Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20497

Hankkeen nimi: Ohjuri rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2015 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Pohjanmaan ELY-keskus, PL 131, Wolffintie 35 B

Puhelinnumero: 0295 028 500

Postinumero: 65101

Postitoimipaikka: Vaasa

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mervi Mäkinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koulutusasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mervi.makinen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 29 502 8682

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rinnakkaishankkeella rahoitetaan Ohjuri-hankkeen työvoimapoliittiset toimet. Ohjuri-hankkeen tavoitteena on nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämään ohjaus-, valmennus sekä muiden työllistymistä edistävien palvelujen kehittäminen ja toteuttaminen. Hankkeen avulla parannetaan nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksia ja edistetään työllistymistä. Työttömien työnhakijoiden työllistymistä edistetään parantamalla heidän ammattiosaamistaan, tarjoamalla yksilöllisiä ohjaus- ja koulutuspalveluja sekä kehittämällä ohjauksen ja motivoinnin toimintamalleja sekä koulutusten sisältöjä. Erityishuomiota kiinnitetään yksilöllisesti räätälöityjen koulutusmallien kehittämiseen ja toteuttamiseen. Hankkeen toiminnassa toteutetaan vertaiskehittämistä, siten että hankkeen asiakkaita aktivoidaan osallistumaan koulutus- ja ohjauspalveluiden kehittämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään jo olemassa olevien palveluiden toimivuuteen sekä palveluiden oikea-aikaiseen kohdentamiseen. Kohderyhmille pyritään hakemaan ratkaisuja rinnakkaishankkeella rahoitettavalla palkkatuella ja koulutuksella.

___________________________

2.10.2017 haetaan lisärahoitusta rinnakkaishankkeen työvoimapalveluihin. Palkkatuet ja koulutusrahat on lähes sidottu, joten keskusteltu päähankkeen kanssa lisärahan tarpeesta. Maakuntauudistus lykkääntyi vuoden 2020 alkuun, joten myös rinnakkaishankkeita on mahdollista toteuttaa 31.5.2019 asti. Näin ollen haetaan lisärahoitusta ja jatkoaikaa hankkeen toteutukselle 31.5.2019 saakka. Työvoimapalveluille on tarvetta päähankkeen ja rinnakkaishankkeen toteutuksen loppuun asti.
___________________________

22.1.2019 Ohjuri -rinnakkaishanke on edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja kehittämishankkeen kanssa on käyty keskustelu tarpeesta hankkeen jatkolle. Lokakuussa 2018 toimitetussa TEM kirjeessä (TEM/591/09.10.02/2017) on annettu uusia määräaikoja, mikä mahdollistaa lisäajan hankkeiden toteutukselle. Työvoimapalveluille nähdään edelleen tarve sekä päähankkeen että rinnakkaishankkeen näkökulmasta, joten Ohjuri-rinnakkaishankkeen toteutukselle haetaan jatkoaikaa 31.7.2020 saakka.
___________________________

3.12.2019 haetaan Ohjuri -rinnakkaishankkeelle uusi päättymispäivä 31.12.2020, jolla mahdollistetaan työvoimakoulutusten toteutuksen jatko voimassa olevan TEM ohjeen (TEM/591/09.10.02/2017) mukaisesti aina 30.9.2020 saakka ja viedään rinnakkaishanke kokonaisuudessaan hallitusti loppuun.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 410 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 401 908

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 640 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 574 067

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan, Kaustisen

Kunnat: Veteli, Lestijärvi, Toholampi, Perho, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Halsua

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-