Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20475

Hankkeen nimi: Reipas Aamu

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.7.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion Reippaan Voimistelijat ry.

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0993158-1

Jakeluosoite: Kauppakatu 40-42

Puhelinnumero: 0443535933

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kuopionreippaanvoimistelijat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Minna Huuskonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: toimisto(at)krv.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0442350635

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Reipas Aamu:n tavoitteena on aktivoida syrjäytymisvaarassa olevia työikäisiä aikuisa ja nuoria. Tätä toteutetaan tarjoamalla helposti saavutettavia, matalankynnyksen liikuntaharrastusmahdollisuksia. Harrastaminen toteutetaan turvallisesti pienessä ryhmässä ja yhteisöllisesti. Liikunnaharrastuksen myötä toteutuu myös sosiaalisuuden vaade: samalla kun tutustutaan liikunta harrastukseen, tutustutaan myös uusiin ihmisiin ja luodaan verkostoa. Liikunnan yhteydessä on mahdollisuus tarjota vertaistukea ja myös asiantuntijoiden tarjoamaa apua ja tukea. Hanke tarjoaa hyvän ja helpon mahdollisuuden liikuuntaharrastuksen aloittamiseen ja löytämiseen ja sitä kautta itsestä huolehtimiseen ja omna elämän hallinnan paranemiseen. Tätä kautta kyetään myös toimintalinja viiden periaatteiden mukaisesti parantamaan hankkeeseen osallistujan työ- ja toimintakykyä. Osallistujat kohdataan lähellä heidän omia asuinympäristöjään ja heidän kanssaan kokeillaan yhdessä erillaisia matalankynnyksen liikuntamahdollisuuksia, jotka ovat toteutettavissa myös omatoimisesti tai vertaisryhmässä. Kohtaamiset toteutetaan neljä kertaa. Kolme kokoontumisista järjestetään lähellä omia asuinympäristöjä, kaupungin asukastupien läheisyydessä ja asukastuvilla ja yksi sisäliikunta kerta liikuntasalille. Näitä neljän kerran kokonaisuuksia järjestetään ympäri kaupunkia yhdeksän (9) asukastuvan alueella. Kaikilla kokoontumiskerroilla on yhteinen kahvihetki ja mahdollisuus keskusteluun. Tavoitteena on että mahdollisimman moni mukana ollut aktivoituisi ja löytäisi liikunnan pysyväksi osaksi elämää. Toimet tukevat syrjaytymisvaarassa olevia, vähentävät terveysongelmia ja parantavat heikossa työmarkkinaasemassa olevien työ- ja toimintakykyä. Kohderyhmän tavoitamme asukastupien ja kaupungin liikunnanohjaajien kautta.

Reipas Aamu-perheet hankkeen tavoitteena on tarjota matalankynnyksen kohtaamispaikka perheille. Perheet kohtaavat toisiaan, verkostoituvat, saavat ja antavat vertaistukea ja vanhemmuutta tuetaan. Tapaamisissa on mukana asiantuntijoita, jotka keskusteluissa kykenevät vastaamaan perheitä askarruttaviin kysymyksiin. Tapaamisiin haetaan yhteistyökumppaneiden avulla myös perheitä, joilla on tuen tarvetta, ja jotka eivät omatoimisesti mahdollisesti kyseisiin kohtaamisiin ja tilanteisiin hakeudu. Kohtaamisten ja keskustelujen lisäksi, tapaamisissa liikutaan yhdessä perheen kanssa. Näin pyritään juurruttamaan liikunnallinen elämäntapa perheisiin ja ohjataan vanhempia ymmärtämään liikunnallisen elämäntavan merkitys sekä itselle, että lapselle. Perheiden Reippas Aamu on liikuntaseuralle uusi toimintamalli. Hankkeen nähdään lisäävän liikkumista, perheiden yhdessäoloa ja sosiaalista hyvin vointia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Reipas Aamu kohderyhmä on syrjäytymisvaarassa, työelämän ulkopuolella pysyvästi tai väliaikaisesti olevat työikäiset aikuiset ja nuoret. Henkilöt, joiden oman hyvinvoinnin lisääminen liikunnan avulla tukee itsetuntoa, lisää työllistymisen mahdollisuuksia elämänhallinnan parantuessa ja oman itsenäisen toimintakyvyn ylläpitoa ja paranemista. Nämä henkilöt saavuttamme asukastupien ja kaupungin liikunnanohjaajien kanssa tehtävän yhteistyön avulla.

Reipas Aamu -Perheet kohderyhmänä ovat perheet ja etenkin syrjäytymisvaarassa olevat ja yksinäiset perheet ja yksinhuoltajat. Osallistujia ei rajata, vaan heidät vastaanotetaan yhdenvertaisina työmarkkina-asemasta tai elämäntilanteesta riippumatta. Kohderyhmän perheet tavoittamme Kallaveden seurakunnan, Ensi- ja turvakotiyhdistyksen, Kuopion kaupungin ja MLL:n kautta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat hankkeeseen osallistuvien läheiset ja perheet joiden elämänlaatua myös hankkeseen osallistujien hyvinvointi parantaa. Lisäksi rakentuva verkosto antaa hankkeeseen osallistujille paremmat mahdollisuudet selviytyä yhteiskynnan heille asettamista vaateista ja esimerkiksi työllistyä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 22 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 22 700

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 27 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 27 100

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppakatu 40-42

Postinumero: 70110

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 66

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toiminta ympäristö mm. salitila huomioi sekä miesten että naisten tarpeet. Reipas Aamu -perheet tilasuunnittelussa huomioidaan enenmässä määrin yhteiskunnan suomat mahdollisuudet molemmille vanhemille jäädä kotiin ja osallistua lapsen arkeen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke huomioi molemmat sukupuolet siten, että huomiointi ei vie huomiota varsinaiselta tekemiseltä eikä ole keskiössä. Suunnittelussa otetaan huomioon sukupuolten tarpeet ja toiveet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Tasa-arvo asia huomioidaan keskustelussa ennen aloitusta ns pelisääntöjä tehtäessä. Tasa-arvo suunnitellaan osalsi toimintaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Kierrätys on tärkeä osa ohjelmaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 0
Ohjaamme ympäristön tulutua tutuksi, osallistujia käyttämään yleisiä kulkuneuvoja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 0
Luontoliikunnassa valitsemme reitit ja polut siten, että kykenemme olemaan tuohoamatta luonnon monimuotoisuutta. Sen sijaan teemme siitä havaintoja.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 0
Ohjaamme yleisten kulkuneuvojen käyttöön.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 0
Hyödynnämme lähistön Natura 200 alueita kuten esim Puijoa. Kiinnitääme huomion luonnon monimuotoisuuteen ja tarpeesen sen suojeluun.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 0
Lajittelemme jätteet ja kierrätämme ne. Toimimme esimerkkinä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 0
Tiedostaemme, miten käyttämämme sähkö tuotetaan ja sähkön toimitus tarjouksia pyydettäessä kiinnitämme siihen huomion.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Hankimme palvelut ja tarvikkeet paikallisilta yrityksiltä. Suosimme lähiruokaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 0
Hankimme palvelut paikallisilta yrityksiltä. Annamme palautetta saamastamme palövelusta ja näin tuemme palvelujen kehittymistä.
Liikkuminen ja logistiikka 7 0
Käytämme ympäristön tultua tutksi yleisiä kulkuneuvoja. tutustumme lähialueiden pyöräily- ja kävelyreitteihin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
hankkeella on suoranainen ja välitön vaikutus osallistujan terveyteen ja hyvinvointiin. Liikuntapaikat valitaan siten, että niihin on esteetön pääsy ja näin ollen myös liikuntarajoitteisilla on mahdollisuus osallistua. Osallistaminen toteutuu yhteisen suunnittelun kautta. Hyvinvoinnin ja oman elämänhallinnan lisääntyminen vaikuttavat positiivisella tavalla työllistymiseen. Tietoa liikkumisesta saa monin tavoin ja hankkeen yhteydessä on mahdollisuus tutustua myös hankkeen osallistujien liikuntaharrastusta tukeviin netin suomiin mahdollisuuksiin harrastemahdollisuudet ja luovuuden toteuttaminen.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Suunnittelemme toiminnan sisällön sellaiseksi, että se sopii kaikille. Sukupuolten luontaiset erot huomioidaan, mutta niiden erottelusta ei tehdä näkyvää. kannustetaan omaan tekemiseen itselle sopivasti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 0
Toiminta on avointa kaikille, sukupuoleen, ikään tai kansalaisuuteen katsomatta. Erityistä tukea tarvitsevien lisäksi vertaisryhmään kuuluu ei tukea tarvitsevia. Tätä eroa ei tehdä näkyväksi.
Kulttuuriympäristö 4 0
Liikumme eri ympäristöissä ja kiinnitämme huomion siihen. Käymme keskustelua
Ympäristöosaaminen 2 0
Keskustelujen avulla vahvistamme ympäristötietoisuutta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Reipas Aamu - hankkeen tavoitteet täyttyivät. Tavoitimme asukastupien kautta työttminä ja syrjäytymisuhan alaa olevia nuoria ja aikuisia, jotka motivoituivat liikkumaan vertaisryhmässä. Osana hankkeen tavoitetta oli omaehtoiseen liikuntaan aktivoiminen omassa lähiympäristössä ja näin liikkeelle lähdön kynnyksen madaltaminen. Kokoontumiset toteutuivat määrällisesti ja laadullisesti suunnitelmien mukaisesti.
Reipas Aamu Perheille ylitti odotukset. Paikalla oli keskimäärin 25 henkeä joka kerta. Omaehtoinen liikunta ja aikuisen ja lapsen yhdessä liikkuminen nousivat tapaamisissa keskiöön. Myös keskustelut, vertaisryhmässä ja asiantuntijan kanssa olivat hedelmällisiä. Reipas Aamu Perheille jatkaa KRV:n ohjelmassa. Kaupunkiin perustetaan toinen vastaavanlainen ryhmä yhteistyössä Kallaveden seurakunnan kanssa.