Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20496

Hankkeen nimi: PUHTI - ohjauksen tahto ja taito

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2015 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvolan aikuiskoulutuskeskus

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0161067-9

Jakeluosoite: Taitajantie 2

Puhelinnumero: 0207879200

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.kvlakk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Liena Silen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: asiakkuus- ja hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: liena.silen(at)kvlakk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404826770

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Luksia Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Luksia aikuisopisto, 0203167-9
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö/Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, 0155651-0
Salon seudun koulutuskuntayhtymä, 0139545-4
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä / Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, 1958694-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PUHTI – ohjauksen tahto ja taito

Tavoitteet. Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja aikuisväestön työelämässä ja koulutuksessa tarvitseman luku- ja numerotaitojen, tietotekniikan taitojen sekä opiskelun ja arjenhallinnantaitojen parantamiseksi. Kouluttajien ohjausosaamisen vahvistetaan ja ratkaisukeskeinen ohjausmalli otetaan käyttöön aikuiskoulutuksessa. Uskomme, että entistä useammat opiskelijat voivat uusien, opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen, kouluttajien ohjauksellisin taidoin sekä henkilökohtaistamisen menetelmin innovatiivisissa oppimisympäristöissä saavuttaa tutkinnonosien tai koko tutkinnon suorittamiseen tarvittava ammatillinen osaaminen ja sitä kautta pääsy työelämään. Laajempana tavoitteena on aikuiskoulutuksen toimijoiden valtakunnallinen laadullinen yhteistyö sekä aikuiskoulutuksen läpäisyn tehostaminen.
Toteutus. Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen sisältö sekä toimintamalli kehitetään, pilotoidaan ja jalkautetaan hankkeen toimin hankeverkoston ammatillisen koulutuksen arkeen. Toimintamallin kehittelyssä lähtökohtina ovat hakeutumisvaiheessa toteutettavan henkilökohtaistamisen syventäminen ja ohjaustarpeen havainnointi. Havaittuun ohjaustarpeeseen kehitetään ja pilotoidaan toimiva, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen pedagoginen työkalu, opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot. Hankkeessa tutkitaan pilottien avulla sitä, miten hakeutumisvaiheessa toimitaan, mitkä ovat tehokkaita opiskeluvalmiuksia parantavia sisältöjä, toteutuvatko opinnot erillisinä opintoina ennen näyttötutkintoon valmistavia opintoja vai valmistavan koulutuksen lomassa ja miten työelämä tukee ja jatkaa yksilön ohjausta omassa arjessaan.
Ohjaustarpeeseen vastaamiseksi vahvistamme verkostomme kouluttajien omaa ohjausosaamista sekä monialaisen verkostoyhteistyön luomista kouluttajien viranomaisverkoston sekä kolmannen sektorin toimijoiden kesken. Verkoston oppilaitosten kouluttajille järjestämme asiantuntijavetoisia kehittämistehtäviä sekä verkostokoulutuksia ohjaukseen liittyvistä aiheista, mm. ratkaisukeskeiset menetelmät ohjauksessa.
Perustaitojen hallinta sekä yksilöllinen opintojen ohjaus ovat pohja yksilön ammatillisen koulutuksen onnistumiselle.
Tulokset.Hankkeen tuloksena kaikkein heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden perustaitoja on kehitetty ja kehittämisen malli on vakiinnutettu oppilaitosten normaaliin toimintaan. Uutta koulutusmallia on pilotoitu hankeverkostossa ja edelleen kehitetty toimivaksi. Kouluttajien ohjausosaamista on kehitetty koulutusten ja kehittämistehtävien avulla ja uusi ohjausosaaminen ja kouluttajien uudenlainen rooli on otettu käyttöön.
Yhteistyökumppanit. Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Länsi-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä, Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä, Aikuisopisto, Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sekä Etelä-Kymenlaakson Ammattiopisto, Aikuiskoulutus.
Toimimme hankkeessa kiinteänä verkostona sekä kiinteässä yhteistyössä koordinoivan hankkeen kanssa. Hankkeessa teemme näkyväksi jo olemassa olevan osaamisemme ja jalostamme sitä lisää yhdessä.
"Together we achieve more" TEAM.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät ovat puutteelliset perus- ja oppimaan oppimisen taidot omaavat opiskelijat sekä ammatillisen aikuiskoulutuksen kouluttajat, opiskelijahuollon henkilöstö ja työpaikkaohjaajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat työpaikat, uraohjaajat sekä oppilaitosten johto.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 691 306

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 691 306

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 781 428

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 781 428

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 755

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Jokaisella hankkeeseen osallistuvalla oppilaitoksella on voimassa oleva tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunitelma. Suunnitelman tarkoitus Suunnitelmien tarkoituksena on toteuttaa sukupuolten välisen tasa-arvon sekä etnisten vähemmistöryhmien yhdenvertaisuuden todentaminen oppilaitoksissa ja opetustoiminnassa. Oppilaitokset haluavat työnantajina huolehtia henkilöstönsä hyvinvoinnista ja monimuotoisuutta arvostavan työilmapiirin kehittymisestä. Oppilaitokset haluavat myös koulutuksen järjestäjänä antaa opiskelijoille sellaisia malleja, jotka edistävät erilaisuuden hyväksymistä oppilaitoksissa ja työpaikoilla sekä varmistaa kaikille opiskelijoille käyttöön yhdenvertaiset palvelut.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyö hankkeessa sisältää strategisen valtavirtaistamisen(tasa-arvo ja yhdenvertaisuusnäkökulma otetaan huomioon kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa). Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen kuuluvat yhtäläiset mahdollisuudet opiskella ammattiin ja kehittyä työssä sekä erilaisten toimintatapojen ja tarpeiden yhtäläinen arvostaminen. Haluamme olla ammatillisen osaamisen ja kehityksen kärjessä ja osaksi tätä kuuluu moninaisuutta kunnioittava, sukupuolineutraali ilmapiiri ja siihen liittyvä osaaminen. Haluamme välittää työpaikoille ja opiskelijoille tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita, opiskelussa, työssä ja palkkauksessa. Hankkeen toimenpiteitä suunniteltaessa on huomioitu miesvaltaisten alojen kouluttajat ja toimijat. Kokemustemme ja tutkimusten mukaan naiset osallistuvat miehiä vilkkaammin ohjausta käsitteleviin keskusteluihin. Perinteisesti miespuolisia kouluttajia sekä miespuolisia tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötä tekeviä on tavoitettu heikommin kuin naisia. Teknisillä aloilla opetus on yleensä työpainotteista, jolloin vuorovaikutukselle ja ohjaukselle jää vähemmän tilaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
PUHTI -hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeen toimilla ts. sillä, että kaikkien tasa-arvoista mahdollisuutta kouluttautua ammatillisesti ja työllistyä parannetaan. Hankesuunnitelman mukaisessa toiminnassa ts. koulutukseen hakeutumisvaiheen kartoituksen kehittämisessä pyritään nimenomaan mahdollistamaan ja tukemaan yksilön omaa alavalintaa kuin esimerkiksi sukupuolirajoitteisesti ohjaamaan henkilöä jonkin ammattialan pariin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeessa toteutettavan ohjauksen ja opintojen seurauksena kohderyhmä kouluttautuu ammatillisiin tutkintoihin. Tutkintoon vamistavassa koulutuksessa kohderyhmän jäsenet tulevat entistä enemmän tietoisiksi kestävästä luonnonvarojen käytöstä ja levittävät tietoa eteenpäin. Hankesuunnitelman mukainen, tietoteknisten välineiden avustaman ohjauksen laajentaminen ja opettelu edistää omalta osaltaan luonnonvarojen käytön kestävyyttä. Yhteistyöryhmässä kehitetään opetuksen sisältöjä siten, että kestävä kehitys sisältyy eri oppiaineet läpäisevänä aihekokonaisuutena koulutukseen. Kestävän kehityksen tavoitteena on ekologinen kestävyys (esim. oppilaitoksen ympäristövaikutusten vähentäminen ja toimipisteiden ympäristövastuullisuuden edistäminen). Kestävä kehitys sisältää myös sosiaalisia (esim. henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi, terveys, jaksaminen ja tasa-arvoinen kohtelu), taloudellisia (esim. taloudellisuus, ekotehokkuus ja elinkaariajattelu) ja kulttuurisia tavoitteita (esim. paikallisten tapojen ja kulttuurien noudattaminen, monikulttuurisuus oppilaitoksen arjessa).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankesuunitelman mukaisessa ohjauksessa ja opetuksessa tiedostetaan erilaiset vaihtoehdot siirtymiin ja tarjotaan kohderyhmälle tietoa tehokkaista tavoista hallita omaa liikkumistaan (mm. pendelöinti, kimppakyydit). Ammatillisen kouluttautumisen ja sen mahdollistaman työllistymisen myötä saamme uusia ammattilaisia kohdentamaan kiinnostuksensa ja osaamisensa ilmastonmuutoksen torjuntaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Työpaikkoja ja opiskelijoita ohjataan kestävään kehitykseen käsittelemällä heille konkreettisia ja merkityksellisiä asioita sekä opetus-, muun henkilöstön ja työpaikkaohjaajien esimerkin avulla. Näitä konkreettisia ja merkityksellisiä asioita ovat esimerkiksi koulumatkat, jätteiden käsittely, paikalliset tapahtumat, teemaviikot sekä luonnonmukainen lähiruoka.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Kaakkois-Suomen alueella Kouvolassa on innovatiivista Bioenergiaan liittyvää tutkimus-, kehitys- sekä vahtoehtoisen energian käyttö- sekä tuottamistoimintaa. Hankkeessa toteutettavissa verkostokoulutuksissa käytetään hyväksi paikkakunnalla olevaa teorian ja käytännön asiantuntemusta.https://www.facebook.com/biosampo
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Monimuotoisiin ohjauskeskusteluihin ja toimintatapahtumiin otetaan huomioon luontoalueet joko käyntikohteina, oman asuin- ja oppimisympäristöön syvällisenä tutustumisena ja virkistysretkikohteina. PUHTI -hankkeessa mukana olevien oppilaitosten toiminta-alueilla on useita Natura 2000 -ohjelman kohteita, joihin on mahdollisuus tutustua. file:///C:/Users/sla/Downloads/Manner-Suomen_Natura2000_-alueet_07102009.pdf.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
PUHTI -hankkeen hankesuunnitelman mukaisesti kehitetään oppimis- ja ohjausmenetelmiä, joita voidaan toteuttaa tieto- ja viestintätekniikan avulla. Tällöin vähennetään tuntuvasti syntyvän materiaalin ja jätteen määrää ja kannustetaan kohderyhmää laajentamaan tvt -osaamistaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
PUHTI -hankkeessa tiivistetään yhteistyötä Kouvolan kaupungin bioenergiaa tuottavien yritysten kanssa työelämäyhteistyön näkökulmasta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
PUHTI -hankkeen tuloksena yhä useampi kohderyhmän edustaja pääsee opiskelemaan ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeessa mukana olevien oppilaitosten vastuulla on paikallisesti tuottaa sellaista osaamista ja tutkintoja,joille on työelämässä tilausta. PUHTI hankkeen vahvistaessa kohderyhmän puutteelisia perustaitoja on koulutuksen helpompi ketterästi seurata työelämän tarpeita, koska koulutuksen hakijoiden perustaidot yulevat mahdollistamaan moninaisempaa tutkintovalikoimaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeen kohderyhmän perustaitojen kehityttyä sekä kouluttajien ohjaustaitojen laajennuttua on mahdollista, että ammatiin kouluttautuvat kohderyhmän edustajat valitsevat palvelualoja ja kiinnostuvat yritystoiminnasta.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Asiakastyön, mentoroinnin, sparrauksen ja ohjauksen yksi iso merkitys on yritysten ja opiskelijoiden ohjaaminen myös alueellisesti heille soveltuviin ympäristöihin. Usein ohjattavat löytävät oman opinahjonsa tai työpaikkansa paljon lähempää kuin olivat kuvitelleet. Ohjauksella voimme tasapainottaa tai vähentää kauemmas suuntautuvaa työmatkaliikennöintiä, mikä vähentää teiden kulutusta, ruuhkaa ja päästöjä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Yhteistyöverkoston hyvinvoivan oppimisympäristön laatutyössä hyödynnetään hyvinvoivan oppimisympäristön mallia. Sen avulla myös suunnataan ja ohjeistetaan kaikkia työskentelemään hyvinvointia edistävällä tavalla. Hyvinvoivan työ- ja oppimisympäristön rakentamisessa ja ylläpidossa korostuu ennaltaehkäisevä työskentelytapa. Monipuoliseen varhaiseen tukeen ja puuttumiseen ohjataan yhteistyöryhmän sisäisillä ohjeilla ja varhaisen puuttumisen mallilla.Elämässä eteneminen, koulutus ja työllistyminen edistävät kohderyhmän hyvinvointia sekä välillisesti koko heidän vaikutuspiirissään olevien henkilöiden hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Hankeyhteistyössä olevien oppilaitosten asiakkuusvastaavat ja ohjaajat pyrkivät ottamaan työssään huomioon perinteisten sukupuolikäsitysten purkamisen mm. hakijalle merkityksellisen urapolun hahmottamisena sukupuolesta riippumatta. Tarpeen mukaan miehiä rohkaistaan hoiva-aloille ja naisia autoalalle, jos kiinnostus ja alueen tarpeet niin osoittavat.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Hankkeen toimijat toimivat lähellä järjestöjä kuten maahanmuuttaja-, romani-, vammais- ja työttömien yhdistykset, siis hyvin erilaisia yhteiskuntaryhmiä joiden yhdenvertaisuus on ohjauksen ja kehitettävien työmenetelmien tavoitteena.
Kulttuuriympäristö 4 4
Hankkeella on vaikutusta maisemaan, virkistysalueisiin ja kulttuuriperinnön kohteisiin välillisesti sidosryhmien tietoisuutta ja osallistumista lisäämällä. Kohderyhmän mahdollinen monikultturisuus omalta osaltaan laajentaa tietämystä ja avartaa näkemystä eri kulttureista.
Ympäristöosaaminen 8 8
Tietoisuus vahvistuu, kun opiskelijamme ovat alan yrityksissä toimivia ammattilaisia, työhöntutustumassa, työssäoppimassa ja töissä. Hyötypaperi Oy toimii kiinteässä yhteistyössä Aikuiskoulutus Kouvolan kanssa ja käy pitämässä ympäristöosaamisen koulutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli löytää ratkaisuja aikuisväestön työelämässä ja koulutuksessa tarvitsemien luku- ja numerotaitojen, tietotekniikan taitojen sekä opiskelun ja arjenhallinnantaitojen parantamiseksi. Kouluttajien ohjausosaamisen vahvistaminen ja ratkaisukeskeisen ohjausmallin ottaminen käyttöön aikuiskoulutuksessa oli myös tavoitteena. Laajempana tavoitteena oli aikuiskoulutuksen toimijoiden valtakunnallinen laadullinen yhteistyö, hyvien käytäntöjen jakaminen sekä aikuiskoulutuksen läpäisyn tehostaminen.

Toteutuksena suunnittelimme opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen sisällön sekä toimintamallin, joka jalkautettiin hankkeen toimin hankeverkoston ammatillisen koulutuksen arkeen. Havaittuun ohjaustarpeeseen kehitettiin ja pilotoitiin toimiva, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen pedagoginen työkalu, opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot. Opiskeluvalmiuksia parantaviin opintoihin osallistui yhteensä yli 850 opiskelijaa hankkeen aikana.

Hankkeen tuloksena kaikkein heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden perustaitoja kehitettiin ja kehittämisen malli vakiinnutettiin oppilaitosten normaaliin toimintaan. Kouluttajien ohjausosaamista vahvistettiin koulutusten avulla. Ohjaustarpeeseen vastaamiseksi vahvistimme verkostomme kouluttajien ohjausosaamista sekä monialaisen verkostoyhteistyön luomista kouluttajien, verkoston ja eri toimijoiden kesken. Kouluttajien ohjausosaamista kehitettiin työpajoissa, oppilaitoskohtaisia kehitystehtäviä tekemällä sekä tarjoamalla asiantuntijaluentoja ja seminaareja.

Hankkeen toiminnat, erityisesti opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot, jatkuvat osatoteuttajien oppilaitoksissa. Sitä kautta opiskelijat saavat tukea ja ohjausta perustaitoihinsa ja voivat edetä opinnoissaan, suorittaa tutkintoja ja työllistyä.
Kouluttajien ja opettajien ohjausosaamisen lisääntyminen auttaa oppilaitosten arjessa toimimista ja parantaa koulutuksen edistämistä ja kehittämistä.

Opiskelijoille tuki ja ohjaus lisää yhdenvertaisuutta, kaikille, joilla on tarve ja kiinnostus parantaa perustaitojaan, on siihen mahdollisuus. Perustaitojen parantuessa heillä on tasa-arvoisemmat ja yhdenvertaisemmat mahdollisuudet opiskella ja suorittaa tutkintoja. Myös kouluttajien ja opettajien ohjausosaamisen lisääminen edistää yhdenvertaisuutta.