Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20507

Hankkeen nimi: Eve rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2015 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Wolffintie 35 B, PL 131

Puhelinnumero: 0295 028 500

Postinumero: 65101

Postitoimipaikka: Vaasa

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mäkinen Mervi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koulutusasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mervi.makinen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 028 682

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Eve rinnakkaishankkeella rahoitetaan Eve (Edelläkävijyyttä ja eväitä työuran pidentämiseen)-kehittämishankkeen työvoimapoliittiset toimet. Eve-kehittämishankkeen kohderyhmänä ovat alueen yritykset ja työyhteisöt, ml. maaseutuyritykset eri toimialoilta. Hankkeen lähtökohtana on tukea alueen työelämää niiden muutostilanteissa ja edistää työpaikkojen säilymistä. Keskeistä on huomion kiinnittäminen mm. tuottavuuteen, työelämän laatuun ja hyvinvointiin, uudistumiseen, muutosten läpiviemiseen, työurien pidentämiseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen. Muutoksen tukeminen perustuu hyvinvoinnin ja työntuottavuuden ilmiöiden analysoimiseen eri kartoittamismuotoja hyödyntämällä. Kehittämis- ja koulutustoimenpiteillä käynnistetään parantamis- ja kehittämisprosesseja sekä työyhteisö- että työntekijätasoilla. Projektin päämääränä on kehittää työpaikkoja - vaikuttaa alueen yritysten ja työyhteisöjen tuottavuuteen ja kilpailukykyyn, uudistumiseen ja muutosten läpiviemiseen sekä kasvuyrittäjyyshalukkuuteen. Huomio kiinnitetään erityisesti työuriin ja ammatilliseen liikkuvuuteen, työelämän laatuun ja työhyvinvointiin.

__________________________________

Eve rinnakkaishankkeelle haetaan lisärahoitusta 8.6.2017 yritysten koulutustoimenpiteiden toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena on yritysten tuottavuuden parantaminen työuria pidentämällä. Työelämänäkökulma on keskeisessä osassa ja näin ollen tavoitteena on myös parantaa työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta ja työhön kiinnittymistä.

Tämän rinnakkaishankkeen tarjoamalle toiminnalle on kysyntää ja uudella rahoituksella pyritään tavoittelemaan parempaa tuloksellisuutta ja uusia yrityksiä toimenpiteiden kohteeksi. Rinnakkaishankkeen sisältämät koulutustoimenpiteet ovat keskeinen työkalu Eve-kehittämishankkeessa ja sen tavoitteiden toteuttamisessa. Toimenpiteitä suunnitellaan pitkälti yrityslähtöisesti, joten yritys osallistuu koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä koulutuksen kustannuksiin. Koulutuksena toteutetaan sekä yhteishankintakoulutusta (Täsmä ja RekryKoulutusta) sekä normaalia työvoimapoliittista koulutusta työssä oleville.

__________________________________

Muutoshakemus 5.3.2018

Eve rinnakkaishankkeelle haetaan jatkoa 31.5.2019 asti sekä lisärahoitusta.
__________________________________
Muutoshakemus 23.1.2019

Eve -rinnakkaishanke etenee tällä hetkellä hyvin ja kehittämishankkeen kanssa on käyty keskustelu tarpeesta hankkeen jatkolle. Lokakuussa 2018 toimitetussa TEM kirjeessä (TEM/591/09.10.02/2017) on annettu uusia määräaikoja, mikä mahdollistaa lisäajan hankkeiden toteutukselle. Työvoimapalveluille nähdään edelleen tarve sekä päähankkeen että rinnakkaishankkeen näkökulmasta, joten Eve -rinnakkaishankkeen toteutukselle haetaan jatkoaikaa 31.7.2020 saakka.
__________________________________
Muutoshakemus 3.12.2019

Eve rinnakkaishankkeelle haetaan uusi päättymispäivä 31.12.2020, jotta työvoimakoulutuksia voidaan toteuttaa voimassa olevan TEM ohjeen (TEM/591/09.10.02/2017) mukaisesti 30.9.2020 saakka ja rinnakkaishanke saatetaan hallitusti loppuun.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 600 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 313 321

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 600 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 313 321

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan, Kaustisen

Kunnat: Veteli, Lestijärvi, Toholampi, Perho, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Halsua

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-