Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20478

Hankkeen nimi: Suunnitelma B

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.8.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Korpisaaren Säätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0536496-2

Jakeluosoite: Opistontie 111

Puhelinnumero: 06-4256000

Postinumero: 60800

Postitoimipaikka: Ilmajoki

WWW-osoite: http://www.epopisto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: NYYSSÖLÄ KYÖSTI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: rehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kyosti.nyyssola(at)epopisto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-559 4400

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää opinto-ohjausta lukion, kansanopiston ja avoimen yliopiston yhteistyönä. Toisen asteen koulutuksen ja yliopiston väliin sijoittuu 2-3 vuoden nivelvaihe, jolloin on mahdollisuus tavoitteellisesti opiskella vapaassa sivistystyössä ja avoimessa yliopistossa. Joustavat opiskeluympäristöt jäävät erityisesti lukion opinto-ohjauksessa liian vähälle huomiolle, vaikka valtaosa opiskelijoista ei saa heti tutkinto-opiskelupaikkaa.
TAVOITTEET:
1. Nopeuttaa opiskelijoiden pääsyä toisen asteen koulutuksen jälkeen yliopistoon.
2. Lisätä opiskelijoiden opiskelutaitoja mm. yliopistoa varten.
3. Vähentää toisen asteen ja yliopisto opiskelun nivelvaiheeseen sijoittuvaa työttömyyttä.
4. Lisätä opiskelijoiden tietoa omasta suuntautumisestaan.
5. Korjata lukion ja muun toisen asteen opinto-ohjauksen nykyisiä puutteita.
6. Helpottaa yliopisto-opintojen aloittamista avoimen yliopiston kautta heti toisen asteen opintojen jälkeen.
7. Lisätä lukioiden, vapaan sivistystyön ja avoimen yliopiston yhteistyötä.
8. Parantaa opiskelijoiden valmiuksia yliopistojen pääsykokeisiin.
9. Kohentaa ilman opiskelupaikkaa yliopistossa jääneiden itsetuntoa ja –luottamusta ohjaamalla opiskelijoita vaihtoehtoisille opintopoluille

TOIMENPITEET:
- toisen asteen opinto-ohjauksen kehittäminen luomalla uusia sisältöjä
- opinto-ohjaajien osaamisen parantaminen vaihtoehtoisista väylistä nivelvaiheessa; kokeilut, testit ja koulutus
- lukioiden, kansanopiston ja avoimien yliopistojen pysyvän yhteistyöverkoston luominen; kurkistuskurssit, opintotarjonnan päivitys

TULOKSET:
1. Toisen asteen opinto-ohjaus painottaa jatkossa myös vaihtoehtoisia opintopolkuja
2. Opinto-ohjauksessa nostetaan esille vapaan sivistystyön ja avoimen yliopisto-opintojen merkitys
3. Siirtymä toisen asteen opinnoista jatko-opintoihin tulee sujuvammaksi.
4. Opiskeluajat lyhenevät.
5. Opinto-ohjaukseen tulee uusia sisältöjä ja toimenpiteitä.
6. Nivelvaiheeseen osuva työttömyys vähenee.
7. Ilman opiskelupaikkaa yliopistossa jääneiden itseluottamus paranee, koska tietoisuus ja mahdollisuus vaihtoehtoisiin opintoihin kasvaa.
8. Nuorten syrjäytyminen vähenee, koska nivelvaiheeseen liittyvä toimettomuus ja turhautuminen on yhä harvempien ongelma.
9. Vähentää varusmies- tai siviilipalvelukseen osallistuneiden vaikeuksia opiskelun uudelleen aloittamisessa

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeessa mukana olevien oppilaitosten ja koko Etelä-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksessa ohjaustyötä tekevä henkilöstö:

- opinto-ohjaajat
- ryhmänohjaajat
- linjavastaavat
- rehtorit ja koulusihteerit
- avoimen yliopiston ja ammattikorkeakoulun suunnittelijat
- varuskuntien ja siviilipalveluskeskuksen sosiaalikuraattorit.

Alueen TE-toimistojen henkilökunta.
Pohjanmaan opinto-ohjaajat ry.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- hankkeessa mukana olevien ja koko Etelä-Pohjanmaan toisen asteen oppilaitosten opiskelijat, n. 2000
- varusmies- tai siviilipalvelusta suorittavat nuoret
- toisen asteen opintojen jälkeen työttömänä olevat nuoret
- ylipäätään jatko-opintoja yliopistossa suunnittelevat toisen asteen tutkinnon suorittaneet nuoret maakunnassa
- toisen asteen jälkeen opintonsa keskeyttäneet

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 93 823

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 72 009

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 121 203

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 90 661

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Suupohjan, Kuusiokuntien, Järviseudun, Seinäjoen

Kunnat: Alajärvi, Karijoki, Kurikka, Kauhajoki, Seinäjoki, Lapua, Ähtäri, Vimpeli, Teuva, Lappajärvi, Soini, Kauhava, Evijärvi, Alavus, Isojoki, Ilmajoki, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat tietyt ohjausalan ammattilaiset ja koulutuksen suunnittelijat, välillisenä kohderyhmänä ovat määrätyt ikäluokat hankkeen toiminta-alueella. Hankkeen toiminta kohdistuu sukupuolinäkökulmasta katsoen tasa-arvoisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat tietyt ohjausalan ammattilaiset ja koulutuksen suunnittelijat, välillisenä kohderyhmänä ovat määrätyt ikäluokat hankkeen toiminta-alueella. Hankkeen toiminta kohdistuu sukupuolinäkökulmasta katsoen tasa-arvoisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on tuottaa uusia ohjauksen menetelmiä ja joustavoittaa toisen asteen opintoihin siirtymistä ammattikunnittain ja ikäluokittain.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeessa huomioidaan sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeessa huomioidaan sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeessa huomioidaan sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeessa huomioidaan sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeessa huomioidaan sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeessa huomioidaan sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeessa huomioidaan sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Hankkeessa huomioidaan sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hankkeessa huomioidaan sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeessa huomioidaan sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke edistää yksilön hyvinvointia: uudet ohjausmenetelmät tukevat yksilön jatko-opintomahdollisuuksia ja avaavat vaihtoehtoisia reittejä. Sosiaalinen pääoma lisääntyy tavoitteiden toteutumisen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Hanke edistää tasa-arvoa luomalla vaihtoehtoisia reittejä jatko-opintoihin. Toimenpiteet ennaltaehkäisevät nivelvaiheessa mahdollisesti tapahtuvaa opinnoista ja yhteiskunnasta syrjäytymistä.Alueellinen tasa-arvo paranee, kun maakunnassa voidaan tarjota joustavia ratkaisuja nivelvaiheeseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hanke edistää tasa-arvoa luomalla vaihtoehtoisia reittejä jatko-opintoihin. Toimenpiteet ennaltaehkäisevät nivelvaiheessa mahdollisesti tapahtuvaa opinnoista ja yhteiskunnasta syrjäytymistä. Alueellinen tasa-arvo paranee, kun maakunnassa voidaan tarjota joustavia ratkaisuja nivelvaiheeseen.
Kulttuuriympäristö 5 5
Hankkeen tulokset vahvistavat toiminta-alueen mahdollisuuksia tarjota nuorille eri elämänvaiheissa ratkaisuja jatko-opintoihin sijoittumisessa. Joustavat ratkaisut vaikuttavat nuoren kokemukseen oman maakunnan palveluista ja edesauttavat myös myöhemmissä elämänvaiheissa maakuntaan kiinnittymisessä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeessa huomioidaan sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kehittää opinto-ohjausta lukion, kansanopiston ja avoimen yliopiston yhteistyönä. Hanke toteutettiin yhteistyössä neljän lukion ja kahden avoimen yliopiston kanssa. Hanke järjesti ohjaustyötä tekeville koulutuspäiviä eri aiheista. Koulutusten ja seminaarien sisällöt pohdittiin yhteistyössä opinto-ohjaajien kanssa, jotta ohjaustyötä tekevien aito koulutustarve tulisi huomioiduksi. Hankkeen koulutukset ja seminaarit tavoittivat hyvin alueen opoja, ohjaajia, opettajia ja rehtoreita. Koulutusten ja materiaalien avulla opinto-ohjaajien tietämystä vaihtoehtoisista väylistä saatiin lisättyä.

Hanke järjesti avoimen yliopiston kursseja yhteensä viidestä eri aineesta ja osallistujia oli hankekauden aikana neljästä lukiosta yhteensä useita kymmeniä opiskelijoita. Kurssit saivat hyvää palautetta opiskelijoilta. Kurssien avulla opiskelijoiden opiskelutaidot, tietämys avoimesta yliopistosta ja yliopisto-opinnoista paranivat.

Hankkeessa kehitettiin nivelvaiheen ohjausmateriaalia, tarjottiin yliopistokursseja toiselle asteella sekä kehitettiin yhteistyötä lukioiden ja vapaan sivistystyön välillä. Hanke sai hyvää palautetta osallistujilta ja yhteistyökumppaneilta. Yliopistokurssien järjestäminen toisella asteella ja yhteistyö oppilaitosten välillä jatkuu myös hankkeen jälkeen.