Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20481

Hankkeen nimi: Työllisyyspalveluiden kehittämishankkeen rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.9.2015 ja päättyy 30.4.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KOSKELA TUOMAS

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää Työllisyyspalveluiden kehittämishankkeen (S20283) työvoimapoliittiset toimet (varat palkkatukeen ja työvoimakoulutukseen).

Ote kehittämishankkeen tiivistelmästä:

Hankkeen päätavoitteena on uusien palvelumuotojen kehittäminen työnhakija- ja työnantaja-asiakkaille. Oulun seudun kuntien työllisyyspalvelujen välistä yhteistyötä kehittämällä em. asiakasryhmien palvelutarpeisiin pystytään vastaamaan kokonaisvaltaisemmin uudet lakivelvoitteet ja rakennemuutos huomioon ottaen. Hankkeessa kehitetään myös monikanavaista yhteistyötä seudun TE-palveluiden, elinkeinoelämän toimijoiden, kolmannen sektorin toimijoiden ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Vaikuttavuustavoitteena on, että työttömyys Oulun seudun kunnissa alenee, pitkäaikaistyöttömyyden kasvu katkaistaan, rakennemuutoksen kielteisiä vaikutuksia saadaan vähennettyä ja työvoiman rekrytointiin saatavat palvelut paranevat.

Hanketta toteutetaan kahden keskeisen pääteeman kautta, joita ovat:
1) Kuntien työnhakijapalvelujen ja yritysyhteistyön kehittäminen
2) Seudun kuntien työllisyyspalveluiden välisen yhteistyön kehittäminen

Pääteemojen läpileikkaavat ja kehitettävät toimenpidekokonaisuudet ovat:
• Kuntien tarjoamien työllisyyspalveluiden yhteisten käytäntöjen löytäminen, levittäminen ja juurruttaminen sekä TE-toimistoyhteistyö
• Kuntien työllistämiseen liittyvän ja sitä tukevan yritysyhteistyön tiivistäminen elinkeinoelämän ja yritysneuvontaorganisaatioiden kanssa
• Työllistämisen tietojärjestelmien jatkokehittäminen ja työllistämiseen liittyvien uusien verkkopalvelumuotojen kehittäminen
• Viestinnän tehostaminen kuntien työllisyyttä edistävistä toimista työnhakija- ja työnantaja-asiakkaille
• Aktivointiyhteistyön ja työelämäosallisuuden kehittäminen TEOS-työryhmän ratkaisujen ja esitysten mukaisesti
• Rakennemuutoksesta (erityisesti ICT-ala) johtuviin työvoiman palvelutarpeisiin vastaaminen
• Työvoiman liikkuvuuden mahdollisuuksien jatkokehittäminen työllisyyden edistämisessä

Hankkeen tuloksena työnhakijoiden osaamisen täydentäminen, työelämävalmiuksien parantuminen ja työllistyminen nopeutuvat ja tehostuvat. Heikossa työmarkkinatilanteessa oleville pystytään kohdistamaan tehokkaammin aktiivisen työvoimapolitiikan keinoja ja parantamaan työllistymistä. Työnhakijan pitkittymässä olevaan työttömyyteen pystytään reagoimaan hyvissä ajoin ja näin ollen ennaltaehkäisemään pitkäaikaistyöttömyyttä. Heikossa työmarkkina-asemassa
olevien lisäksi erityishuomiota kiinnitetään rakennemuutoksen seurauksena työttömiksi jääneisiin tai työttömyysuhan alla oleviin.

Työnantajille tarjottavat työllisyyttä edistävät palvelut Oulun seudulla yhdenmukaistuvat ja työvoiman rekrytointi sekä työllistäminen työnantajien näkökulmasta helpottuvat. Työllisyyden edistämisessä kuntien vastuulla jo oleviin ja vastuulle tuleviin uusiin lakivelvoitteisiin sekä rakennemuutokseen kyetään vastaamaan ennakoivasti, tehostetusti ja kustannustehokkaasti. Seudun kuntien työllisyyspalveluiden organisaatiorakenne tukee yhdenmukaisia palveluja. Yhteistyö ja työnjako Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on toimivaa. Kolmannen sektorin ja välityömarkkinoiden tarjoamat
työllistämismahdollisuudet kasvavat ja monipuolistuvat. Yhteistyö seudun elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden kanssa on toimivaa.

Kehittämishanke toteutetaan 1.8.2015-31.12.2018 välisenä aikana (muutospäätös jatkoajalle tehty 12.1.2018), mutta rinnakkaishanke päättyy vasta 30.4.2019 (toimenpiteiden on päätyttävä viimeistään 31.12.2018). Kehittämishanketta hallinnoi ja sen toteuttaa Oulun kaupunki.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 615 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 599 258

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 250 024

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 772 110

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Oulun

Kunnat: Tyrnävä, Hailuoto, Oulu, Muhos, Kempele, Lumijoki, Ii, Liminka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-