Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20490

Hankkeen nimi: Hiilinielu Design Studio

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1015428-1

Jakeluosoite: Kuntokatu 3

Puhelinnumero: (03) 245 2111

Postinumero: 33520

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.tamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HEINO PERTTU

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: perttu.heino(at)tamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 401 2168

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lahden ammattikorkeakoulu Oy, 2630644-6
Suomen Taideteollisuusyhdistys – Konstflitföreningen i Finland ry, 0202299-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hiilinielu Design Studio -hankkeessa kehitetään metsäbioalan osaajien ja luovien alojen osaajien yhteistyötä ja keskinäistä ymmärrystä toistensa toimialoista monialaisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on edistää metsäbioalan uudenlaisten tuotteiden kaupallistamista luovien alojen (muotoilu ja media) osaamisen avulla. Tämä luo uusia työllistymisen ja liiketoiminnan mahdollisuuksia myös luovien alojen osaajille. Hankkeessa kehitetään monialainen, palvelumuotoilua hyödyntävä ”Hiilinielu Design Studio” -malli metsäbioalan tuote- ja palveluinnovoinnille, joka perustuu yritysten ja opiskelijoiden yhteistyöhön. Hankepartnerit ovat TAMK, LAMK ja Design Forum Finland yhteistyökumppaneinaan Suomen Pakkausyhdistys ry, Uusi puu -hanke, Biotalous-Inka, Suomen muotoilusäätiö ja MaMa ry. Hanke alkaa 1.10.2015 ja päättyy 30.9.2017.

HANKKEEN TAVOITTEET
TAVOITE 1: Lisätä metsäbioalan osaajien ja luovien alojen osaajien ymmärrystä toistensa toimialoista ja toimintatavoista.
TAVOITE 2: Edistää metsäbioalan uudenlaisten tuotteiden kaupallistamista luovien alojen (muotoilu, viestintä, media) osaamisen avulla.
TAVOITE 3: Luoda monialainen Hiilinielu Design Studio -malli metsäbioalan tuote- ja palveluinnovoinnille.

HANKKEEN TOIMENPITEET
TOIMENPIDE 1: Kielikylvyt: Järjestetään valtakunnallisia tapahtumia metsäbioalan yrityksille muotoiluosaamisesta ja sen liiketoiminnallista merkityksestä. Järjestetään pienimuotoisia ekskursioita metsäbioalan ja luovien alojen yrityksiin ammattilaisille ja opiskelijoille. Kartoitetaan metsäbioalan ja luovien alojen yritysten ja ammattilaisten valmiuksia ja tarpeita monialaiseen yhteistyöhön. Hankkeen tiedottaminen ja viestintä sidosryhmille ja medialle.
TOIMENPIDE 2: Hankitaan suunnittelutehtäviä ja muita toimeksiantoja metsäbioalan toimijoilta. Konseptoidaan, käynnistetään ja pilotoidaan monialainen opiskelijavoimin toteutettava Hiilinielu Design Studio -toiminta, jossa tuotetaan silmin havaittavia ja käsin kosketeltavia prototyyppejä metsäbiotalouden tuoteideoille. Tuoteaihioita edistetään palvelumuotoilun keinoin. Järjestetään Design Studion tulosten ja valmiiden prototyyppien esittämiseksi näyttely.
TOIMENPIDE 3: Hiilinielu Design Studion toimintaa dokumentoidaan ja arvioidaan läpi hankkeen, arvioinnista vastaa työelämän edustaja. Toiminta- ja palvelumallin rakentaminen: Kuvataan toiminnan sisältö ja rakenne, prosessit, toimijat, kumppanit, asiakkaat ja resurssit ja palvelu ja sen toiminnasta koituva arvo yhteistyökumppaneille. Laaditaan selvitys ja suunnitelma toiminnan jatkamiseksi hankkeen jälkeen. Tulosten tiedottaminen ja levittäminen.

HANKKEEN TULOKSET
TULOS 1: Metsätalouden ja luovien alojen yhteinen kehittäjäverkosto. Kuvaus metsäbioalan ja luovien alojen yhteistyön nykytilasta, haasteista ja mahdollisuuksista.
TULOS 2: Konkreettiset esimerkit metsäbioalan ja luovien alojen yhteiskehittelyn menetelmistä ja mahdollisuuksista. Tuloksena kyetään tarjoamaan uusia ratkaisuja erilaisten käyttö- ja teollisuustuotteiden, erityisesti logististen tuotteiden, kuten pakkausten, valmistukseen ja kaupalliseen hyödyntämiseen. Näkyvyyttä tuloksille ja hankkeelle saadaan valtakunnallisen näyttelyn avulla.
TULOS 3: Toiminnan pilotoinnin tulokset ja suositukset jatkotoiminnalle. Tuotteistettu malli Hiilinielu Design Studio -toiminnasta, joka sisältää toiminnan jatkamista tukevan toimijaverkoston. Valtakunnallinen päätöstapahtuma.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1) Metsäbioalan yritykset ja niiden työntekijät
2) Muotoiluyritykset ja niiden työntekijät
3) Markkinointiviestintään suuntautuneet media-alan yritykset ja niiden työntekijät
4) Pakkausalan yritykset ja niiden työntekijät
5) TAMKin ja LAMKin opettajat
6) TAMKin ja LAMKin alumnit

4.2 Välilliset kohderyhmät

1) Kohderyhmään kuuluvien yritysten alihankkijat mm. kone- ja laitevalmistajat
2) Uusien tuotteiden käyttäjät
3) Valtakunnallisesti hankkeesta hyötyvät muutkin korkeakoulut, sillä tulokset ja kokemukset ovat muiden oppilaitosten hyödynnettävissä
4) TAMKin ja LAMKin opiskelijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 300 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 268 444

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 392 498

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 351 212

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 19

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 26

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tilastojen mukaan (http://www.nordicom.gu.se/en/mediatrends/ media-statistics, Muotoilualan yritysten suhdanne- ja toimialaraportti 2013) miesten ja naisten osuus sekä viestintätoimialoilla että muotoilussa jakaantuu varsin tasaisesti (broadcasting, mainonta, kustannusalat, design) lukuunottamatta teknistä osaamista vaativia elokuva- ja televisiotuotantoja ja pelialaa, joissa enemmistö on miehiä. Metsäbioalalla naisten osuus suurempi kuin yleensä insinöörialoilla. Hanke kohdistuu kuitenkin innovaatiotoimintaan, jossa naisten osuus on tunnistettu vielä liian pieneksi ja tämä on myös hankkeen suunnitteluun osallistuneiden asiantuntijoiden kokemus (Suomen kumppanuussopimus 2014-2020 https://www.tem.fi/files/38524/Kumppanuusopimus_VN_23.1.2014.pdf). Hankkeessa naisten osallistamiseen tuleekin kiinnittää erityistä huomioita. TAMKilla ja LAMKilla on lain edellyttämät tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, joita noudatetaan hankkeen toteutuksessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa kootaan monialaisia tiimejä, ja niihin osallistuu sekä nais- että miesopiskelijoita. Opiskelijavalinnoissa tullaan korostamaan osaamista ja opiskelijan omaa kiinnostusta, ei sukupuolta. Opettajat kannustavat sekä mies- että naisopiskelijoita tasapuolisesti osallistumaan tiimeihin. Biotuote- ja prosessitekniikan koulutuksessa on huomattavan paljon naisopiskelijoita verrattuna moneen muuhun tekniikan alaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta se huomioidaan hankkeen aikana ja sen jälkeen Hiilinielu Design Studion toiminnan vakiintuessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 9
Biotalousala perustuu uusiutuviin luonnonvaroihin, ja siten luonnonvarojen käytön kestävyyteen. Uusien tuotteiden kehittämisessä pyritään materiaali- ja resurssitehokkuuteen sekä hyödyntämään puupohjaisia uusiutuvia luonnonvaroja. Hankkeessa huomioidaan myös kierrätys ja uusiokäyttö: toisen toimialan jäte voi olla toisen raaka-aine. Hankkeessa opiskelijat omaksuvat kestävän kehityksen periaatteet.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 8
Metsät ja jopa puu materiaalina toimivat hiilinieluna, ja niiden järkevällä käytöllä pienennetään ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä. Hanke haluaa näkyvyyttä nimen omaan “hiilinieluna”, ja se toimii sellaisten yritysten ja organisaatioiden verkostoitumispaikkana ja innovaatioalustana, jotka vastuullisella tavalla hyödyntävät metsää ja sen uusiutumiskykyä liiketoiminnassaan
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 6
Vastuullinen metsien hoitaminen edesauttaa luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Hanke tukee biotalousalan yrityksiä ja näin osaltaan pyrkii vaikuttamaan myönteisesti luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 8
Haitallisten aineiden päästöjen vähentyminen kuuluu kestävän kehityksen periaatteisiin, joita hanke ja siihen liittyvät yritykset kunnioittavat. Huomioitavaa on myös uusiokäyttö ja kierrätys, joka osaltaan vähentää jätteen määrää ja siten maaperän ja pohjavesien kuormittumista. Ilmaston lämpenemisen syy on kasvihuonepäästöt, joita hiilen sitominen ilmakehästä vähentää.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei liity Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Hankkeessa pyritään materiaali- ja resurssitehokkuuteen. Hankkeessa huomioidaan myös kierrätys ja uusiokäyttö: toisen toimialan jäte voi olla toisen raaka-aine. Hanke pyrkii siihen, että haitallisen muovijätteen määrä vähenee, kun muovin tilalla aletaan käyttää puupohjaisia materiaaleja. Hankkeen henkilöstö pyrkii myös edesauttamaan kestävän kehityksen periaatteita omissa hankkeen edellyttämissä työtehtävissä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 4
Hanke kytkeytyy uuden sukupolven biotuotetehtaisiin, joissa pyritään hyödyntämään kaikki materiaali sivuvirtoina ensisijaisesti energriantuotannossa, jolloin uusiutumattomien energialähteiden käyttöä voidaan vähentää.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja auttaa yrityksiä hyödyntämään korkeakoulujen monialaista osaamista innovointi- ja kehittämistoiminnoissaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Luovien alojen osaamisella voidaan merkittävästi lisätä metsäbiotalouden aineettomien tuotteiden ja palvelujen arvoa jo suunnitteluvaiheessa. Hankkeessa muotoilun käsite laajennetaan perinteisen tuote- ja teollisen muotoilun ulkopuolelle myös palveluihin ja muihin aineettomiin tekijöihin. Muotoilu pyritään ymmärtämään suunnitteluna ja toteutuksena, joka lähtee käyttäjän tarpeista ja arvoista, on kokonaisvaltaista, ottaa huomioon käyttöympäristön ja noudattaa kestävyyden periaatteita. Lisäksi hankkeessa hyödynnetään median ja viestinnän mahdollisuuksia teollisuuden palvelu- ja tuotekehityksessä. Tavoitteena on, että pakkaukset yhä lisääntyvissä määrin nähdään uudenlaisina viestintäalustoina.
Liikkuminen ja logistiikka 2 5
Kevyemmät pakkaukset vaikuttavat hiilipäästöjen vähenemiseen suotuisasti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Hankkeella tuetaan hyvinvoinnin edistämistä erilaisin tavoin. Hanke edistää opiskelijoiden ja työelämän vuoropuhelua, ja näin edistää työllistymismahdollisuuksia. Luovuus ja uuden oppiminen ovat hankkeessa avainasemassa. Uuden oppiminen ja näkökulmien avartuminen lisäävät työn mielekkyyttä. Toimialojen lisääntyneet kasvumahdollisuudet vähentävät työpaikkojen säilymiseen liittyviä uhkia.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hankkeessa kootaan monialaisia tiimejä, ja niihin osallistuu sekä nais- että miesopiskelijoita. Tiimeihin valintaan ei liity sukupuolinäkökulmia, vaan valinta tapahtuu osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. Sekä luovilla aloilla että biotuote- ja prosessialalla opiskelee ja työskentelee molempien sukupuolten edustajia tasavertaisesti, mutta innovaatiotoiminnassa naisten osallistamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Yritysten toimeksiantoja ja suunnittelutehtäviä toteuttaviin tiimeihin voi liittyä kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita. Opiskelija-yritys-yhteistyö auttaa osapuolia ymmärtämään suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän tapoja ja arvoja. Lisäksi hankkeen yksi tavoite on lisätä ymmärrystä ja vuoropuhelua kahden erilaisen toimialan välillä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeen vaikutukset eivät kohdistu kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 8 9
Hankkeessa hyödynnetään TAMKin laajaa ympäristöosaamista. Hanke lisää kaikkien osapuolten ympäristötietoisuutta. Myös ympäristöteknologian osaaminen on TAMKissa vahvaa, ja sitä hyödynnetään toimeksiannoissa ja suunnittelutehtävissä monipuolisesti.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hiilinielu Design Studio -hankkeessa tavoitteena oli lisätä vuoropuhe¬lua ja keskinäistä ymmärrystä luovien alojen ja metsäbioalan osaajien välillä sekä innovoida uudenlaisia tuotteita ja luoda monialainen Hiilinielu Design Studio -malli metsäbioalan tuote- ja palveluinnovoinnille.

Hankkeessa järjestettiin 8 kpl vierailuja metsäbioalan ja luovan alan yrityksiin ja organisaatioihin Tampereella, Lahdessa ja Helsingin seudulla. Vierailuihin osallistui TAMKin ja LAMKin opettajistoa ja muita asiantuntijoita.
Hanke järjesti neljä seminaaria, joista yksi järjestettiin yhteistyössä NoMa-hankkeen kanssa (Novel structural materials with multi-scale fibre com¬ponents) ja toinen EcoDesign Circle –hankkeen kanssa. Lisäksi hanke osallistui myös metsäbioalaan, kiertotalouteen ja muotoiluun liittyviin tapahtumiin sekä seminaareihin omilla esityksillä ja oli mukana julkaisuissa, messuilla ja näytte¬lyissä omilla esillepanoilla ja sisällöillä. Kaikkiin seminaareihin osallistujia oli kiitettävän paljon.
Hankkeen aikana toteutettiin kolme protopajaa, joiden aikana opiskelijat suunnittelivat monialaisissa tiimeissä uusia biopohjaisia pakkausratkaisuja eri yritysten toimeksiannoista. Protopajojen monialaiset tiimit koostuivat Tampereen ammattikorkeakoulun biotuote- ja prosessitekniikan ja liiketalouden opiskelijoista sekä Lahden ammat¬tikorkeakoulun muotoiluinstituutin opiskelijoista. Kaikissa protopajoissa teema¬na olivat uudenlaiset biopohjaiset pakkausratkaisut tai palvelukonseptit.
Monialainen protopajatyöskentely kehittyi co-design työskentelymallilla positiiviseen suuntaan hankkeen edetessä. Protopajojen tuotoksia esiteltiin myös tätä varten rakennetulla messuosastolla Helsinki Design Weekin 2017 yhteydessä järjestetyllä Habitare-messuilla. Messuosastolla yhteystietonsa jätti lähes 500 kävijää.
Hiilinielu Design Studion mallia metsäbioalan tuote- ja palveluinnovoinnille kehitettiin koko hankkeen ajan. Lopputuloksena syntyi malli, jossa hyödynnettiin yhteismuo¬toilun sekä tiimioppimisen menetelmiä.