Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20472

Hankkeen nimi: Job matching rinnakkaishanke (työvoimapoliittiset toimet)

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 30.9.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: PL 131

Puhelinnumero: 0295 028 500

Postinumero: 65101

Postitoimipaikka: Vaasa

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mäkinen Mervi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankekoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mervi.makinen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 29 502 8682

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rinnakkaishankkeella rahoitetaan Job matching-hankkeen työvoimapoliittiset toimet. Kohteena on erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, kuten nuoret aikuiset, pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset, koulutusta tarvitsevat sekä maahanmuuttajat, joilla on eri syistä vaikeuksia löytää paikkansa uudessa maassa. Sosiaaliset syyt, syrjäytyminen, heikko kielitaito tai lievä toimitakyvyn heikentyminen ovat syitä miksi henkilöt kuuluvat kyseiseen kohderyhmään. Tarkoituksena on löytää heikossa työmarkkina-asemassa oleville sopivaa työtä. Kohderyhmille pyritään hakemaan ratkaisuja rinnakkaishankkeella rahoitettavalla palkkatuella, koulutuksella sekä mahdollisesti jossain vaiheessa ostopalveluna hankittavalla työhönvalmentajalla.

______________________________________________________________

13.12.2018 haetaan lisärahoitusta hankkeen työvoimakoulutukseen. Koulutukseen käytettävät rahat on sidottu ja koulutus on koettu hyväksi, joten päähankkeen kanssa on käyty keskustelua koulutukseen haettavasta 50 000 €:n lisärahasta. Työvoimapalveluille on tarvetta päähankkeen ja rinnakkaishankkeen toteutuksen loppuun saakka.

______________________________________________________________

Tehdään muutoshakemus 25.3.2019 ja haetaan rinnakkaishankkeelle jatkoa 30.9.2019 saakka, jotta hankkeen toimenpiteet saadaan vietyä suunnitellusti loppuun.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 780 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 703 121

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 895 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 709 947

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen, Sydösterbottens kustregion, Vaasan

Kunnat: Pedersören kunta, Kristiinankaupunki, Kaskinen, Kruunupyy, Mustasaari, Pietarsaari, Vöyri, Uusikaarlepyy, Luoto, Närpiö, Vaasa, Maalahti, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-