Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20468

Hankkeen nimi: Tuloksia työllistymisprosesseilla - Yläfemma!

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.9.2015 ja päättyy 31.3.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Itsenäisyydenaukio 2, PL 236

Puhelinnumero: 0295 022 500

Postinumero: 20101

Postitoimipaikka: Turku

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Taina Suonpää

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektisuunnittelija, työelämäpalvelut

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: taina.suonpaa(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 022 751

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tuloksia työllistymisprosesseilla -hanke toimii valtakunnan laajuisesti. Päämääränä on vaikuttaa siihen, että heikossa työmarkkina-asemassa olevien siirtymät avoimille työmarkkinoille sekä muut kestävät työllistymistä edistävät ratkaisut lisääntyvät ja luoda edellytyksiä monialaisen palveluotteen tuloksekkaalle toiminnalle koko maassa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Tulevien maakuntien toimijat ja valmistelijat, SOTE-valmistelijat, TYP toimijat eli monialaisen yhteispalvelun asiakastyötä tekevät (ja heitä ohjaavat) kuntien, Kelan ja TE-toimiston työntekijät, TE-toimiston muu henkilöstö, ELY-keskusten asiantuntijat ja ESR –hankkeet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Heikossa työmarkkina-asemassa oleva TE-toimiston asiakkaat, kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen edustajat ja Kelan edustajat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 728 064

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 670 894

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 728 064

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 670 894

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Itsenäisyydenaukio 2

Postinumero: 20800

Postitoimipaikka: Turku

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke tukee molempia sukupuolia yhtä tasa-arvoisesti
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke tukee molempia sukupuolia yhtä tasa-arvoisesti
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke tukee molempia sukupuolia yhtä tasa-arvoisesti

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hanke pyrkii hyödyntämään sähköisiä tapoja yhteydenpitoon kasvokkain tapaamisten sijaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hanke pyrkii hyödyntämään sähköisiä tapoja yhteydenpitoon kasvokkain tapaamisten sijaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole tähän vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Hanke pyrkii hyödyntämään sähköisiä tapoja yhteydenpitoon kasvokkain tapaamisten sijaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole tähän vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
Hanke pyrkii hyödyntämään sähköisiä tapoja yhteydenpitoon esim. painotuotteiden sijaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole tähän vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Yhtenä keinona minimoida ennuste-tut ongelmat työvoiman saatavuu-dessa on edistää toimia, joilla kaikki työvoimavarat saadaan käyttöön.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hankkeella ei ole tähän vaikutusta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Hankkeen toiminnassa minimoidaan matkustaminen ja matkustamisessa suositaan julkisia liikennevälineitä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 0
Toimilla vaikutetaan erityisesti pitkä-aikaisesti työttömänä olleiden henkilöiden asemaan ja siten edistetään hyvinvointia, tasa-arvoisia mahdollisuuksia, syrjimättömyyttä sekä sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Keskeistä on heikossa työmarkkina-asemassa olevien kiinnittyminen työmarkkinoille.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeella ei ole tähän vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 4
Työllistyminen ja työllistymisprosessin eteneminen edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Yhdenvertaisuuteen liittyvien tekijöiden/syrjimättömyyden esillä pitäminen edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole tähän vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole tähän vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tuloksia työllistymisprosesseilla - Yläfemma -hanke 14.9.2015 – 31.3.2019 oli valtakunnallinen Euroopan sosiaalirahas¬ton osarahoittama hanke. Päämääränä oli vaikuttaa siihen, että heikossa työmarkkina-asemassa olevien siirtymät avoimille työmarkkinoille sekä muut kestävät työllistymistä edistävät ratkaisut lisääntyivät sekä loivat edellytyksiä monialaisen palveluotteen tuloksekkaalle toiminnalle koko maassa.

Hankkeen tavoitteet kootusti: uuden muotoisen TYP-toiminnan kehittäminen, TE-toimiston työhön-val¬men¬nuksen tuotteistaminen, palkkatuen arviointi- ja palautejärjestelmän selvittäminen.

Työllistymistäedistävän monialaisen yhteistyön (TYP) toiminnan kehittämisessä keskityttiin toiminnan valtakunnalliseen koordinointiin ja verkostojen välisen yhteistyön kehittämiseen. Osaamisen kehittäminen oli myös yksi keskeisiä toimintoja, joihin projektin aikana kiinnitettiin huomiota.

Työhönvalmennuspalvelu tuo suurimman hyödyn työnhakijalle silloin, kun se tehdään tavoitteellisesti ja yhdistetään muihin työhallinnon palveluihin kokonaisuutta paremmin palvelevaksi koko-naisuudeksi. Jokaisen asiakkaan lähtötilanne, työhönvalmennuksen tarpeet ja tavoitteet ovat yksilöllisiä ja yksilöitävissä. Palveluiden suunnittelu ja toteutus asiakkaan tarpeista vastaavaksi on palvelun vaikuttavuuden kannalta olennaista.

Palkkatuen arviointi- ja seurantajärjestelmän kehittämiseen on tehty kuvaus, mitä tämän järjestelmän käyttäjät toivoisivat järjestelmän toimivuudesta sekä sisällöstä. Edelleen kehittämisen lähtökohdaksi on nostettu - palvelujen vaikuttavuuden ja mittareiden kehittäminen, palvelujen sisällöt ja niiden laadun varmistaminen sekä asiakkaan ottaminen mukaan palvelujen suunnitteluun teemalla jokainen prosessi on asiakkaan oma.

Yläfemma-hankkeessa on tuettu työllistymistä edistävän monialaisen yhteistyön (TYP) kehittämistä ja kannustavan yhteistyön luomista sekä siihen liittyvän asiakasohjauksen parantamista. Lisäksi vertaiskehittämisen ja palvelumuotoilun keinoin on työstetty työhönvalmennuksen tuotekehitystä. Yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa on tuotettu KEHAn TE-Digi –hankkeelle materiaalia uuden asiakastietojärjestelmän yhteyteen rakennettavan palkkatuen arviointi- ja seurantajärjestelmän tarpeeseen ja näin kuultu TE-toimistojen ja välityömarkkinatoimijoiden toiveita järjestelmän toimivuudesta.

Palvelujen sisällöt ovat nousseet keskiöön samoin kuin palvelut sinänsä ja palveluntuottajien osaamisen kehittämisen tarpeet, palvelujen vaikuttavuuden mittaamisen ongelma ja seuranta. Tärkeätä palvelujen tuottamisessa on tavoitteen asettelussa tiukempi ote, jotta palvelulla olisi yksilöllisemmin fokusoitu toiminnan lähtökohta.