohderyhmät vaihtelevat osin sen mukaan, millaisia rinnakkaishankkeita tälle hankkeelle tulee.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Molemmat sukupuolet tullaan huomioimaan hankkeessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Miehiä ja naisia voidaan ohjata ei-tyypillisille aloille koulutukseen ja työhön.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 6
Hyvä työllisyys edistää yleistä hyvinvointia maakunnassa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-