Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20471

Hankkeen nimi: FEMMA - välityömarkkinoiden vaikuttavuuden kehittäminen Varsinais-Suomessa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2015 ja päättyy 30.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Itsenäisyydenaukio 2, PL 236

Puhelinnumero: 0295022601

Postinumero: 20101

Postitoimipaikka: Turku

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kirsi Nurminen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi.nurminen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295023040

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen välityömarkkinoiden toimintaa siten, että työllistymismahdollisuudet avoimille työmarkkinoille paranevat. Toiminta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen TE-toimiston kanssa. Hankkeen avulla parannetaan sekä välityömarkkinatoimijoiden, että TE-toimiston asiantuntijoiden työmarkkinatietoutta ja kehitetään yhteistyömuotoja. Tavoitteisiin pyritään koordinoidulla yhteistyöllä ja jatkuvalla työmarkkinatiedon tuottamisella ja levittämisellä. Hankkeen avulla tuetaan alueen toimijoiden verkottumista, jotta asiakkaat ohjautuisivat tavoitteidensa mukaisiin palveluihin. Asiakasohjauksen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa on yksi FEMMAn keskeinen tavoite. Tavoitteena on myös mm. ottaa käyttöön femma-hankkeen kehittämiä ja/tai levittämiä toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden seurantaan uusia työkaluja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työvoimapalveluita tuottavat toimijat, välityömarkkinatoimijat esim. yhdistykset ja säätiöt, TE-toimisto ja muut viranomaiset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Pitkään työttömänä olleet työnhakijat ja rakennetyöttömät työnhakijat

Erityiskohderyhminä voivat tarvittaessa olla esim. nuoret, maahanmuuttajat, tai muut alueen heikossa työmarkkinatilanteessa erityispalvelujaa tarvitsevat kohderyhmät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 469 061

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 356 243

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 469 061

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 356 243

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Åboland-Turunmaan, Vakka-Suomen, Salon, Turun, Loimaan

Kunnat: Paimio, Salo, Aura, Lieto, Mynämäki, Oripää, Pyhäranta, Rusko, Nousiainen, Turku, Pöytyä, Somero, Masku, Sauvo, Naantali, Vehmaa, Koski Tl, Kemiönsaari, Kustavi, Taivassalo, Loimaa, Parainen, Laitila, Uusikaupunki, Marttila, Raisio, Kaarina

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Itsenäisyydenaukio 2, PL 236

Postinumero: 20101

Postitoimipaikka: Turku

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 9

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen kohderyhmä on ennalta rajattu ja sen sukupuolijakauma on myös ennalta määritelty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimintaan pääsevät mukaan henkilöt sukupuolesta riippumatta tasapuolisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ks. ensimmäinen kohta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Toiminnan sisältö on sellainen, ettei kestävän kehityksen huomioiminen ole relevanttia. Toiminnassa käytetään luonnonvaroja tavanomaisella tasolla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Toiminnan sisältö on sellainen, ettei em. seikkojen huomioiminen ole relevanttia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Toiminnan sisältö on sellainen, ettei em. seikkojen huomioiminen ole relevanttia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Toiminnan sisältö on sellainen, ettei em. seikkojen huomioiminen ole relevanttia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Toiminnan sisältö on sellainen, ettei kestävän kehityksen huomioiminen ole relevanttia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Toiminnan sisältö on sellainen, ettei taloudellisen kestävyyden huomioiminen ole relevanttia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Toiminnan sisältö on sellainen, ettei taloudellisen kestävyyden huomioiminen ole relevanttia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 3
Toiminta rikastaa paikallista elinkeinotrakennetta tukemalla heikossa työmarkkina-asemassa olevan kohderyhmän osallistumistaan työmarkkinoille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 3
Hankkeen kehittämät palvelut ovat aineettomia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Hankkeen toiminnassa suositaan sähköistä yhteydenpitoa, sähköisen tiedonvälityksen ja julkisen liikenteen käyttöä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 3
Toiminta parantaan heikossa työmarkkina-asemassa olevan kohderyhmän hyvinvointia tukemalla heidän osallistumistaan työmarkkinoille.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Toiminta parantaan heikossa työmarkkina-asemassa olevan kohderyhmän sosiaalista tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 3
Toiminta parantaan heikossa työmarkkina-asemassa olevan kohderyhmän yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa tukemalla heidän osallistumistaan työmarkkinoille.
Kulttuuriympäristö 1 1
Kohentamalla heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osallistumismahdollisuuk-sia yhteiskunnassa, hanke tuo monipuolisuutta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Toiminnan sisältö on sellainen, ettei em. seikkojen huomoiminen huomioiminen ole relevanttia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-