Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20470

Hankkeen nimi: Kansalaistoimintaa Porvoon kaupunkiin

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.7.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 2156998-4

Jakeluosoite: Veckjärventie 1

Puhelinnumero: 041 442 6602

Postinumero: 06150

Postitoimipaikka: PORVOO

WWW-osoite: http://www.silmu.info

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: FORSSTRÖM GINA KATARINA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: gina.forsstrom(at)silmu.info

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 041 442 6602

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on kansalaislähtöisen kehittämistoiminnan käynnistäminen Porvoossa. Toimintatapa on koettu hyväksi maaseutualueilla ja on jo pidempään ollut käytössä, mutta on uusi kaupunki-alueella. Tavoitteena on lisäksi perustaa SILMU ry:lle kaupunkijaosto, joka koordinoi ja laatii Porvoon alueelle asukkaat ja toimijat tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti huomioivan toimenpidesuunnitelman, jonka toimenpiteitä toteutetaan kestävällä tavalla, tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Toimenpidesuunnitelma laaditaan yhteistyössä alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa. Suunnitelma kannustaa ja ohjaa asukkaita ja toimijoita yhteisölliseen, kansalaislähtöiseen ja omatoimiseen kehittämiseen sekä lisää osallisuutta. Tavoitteena on aktivoida ja saada mukaan suunnitelman laatimiseen eri-ikäisiä sekä mahdollisimman monen tahon edustajia: työttömiä, maahanmuuttajia, syrjäytymisuhan alla olevia tai jo syrjäytyneitä. Hankkeen aikana SILMU ry:n toiminta kehittyy ja laajenee. Hankkeen jälkeen SILMU ry on vahvempi kehittäjä koko alueella jolla on helpompi toimia koko alueen hyväksi. Hanke toteuttaa Uusimaa-ohjelman,Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman sekä paikallisen SILMUSTA KASVUA - TILLVÄXT MED SILMU 2014-2020 strategian tavoitteita.
Konkreettiset toimenpiteet hankkeen aikana:
1.tiedoetaan laajasti ja monipuolisesti molemmilla kotimaisilla kielillä mahdollisuudesta osallistua toimintasuunnitelman laatimiseen
2.järjestetään erilaisia tilaisuuksia, joissa kerätään materiaalia toimenpidesuunnitelmaa varten
3.tiedotetaan hankkeen etenemisestä mm. SILMU ry:n kotisivujen kautta www.silmu.info ja SILMU ry:n Facebook -profiilin kautta
4.laaditaan paperisia ja sähköisiä kyselyitä, joilla kerätään materiaalia toimenpidesuunnitelmaa varten
5.perustetaan kaupunkijaosto noudattaen kolmikantaperiaatetta
6.jaosto rakentaa verkostoa ja järjestää tapaamisia/vertaisryhmätapaamisia muiden vastaavien ryhmien kanssa joita on perustettu tai perustetaan esim. Kotkassa, Salossa, Lohjalla ja Helsingissä.
7.tiedotetaan kaupungin viranomaisille hankkeen etenemisestä
8.kirjoitetaan toimenpidesuunnitelma, johon pyydetään asianomaisilta tahoilta lausuntoja, käännetään se ruotsiksi
9.järjestetään toimintasuunnitelman julkistamisseminaari
10.haetaan rahoitusta toimintasuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiselle, esim. ns. sateenvarjohankkeena
Hankkeen tuloksena syntyy uusi toimintamalli (kansalaislähtöinen kehittämistoiminta), jolla aktivoidaan yhteiskuntavastuulliseen kansalaistoimintaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisina kohderyhminä ovat ne toimijat jotka osallistuvat toimenpidesuunnitelman laatimisprosessissa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Toissijaisena kohderyhmänä ovat alueen toimijat ja asukkaat jotka osallistuvat hankkeen erilaisiin tilaisuuksiin(esim. työpajat ja tiedotustilaisuudet) sekä ne jotka osallistuvat hankkeen jälkeiseen toimintaan.
.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 20 514

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 20 514

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 24 514

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 24 514

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Porvoon

Kunnat: Porvoo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 12

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Varsinaisessa kohderyhmässä ei näillä näkymin ole heikomassa asemassa olevia henkilöitä kun asiaa tarkastellaan sukupuolinäkökulmasta. Mitään laajempaa analyysiä ei ole tehty, arvio perustuu olemassa olevaan alue/toimijatuntemukseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toteutuksessa huomioidaan sukupuolet yhdenvertaisesti ja kaikille annetaan samat mahdollisuudet toimintaan osallistumiselle. Hankkeen aikana järjestettäviin erilaisiin tilaisuuksiin, tapaamisiin ja työpajoihin pyritään saamaan mukaan sekä miehiä että naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeen toteutuksessa huomiodaan sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
Tehdään mahdollsimman vähän paperisia tulosteita, käytetään enimmäkseen sähköisiä keinoja tiedon levittämiseen ja keräämiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Hankkeessa laadittavan toimintasuunnitelman toimenpiteiden toteutustavan tulee olla kestävän kehityksen mukaisia. Toteutettavia hankkeita voivat olla esim paikallista elinkeinoa kehittävät hankkeet. Lisäksi toteutettavat toimenpiteet hankkivat palvelut lähialueelta paikallisilta yrittäjiltä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 3
Hankkeessa laadittavan toimintasuunnitelman toimenpiteet voivat olla uusien palveluiden kehittäminen paikallisella tasolla.
Liikkuminen ja logistiikka 2 0
Hanke on suurimmaksi osaksi paikallinen, joten hankkeen aikana ei liikuta pitkiä matkoja esim. autolla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 6
Hanke edistää sosiaallisuutta ja juurtumista omalle asuialueelleen samalla osallistaen mukana olevia hankilöitä ja tahoja. Hankkeen toimenpiteet lisäävät yhdessä tekemistä eri toimojiden kesken, joka lisää yhteisöllisyyttä. Välillisesti toimintasuunnitelman toteuuksen myötä hanke vaikuttaa positiivisesti alueen työllisyystilanteeseen sekä tiedon saatavuuteen ja harrastusmahdollismahdollisuuksien lisääntymiseen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke ei varsinaisesti edistä tasa-arvoa, mutta ottaa huomioon alueen toimijoiden ja asukkaiden tasapuolisen kohtelun ja huomioi heidän tarpeensa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Hankkeessa laadittavan toimintasuunnitelman toimenpiteiden toteutuksen kautta vahvistetaan asukkaiden kulttuuri-identiteettiä ja monikulttuurisuutta alueella.
Kulttuuriympäristö 0 8
Hankkeessa laadittavan toimintasuunnitelman toimenpiteiden toteutuksen kautta vaikutetaan mm. kaupunkimaisemiin ja virkistysalueiden viihtyvyyteen.
Ympäristöosaaminen 0 2
Hankkeessa laadittavan toimintasuunnitelman toimenpiteiden toteutuksen kautta vaikutetaan mm. ympäristöosamiseen ja tietoisuuden vahvistamiseen miten omilla valinnoilla voi vaikuttaa ympäristön tilaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteet:
Hankkeen päätavoitteena oli kansalaislähtöisen kehittämistoiminnan käynnistäminen Porvoon keskusta-alueella, alueella jolla ei toteuteta normaalia Leader-toimintaa ja jolle ei voida myöntää maaseuturahoituksen tukia. Toimintatapaa on tuloksellisesti toteutettu jo 20 vuoden ajan maaseutualueilla ja nyt se halutaan siirtää myös kaupunkialueille. Muita tavoitteita oli kaupunkijaosoton perustaminen Kehittämisyhdistys SILMU ry:lle, kansalaislähtöisen toiminnan toimenpidesuunnitelman laatiminen, toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen, yhteisöllisyyden lisääminen, saada mukaan toimenpidesuunnitelman laatimisprosessiin eri-ikäisiä sekä mahdollisimman monen eri tahon edustajia, työttömiä, maahanmuuttajia, niitä jotka ovat syrjäytymisuhan alla tai jo syrjäytyneitä sekä SILMU ry:n toiminnan kehittäminen ja laajentaminen Porvoon keskusta-alueelle.
Toimenpiteet hankkeen aikana:
• Käynnistettiin kansalaislähtöinen kehittämistoiminta Porvoon keskusta-alueelle perustamalla kolmikantainen (kaupungin, - yhdistysten ja asukkaiden edustajat) kuusihenkinen kaupunkijaosto, laatimalla PORVOON MITALLA – MED BORGÅ MÅTT kansalaistoiminnan kehittämissuunnitelma.
• Järjestettiin kaikille avoin tiedotustilaisuus 12.5.2016.
• Tehtiin kaikille avoin sähköinen kehittämistarvekysely, joka oli avoinna kesäkuusta marraskuuhun asti.
• Kesäkuun 4. päivänä osallistuimme Porvoon päiville, jossa keräsimme kansalaisten mielipiteitä koskien Porvoon keskusta-alueen vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia.
• Syksyllä materiaalia kerättiin lisää ja työstettiin kolmessa kaikille avoimessa työpajassa; 30.8.2016 Kulttuuritalo Grand, 13.9.2016 Porvoon kaupungintalo ja 27.9.2016 Posintra Oy:n tiloissa.
• Tilaisuuksista ja sähköisestä kyselystä tiedotettiin mediassa, SILMU ry:n kotisivuilla, sähköisessä ajankohtaistiedotteessa, sähköpostilla, sosiaalisessa mediassa ja kauppojen ilmoitustauluilla.
• Suunnitelmaa varten teetettiin sähköisessä muodossa oleva kartta toiminta-alueesta.
• Kirjoitettiin suunnitelman, joka ensin käsiteltiin hankkeen ohjausryhmässä ja SILMU ry:n hallituksessa. Tämän jälkeen se lähetettiin sidosryhmille kommentoitavaksi. Kaikilla halukkailla oli mahdollisuus kommentoida suunnitelmaa, joka löytyi SILMU ry:n kotisivuilta.
• Kommenttikierroksen jälkeen tehtiin pieniä tarkennuksia / korjauksia.
• Suunnitelma on käännetty ruotsiksi.
• Suunnitelmaa on jaettu sidosryhmille. Lisäksi se löytyy SILMU ry:n kotisivuilta.
• Suunnitelmasta on vielä tulossa painetut versiot.
• Hankkeen loppupuolella jouduimme perumaan vähäisen kiinnostuksen takia loppuseminaarin, vertaistapaamisen ja Kouvolan vierailun.
• Hanke on toteutettu molemmilla kotimaisilla kielillä.
• SILMU ry:n kotisivuille on luotu oma alavalikko kaupunkitoimintaa varten.
Hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin osallistui toivottua vähemmän keskusta-alueen asukkaita ja toimijoita. Hakkeessa ei myöskään tavoitettu heikommassa asemassa ja syrjäytyneitä henkilöitä toivotulla tavalla. Parhaiten osallistujia oli Porvoon päivien yhteydessä. Noin 30 henkeä kävi tiedotuspisteessä kertomassa mielipiteensä. Muissa tilaisuuksissa oli kussakin alle 10 henkeä. Kaikkiaan hankkeen aikana aktivoitiin noin 80 henkeä.
Tulokset:
• PORVOON MITALLA – MED BORGÅ MÅTT kansalaistoiminnan kehittämissuunnitelma on laadittu. Suunnitelma löytyy sekä sähköisenä että paperisena versiona.
• Perustettu SILMU ry:lle kaupunkijaosto, joka jatkaa kansalaistoiminnan tunnetuksi tekemistä, juurruttamista ja kehittämistä alueella.
• Leader-toimintatapa ja kansalaislähtöinen kehittäminen on pienessä mittakaavassa tehty tutuksi kaupunkialueella.